Postup : 2011/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0577/2011

Predkladané texty :

RC-B7-0577/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0510

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 144kWORD 88k
15.11.2011
PE472.788v01-00}
PE472.791v01-00}
PE472.793v01-00}
PE472.799v01-00} RC1
 
B7-0577/2011}
B7-0580/2011}
B7-0582/2011}
B7-0587/2011} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B7‑0577/2011)

ALDE (B7‑0580/2011)

S&D (B7‑0582/2011)

PPE (B7‑0587/2011)


o samite EÚ – USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR
Niki Tzavela

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o transatlantických vzťahoch,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže napriek tomu, že mnohé globálne výzvy v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, rozvoja a životného prostredia si vyžadujú jednotnú akciu a transatlantickú spoluprácu, súčasná hospodárska kríza sa dostala do popredia záujmu a je hlavnou výzvou, ktorú dnes treba riešiť;

B.  keďže EÚ a USA spolu predstavujú polovicu celosvetového hospodárstva a keďže ich partnerstvo v hodnote 4,28 bilióna USD je najväčším, najintegrovanejším a najdlhšie trvajúcim hospodárskym vzťahom na svete a kľúčovou hybnou silou prosperity celosvetového hospodárstva;

C. keďže pretrvávajúca finančná a hospodárska kríza v Európe a v Spojených štátoch ohrozuje stabilitu a prosperitu našich ekonomík a blahobyt našich občanov a keďže potreba užšej hospodárskej spolupráce medzi Európou a Spojenými štátmi v záujme boja proti tejto kríze nebola nikdy naliehavejšia;

D. keďže nevyhnutnosť zabezpečiť vo svojej krajine slobodu a bezpečnosť by nemala mať za následok obetovanie základných zásad týkajúcich sa občianskych slobôd a potreby podporovať spoločné normy v oblasti ľudských práv;

E.  keďže transatlantické partnerstvo je založené na spoločných kľúčových hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, ľudské práva a zásady právneho štátu, ako aj na spoločných cieľoch, ako sú sociálny pokrok a začleňovanie, otvorené a integrované ekonomiky, trvalo udržateľný rozvoj a mierové riešenie konfliktov, a keďže je základným kameňom bezpečnosti a stability v euroatlantickom priestore;

Zamestnanosť a rast

 

1.  víta závery samitu G20, ktorý sa konal 3. − 4. novembra 2011 v Cannes, najmä pokiaľ ide o akčný plán pre rast a zamestnanosť, reformu na posilnenie medzinárodného menového systému, pokračujúce úsilie o zlepšenie finančnej regulácie a záväzky podporovať mnohostranný obchod a predchádzať protekcionizmu; považuje za kľúčové, aby sa na samite EÚ – USA obaja partneri zaviazali prevziať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o plnenie záväzkov skupiny G20; berie na vedomie rokovania krajín G20 o súbore možností inovačného financovania a skutočnosť, že EÚ pokračuje v rozvoji myšlienky zaviesť daň z finančných transakcií;

2.  vyzýva administratívy EÚ a USA, aby vytvorili a začali uplatňovať spoločnú transatlantickú iniciatívu zameranú na vytváranie pracovných miest a rast vrátane plánu podpory obchodu a investícií;

3.  žiada EÚ a USA, aby zaviedli mechanizmus včasného varovania na zisťovanie a bránenie protekcionizmu v bilaterálnych vzťahoch; pripomína význam transatlantických otvorených trhov verejného obstarávania, na ktoré majú rovnaký prístup všetci dodávatelia, najmä malé a stredné podniky, a preto vyzýva USA, aby nezavádzali žiadne podmienky súvisiace so zásadou nákupu amerických výrobkov; zdôrazňuje význam dohody WTO o vládnom obstarávaní pri zabezpečovaní takéhoto otvoreného a vyváženého prístupu na obidva trhy;

4.  zdôrazňuje potrebu posilniť činnosť Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) v snahe dosiahnuť tieto ciele, a to najmä vytvoriť spoločné normy pre nové oblasti, ktoré si vyžadujú úpravu, ako je nanotechnológia, alebo pre vznikajúce hospodárske odvetvia, ako je technológia výroby elektrických vozidiel; naliehavo vyzýva EÚ a USA, aby do úzkej spolupráce s TEC zapojili zástupcov Transatlantického dialógu zákonodarcov, keďže zákonodarcovia nesú so svojimi príslušnými výkonnými zložkami spoluzodpovednosť za vykonávanie mnohých rozhodnutí TEC, ako aj za dohľad nad nimi;

5.  nabáda k tomu, aby si EÚ a USA vymieňali skúsenosti a najlepšie postupy pri podpore podnikania vrátane skúseností a najlepších postupov pri podpore začínajúcich podnikov a riešení konkurzov spoločností;

6.  zdôrazňuje potrebu posilniť snahy o spoluprácu v rámci výskumného a inovačného partnerstva;

7.  zdôrazňuje potrebu podporovať spoluprácu v oblasti efektívnosti zdrojov, pracovať na prijatí a uplatňovaní spoločného plánu EÚ a USA pre suroviny na obdobie do roku 2050 a zameriavať sa pritom na vzácne zeminy a hlavne podporovať výskum alternatívnych surovín a rozvíjať spoluprácu na inováciách technológií na ťažbu a recykláciu surovín;

8.  zdôrazňuje, že je dôležité spolupracovať pri presadzovaní energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov a prísnych noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti na celom svete, a víta nepretržitú koordináciu programov označovania energeticky účinného kancelárskeho zariadenia a spoluprácu v oblasti vývoja energetických technológií;

9.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila rokovania s USA v oblasti bezpečnosti výrobkov, a víta zavedenie právneho základu, ktorý umožní Komisii USA pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov rokovať s EÚ o dohode, ktorá by mala zlepšiť výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch, zraneniach a o nápravných krokoch prijatých tak v členských štátoch EÚ, ako aj v USA;

Globálne riadenie, zahraničná politika a rozvoj

 

10. pripomína, že najlepšou zárukou globálnej bezpečnosti sú slobodné a otvorené demokracie, ktoré presadzujú mier a stabilitu, a vyzýva EÚ a USA, aby ešte zintenzívnili spoluprácu pri presadzovaní mieru, hlavne na Blízkom východe, a pri podporovaní vznikajúcich demokracií v severnej Afrike;

11. naliehavo vyzýva EÚ a USA, aby presadzovali obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktoré budú v úplnom súlade s medzinárodným právom a ktoré povedú k realizácii riešenia v podobe existencie dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali Izraelský štát a nezávislý, demokratický a životaschopný štát Palestína; vyzýva členské štáty a USA, aby sa venovali oprávnenej požiadavke Palestínčanov byť zastúpení v Organizácii spojených národov ako štát, a to na základe rokovaní v rámci OSN;

12. dôrazne odsudzuje zvyšujúce sa používanie sily v Sýrii a podporuje úsilie USA a členských štátov EÚ v Bezpečnostnej rade OSN o presadzovanie rezolúcie, v ktorej by sa odsúdilo používanie smrtiacej sily zo strany sýrskeho režimu a žiadalo jeho ukončenie, ako aj zavedenie sankcií v prípade, že sa tak nestane; víta pozastavenie členstva Sýrie v Lige arabských štátov, ako aj výzvy jordánskeho kráľa Abdulláha na odstúpenie prezidenta Baššára al-Assada;

13. vyzýva EÚ a USA, aby naďalej podporovali líbyjské dočasné orgány v ich snahe vytvoriť inkluzívnu a demokratickú spoločnosť; zároveň zdôrazňuje, že táto podpora musí byť podmienená dodržiavaním ľudských práv, ustanovením právneho štátu a zastúpením všetkých občanov v politike, obzvlášť žien;

14. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tvrdeniami uvedenými v poslednej správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktoré sa týkajú Iránu a jeho pokroku dosiahnutého v získavaní potrebných znalostí na navrhnutie a zostrojenie jadrovej zbrane; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Irán aj napriek opakovaným tvrdeniam o tom, že jeho jadrový program je určený iba na mierové, civilné energetické účely, plne nespolupracoval s MAAE; vyjadruje presvedčenie, že EÚ a USA by mali naďalej úzko spolupracovať a v rámci skupiny P5+1 vyvíjať neustály tlak na Irán, a to za pomoci všetkých politických, diplomatických a hospodárskych prostriedkov vrátane sankcií s cieľom presvedčiť Irán, aby splnil svoje medzinárodné záväzky v oblasti nešírenia jadrových zdraní, a s cieľom odvrátiť a ukončiť hrozby, ktoré tento štát predstavuje pre medzinárodnú bezpečnosť;

15. zdôrazňuje, že EÚ a USA spoločne spravujú 90 % celosvetovej rozvojovej pomoci v oblasti zdravia a 80 % celkovej pomoci; víta, že sa v septembri 2011 obnovil rozvojový dialóg medzi EÚ a USA, pretože na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov ostáva už len päť rokov;

16. vyzýva EÚ a USA, aby sa v rámci skupiny G20 zasadili o prijatie opatrení, ktorými sa dosiahne väčšia globálna spolupráca v boji proti zneužívaniu cien potravín na špekulácie a nadmernému kolísaniu svetových cien potravín; zdôrazňuje, že skupina G20 musí do tohto procesu zapojiť aj krajiny nepatriace do tohto zoskupenia, aby sa zabezpečilo zbližovanie noriem na celosvetovej úrovni;

17. zdôrazňuje, že samit by sa mal využiť aj na výmenu názorov a posilnenie koordinácie vo vzťahu k tretím krajinám, najmä krajinám BRIC;

18. zdôrazňuje, že zmena klímy je globálnym problémom, a vyzýva Komisiu, aby sa na nadchádzajúcej konferencii v Durbane usilovala získať od USA ambiciózny záväzok dosiahnuť v tejto problematike pokrok s cieľom zabezpečiť vypracovanie podrobného mandátu, aby sa do roku 2015 uzavreli rokovania o celosvetovej komplexnej dohode o klíme; vyjadruje v tejto súvislosti znepokojenie nad návrhom zákona č. 2594, ktorý nedávno prijala Snemovňa reprezentantov USA a ktorý požaduje zákaz účasti amerických leteckých spoločností na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami; vyzýva Senát USA, aby tento návrh zákona neprijal, a žiada konštruktívny dialóg na túto tému;

19. žiada, aby sa na samite EÚ – USA v rámci rokovaní o ekonomike zohľadnili otázky, ako sú ochrana klímy, nedostatok a efektívnosť zdrojov, energetická bezpečnosť, inovácie a konkurencieschopnosť; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodne koordinované opatrenia pomáhajú riešiť problémy úniku uhlíka v príslušných odvetviach, najmä pokiaľ ide o energeticky náročné odvetvia;

Sloboda a bezpečnosť

 

20. uznáva, že všetky toky cestujúcich a tovaru v transatlantickom priestore by mali byť zaistené prostredníctvom náležitých a primeraných bezpečnostných opatrení;

21. v tejto súvislosti vyzýva USA, aby prešli od rozsiahlych všeobecných obmedzení, akým je 100 % skenovanie kontajnerov alebo zákaz tekutín na palubách lietadiel, na cielenejšie prístupy orientované na riziko, akými sú systémy bezpečných prevádzkovateľov a snímanie tekutín;

22. v tejto súvislosti víta skutočnosť, že sa v marci 2011 otvorili rokovania o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov, a zdôrazňuje, že plánovaná dohoda medzi EÚ a USA o osobných záznamoch o cestujúcich by mala byť v súlade s požiadavkami Parlamentu, ktoré sú vyjadrené v jeho uznesení z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou(1);

23. zdôrazňuje význam riadneho vykonávania dohôd medzi EÚ a USA o vydávaní osôb a vzájomnej právnej pomoci a súvisiacich dvojstranných nástrojov;

24. pripomína svoj názor, že EÚ musí aj naďalej vo vzťahu k USA zdôrazňovať význam, ktorý prikladá čo najrýchlejšiemu pristúpeniu štyroch zostávajúcich členských štátov EÚ k programu bezvízového styku, a to na politickej i technickej úrovni;

25. zdôrazňuje potrebu ochrániť integritu internetu na celom svete a slobodu komunikácie tým, že sa nebudú uplatňovať jednostranné opatrenia na odoberanie IP adries alebo názvov domén;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Kongresu USA, spolupredsedom Transatlantického dialógu zákonodarcov a spolupredsedom a sekretariátu Transatlantickej hospodárskej rady.

(1)

Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 70.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia