Διαδικασία : 2011/2899(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0579/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0579/2011

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0052

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 149kWORD 114k
14.2.2012
PE472.790v01-00}
PE472.795v01-00}
PE483.123v01-00}
PE483.124v01-00}
PE483.126v01-00} RC1
 
B7-0579/2011}
B7-0584/2011}
B7-0065/2012}
B7-0066/2012}
B7-0067/2012} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B7‑0579/2011)

S&D (B7‑0584/2011)

Verts/ALE (B7‑0065/2012)

ECR (B7‑0066/2012)

ALDE (B7‑0067/2012)


σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών


Maria do Céu Patrão Neves εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabella Lövin εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (COM(2011)0244 τελικό),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ρίο+20: προς μια πράσινη οικονομία και καλύτερη διακυβέρνηση», (CΟΜ(2011)0363),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020», (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ)(2),

–   έχοντας υπόψη τη δέσμη μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που υπέβαλε η Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982,

–   έχοντας υπόψη τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Υπεύθυνη Αλιεία του FΑΟ που ενεκρίθη στις 31 Οκτωβρίου 1995,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι μία από τις αρχαιότερες ανθρώπινες δραστηριότητες και ότι το ψάρι αποτελεί σημαντικό απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης διατροφής που η διαθεσιμότητά του θα έπρεπε να διασφαλίζεται και που η σημασία του πρέπει να αναγνωριστεί και να εκτιμηθεί δεόντως στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας, ο οποίος καλύπτει τόσο την αλίευση ελεύθερων ιχθύων όσο και την υδατοκαλλιέργεια, είναι μία δραστηριότητα που συμβάλλει στην παραγωγή απαραιτήτων κοινών αγαθών μέσω των τριών κυρίων κλάδων και συγκεκριμένα της αλίευσης, της μεταποίησης και της εμπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή ιχθυακά αποθέματα, τα υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα και η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συνιστούν σημαντικά κοινά αγαθά που πρέπει να προστατευθούν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες στη θάλασσα ή σε γλυκά νερά, σε εσωτερικά ύδατα ή υπεράκτιες, αποτελούν σημαντικό τμήμα της αλιείας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ζωή, ρόλο που πρέπει να αναγνωριστεί και να εκτιμηθεί δεόντως βάσει της ΚΑΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες κοινότητες έχουν πληγεί έντονα από τη μείωση του τομέα της αλιείας συνολικά, που έχει πλήξει σοβαρά τους μικρούς αλιευτικούς λιμένες σε ολόκληρη την ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη ΚΑΠ πρέπει να εγγυάται την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα στις διάφορες υδρογραφικές λεκάνες, επίσης μέσω της εισαγωγής του προτύπου αποκεντρωμένης διαχείρισης που φέρνει τα κέντρα λήψης αποφάσεων πιο κοντά στους πραγματικούς τομείς δραστηριότητας και αυξάνει τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων κύκλων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τομέας είναι μια δραστηριότητα που εξαρτάται ολοκληρωτικά από την ύπαρξη λειτουργικών οικοσυστημάτων και έτσι χρειάζεται άφθονα αλιευτικά αποθέματα και θαλάσσια οικοσυστήματα σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση έτσι ώστε να υπάρξει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ύπαρξη της εξεύρεσης, κατεργασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός αλιευτικός τομέας συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, προσφέροντας 6.4 εκατομμύρια τόνους ιχθύων κάθε χρόνο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυλειτουργικότητα του τομέα της αλιείας αντανακλάται σε διάφορους τομείς, για παράδειγμα, μέσω του αντίκτυπου που έχει σε κοινωνικο-οικονομικά, ιστορικά, πολιτιστικά, επιστημονικά και περιβαλλοντικά ζητήματα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες έχουν αντίκτυπο κυρίως σε παράκτιες περιοχές και νησιά, συνεισφέροντας στην αποτελεσματική τους διαχείριση και στην κοινωνική και οικονομική δυναμική τους· ότι τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κοινότητές τους, οι οποίες συχνά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας και της αδυναμίας των τοπικών οικονομιών·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη ΚΑΠ πρέπει να συνδεθεί στενά με άλλες κομβικές ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων, ιδίως σε αυτές που εκτίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0574 τελικό), όπου αναφέρεται ότι ο ευρωπαϊκός αλιευτικός τομέας μπορεί επίσης να πυροδοτήσει και να ενισχύσει ένα τεράστιο φάσμα επιστημονικών μελετών που βαθαίνουν τη γνώση μας για την ωκεανογραφική δυναμική, τα οικοσυστήματα και τη βιολογία των υδάτινων ειδών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αλιευτική δραστηριότητα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας δυναμικός, οικονομικά ανεξάρτητος, καλά διοικούμενος αλιευτικός τομέας θα είχε αυξανόμενη συνεισφορά στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία και κατά συνέπεια θα διαδραμάτιζε ουσιαστικό ρόλο στην στρατηγική Ευρώπη 2020·

1.  υπογραμμίζει ότι η αλιεία είναι ένας σημαντικός τομέας στην ΕΕ που παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες τροφή υψηλής ποιότητας και δημιουργεί οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία για την ΕΕ· κατά συνέπεια, πιστεύει ότι η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και τη διατήρηση και συντήρηση των ιχθυακών αποθεμάτων σε υγιές επίπεδο εις τρόπον ώστε οι αλιευτικές δραστηριότητες να μπορέσουν να συνεχισθούν στις παραδοσιακές ζώνες τους και κοινότητες μακροπρόθεσμα·

2.  θεωρεί ότι η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα αποτελούν σημαντικούς στόχους της ΚΑΠ και υπογραμμίζει ότι βασική προτεραιότητα της ΚΑΠ πρέπει να είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου αλιευτικού τομέα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η τρέχουσα και οι μελλοντικές γενεές θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της αλιείας·

3.  πιστεύει ακράδαντα ότι με καλή διαχείριση ο τομέας της αλιείας θα μπορούσε να έχει αυξημένη συνεισφορά στην ευρωπαϊκή κοινωνία από πλευράς επισιτιστικής ασφάλειας, απασχόλησης, διατήρησης δυναμικών αλιευτικών κοινοτήτων και από πολλούς άλλους τρόπους· υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη υγιών ιχθυακών αποθεμάτων, υγιών θαλασσίων οικοσυστημάτων και η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας αποτελούν κοινό αγαθό που παράγεται μόνο στην περίπτωση όπου η διαχείριση των ιχθυακών αποθεμάτων πραγματοποιείται με βιώσιμο τρόπο και οι ανώφελες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ελαχιστοποιούνται·

4.  θεωρεί κεφαλαιώδες να αναγνωριστούν οι θάλασσες – οι οποίες καλύπτουν πάνω από τα δύο τρίτα της επιφάνειας του πλανήτη μας – ως πόρος που διαδραματίζει καίριο ρόλο στην παραγωγή άλλων φυσικών πόρων (π.χ. αλιεία)· επίσης θεωρεί στρατηγικά ουσιώδες η ΚΑΠ να ενσωματώσει σαφή και ακριβή μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι μπορεί να εκπληρώνει το στρατηγικό της ρόλο μέσω μιας οικοσυστημικής προσέγγισης·

5.  υπογραμμίζει ότι η ΚΑΠ συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων ΕΕ 2020 Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα ΕΕ 2020 και στον στόχο της ΕΕ να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος έως το 2020 με τον εγκριθέντα κανονισμό εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη αλιεία λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη της καταστρεπτικής αλιείας, εξασφαλίζοντας την αποκατάσταση των ιχθυακών αποθεμάτων που έχουν γίνει αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης και λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των ειδών που δεν αποτελούν στόχο αλιείας·

6.  υπενθυμίζει ότι σε οικονομικό επίπεδο, ο τομέας της αλιείας, (περιλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας) υπολογίζεται ότι θα αποφέρει 34.2 δισ. ευρώ και ότι σε κοινωνικό επίπεδο, δημιουργεί άνω των 350.000 θέσεων εργασίας στους τομείς της αλίευσης, μεταποίησης του προϊόντος και εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων και επόμενων σταδίων, ιδιαίτερα στις παράκτιες ζώνες, τις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά·

7.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας της αλιείας έχει πολυλειτουργική διάσταση και ότι πέρα από τους τρεις παραδοσιακούς τομείς δραστηριότητάς του και τον ορατό του αντίκτυπο σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο διαδραματίζει επίσης ουσιώδη ρόλο σε πολλούς άλλους τομείς, όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η αναψυχή και ο τουρισμός, η επιστήμη, η ενέργεια και η εκπαίδευση· υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία που έχει από την άποψη αυτή ο τομέας της αλιείας μικρής κλίμακας·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη το γεγονός ότι ο τομέας της αλιείας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους ακόλουθους τομείς:

(i)   πολιτισμός – συνεισφέροντας στη γαστρονομία, την εθνογραφία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη μουσειολογία, κ.λπ.

(ii)  αναψυχή και τουρισμός – προσφέροντας πολλές και διάφορες δραστηριότητες, όπως θαλάσσιες εκδρομές με τοπικούς αλιείς, παρακολούθηση φαλαινών και θαλάσσιων πουλιών, οικολογικές καταδύσεις, κ.λπ.

(iii)  επιστήμη – βοηθώντας τους επιστήμονες της θάλασσας και άλλους στην έρευνά τους

(iv) ενέργεια – προωθώντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να ωφελήσουν την κοινωνία συνολικά

(v)  το περιβάλλον – διασφαλίζοντας βιοευαίσθητες γεωγραφικές περιοχές καθώς και παράκτιες περιοχές στις οποίες βρίσκονται οι τόποι επώασης αυγών και οι φωλιές νεοσσών, αλλά και καθαρίζοντας τις θάλασσες

(vi) εκπαίδευση – μαθαίνοντας στους ανθρώπους να χαίρονται την ύπαιθρο και διδάσκοντας το σεβασμό για τη θάλασσα·

 

9.  υπογραμμίζει ότι, λόγω της πολυλειτουργικής του διάστασης, ο τομέας της αλιείας προσφέρει στις κοινότητες κοινά αγαθά τα οποία ωφελούν τους πολίτες της ΕΕ γενικά και όχι μόνο όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την αλιεία, μία συνεισφορά η οποία πρέπει να αναγνωρισθεί και να εκτιμηθεί· επισημαίνει περαιτέρω ότι σημαντικός αριθμός πολιτών της ΕΕ, ιδίως όσοι ζουν σε παράκτιες περιοχές επωφελούνται από την πολυλειτουργικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων· εκτιμά ότι η πολυλειτουργικότητα του αλιευτικού τομέα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΚΑΠ· υπογραμμίζει ότι η παραγωγή αυτών των επιπρόσθετων δημόσιων αγαθών πρέπει να μη χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καθυστέρηση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ·

10. παροτρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τους μικρούς αλιευτικούς λιμένες που έχουν πληγεί έντονα από μείωση προσεγγίσεων σκαφών λόγω υπεραλίευσης·

11. τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας (που καλύπτει τόσο τη βιώσιμη άγρια αλιεία όσο και τις υδατοκαλλιέργειες), είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της διατροφικής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το λόγο αυτό η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και σταθερότητά του, εις τρόπον ώστε στο μέλλον να είναι σε θέση να παρέχει αλιευτικά προϊόντα σε επαρκή ποιότητα και ποσότητα για να ικανοποιείται η ζήτηση από πλευράς άνω του μισού δισ. ευρωπαίων πολιτών·

12. υπογραμμίζει τις δυνατότητες της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού στη συμπλήρωση του ρόλου της αλιείας εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η διατροφική ασφάλεια στην ΕΕ· τονίζει ότι απαιτείται συγκεκριμένη πολιτική για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τομέα της υδατοκαλλιέργειας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει γενικά ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια τα οποία θα έπρεπε να τηρούνται σε όλη την ΕΕ και που θα λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας θα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές βιωσιμότητας και ποιότητας της ΕΕ, δηλ. οικολογικές προδιαγραφές ή προδιαγραφές για την καλή μεταχείριση των ζώων·

13. παρατηρεί ότι η ερασιτεχνική αλιεία δεν αντιμετωπίζεται στις προτάσεις της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στις 13 Ιουλίου 2011· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ·

14. υπογραμμίζει ότι μία περαιτέρω διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την αλιεία θα βοηθούσε στην επιβράδυνση των εξόδων των εργαζομένων από τον κλάδο, στη διατήρηση των συνηθειών και παραδόσεων των διαφόρων περιοχών και την ανάσχεση της πληθυσμιακής μείωσης σε διάφορες παράκτιες περιοχές·

15. τονίζει ότι η διαχείριση της αλιείας βασίζεται όλο και περισσότερο σε επιστημονικά στοιχεία, πράγμα που παρέχει κίνητρα στην εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα αυτό προωθώντας τη γνώση και ενισχύοντας την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020 για την προώθηση της έξυπνης ανάπτυξης·

16. τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας εξαρτάται πλήρως από την υγεία των αποθεμάτων και από την ισορροπία του οικοσυστήματος και ως εκ τούτου η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να επικεντρωθεί εκ νέου στο ρόλο του τομέα ως θεματοφύλακα και διαχειριστή των θαλασσίων πόρων, με στόχο να δημιουργηθεί μία περισσότερο αποτελεσματική, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020 για την προώθηση της έξυπνης ανάπτυξης·

17. τονίζει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες, όταν συνυπολογιστούν όλες τις διαστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων της υδατοκαλλιέργειας και των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων, καθώς και των κοινών αγαθών που παράγονται από αλιευτικές δραστηριότητες, διασφαλίζει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση και τον κοινωνικό και οικονομικό δυναμισμό σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020 για την προώθηση της περιεκτικής ανάπτυξης·

18. τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας αυτός καθαυτός και μέσω της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) συμβάλλει στην εφαρμογή των στόχων του Ρίο +20 για μία ανοιχτή οικονομία και επίσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εκρίζωση της φτώχειας·

19. τονίζει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο πλαίσιο της ΟΘΠ και αποτελούν βασικό στοιχείο στις πολιτικές ευρύτερου σχεδιασμού για τη θάλασσα καθώς και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας·

20. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει την πολυλειτουργικότητα του τομέα της αλιείας και την αξία της εκ μέρους της ευρείας και ποικίλης παραγωγής κοινών αγαθών·

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στις μελλοντικές της πολιτικές προτάσεις και αποφάσεις η ΚΑΠ θα συμβάλει στην εκπλήρωση των βασικών στόχων όπως η στρατηγική ΕΕ 2020· υποστηρίζει ότι αυτή η καίρια διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑΠ πρέπει να αναγνωρίσει την ΚΑΠ ως πηγή ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος Ανάπτυξης και να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στο έπακρο το δυναμικό του· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της αλιείας και των παρακτίων περιφερειών κατά την εκπόνηση και εφαρμογή των πολιτικών αυτών·

22. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει στην αναθεωρημένη ΚΑΠ την έννοια της «αιρεσιμότητας» η οποία ήδη χρησιμοποιείται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, έτσι ώστε να εξασφαλίσει θετικές διακρίσεις υπέρ των φιλικών προς το περιβάλλον αλιευτικών μεθόδων, για παράδειγμα μέσω της καλύτερης πρόσβασης σε κεφάλαια·

23. ζητεί από την Επιτροπή, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη των παράλληλων δραστηριοτήτων, να βρει μια νόμιμη λύση η οποία να επιτρέπει στους αλιείς να αναπτύσσουν άλλες πηγές εισοδήματος μέσα στο ευρύ φάσμα των «συναφών προς την αλιεία δραστηριοτήτων» χωρίς δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνσή τους·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.

(2)

ΕΕ L 164, 25.06.2008, σ. 19.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου