Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0588/2011Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0588/2011

  NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o zákaze kazetovej munície

  16.11.2011

  predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  Verts/ALE (B7‑0588/2011)
  ALDE (B7‑0589/2011)
  GUE/NGL (B7‑0590/2011)
  PPE (B7‑0592/2011)
  S&D (B7‑0593/2011)

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eduard Kukan v mene skupiny PPE
  Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Ana Gomes v mene skupiny S&D
  Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort v mene skupiny ALDE
  Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE
  Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL

  Postup : 2011/2913(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0588/2011
  Predkladané texty :
  RC-B7-0588/2011
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o zákaze kazetovej munície

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na Dohovor o kazetovej munícii, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 2010 a ktorý bol 8. novembra 2011 schválený 111 štátmi (108 signatárov vrátane troch členských štátov EÚ, 63 ratifikácií vrátane 19 členských štátov EÚ a troch pristupujúcich krajín),

  –   so zreteľom na návrh protokolu (VI) o kazetovej munícii z 26. augusta 2011 a na Dohovor o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky (CCW),

  –   so zreteľom na rezolúciu o Dohovore o kazetovej munícii, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 2. decembra 2008,

  –   so zreteľom na posolstvo generálneho tajomníka OSN 2. zasadnutiu zmluvných strán Dohovoru o kazetovej munícii, ktorú predniesol vysoký predstaviteľ pre odzbrojenie Sergio Duarte v Bejrúte 13. septembra 2011,

  –   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej, predovšetkým vyhlásenie z 1. augusta 2010 o Dohovore o kazetovej munícii a z 29. apríla 2011 o správach o používaní kazetovej munície v Líbyi,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o Dohovore o kazetovej munícii[1],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2010 o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) a úlohe EÚ[2],

  –   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o pokroku v opatreniach proti mínam[3],

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A. keďže kazetová munícia predstavuje v dôsledku svojho typicky rozsiahleho smrteľného účinku vážnu hrozbu pre civilistov a keďže v období po skončení konfliktov spôsobuje používanie tejto munície mnohé tragické zranenia a úmrtia civilistov, pretože nevybuchnutú muníciu často nachádzajú deti a iné nič netušiace nevinné osoby,

  B.  keďže podpora väčšiny členských štátov EÚ, parlamentné iniciatívy a činnosť organizácií občianskej spoločnosti mali rozhodujúci význam pre úspešné ukončenie procesu z Osla, ktorého výsledkom je nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM); keďže zmluvnými stranami DKM je 22 členských štátov EÚ a päť členských štátov EÚ ho nepodpísalo ani neratifikovalo;

  C. keďže DKM zakazuje zmluvným štátom používať, vyvíjať, produkovať, inak získavať, hromadiť, držať alebo na kohokoľvek priamo či nepriamo prevádzať kazetovú muníciu a takisto navádzať, podnecovať alebo nútiť niekoho do činnosti, ktorá je zmluvným štátom podľa dohovoru zakázaná;

  D. keďže DKM ustanovuje novú humanitárnu normu na pomoc obetiam vrátane osôb priamo zasiahnutých kazetovou muníciou, ako aj ich rodín a komunít;

  E.  keďže návrh protokolu VI k CCW, ktorý má byť predmetom diskusie na 4. konferencii o preskúmaní CCW, nie je ani právne zlučiteľný s DKM, ani ho nedopĺňa; keďže kým zmluvné štáty DKM sú právne zaviazané zničiť všetku muníciu, tento návrh protokolu by zakazoval len kazetovú muníciu spred roku 1980, poskytuje zdĺhavé prechodné obdobie, ktoré by umožnilo odložiť plnenie protokolu najmenej o 12 rokov, umožnil by použitie kazetovej munície len s jedným mechanizmom samozničenia a štátom by dovolil využívať kazetovú muníciu s tzv. testom zlyhania vo výške 1 % a menej;

  F.  keďže od podpísania DKM bola kazetová munícia nedávno údajne použitá proti civilnému obyvateľstvu v Kambodži, Thajsku a Líbyi a keďže treba prijať naliehavé opatrenia a zabezpečiť, aby bola nevybuchnutá kazetová submunícia odstránená s cieľom zabrániť ďalším smrteľným úrazom alebo zraneniam;

  1.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby neprijímali, neschvaľovali ani následne neratifikovali žiaden protokol k CCW umožňujúci používanie kazetovej munície, ktorú DKM zakazuje, a vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby v súlade s tým vystupovali na 4. konferencii o preskúmaní CCW, ktorá sa má uskutočniť od 14. novembra do 25. novembra 2011 v Ženeve;

  2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad hrozbou, že návrh protokolu VI, ktorý má byť predmetom diskusie na uvedenej konferencii, oslabí jednoznačnú a prísnu normu medzinárodného humanitárneho práva, ktorá bola zavedená na základe DKM a ktorá úplne zakazuje kazetovú muníciu, a zároveň by oslabil ochranu civilného obyvateľstva;

  3.  naliehavo žiada štáty, aby vzali na vedomie humanitárne dôsledky a vysokú politickú cenu v prípade, že podporia tento návrh protokolu, plný výnimiek a medzier, ktoré by umožnili používanie kazetovej munície;

  4.  vyzýva všetky členské i kandidátske štáty EÚ, ktoré nie sú zmluvnou stranou DKM, aby DKM podpísali, a signatárske štáty, aby ho čo najskôr ratifikovali;

  5.  nazdáva sa, že protokol VI k CCW nie je zlučiteľný s DKM a že členské štáty EÚ, ktoré DKM podpísali, majú právnu povinnosť dôrazne odmietať a zamietnuť jeho zavedenie;

  6.  dôrazne vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Európskej únie, aby členským štátom EÚ pripomínala ich právne záväzky vyplývajúce z DKM; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Európskej únie, aby kládla osobitný dôraz na tematické ciele znižovania hrozby kazetovej munície a aby dosiahla pristúpenie Európskej únie k DKM, čo je po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy možné;

  7.  víta skutočnosť, že pätnásť štátov – zmluvných strán a signatárov DKM – ukončilo likvidáciu zásob munície, ďalších dvanásť ju ukončí do stanovených termínov a operácie odstraňovania kazetovej munície prebiehajú v osemnástich krajinách a troch ďalších oblastiach;

  8.  vyzýva členské štáty EÚ, ktoré doteraz nepristúpili k DKM, ale chcú znížiť humanitárne následky kazetovej munície, aby pred pristúpením prijali rázne a transparentné vnútroštátne opatrenia vrátane prijatia moratória na používanie, výrobu a transfer kazetovej munície a aby urýchlene začali likvidovať jej zásoby;

  9.  vyzýva členské štáty EÚ, ktoré podpísali DKM, aby prijali právne predpisy, ktoré zabezpečia jeho vykonávanie na vnútroštátnej úrovni; naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby boli transparentné v úsilí vyvíjanom v nadväznosti na toto uznesenie a aby pravidelne predkladali správy, napríklad svojim parlamentom, o svojej činnosti vykonávanej v rámci DKM;

  10. žiada Radu a Komisiu, aby zmienku o zákaze používania kazetovej munície zahrnuli ako štandardnú doložku do dohôd s tretími krajinami spolu so štandardnou doložkou o nešírení zbraní hromadného ničenia, najmä pokiaľ ide o vzťahy EÚ so susediacimi krajinami;

  11. žiada Radu a Komisiu, aby boj proti kazetovej munícii zahrnuli do programov vonkajšej pomoci Spoločenstva s cieľom podporiť tretie krajiny pri likvidácii zásob a pri poskytovaní humanitárnej pomoci;

  12. vyzýva členské štáty, Radu a Komisiu, aby prijali opatrenia na odradenie krajín od poskytovania kazetovej munície neštátnym subjektom;

  13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, generálnemu tajomníkovi OSN a Koalícii proti kazetovej munícii.