Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0608/2011Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0608/2011

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά

14.11.2011

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7‑0608/2011)
ALDE (B7‑0609/2011)
PPE (B7‑0610/2011)

Marielle Gallo εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Arlene McCarthy εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Diana Wallis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Kay Swinburne Ashley Fox

Διαδικασία : 2011/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0608/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0608/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την ερώτηση της 30ής Σεπτεμβρίου 2011 προς την Επιτροπή σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (O-000226/2011 – B7 00648/2011),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας[1],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών[2],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: μια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Ένα ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (COM(2010)0695),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ[4],

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με την Ουδετερότητα του ΦΠΑ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 αποτελεί την εμβληματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ παραμένει κατακερματισμένη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει καταφέρει σοβαρά πλήγματα στις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και ότι η ψηφιακή οικονομία έχει το δυναμικό να συνεισφέρει αισθητά στην ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια,

Δ.  Λαμβάνοντας υπόψη το Νόμο για την Ελευθερία των Φόρων στο Διαδίκτυο ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1998 και έχει παραταθεί στη συνέχεια· ο νόμος αυτός, ο οποίος απαγορεύει να εφαρμόζουν οι ομοσπονδιακές και τοπικές κυβερνήσεις στις επιγραμμικές πωλήσεις συντελεστές φόρου πωλήσεων που εισάγουν διακρίσεις, είχε σημαντικό αντίκτυπο στο ηλεκτρονικό εμπόριο και συνέβαλε στην ίδρυση εταιρειών που κυριαρχούν στην αγορά παγκοσμίως,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πραγματώσει το δυναμικό της ενιαίας αγοράς διευκολύνοντας τις ηλεκτρονικές και διασυνοριακές εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξετάζει αυτή τη στιγμή το μέλλον του ΦΠΑ και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η στρατηγική ΕΕ 2020,

1.  επισημαίνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο και ιδίως το παράρτημα 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αποτελεί φραγμό στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και κατά συνέπεια είναι ασύμβατο με τους στόχους που τίθενται στο ψηφιακό θεματολόγιο·

2.  θεωρεί ότι οι συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα βιβλία καταδεικνύουν τις αδυναμίες της τρέχουσας νομοθεσίας, δεδομένου ότι, ενώ τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για την προμήθεια βιβλίων σε όλα τα υλικά μέσα, τα ηλεκτρονικά βιβλία υπόκεινται στον συνήθη συντελεστή, δηλαδή τουλάχιστον 15%· πιστεύει ότι η διάκριση αυτή είναι απαράδεκτη, αν ληφθεί υπόψη το δυναμικό ανάπτυξης αυτού του τμήματος της αγοράς·

3.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι φιλόδοξη και να προχωρήσει πέρα από τη διόρθωση των ανακολουθιών του ισχύοντος νομικού πλαισίου· πιστεύει ότι προτεραιότητα κατά την αναθεώρηση των διατάξεων περί ΦΠΑ πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των εταιρειών να αναπτύξουν και να προσφέρουν νέες πανευρωπαϊκές επιγραμμικές υπηρεσίες·

4.  επισημαίνει ωστόσο ότι η ΕΕ πρέπει να επεξεργασθεί λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της· θεωρεί ότι για την ανάπτυξη μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, σε προσωρινή βάση, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου·

5.  θεωρεί ότι αυτή η νέα κατηγορία, η οποία θα συμπεριλαμβανόταν στο τρέχον παράρτημα 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, θα μπορούσε να καλύπτει την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, από προμηθευτή που εδρεύει εντός της ΕΕ σε οποιονδήποτε καταναλωτή εδρεύει επίσης εντός της ΕΕ·

6.  επισημαίνει ότι η ψηφιακή παροχή πολιτιστικού, δημοσιογραφικού και δημιουργικού περιεχομένου επιτρέπει στους συγγραφείς και στους παρόχους περιεχομένου να απευθύνονται σε νέο και ευρύτερο ακροατήριο· πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία, παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου (σε όλες τις πλατφόρμες) και ότι η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο επιγραμμικό πολιτιστικό περιεχόμενο ασφαλώς θα τονώσει την ανάπτυξη·

7.  επισύρει την προσοχή στις αρχές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη φορολογία του ηλεκτρονικού εμπορίου που συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη του 1998 στην Οτάβα, οι οποίες ορίζουν ότι οι διατάξεις για τους φόρους κατανάλωσης, όπως είναι ο ΦΠΑ, πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2008/8/ΕΚ, οι αρχές του ΟΟΣΑ θα εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2015·

8.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας ΦΠΑ έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή των αρχών που εκτίθενται στην οδηγία 2008/8/ΕΚ· επισημαίνει ωστόσο ότι για να δοθεί σε όλα τα κράτη μέλη η δυνατότητα να επωφεληθούν εξίσου από την ψηφιακή ενιαία αγορά, η αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση πρέπει να εφαρμοσθεί το ταχύτερο δυνατό· τονίζει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση πρέπει να οδηγήσει σε απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ, για παράδειγμα με θέσπιση υπηρεσίας μίας στάσης για τον ΦΠΑ και κατάργηση της διπλής φορολογίας·

9.  καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αναθεώρησης της οδηγίας 2008/8/ΕΚ έτσι ώστε να απαιτείται η καταβολή του ΦΠΑ σύμφωνα με την αρχή του προορισμού, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.