Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0691/2011Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0691/2011

  RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP))

  13.12.2011

  vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5,
  asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
  Verts/ALE (B7‑0691/2011)
  GUE/NGL (B7‑0698/2011)

  Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel
  João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Menetlus : 2011/2949(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  RC-B7-0691/2011
  Esitatud tekstid :
  RC-B7-0691/2011
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlamendi resolutsioon tulevase protokolli kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelist kalandusalast partnerluslepingut (nõukogu 22. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 764/2006[1]),

  –   võttes arvesse praegust protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (0000/2011),

  –   võttes arvesse nõusolekumenetlust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0000/2011),

  –   võttes arvesse arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A7-0000/2011 ja A7-0000/2011),

  –   võttes arvesse eelmise, 2007.–2011. aastal kehtinud lepingu protokolli välist järelhindamist,

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi õigustalituse 14. juuli 2009. aasta arvamust Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu kohta (SJ-0269/09, D(2009)37828),

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

  A. arvestades, et eelmine ja praegune protokoll pakkus ELi kalalaevadele kalapüügivõimalusi okupeeritud Lääne-Sahara vetes, mis on Euroopa Parlamendi õigustalituse arvamuse kohaselt rahvusvahelise õigusega vastuolus;

  B.  arvestades, et Maroko suveräänseid õigusi Lääne-Sahara üle ei ole rahvusvahelise õiguse raames kunagi tunnustatud, nagu on märgitud Haagi Rahvusvahelise Kohtu 1975. aasta oktoobris antud arvamuses; ning arvestades, et Lääne-Sahara territooriumi ebaseaduslikult okupeerinud Marokol ei ole seega mingeid suveräänseid õigusi sellel territooriumil leiduvate loodusvarade üle;

  C. arvestades, et Euroopa Komisjoni tellitud välise järelhindamise aruande kohaselt oli eelmine protokoll selgelt mitterahuldav; arvestades, et selle kulude-tulude suhe oli teiste ELi kahepoolsete lepingutega võrreldes kõige madalam, see soodustas peaaegu ammendatud kalavarude püüki ega toetanud Maroko kalandussektori arengut;

  D. arvestades, et kõikides tulevastes protokollides, mille üle komisjon läbirääkimisi peab, tuleb parandada eelmistes ja praegustes protokollides tuvastatud tõsised vead;

  1.  nõuab, et Euroopa Liidu ja Maroko vahelise kalandussektori partnerluslepingu tulevane protokoll, millega nähakse ette ELi kalurite kalapüügivõimalused Maroko kuningriigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes, peab rahvusvahelise seadusega kooskõlas piirduma ainult 27º 40' põhjalaiuselt põhja poole jäävate vetega;

  2.  rõhutab, et rahvusvahelise õigusega kooskõlas olemiseks peab mitteautonoomse territooriumi loodusvaradega seotud majandustegevus toimuma selle territooriumi elanike hüvanguks ja nende soovide kohaselt; on seisukohal, et kui sõlmitakse leping, mis käsitleb Lääne-Sahara loodusvarade ekspluateerimist, on ülimalt oluline konsulteerida selle piirkonna elanike seaduslike esindajatega;

  3.  nõuab, et kõik tulevased protokollid hõlmaksid vaid selliseid kalavarusid või muid mereliike, mis on parimate kättesaadavate teaduslike tõendite järgi ülemäärased ning mida Maroko kalalaevastik ei suuda ära püüda, nagu nõutakse ÜRO mereõiguse konventsioonis;

  4.  palub komisjonil tagada, et kõik tulevased protokollid toetaksid Maroko kalavarude majandamise süsteemi arengut (sealhulgas kontroll ja järelevalve, teadusuuringud, kohalike laevastike areng, koolitus jne);

  5.  tunneb muret asjaolu pärast, et järelhindamise kohaselt võib kalavarude ja muude mere ressursside praegune olukord Maroko vetes olla nii kehv, et alates 28. veebruarist 2012. aastal ei ole võimalik ühtegi protokolli kehtestada, kui järgida tingimust, mille kohaselt tohib püüda vaid ülemääraseid kalavarusid;

  6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele, Maroko valitsusele ning Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjonile.