Procedūra : 2011/2949(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0691/2011

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0691/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Pieņemtie teksti :


KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 144kWORD 78k
13.12.2011
PE479.390v01-00}
PE479.397v01-00} RC1
 
B7-0691/2011}
B7-0698/2011} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B7‑0691/2011)

GUE/NGL (B7‑0698/2011)


par jauno protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (2011/2949(RSP))


Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, François Alfonsi Verts/ALE grupas vārdā
João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jauno protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (2011/2949(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti (Padomes 2006. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 764/2006(1)),

–   ņemot vērā pašreizējo protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (0000/2011),

–   ņemot vērā piekrišanas procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktam un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktam (C7-0000/2011),

–   ņemot vērā Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A7-0000/2011 un A7-0000/2011),

–   ņemot vērā ārējo ex-post novērtējumu par protokolu iepriekšējam nolīgumam, kas bija spēkā 2007.–2011. gadā,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta 2009. gada 14. jūlija juridisko atzinumu par Partnerības nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti (SJ-0269/09, D(2009)37828),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A. tā kā turklāt gan iepriekšējais, gan pašreizējais protokols paredz ES kuģu zvejas iespējas okupētās Rietumsahāras teritorijas piekrastes ūdeņos, kas pēc Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta atzinuma ir pretrunā starptautisko tiesību aktiem;

B.  tā kā Marokas tiesības pārvaldīt Rietumsahāru nekad nav atzītas starptautisko tiesību aktos, kā norādīts Hāgas Starptautiskās Tiesas 1975. gada oktobra atzinumā; tā kā tādēļ Marokai, kas ir nelikumīgi okupējusi Rietumsahāras teritoriju, nav tiesību pārvaldīt šajā teritorijā atrodošos dabas resursus;

C. tā kā Komisijas vārdā veiktais ārējais ex-post novērtējums skaidri liecina, ka iepriekšējais protokols bijis neapmierinošs; tā kā tam bija no visiem ES divpusējiem nolīgumiem viszemākā izmaksu un ieguvuma attiecība, tas veicināja daudzu noplicināto krājumu zveju un nesniedza ieguldījumu Marokas zivsaimniecības nozares attīstībā;

D. tā kā jebkurā jaunajā Komisijas noslēgtajā protokolā ir jānovērš iepriekšējos un pašreizējos protokolos atklātās nopietnās problēmas,

1.  prasa, lai jebkurā jaunajā protokolā par ES un Marokas partnerības nolīgumu zivsaimniecības nozarē, kas ES zvejniekiem piešķir tiesības zvejot Marokas karalistes suverenitātei vai jurisdikcijai pakļautos ūdeņos, tās atbilstīgi starptautisko tiesību aktiem piemērotu vienīgi ūdeņos uz ziemeļiem no 27º 40' N paralēles;

2.  uzsver — lai nodrošinātu atbilstību starptautisko tiesību aktiem, saimnieciskā darbība, kas saistīta ar tādas teritorijas dabas resursiem, kurai nav savas autonomas pārvaldes, ir jāveic attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar viņu vēlmēm; uzskata, ka ir būtiski uzklausīt Rietumsahāras iedzīvotāju likumīgo pārstāvju viedokli par jebkādu nolīgumu, kas attiecas uz šīs teritorijas dabas resursu izmantošanu;

3.  uzstāj, ka atbilstīgi ANO Jūras tiesību konvencijas prasībām jebkurā jaunajā protokolā ir jāiekļauj vienīgi tādas zivis vai citas jūras sugas, kurām ir zinātniski pierādīti virsnormas krājumi, kas pārsniedz Marokas flotes zvejas spēju;

4.  aicina Komisiju nodrošināt, lai jebkurš jaunais protokols sniegtu ieguldījumu Marokas zivsaimniecības pārvaldes sistēmas attīstībā, tostarp attiecībā uz kontroli un uzraudzību, zinātnisko pētniecību, vietējo flotu attīstību, apmācību u.c.);

5.  pauž bažas, ka ex-post novērtējumā minētais Marokas ūdeņu zivju krājumu un citu jūras resursu pašreizējais stāvoklis var būt tik slikts, ka par laikposmu no 2012. gada 28. februāra nebūs iespējams noslēgt tādu protokolu, kas ievērotu nosacījumu izmantot vienīgi virsnormas krājumus;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, dalībvalstīm, Marokas valdībai un Starptautiskajai Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijai.

(1)

OV L 141, 29.5.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika