Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0692/2011Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0692/2011

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl būsimo protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (2011/2949(RSP))

13.12.2011

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ALDE, PPE (B7‑0692/2011)
S&D (B7‑0696/2011)

Carmen Fraga Estévez PPE frakcijos vardu
Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu
Carl Haglund ALDE frakcijos vardu


Procedūra : 2011/2949(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0692/2011
Pateikti tekstai :
RC-B7-0692/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimo protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (2011/2949(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimą žuvininkystės sektoriuje (2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2006[1]),

–   atsižvelgdamas į protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (0000/2011),

–   atsižvelgdamas į pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą taikomą pritarimo procedūrą (C7–0000/2011),

–   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A7–0000/2011 ir A7–0000/2011),

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendacijos (A7-0394/2011) aiškinamąją dalį, kurioje nurodomi esamo vienerių metų trukmės protokolo trūkumai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi, atsižvelgus į Komisijos užsakytą išorės ex post vertinimą, esamas protokolas yra aiškiai nenaudingas ekonominiu požiūriu dėl mažo numatytų žvejybos galimybių panaudojimo lygio, žuvų pergaudymo ir nepasisekimo išspręsti ekologinius ir socialinius klausimus;

B. kadangi Komisija, derėdamasi dėl kiekvieno būsimo protokolo, turi išspręsti rimtas problemas, susijusias su ankstesniais ir esamais protokolais;

C. kadangi žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimu turi būti pasiekti ekonominiai ir socialiniai tikslai, remiantis glaudžiu moksliniu ir techniniu bendradarbiavimu, kad būtų užtikrintas žuvininkystės išteklių tvarus panaudojimas;

1.  ragina Komisiją siekti pažangos derybose dėl naujo protokolo siekiant išvengti tokios padėties, kai protokolas turėtų būti taikomas laikinai, nes Parlamentas dar nesuteikė savo pritarimo;

2.  ragina Komisiją užtikrinti, kad kiekvienas būsimas protokolas būtų tvarus ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu požiūriu ir būtų abipusiai naudingas;

3.  ragina Komisiją užtikrinti, kad visuose būsimuose protokoluose būtų laikomasi principo, pagal kurį ES laivams galėtų būti suteikiama prieiga tik prie perteklinių išteklių; ypač pabrėžia, kad turėtų būti atliktas kruopštus visų išteklių vertinimas;

4.  ragina Komisiją užtikrinti, kad, pagal būsimą protokolą, nustatant žvejybos galimybes yra atsižvelgiama į mokslines konsultacijas, išteklių vertinimą bei žvejybos sektoriaus poreikius ir prie jų prisiderinama; be to, pabrėžia, kad techninės priemonės ir žvejybos galimybės privalo būti priimamos atsižvelgiant į mokslines konsultacijas, konsultuojantis su žvejais;

5.  ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal kiekvieną būsimą protokolą būtų prisidedama plėtojant Maroko žvejybos valdymo sistemą, įskaitant kontrolę ir priežiūrą, mokslinius tyrimus, vietos laivyno vystymą, mokymus, t. t.;

6.  ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų veiksmingiau pasinaudojama sektorine parama ir pabrėžia, kad stebėsena privalo būti efektyvesnė; mano, kad į Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą būtina įtraukti efektyvius priežiūros mechanizmus siekiant užtikrinti tinkamą tikslinės paskirties vystymuisi skirtų lėšų panaudojimą, ypač žuvininkystės sektoriaus infrastruktūrai vystyti;

7.  ragina Komisiją imtis veiksmų, kurių reikia siekiant gauti reikiamos informacijos apie protokolo įgyvendinimą, taigi užtikrinti, kad teisėkūros procedūra būtų skaidresnė;

8.  ragina Komisiją užtikrinti, kad būsimu protokolu būtų visapusiškai laikomasi tarptautinės teisės normų ir teikiama nauda visoms poveikį patiriančioms vietos gyventojų grupėms;

9.  ragina, kad Komisija pateiktų Europos Parlamentui išsamią ataskaitą raštu, kurioje pabrėžiama, kaip turi būti atsižvelgiama į Parlamento pageidavimus būsimajame protokole;

10. be to, ragina Komisiją, laikantis Lisabonos sutarties nuostatų, gerbti tarpinstitucinio pagrindo susitarimą ir Europos Parlamento vaidmenį;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, valstybėms narėms ir Maroko vyriausybei.