Procedūra : 2011/2949(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0692/2011

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0692/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0573

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 139kWORD 79k
13.12.2011
PE479.391v01-00}
PE479.365v01-00} RC1
 
B7-0692/2011}
B7-0696/2011} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ALDE, PPE (B7‑0692/2011)

S&D (B7‑0696/2011)


par jauno protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (2011/2949(RSP))


Carmen Fraga Estévez PPE grupas vārdā
Ulrike Rodust S&D grupas vārdā
Carl Haglund ALDE grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jauno protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (2011/2949(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti (Padomes 2006. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 764/2006(1)),

–   ņemot vērā spēkā esošo protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (0000/2011),

–   ņemot vērā piekrišanas procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktam un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktam (C7‑0000/2011),

–   ņemot vērā Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A7‑0000/2011 un A7‑0000/2011),

–   ņemot vērā paskaidrojumu, kas iekļauts Zivsaimniecības komitejas sagatavotajā ieteikuma dokumentā (A7‑394/2011), kurā izklāstīti pašlaik uz vienu gadu noslēgtā protokola trūkumi,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A. tā kā saskaņā ar Komisijas uzdevumā veikto ārējo ex post novērtējumu ir skaidri redzams, ka spēkā esošajam protokolam ir neapmierinoša izmaksu un ieguvumu attiecība, kā rezultātā ļoti nepilnīgi tiek izmantotas apspriestās zvejas iespējas, notiek pārzveja un netiek risināti ekoloģijas un sociālie jautājumi;

B. tā kā jebkurā jaunajā protokolā, ko apspriedīs Komisija, ir jāizlabo iepriekšējā un pašreizējā protokolā atklātās nopietnās nepilnības;

C. tā kā zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem būtu jātiecas sasniegt ekonomiskos un sociālos mērķus, balstoties uz ciešu zinātnisko un tehnisko sadarbību, lai nodrošinātu zivsaimniecības resursu ilgtspējīgu izmantošanu,

1.  aicina Komisiju straujāk risināt sarunas par jauno protokolu, lai nepieļautu situāciju, kurā šis protokols ir jāpiemēro pagaidu kārtībā, jo Parlaments tam vēl nav sniedzis piekrišanu;

2.  aicina Komisiju nodrošināt, ka jebkurš jaunais protokols ir ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgs un izdevīgs abām pusēm;

3.  aicina Komisiju nodrošināt, lai visos jaunajos protokolos tiktu stingri ievērots princips, ka ES kuģiem ir pieejams tikai nozvejas pārpalikums; jo īpaši uzsver, ka ir rūpīgi jānovērtē visi zivju krājumi;

4.  aicina Komisiju nodrošināt, ka jaunajā protokolā zvejas iespējas ir noteiktas atbilstoši zinātniskiem ieteikumiem un krājumu novērtējumam, kā arī zivsaimniecības nozares vajadzībām; turklāt uzstāj, ka par tehniskiem pasākumiem un zvejas iespējām ir jālemj, balstoties uz zinātniskiem ieteikumiem un apspriežoties ar zvejniekiem;

5.  aicina Komisiju nodrošināt, lai jebkurš jaunais protokols sniegtu ieguldījumu Marokas zivsaimniecības pārvaldes sistēmas attīstībā, tostarp attiecībā uz kontroli un uzraudzību, zinātnisko pētniecību, vietējo flotu attīstību, apmācību u.c.);

6.  aicina Komisiju nodrošināt šai nozarei sniegtā atbalsta efektīvāku izmantošanu un uzstāj, ka pārraudzībai jākļūst efektīvākai; uzskata, ka zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā ir jāiekļauj efektīvs pārraudzības mehānisms, ar kuru nodrošina, ka attīstībai, īpaši zivsaimniecības nozares infrastruktūras uzlabošanai, atvēlētie līdzekļi tiek izmantoti pareizi;

7.  aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai iegūtu nepieciešamos datus par šā protokola īstenošanu un tādējādi padarītu šo likumdošanas procedūru pārredzamāku;

8.  aicina Komisiju nodrošināt, lai jaunajā protokolā būtu pilnībā ievērotas starptautisko tiesību normas un lai tas nodrošinātu ieguvumus visām vietējām iedzīvotāju grupām, kuru dzīvi tas ietekmēs;

9.  aicina Komisiju iesniegt Parlamentam izsmeļošu rakstisku ziņojumu par to, cik lielā mērā jaunajā protokolā ir ņemtas vērā Parlamenta prasības;

10. turklāt aicina Komisiju atbilstīgi Lisabonas līguma noteikumiem ievērot iestāžu sistēmas pamatnolīgumu un Parlamenta lomu;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, dalībvalstīm un Marokas valdībai.

(1)

OV L 141,29.5.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika