Предложение за обща резолюция - RC-B7-0693/2011Предложение за обща резолюция
RC-B7-0693/2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Русия на 15 декември 2011 г. и резултатите от изборите за Дума, произведени на 4 декември 2011 г.

  13.12.2011

  внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  Verts/ALE (B7‑0693/2011)
  S&D (B7‑0694/2011)
  ALDE (B7‑0695/2011)
  ECR (B7‑0697/2011)
  PPE (B7‑0700/2011)

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Надежда Нейнски, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė от името на групата PPE
  Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Кристиан Вигенин, Boris Zala от името на групата S&D
  Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Ivo Vajgl от името на групата ALDE
  Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand, Rui Tavares от името на групата Verts/ALE
  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan от името на групата ECR


  Процедура : 2011/2948(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0693/2011
  Внесени текстове :
  RC-B7-0693/2011
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Русия на 15 декември 2011 г. и резултатите от изборите за Дума, произведени на 4 декември 2011 г.

  Европейският парламент,

   като взе предвид своите предишни доклади и резолюции относно Русия, и по-специално резолюциите си от 9 юни 2011 г.[1] относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия, от 9 и 10 юни 2011 г. и от 17 юни 2010 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия,

   като взе предвид своите предишни доклади и резолюции относно отношенията между ЕС и Русия, включително резолюцията си от 7 юли 2011 г.[2] относно подготовката на изборите за Държавна Дума в Русия през декември 2011 г., в допълнение към своя доклад от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област[3],

   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Руската федерация[4] и започналите през 2008 г. преговори за ново споразумение между ЕС и Русия, както и партньорството за модернизация, започнало през 2010 г.,

   като взе предвид споделяната от ЕС и Русия цел, изложена в общата декларация, представена след 11-та среща на най-високо равнище между ЕС и Русия в Санкт Петербург на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за научни изследвания и образование, включително културни аспекти („четирите общи пространства“),

   като взе предвид съвместното окончателно становище и препоръките от заседанието на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Русия от 19 и 20 септември 2011 г. във Варшава,

   като взе предвид съвместната декларация на Постоянния съвет за партньорство ЕС–Русия по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието, заседавал на 11 октомври 2011 г. във Варшава,

   като взе предвид забележките на ВП/ЗП Катрин Аштън на 8-то заседание на Постоянния съвет за партньорство ЕС–Русия, проведено на 17 ноември 2011 г. в Москва,

   като взе предвид последния диалог ЕС–Русия за правата на човека от 29 ноември 2011 г.,

   като взе предвид изявлението на ВП/ЗП Катрин Аштън относно изборите за Дума в Руската федерация, произведени на 6 и 7 декември 2011 г.,

   като взе предвид предварителните заключения от 5 декември, представени от Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ODIHR), Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа след международното наблюдение на изборите за Държавна дума на 4 декември 2011 г.,

   като взе предвид дневния ред на състоялата се в Брюксел среща на високо равнище между ЕС и Русия от 15 декември 2011 г.,

  –   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

  A. като има предвид, че ЕС и Русия са взаимозависими както икономически, така и политически; като има предвид, че следователно засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на цяла Европа, а и на страните извън Европа; като има предвид, че Европейският съюз продължава да се ангажира за по-нататъшно задълбочаване и развиване на отношенията си с Русия на основата на сериозен ангажимент към демократичните принципи; като има предвид, че сключването на Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация продължава да бъде от изключителна важност за изграждането на същинско стратегическо партньорство;

  Б.  като има предвид, че сигурността на енергийните доставки е едно от най-големите предизвикателства пред ЕС и една от главните сфери на сътрудничество с Русия; като има предвид, че е от изключително значение ЕС да заеме единна позиция и да прояви силна вътрешна солидарност;

  В.  като има предвид, че Русия, в качеството й на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, носи обща отговорност с останалите членове за поддържане на глобалната стабилност; като има предвид, че много международни предизвикателства, особено по отношение на общите съседни държави (Южен Кавказ и Република Молдова), Северна Африка, Сирия, Близкия изток и Иран, тероризма, енергийната сигурност, изменението на климата и финансовите кризи, могат да бъдат преодолени само чрез координиран подход, който включва Русия;

  Г.  като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и следователно се е ангажирала с принципите на демокрацията и зачитането на правата на човека; като има предвид, че все още съществува безпокойство по отношение на положението с правата на човека, принципите на правовата държава, независимостта на съдебната власт и репресивните мерки, предприети срещу журналистите и опозицията;

  Д. като има предвид, че 2011 г. се отбелязва 20-годишнината от разпадането на СССР, което беше основен крайъгълен камък за европейската история; като има предвид, че следва да бъде признат приносът към тези събития на онези, които активно се противопоставиха на тоталитаризма и които допринесоха за освобождаването от него;

  Е.  като има предвид, че на 12 април 2011 г. Европейският съд по правата на човека изрази критично отношение във връзка с тромавите процедури за регистриране на политически партии в Русия, които не са в съответствие със стандартите за провеждане на избори, установени от Съвета на Европа и ОССЕ; като има предвид, че все още съществува сериозно безпокойство по отношение на трудностите, пред които са изправени политическите партии, за да участват в изборите, които трудности ефективно ограничават политическата конкуренция и плурализъм в Русия и подкопават легитимността на изборите;

  Ж. като има предвид, че в изборния ден бяха докладвани множество нередности, включително многократно гласуване (така наречения „изборен автобусен туризъм”), възпрепятстване на партийните наблюдатели и пускане на фалшифицирани бюлетини в избирателните урни; като има предвид, че полицията е задържала стотици опозиционни активисти, опитали се да проведат демонстрации на 4 декември и през следващите дни в Москва, Санкт Петербург и други руски градове, за да протестират срещу начина на произвеждане на изборите;

  З.  като има предвид, че на 10 декември най-малко 50 000 души излязоха на демонстрация на площад „Болотная” в Москва, призовавайки за анулиране на резултатите от изборите на 4 декември, за нови избори, за оставка на ръководителя на избирателната комисия, за разследване на твърденията за изборни измами и незабавно освобождаване на задържаните участници в протестите; като има предвид, че подобни демонстрации бяха проведени и в други руски градове;

  И. като има предвид, че измина една година, откакто Европейският парламент призова Съвета, „в отсъствието на стъпки в положителна посока от страна на руските органи, да сътрудничи и да разследва случая на Сергей Магнитски, да настоява руските органи да подведат извършителите под съдебна отговорност и да обмисли ЕС да наложи забрана за влизане“, като той също така насърчи „правоприлагащите агенции в ЕС да си сътрудничат с цел замразяването на банкови сметки и други активи на тези руски длъжностни лица във всички държави-членки на ЕС“[5];

  1.  потвърждава убеждението си, че Русия остава един от най-важните партньори на Европейския съюз в изграждането на стратегическо сътрудничество, с който ЕС споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за съвместни действия на глобално равнище;

  2.  призовава ЕС и Русия да се възползват от предоставената им от предстоящата среща на високо равнище възможност, за да дадат нов тласък на преговорите за ново споразумение за партньорство и сътрудничество; отново заявява своята подкрепа за всеобхватно, правнообвързващо споразумение, което обхваща политически, икономически и социални въпроси и което включва всички области, свързани с демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека; отново заявява, че демокрацията и правата на човека трябва да бъдат неразделна част от това споразумение, по-специално с оглед на определянето и включването на ефективна и действаща клауза за правата на човека;

  3.  призовава за полагане на по-големи усилия за напредък на партньорството за модернизация между ЕС и Русия; подчертава своята увереност, че партньорството за модернизиране ще насърчи реформите и ще даде нов тласък на отношенията между ЕС и Русия, а също така и ще развие взаимно изгодното сътрудничество в областта на търговията, икономиката и енергийната сигурност, допринасяйки същевременно за глобалното икономическо възстановяване; счита, че партньорството за модернизация трябва да се придружава от амбициозен процес на реформи на национално равнище, които да включват консолидирането на демократичните институции и на една надеждна правна система, призовава във връзка с това ЕС и правителството на Русия да определят необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети за постигането на тези цели;

  4.  приветства приключването на преговорите за присъединяване на Русия към СТО, което ще помогне за създаване на по-равнопоставени условия за стопанските общности от двете страни и ще улесни и либерализира търговията в световната икономика; подчертава, че с присъединяването си Русия има правно задължение да изпълни всички правила на СТО, включително отказването от протекционистки мерки; в този контекст изразява своята загриженост по отношение на митническия съюз между Русия, Казахстан и Беларус, който доведе до по-високи консолидиран тарифи; изразява убеждението си, че членството на Русия в СТО ще се превърне също така във важен краеъгълен камък за задълбочаване на двустранната икономическа интеграция, включително посредством приключване на текущите преговори относно новото споразумение;

  5.  подчертава значението на задълбочаването на енергийното партньорство с Русия; заявява повторно, че снабдяването с природни ресурси не трябва да се използва като политически инструмент; подчертава значението на сътрудничеството в областта на енергетиката, което представлява възможност за по-нататъшно сътрудничество в областта на търговията и икономиката в отворен и прозрачен пазар, при пълно разбиране на нуждата на ЕС от диверсификация на каналите на транспортиране и на доставчиците на енергия; подчертава, че принципите на взаимозависимост и прозрачност следва да бъдат в основата на това сътрудничество, заедно с равнопоставения достъп до пазарите, инфраструктурата и инвестициите и правно обвързваща енергийна рамка, която да гарантира надеждни и сигурни енергийни доставки, въз основа на еднакви стандарти за всички държави-членки на ЕС;

  6.  призовава Съвета и Комисията да гарантират включването на принципите на Договора за Енергийната харта и Транзитния протокол към него в новото споразумение за партньорство между ЕС и Русия; приветства подписването през февруари 2011 г. на актуализиран механизъм за ранно предупреждение с цел по-нататъшно подобряване на координацията при извънредни ситуации, свързани с търсенето или предлагането;

  7.  подчертава, че ЕС следва да разшири сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката и в други области като енергийната ефективност или научни изследвания в сферата на технологиите за възобновяема енергия; заявява отново, че междуправителствените и търговските споразумения в областта на енергетиката между Русия и организации от ЕС, трябва да бъдат в съответствие със правните задължения в двете страни;

  8.  настоятелно призовава Руската федерация да увеличи своя принос за овладяването на изменението на климата чрез намаления на емисиите на парникови газове на национално равнище и чрез участието си в международните преговори за всеобхватна рамка за политиката в областта на климата след 2012 г. съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото; в този контекст подчертава, че за да се постигнат до 2020 г. необходимите намаления спрямо емисиите от 1990 г. за страните от приложение I , всички индустриализирани държави трябва да поемат ангажимент за цели, които съставляват значително намаление спрямо сегашните равнища на емисиите, и да увеличат улавянето на въглероден диоксид в горите;

  9.  призовава Русия да ратифицира конвенцията от Еспоо на ИКЕ на ООН и да пристъпи незабавно към спазването й и напомня за руския ангажимент за разработване на единни стандарти за оценка на въздействието върху околната среда на трансгранични проекти;

  10. признава съвместните заключения от 11 октомври 2011 г. за обявяване на финализирането на списъка с общи стъпки за безвизов режим и поддържа официалното му одобрение и последващото му прилагане; припомня значението на осигуряването на регионална съгласуваност във възприетия подход към либерализиране на визовия режим с Русия и държавите от Източното партньорство; приветства приключването на преговорите относно измененията на действащото Споразумение за облекчаване на визовия режим между Русия и ЕС от 2006 г. и установяването на диалог за миграцията между ЕС и Русия; изтъква значението на ефективното прилагане на Споразумението за реадмисия между Русия и ЕС; призовава за по-нататъшно сътрудничество в областта на незаконната имиграция, подобряването на контрола на граничните контролно-пропускателни пунктове и обмена на информация относно тероризма и организираната престъпност;

  11. приветства предложението за опростяване на местния граничен трафик в Калининградска област и посочва, че това ще допринесе за по-нататъшно насърчаване на стратегическото партньорство между ЕС и Русия в съответствие с приоритетите, заложени в Пътната карта за общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие;

  12. отбелязва резултатите от изборите за Държавна дума, проведени на 4 декември 2011 г.; подчертава, че провеждането на изборите показа, че Русия не спазва стандартите за провеждане на избори, установени от ОССЕ; изразява дълбоката си загриженост по отношение на докладите за измама и предварителните констатации в доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИЧП) относно процедурни нарушения, липса на безпристрастност на медиите, тормоз спрямо независимите наблюдатели и липса на разделение между партия и държава;

  13. отново заявява, че тромавата процедура за регистрация доведе до изключването на няколко опозиционни партии и възпрепятства сериозно свободата на сдружаване, политическата конкуренция и плурализъм от самото начало;

  14. осъжда действията на руските държавни органи срещу „Голос” – руска група за наблюдение на изборите, след като последната създаде специален уебсайт за регистриране на изборни измами и нередности;

  15. приветства демонстрациите в Русия като израз на волята на руския народ за повече демокрация; осъжда действията на полицията по отношение на мирните демонстрации в протест срещу нередностите при изборите и измамите, докладвани от международните наблюдатели; настоятелно призовава руските органи да зачитат свободата на събранията и на словото, да не навреждат на мирните демонстранти и да освободят незабавно и безусловно всички мирни демонстранти, които са били задържани в контекста на изборите; призовава за незабавно и обстойно разследване на всички доклади за измама и сплашвания и за наказания на носещите отговорност и се надява, че нареждането на президента Медведев за провеждане на разследвания ще бъде реално и прозрачно;

  16. отбелязва неотдавнашните призиви за анулиране на изборите за Държавна дума от 4 декември 2011 г.; призовава руските органи да разследват задълбочено всички случаи на изборни нарушения с цел наказване на служителите, участвали в тях, както и да проведат повторно гласуване там, където са отбелязани нарушения;

  17. призовава председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията, Заместник-председателя/Върховния представител да поставят въпроса за изборите от 4 декември на срещата на високо равнище, като настояват Русия да спазва своите международни задължения, произтичащи по-специално от нейното членство в Съвета на Европа и в ОССЕ; призовава Съвета на Европа и ОССЕ да направят оценка на спазването от страна на Русия на задълженията, които произтичат от членството й в тези организации;

  18. настоятелно призовава руските органи да отговорят на констатациите в доклада за наблюдение на ОССЕ/БДИЧП, да осъществят реформа на избирателните закони в съответствие със стандартите на ОССЕ и Съвета на Европа в сътрудничество с Венецианската комисия и да спазват тези стандарти на практика, с цел да се гарантират свободни и демократични президентски избори през 2012 г. с равни възможности за кандидатите от опозицията; призовава Русия да създаде възможност за достатъчно и ефективно наблюдение на изборите, в съответствие със стандартите на ОССЕ/БДИЧП и на Съвета на Европа;

  19. изразява отново загриженост поради положението на правата на човека в Русия, незачитането на принципите на правовата държава и отсъствието на независима съдебна система; изразява сериозна загриженост, особено по отношение на случая на Сергей Магнитски, включително неналагането на наказание на лицата, за които е доказано, че са виновни за смъртта му; отбелязва доклада, публикуван през юли 2011 г. от Съвета по правата на човека на президента Медведев, който предоставя доказателства, че арестуването на Сергей Магнитски е било противозаконно и че по време на задържането му той е бил подложен на побои и изтезания с цел извличане на признание за вина; отбелязва, че в резултат на бездействието на руските органи Държавният департамент на САЩ, Министерството на външните работи на Великобритания и парламентът на Нидерландия решиха през 2011 г. да наложат визови забрани на около 60 руски длъжностни лица, за които се предполага, че са свързани със смъртта на Сергей Магнитски;

  20. призовава разследващата комисия да проведе всестранно и пълно разследване, без табу, с цел своевременно да представи конкретни изводи и да предприеме всички необходими действия за подвеждане под отговорност на извършителите; призовава, в случай на по-нататъшно бездействие на руските органи, Съветът да вземе предвид действия, като например забрана за пътуване в целия ЕС и замразяване на финансовите активи на лицата, за които е доказано, че са виновни за изтезанията и смъртта на Сергей Магнитски, както и за прикриването на случая;

  21. подчертава, че непрекъсната размяна на мнения с Русия относно правата на човека в рамките на консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека е важна като начин за консолидиране на оперативната съвместимост на страните във всички сфери на сътрудничество, и изисква подобряване на формата на тези срещи с цел повишаване на ефективността, със специално внимание към общите действия срещу расизма и ксенофобията, и отваряне на процеса за ефективен принос от страна на Европейския парламент, Държавната дума и неправителствени организации за защита на правата на човека, независимо дали диалогът се провежда в Русия или в държава-членка на ЕС;

  22. осъжда неотдавнашните предложения за търсенето на наказателна отговорност за публична информация относно сексуалната ориентация и половата идентичност в различни руски райони и на федерално равнище;

  23. призовава Заместник-председателя/Върховния представител и Комисията да следват съвместни инициативи с руското правителство с цел засилване на сигурността и стабилността в общото пространство на съседство; призовава Русия активно да допринесе за разрешаването на „замразените конфликти“ в съседните държави и да зачита суверенитета и териториалната цялост на всички държави, участващи в „замразените конфликти“;

  24. заявява отново задължението на Русия за пълно прилагане на състоящото се от шест точки споразумение за прекратяване на огъня, включително за зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Грузия; приветства готовността на Русия за напредък в областта на рамково споразумение в областта на операциите за управление на кризи; във връзка с това призовава руските органи да бъдат последователни и да позволят на Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия достъп до окупираните територии на Абхазия и Южна Осетия в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня от 2008 г.;

  25. подкрепя групата „Минск“ на ОССЕ и нейния съпредседател в усилията й по отношение на решаването на конфликта в Нагорни Карабах;

  26. приветства подновяването на преговорите във формат 5+2 по отношение на конфликта в Приднестровието и отбелязва първата официална среща на 1 декември 2011 г., с надежда това да бъде началото на решаване на конфликта;

  27. счита, че Русия, която има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, трябва да носи своята отговорност в международни кризи; подчертава, че международните предизвикателства, особено по отношение на Сирия и Иран, могат да бъдат преодолени само чрез координиран подход, който включва Русия; призовава Русия да приложи по-конструктивен подход, особено по отношение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН; призовава Русия да се присъедини към глобалните усилия за блокиране на опитите на Иран за обогатяване на уран и на другите ядрени дейности с цел разработване на ядрени оръжия; призовава руските органи да се присъединят към международните санкции срещу иранските предприятия в отговор на нападението върху британското посолство;

  28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителството и парламента на Руската федерация, на Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.