Společný návrh usnesení - RC-B7-0693/2011Společný návrh usnesení
RC-B7-0693/2011

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o nadcházejícím summitu EU–Rusko konaném dne 15. prosince 2011 a o výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011

13. 12. 2011

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7‑0693/2011)
S&D (B7‑0694/2011)
ALDE (B7‑0695/2011)
ECR (B7‑0697/2011)
PPE (B7‑0700/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Boris Zala za skupinu S&D
Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan za skupinu ECR


Postup : 2011/2948(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0693/2011
Předložené texty :
RC-B7-0693/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o nadcházejícím summitu EU–Rusko konaném dne 15. prosince 2011 a o výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011

Evropský parlament,

 s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 9. června 2011[1] o summitu EU-Rusko ve dnech 9.-10. června 2011 a na usnesení ze dne 17. června 2010 o summitu EU-Rusko,

 s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o vztazích mezi EU a Ruskem, včetně usnesení ze dne 7. července 2011[2] o přípravě voleb do ruské Státní dumy v prosinci 2011, ke své zprávě ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o lidských právech ve světě za rok 2009 a politice Evropské unie v této oblasti[3],

 s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskou federací[4] , na jednání zahájená v roce 2008 o nové dohodě mezi EU a Ruskem a na „partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

 s ohledem na společné cíle EU a Ruska, stanovené ve společném prohlášení vydaném po 11. summitu EU-Rusko, jenž se konal dne 31. května 2003 v Petrohradě, které se týkají vytvoření společného hospodářského prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru pro výzkum a vzdělávání, včetně kulturních aspektů (tzv. čtyři společné prostory spolupráce),

 s ohledem na společné závěrečné prohlášení a doporučení schůze Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko konané ve dnech 19.–20. září 2011 ve Varšavě,

 s ohledem na společné prohlášení ze schůze Stálé rady partnerství v oblasti svobody, bezpečnosti a práva mezi Ruskem a EU konané dne 11. října 2011 ve Varšavě,

 s ohledem na připomínky místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové na 8. schůzi Stálé rady partnerství EU-Rusko dne 17. listopadu 2011 v Moskvě,

 s ohledem na nejnovější dialog o lidských právech EU-Rusko ze dne 29. listopadu 2011,

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové o volbách do Dumy v Ruské federaci z 6. a 7. prosince 2011,

 s ohledem na předběžné závěry ze dne 5. prosince předložené OBSE, Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva (OBSE/ODIHR), Parlamentním shromážděním OBSE (OBSE PA) a Parlamentním shromážděním rady Evropy (PACE) v návaznosti na mezinárodní pozorování voleb do Státní dumy, které se konaly dne 4. prosince,

 s ohledem na pořad jednání summitu EU-Rusko konaného dne 15. prosince 2011 v Bruselu,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU a Rusko jsou na sobě vzájemně závislé, a to hospodářsky i politicky; vzhledem k tomu, že posílená spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají zásadní význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu Evropy i zbytku světa; vzhledem k tomu, že Evropská unie je rozhodnuta i nadále prohlubovat a rozvíjet vztahy s Ruskem, a to na základě hluboké oddanosti demokratickým zásadám; vzhledem k tomu, že uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ruskou federací je nanejvýš důležité pro vytvoření skutečně strategického partnerství;

B.  vzhledem k tomu, že zajištění dodávek energie představuje pro EU jednou z největších výzev a jednu z hlavních oblastí spolupráce s Ruskem; vzhledem k tomu, že pro EU je nanejvýš důležité, aby postupovala jednotně a projevovala silnou vnitřní solidaritu,

C.  vzhledem k tomu, že Rusko sdílí jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN spolu s ostatními členy odpovědnost za zachování celosvětové stability; vzhledem k tomu, že výzvy na mezinárodní úrovni − zejména ve společném sousedství (jižní Kavkaz a Moldavská republika), v severní Africe, Sýrii, na Blízkém východě a v Íránu, terorismus, energetická bezpečnost, změna klimatu a finanční krize − mohou být vyřešeny pouze na základě koordinovaného přístupu za účasti Ruska;

D. vzhledem k tomu, že Ruská federace je právoplatným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, z čehož pro ni vyplývá závazek, že se bude řídit zásadami demokracie a dodržovat základní práva; vzhledem k tomu, že přetrvávají znepokojení týkající se lidských práv, právního státu, nezávislosti soudnictví a represivních opatření přijatých proti novinářům a opozici;

E.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 uplynulo 20 let od rozpadu SSSR, což byl jeden z hlavním milníků v evropských dějinách; vzhledem k tomu, že by se měl uznat příspěvek k těmto událostem ze strany těch, kdo aktivně čelili totalitnímu režimu a přispěli k osvobození od totality;

F.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2011 Evropský soud pro lidská práva vyjádřil svou kritiku zdlouhavého postupu při registraci politických stran v Rusku, což není v souladu s volebními standardy stanovenými Radou Evropy a OBSE; vzhledem k tomu, že přetrvává značné znepokojení ohledně těžkostí, jimž čelí politické strany při účasti ve volbách, což účinně omezuje politickou soutěž a pluralismus v Rusku a ohrožuje legitimitu voleb;

G. vzhledem k tomu, že v den voleb byly hlášeny mnohé nesrovnalosti včetně několikanásobného hlasování, bránění stranickým pozorovatelům v činnosti a ucpávání volebních uren; vzhledem k tomu, že policie zadržela stovky aktivistů opozice, kteří se snažili v Moskvě, Petrohradu a jiných ruských městech dne 4. prosince a v následujících dnech organizovat shromáždění na protest proti průběhu voleb;

H. vzhledem k tomu, že dne 10. prosince na Bahenním náměstí v Moskvě protestovalo nejméně 50 000 osob, přičemž požadovaly zrušení výsledků voleb, které proběhly 4. prosince,  uspořádání nových voleb, rezignaci předsedy volební komise, vyšetření údajné manipulace s volebními lístky a okamžité propuštění zatčených protestujících; vzhledem k tomu, že obdobné demonstrace se konaly i v jiných ruských městech;

I. vzhledem k tomu, že je tomu již rok, co Evropský parlament vyzval Radu, „aby v případě, že příslušné ruské orgány nevykročí pozitivním směrem a nezačnou spolupracovat a vyšetřovat případ Sergeje Magnického, trvala na tom, aby ruské orgány postavily odpovědné osoby před soud, a zvážila uvalení zákazu vstupu do EU pro ruské úředníky zapojené do tohoto případu“, a rovněž vyzval „úřady EU činné v trestním řízení, aby spolupracovaly s cílem obstavit bankovní účty a další majetek těchto ruských úředníků ve všech členských státech EU“[5];

1.  znovu vyjadřuje své přesvědčení, že Rusko zůstává jedním z nejvýznamnějších partnerů Evropské unie při budování strategické spolupráce a sdílí s ní nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat na celosvětové úrovni;

2. vyzývá EU a Rusko, aby využily příležitost, kterou představuje nadcházející summit, a urychlily jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci; opakuje svou podporu komplexní a právní závazné dohodě, která bude pokrývat veškeré politické, hospodářské a sociální otázky a zahrnovat veškeré oblasti související s demokracií, právním státem a dodržováním lidských práv; opětovně připomíná svůj názor, že demokracie a lidská práva musí tvořit nedílnou součást této dohody, zejména pokud jde o definici a začlenění účinné a fungující doložky o lidských právech;

3.  vyzývá k většímu úsilí o dosažení pokroku, pokud jde o partnerství pro modernizaci EU–Rusko; zdůrazňuje, že je přesvědčen, že partnerství pro modernizaci podpoří reformu a dá nový impuls vztahům mezi EU a Ruskem, bude rozvíjet vzájemně přínosnou spolupráci v oblasti obchodu, hospodářství a zajištění energetické bezpečnosti a zároveň přispěje k celosvětové hospodářské obnově; domnívá se, že partnerství pro modernizaci musí doprovázet ambiciózní proces vnitrostátních reforem, včetně konsolidace demokratických institucí a spolehlivého právního systému; v této souvislosti vyzývá EU a ruskou vládu, aby definovaly opatření, která by měla být přijata, aby se těchto cílů dosáhlo;

4.  vítá uzavření jednání o přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci (WTO), což přispěje k vytvoření skutečně rovných podmínek pro podnikatele na obou stranách a usnadní obchod v rámci celosvětového hospodářství a umožní jeho liberalizaci; zdůrazňuje, že přistoupením vzniká Rusku právní závazek dodržovat veškerá pravidla WTO, včetně zrušení ochranářských opatření; vyjadřuje v této souvislosti své obavy ohledně celní unie mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem, která přinesla vyšší společné celní sazby; vyjadřuje své přesvědčení, že ruské členství ve WTO se rovněž stane významným základem prohloubení dvoustranné hospodářské integrace, a to i prostřednictvím uzavření probíhajících jednání o nové dohodě;

5.  zdůrazňuje význam posílení energetického partnerství s Ruskem; opětovně připomíná, že dodávky přírodních zdrojů nelze využít jako politický nástroj; zdůrazňuje, že spolupráce v energetické oblasti je pro obě strany velmi důležitá, neboť představuje příležitost pro další spolupráci v obchodní a hospodářské oblasti v rámci otevřeného a transparentního trhu, přičemž je plně zohledňována potřeba EU diversifikovat přepravní cesty a poskytovatele energie; zdůrazňuje, že základem takové spolupráce by se vedle rovného přístupu k trhům, infrastruktuře a investicím měla stát zásada vzájemné provázanosti a transparentnosti a právně závazný energetický rámec, který zaručí spolehlivé dodávky energie a jejich bezpečnost, přičemž se musí vycházet z rovnocenných standardů pro všechny členské státy EU;  

6.  vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, že do nové dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem budou začleněny zásady Energetické charty a její Tranzitní protokol; vítá aktualizovanou verzi mechanismu včasného varování, která byla podepsána v únoru 2011 s cílem dále zlepšit koordinaci pro případ mimořádných událostí v oblasti dodávek nebo poptávky;

7.  zdůrazňuje, že EU by měla rozšířit svou spolupráci s Ruskem v oblasti energetiky na oblasti, jako je energetická účinnost a výzkum v oblasti technologií obnovitelných zdrojů energie; připomíná, že mezivládní a obchodní dohody v oblasti energie mezi Ruskem a subjekty z EU musí odpovídat právním závazkům obou stran;

8.  naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby zvýšila svou účast při řešení problematiky změny klimatu, a to snížením tuzemských emisí skleníkových plynů a účasti na mezinárodních jednáních, jejichž cílem je vytvoření komplexního rámce politiky v oblasti změny klimatu po roce 2012 v souladu s Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu a na Kjótským protokolem; této souvislosti zdůrazňuje, že má-li být do roku 2020 dosaženo ve srovnání s rokem 1990 v zemích uvedených v příloze I nezbytných snížení, musejí se všechny průmyslové země zavázat ke splnění cílů, které představují významné snížení současné úrovně emisí a zvýšení zachytávání uhlíku v lesích;

9.  vyzývá Rusko, aby okamžitě ratifikovalo a dodržovalo Úmluvu OSN/EHK (Úmluvu z Espoo) a připomíná Rusku jeho závazek rozvíjet jednotné standardy posuzování dopadů na životní prostředí u projektů přesahujících hranice států;

10. bere na vědomí společné závěry ze dne 11. října 2011, v nichž bylo vyhlášeno dokončení seznamu společných kroků vedoucích k bezvízovému režimu, a podporuje jeho oficiální schválení a následné provádění; připomíná význam, který má zajištění regionální soudržnosti v rámci přístupu, který byl přijat za účelem vízové liberalizace s Ruskem a zeměmi východního partnerství; vítá uzavření jednání o změnách stávající dohody o zjednodušení vízového režimu, kterou EU a Rusko uzavřely v roce 2006, a zahájení dialogu o migraci mezi EU a Ruskem; zdůrazňuje význam účinného provádění dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob uzavřené mezi Ruskem a EU; vyzývá k další spolupráci v oblasti nelegálního přistěhovalectví, k dokonalejším kontrolám na hraničních přechodech a lepší výměně informací o terorismu a organizovaném zločinu;

11. vítá návrh na zjednodušení malého pohraničního styku v kaliningradské oblasti a uvádí, že to přispěje k další podpoře strategického partnerství mezi EU a Ruskem, a to v souladu s prioritami stanovenými v plánu pro společný prostor svobody, bezpečnosti a práva;

12. bere na vědomí výsledky voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011; zdůrazňuje, že průběh voleb ukázal, že Rusko nedodržuje volební standardy, jak je definuje OBSE; vyjadřuje vážné obavy v souvislosti se zprávami o podvodech a s předběžnými zjištěními obsaženými ve zprávě OBSE/ODIHR ohledně porušení postupů, chybějící nestrannosti sdělovacích prostředků, obtěžování nezávislých pozorovatelů a nedostatečného oddělení strany a státu;

13. znovu opakuje, že zdlouhavý proces registrace vedl k tomu, že bylo několik opozičních stran vyloučeno z účasti, a závažně omezil svobodu sdružování, politickou soutěž a pluralismus již v samotném počátku;

14. odsuzuje kroky, které ruské orgány podnikly vůči ruské skupině pro sledování voleb Golos poté, co vytvořila speciální internetovou stránku pro zaznamenávání volebních podvodů a porušení řádného průběhu voleb;

15. vítá demonstrace v Rusku jako výraz touhy ruských občanů po větší demokracii; odsuzuje tvrdé zákroky policie na pokojných demonstracích proti porušením řádného průběhu voleb a podvodům, o nichž informovali mezinárodní pozorovatelé; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby respektovaly svobodu shromažďování a projevu a fyzicky nezakročovaly vůči pokojným demonstrantům a aby okamžitě a bezpodmínečně propustily veškeré pokojné demonstranty, kteří byli zatčeni v souvislosti s volbami; žádá o okamžité a důkladné prošetření všech zpráv o podvodech a zastrašování a o potrestání osob, které budou shledány odpovědnými za tyto činy, a věří, že příkaz prezidenta Medveděva k prošetření těchto událostí se ukáže jako zásadní a transparentní;

16. bere na vědomí nedávné výzvy k tomu, aby byly volby do Státní dumy, které se konaly dne 4. prosince 2011, prohlášeny za neplatné; vyzývá ruské orgány, aby podrobně řešily všechny případy volebních přestupků s cílem uvalit sankce na zúčastněné úředníky a zopakovat hlasování tam, kde k nesrovnalostem došlo;

17. vyzývá předsedu Evropské rady, předsedu Komise a VP, MK, aby na summitu rozhodně vznesli otázku voleb 4. prosince a aby Rusko vyzvali k dodržování mezinárodních závazků vyplývajících zejména z členství Ruska v Radě Evropy a OBSE; vyzývá Radu Evropy a OBSE, aby posoudily, jak Rusko dodržuje své závazky vyplývající z členství v těchto organizacích;

18. naléhavě vyzývá ruské orgány, aby se zabývaly zjištěními zprávy, kterou v rámci pozorování voleb vypracovala OBSE/ODIHR, reformovaly volební zákony v souladu se standardy Rady Evropy a OBSE a aby tyto standardy dodržovaly v praxi, čímž se v roce 2012 zajistí svobodné a demokratické prezidentské volby, v nichž budou mít kandidáti opozice rovnocenné podmínky; vyzývá Rusko, aby zajistilo podmínky umožňující dostatečné a účinné pozorování voleb v souladu se standardy organizace OBSE/ODIHR a Rady Evropy;

19. opětovně připomíná, že je znepokojen situací v oblasti lidských práv v Rusku a nedostatky, pokud jde o právní stát a nezávislé soudnictví; vyjadřuje své obavy zejména v souvislosti s případem Sergeje Magnického a se skutečností, že nebyly potrestány osoby, jimž byl prokázán podíl na jeho smrti; bere na vědomí zprávu vydanou v červenci 2011 radou pro lidská práva prezidenta Medveděva, která prokázala, že zatčení Sergeje Magnického bylo nezákonné a že byl během věznění bit a mučen, aby přiznal vinu; bere na vědomí, že se ministerstva zahraničí USA a Spojeného království a dánský parlament v roce 2011 rozhodly nepovolit udělení víz přibližně 60 ruským úředníkům, o nichž se domnívají, že jsou spojeni se smrtí Sergeje Magnického v důsledku nečinnosti ruských orgánů;

20. vyzývá vyšetřovací komisi, aby vedla komplexní a důkladné vyšetřování bez jakýchkoli omezení, předložila bezodkladně konkrétní závěry a aby přijala veškerá nutná opatření, díky nimž budou odpovědné osoby postaveny před soud; vyzývá Radu k tomu, aby v případě trvající nečinnosti ruských orgánů zvážila zavedení opatření, jako je zákaz vstupu do EU osobám, které byly uznány vinnými z mučení a vraždy Sergeje Magnického, nebo osobám, které se snažily vyšetření případu ututlat, a obstavení veškerých finančních prostředků všech těchto osob;

21. zdůrazňuje význam pokračující výměny názorů na otázku lidských práv s Ruskem v rámci konzultací mezi EU a Ruskem o lidských právech jako možnosti, jak upevnit interoperabilitu obou stran ve všech oblastech spolupráce, a požaduje lepší uspořádání těchto schůzek s cílem zajistit jejich účinnost, se zvláštním zřetelem na společné akce zaměřené proti rasismu a xenofobii, a otevřít Evropskému parlamentu, Státní dumě a nevládním organizacím na ochranu lidských práv možnost efektivně se do procesu zapojit, a to bez ohledu na to, zda se dialog koná v Rusku nebo v členských státech EU;

22. odsuzuje nedávné návrhy na kriminalizaci zveřejnění informací o sexuální orientaci a genderové identitě, jež byly předloženy v různých ruských regionech i na federální úrovni;

23. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a  Komisi, aby s ruskou vládou prováděly společné kroky zaměřené na posílení bezpečnosti a stability ve společném sousedství; vyzývá Rusko, aby aktivně přispívalo k řešení přetrvávajících konfliktů v jeho sousedství a respektovalo suverenitu a územní celistvost veškerých států zapojených do těchto konfliktů;

24. opětovně připomíná povinnost Ruska plně provést šestibodovou dohodu o příměří, včetně respektování suverenity a územní celistvosti Gruzie; vítá, že je Rusko připraveno postoupit dále v jednání o rámcové dohodě v oblasti operací zaměřených na řešení konfliktů; v této souvislosti vyzývá ruské orgány k tomu, aby jednaly konzistentně a umožnily tak v souladu s dohodou o příměří z roku 2008 pozorovatelské misi EU v Gruzii přístup na okupovaná území Abcházie a Jižní Osetie;

25. podporuje Minskou skupinu OBSE a jejího místopředsedu, pokud jde o její pokrok v souvislosti s vyřešením konfliktu v Náhorním Karabachu;

26. vítá opětovné otevření jednání v rámci složení 5+2 týkajícího se podněsterského konfliktu a bere na vědomí první oficiální setkání konané dne 1. prosince 2011 a vyjadřuje naději, že bude počátkem řešení tohoto konfliktu;

27. prohlašuje, že Rusko, které má v Radě bezpečnosti OSN právo veta, musí dostát svým povinnostem v mezinárodních krizích; zdůrazňuje, že mezinárodní problémy, zejména pokud jde o Sýrii a Irán, nelze vyřešit bez koordinovaného přístupu zahrnujícího Rusko; vyzývá Rusko, aby zaujalo konstruktivnější přístup, zejména pokud jde o rezoluce Rady bezpečnosti OSN; vyzývá Rusko, aby se zapojilo do celosvětového úsilí o zastavení iránských pokusů o obohacování uranu a dalších aktivit v jaderné oblasti, jejichž cílem je vyvíjení jaderných zbraní; vyzývá ruské orgány, aby se připojily k mezinárodním sankcím vůči iránským subjektům v reakci na útok na britské velvyslanectví v Teheránu;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.