Postup : 2011/2948(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0693/2011

Predkladané texty :

RC-B7-0693/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.10

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0575

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 156kWORD 117k
13.12.2011
PE479.392v01-00}
PE479.393v01-00}
PE479.394v01-00}
PE479.396v01-00}
PE479.399v01-00} RC1
 
B7-0693/2011}
B7-0694/2011}
B7-0695/2011}
B7-0697/2011}
B7-0700/2011} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B7‑0693/2011)

S&D (B7‑0694/2011)

ALDE (B7‑0695/2011)

ECR (B7‑0697/2011)

PPE (B7‑0700/2011)


o nadchádzajúcom samite EÚ – Rusko 15. decembra 2011 a výsledkoch volieb do Dumy zo 4. decembra 2011


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Boris Zala v mene skupiny S&D
Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadchádzajúcom samite EÚ – Rusko 15. decembra 2011 a výsledkoch volieb do Dumy zo 4. decembra 2011  

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku, najmä na uznesenia z 9. júna 2011(1) o samite EÚ – Rusko konanom 9. – 10. júna 2011 a zo 17. júna 2010 o samite EÚ – Rusko,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom vrátane uznesenia zo 7. júla 2011(2) o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej Dumy v decembri 2011, ako aj na svoju správu zo 16. decembra 2010 o výročnej správe o situácii v oblasti ľudských práv vo svete za rok 2009 a k politike EÚ v tejto oblasti(3);

 so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskou federáciou(4) a na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008, ako aj na Partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

 so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení po 11. samite EÚ – Rusko konanom 31. marca 2003 v Petrohrade, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov (štyri spoločné priestory),

 so zreteľom na spoločné záverečné vyhlásenie a odporúčanie zo zasadnutia Výboru pre parlamentnú spoluprácu medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa uskutočnilo 19. – 20. septembra 2011 vo Varšave,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo schôdze Stálej rady pre partnerstvo EÚ a Ruska o slobode, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorá sa konala 11. októbra 2011 vo Varšave,

 so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej, ktoré predniesla na 8. zasadnutí Stálej rady pre partnerstvo EÚ a Ruska 17. novembra 2011 v Moskve,

 so zreteľom na najnovší dialóg medzi EÚ a Ruskom týkajúci sa ľudských práv z 29. novembra 2011,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie EÚ Catherine Ashtonovej o voľbách do Dumy v Ruskej federácii zo 6. a 7. decembra 2011,

 so zreteľom na predbežné závery z 5. decembra predložené Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OBSE/ODIHR), Parlamentným zhromaždením OBSE (OBSE PA) a Parlamentným zhromaždením Rady Európy (PACE) po medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misii volieb do Štátnej Dumy zo 4. decembra 2011,

 so zreteľom na program samitu EÚ – Rusko v Bruseli 15. decembra 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ a Rusko sú od seba vzájomne hospodársky aj politicky závislé; keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom majú preto mimoriadny význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu v Európe aj mimo nej; keďže Európska únia sa naďalej zasadzuje o ďalšie prehlbovanie a rozvoj svojich vzťahov s Ruskom založených na hlbokej oddanosti demokratickým zásadám, keďže uzavretie dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou má stále zásadný význam pre budovanie skutočného strategického partnerstva;

B.  keďže bezpečnosť dodávok energie je jednou z najväčších výziev pre EÚ a jednou z najdôležitejších oblastí spolupráce s Ruskom; keďže pre EÚ má mimoriadny význam vystupovať jednotne a preukázať silnú vnútornú solidaritu,

C.  keďže Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN nesie spoločnú zodpovednosť s ostatnými členmi za udržiavanie celosvetovej stability; keďže mnoho problémov na medzinárodnej úrovni, najmä v spoločnom susedstve (Zakaukazsku a Moldavskej republike), v severnej Afrike, Sýrii, na Blízkom východe a v Iráne, terorizmus, energetickú bezpečnosť, zmenu klímy a finančnú krízu bude možné vyriešiť len koordinovaným prístupom, ktorý zahŕňa Rusko;

D. keďže Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, a preto sa zaviazala dodržiavať demokratické zásady a základné práva; keďže aj naďalej vládnu obavy, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv, právny štát, nezávislosť súdnictva a represívne opatrenia voči novinárom a opozícii;

E.  keďže v roku 2011 je rokom 20. výročia rozpadu ZSSR, ktorý bol významným míľnikom európskej histórie; keďže by sa mal uznať podiel na týchto udalostiach všetkým osobám, ktoré sa aktívne postavili proti totalitnému režimu a prispeli k oslobodeniu od neho;

F.  keďže 12. apríla 2011 sa Európsky súd pre ľudské práva kriticky vyjadril k ťažkopádnym postupom registrácie politických strán v Rusku, ktoré nie sú v súlade s volebnými štandardmi stanovenými Radou Európy a OBSE; keďže pretrvávajú vážne obavy v súvislosti s ťažkosťami, ktorým čelia politické strany zúčastňujúce sa volieb, čo efektívne ohrozuje politickú súťaž a pluralizmus v Rusku a narušuje legitimitu volieb;

G. keďže v deň volieb boli hlásené mnohé nezrovnalosti vrátane viacnásobného hlasovania (takzvaných autobusových kolotočov), kladenia prekážok straníckym pozorovateľom v činnosti a hlasovania s viacerými volebnými lístkami; keďže polícia zadržala stovky opozičných aktivistov, ktorí sa 4. decembra a v nasledujúcich dňoch pokúšali usporiadať mítingy v Moskve, Petrohrade a iných ruských mestách s cieľom protestovať proti priebehu volieb;

H. keďže 10. decembra demonštrovalo najmenej 50 000 ľudí na námestí Bolotnaja v Moskve a žiadalo zrušenie výsledkov volieb zo 4. decembra, nové voľby, odstúpenie predsedu volebnej komisie Vladimíra Churova, prešetrenie údajného zmanipulovania výsledkov volieb a okamžité prepustenie zatknutých demonštrantov; keďže podobné demonštrácie sa konali aj v ďalších ruských mestách;

I.   keďže prešiel už rok, odkedy Európsky parlament vyzval Radu, aby „v prípade, že zo strany ruských orgánov nenastane obrat k lepšiemu v spolupráci a vyšetrovaní prípadu Sergeja Magnického, naliehala na ruské orgány, aby postavili zodpovedné osoby pred súd, a aby zvážila zavedenie zákazu vstupu do EÚ ”, ako aj nabádal „orgány presadzovanie práva EÚ, aby spolupracovali pri zmrazení bankových účtov a iných aktív týchto ruských úradníkov vo všetkých členských štátoch EÚ“(5);

1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko je jedným z najdôležitejších partnerov Európskej únie pri budovaní strategickej spolupráce, pričom spoločné sú nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce na globálnej úrovni;

2. vyzýva EÚ a Rusko, aby nadchádzajúci samit využili na urýchlenie rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci; opätovne zdôrazňuje svoju podporu komplexnej, právne záväznej dohode, ktorá sa vzťahuje na politické, ekonomické a sociálne otázky a ktorá zahŕňa všetky oblasti týkajúce sa demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv; opakuje svoj názor, že demokracia a ľudské práva musia byť neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, najmä so zreteľom na vymedzenie a začlenenie účinnej a funkčnej doložky o ľudských právach;

3.  žiada, aby sa vynakladalo väčšie úsilie o napredovanie Partnerstva pre modernizáciu medzi EÚ a Ruskom; zdôrazňuje svoje presvedčenie, že Partnerstvo pre modernizáciu podporí reformu vzťahu partnerstva EÚ – Rusko a dodá mu nový impulz, vytvorí vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti obchodu, hospodárstva a energetickej bezpečnosti a zároveň prispeje ku globálnemu hospodárskemu oživeniu; zastáva názor, že Partnerstvo pre modernizáciu musí sprevádzať náročný proces domácich reforiem, ktoré zahŕňajú upevňovanie demokratických inštitúcií a spoľahlivého právneho systému; v tejto súvislosti vyzýva EÚ a ruskú vládu, aby vymedzili kroky, ktoré treba prijať v záujme dosiahnutia týchto cieľov;

4.  víta ukončenie rokovaní o pristúpení Ruska k WTO, ktoré pomôže vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre podnikateľskú obec na obidvoch stranách a uľahčí a zliberalizuje obchod v rámci celosvetového hospodárstva; zdôrazňuje, že vstupom do WTO preberá Rusko na seba právny záväzok plniť všetky pravidlá WTO vrátane vzdania sa protekcionistických opatrení; v tejto súvislosti vyjadruje obavy v súvislosti s colnou úniou Rusko – Kazachstan– Bielorusko, ktorá viedla k zvýšeniu konsolidovaných ciel; vyjadruje presvedčenie, že členstvo Ruska vo WTO bude tiež dôležitým krokom na prehĺbenie bilaterálnej hospodárskej integrácie vrátane prostredníctvom uzavretia prebiehajúcich rokovaní o novej dohode;

5.  vyzdvihuje význam zintenzívnenia energetického partnerstva s Ruskom; opakuje, že dodávky prírodných zdrojov sa nesmú využívať ako politický nástroj; zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti energetiky je dôležitá pre obe strany, pričom predstavuje príležitosť pre ďalšiu spoluprácu v oblasti obchodu a hospodárstva na otvorenom, transparentnom trhu a s plným pochopením potreby diverzifikácie spôsobov prepravy a dodávateľov energie na strane EÚ; zdôrazňuje, že zásada vzájomnej závislosti a transparentnosti by mala byť základom takejto spolupráce spolu s rovným prístupom k trhom, infraštruktúre a investíciám a právne záväzným právnym rámcom v oblasti energetiky, čo zaručuje spoľahlivé a bezpečné dodávky energie založené na rovnakých normách vo všetkých členských štátoch EÚ;

6.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, aby sa do novej dohody o partnerstve medzi EÚ a Ruskom začlenili zásady Zmluvy o energetickej charte a Protokolu o tranzite, ktorý je jej prílohou; víta podpísanie aktualizovaného mechanizmu včasného varovania vo februári 2011 s cieľom naďalej zlepšovať koordináciu v prípade naliehavých situácií v súvislosti s dodávkami alebo dopytom;

7.  zdôrazňuje, že EÚ by mala rozšíriť svoju spoluprácu s Ruskom v oblasti energetiky na ďalšie oblasti, ako je energetická efektívnosť alebo výskum technológií energie z obnoviteľných zdrojov; pripomína, že medzivládne dohody a obchodné dohody v oblasti energetiky medzi Ruskom a európskymi subjektmi musia byť v súlade s právnymi povinnosťami oboch strán;

8.  naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby viac prispievala k riešeniu zmeny klímy prostredníctvom vnútroštátneho znižovania emisií skleníkových plynov a svojej účasti na medzinárodných rokovaniach o komplexnom rámci politiky v oblasti zmeny klímy po roku 2012 na základe UNFCCC a Kjótskeho protokolu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že na dosiahnutie potrebného zníženia emisií do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 v krajinách uvedených v prílohe I sa všetky priemyselné krajiny musia zaviazať k cieľom, ktoré predstavujú významné zníženia súčasných úrovní emisií a intenzívnejšie zachytávanie oxidu uhličitého v lesoch;

9.  vyzýva Rusko, aby ratifikovalo a okamžite začalo dodržiavať dohovor EHK OSN (Espoo), a pripomína záväzok Ruska vypracovať jednotné normy pre hodnotenia vplyvu na životné prostredie v prípade cezhraničných projektov;

10. uznáva spoločné závery z 11. októbra 2011, v ktorých sa uvádza, že sa dokončuje zoznam spoločných krokov smerom k bezvízovému režimu a zasadzuje sa o jeho oficiálne schválenie a následnú implementáciu; pripomína, že je dôležité zabezpečiť regionálnu súdržnosť v prístupe smerom k liberalizácii víz s Ruskom a krajinami Východného partnerstva; víta dokončenie rokovaní o zmenách a doplneniach existujúcej dohody o uľahčení vízovej povinnosti medzi Ruskom a EÚ z roku 2006; zdôrazňuje význam účinného uplatňovania readmisnej dohody medzi Ruskom a EÚ; vyzýva na ďalšiu spoluprácu v oblasti nelegálneho prisťahovalectva, zlepšenia kontrol na cezhraničných priechodoch a v oblasti výmeny informácií týkajúcich sa terorizmu a organizovaného zločinu;

11. víta návrh na zjednodušenie malého pohraničného styku v kaliningradskom regióne a konštatuje, že sa tým prispeje k ďalšej podpore strategického partnerstva medzi EÚ a Ruskom v súlade s prioritami stanovenými v pláne pre spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

12. berie na vedomie výsledky volieb do Dumy, ktoré sa konali 4. decembra 2011; zdôrazňuje, že priebeh volieb poukázal na to, že Rusko neplní volebné normy stanovené OBSE; vyjadruje znepokojenie zo správ o podvodoch a predbežných zisteniach, ktoré vyplývajú zo správ OBSE/ODIHR o porušeniach postupov, nedostatočnej nestrannosti médií, narúšaní pokusov o nezávisle pozorovanie či nedostatočnom oddelení strany a štátu;

13. opätovne pripomína, že ťažkopádny proces registrácie viedol k vylúčeniu viacerých opozičných strán a od začiatku ohrozoval slobodu združovania, politickú súťaž a pluralizmus;

14. odsudzuje kroky, ktoré ruské orgány podnikli voči ruskej monitorovacej skupine Golos po tom, čo táto skupina vytvorila špeciálnu internetovú stránku na zaznamenávanie volebných podvodov a nezrovnalostí;

15. víta demonštrácie v Rusku ako prejav túžby ruského ľudu po väčšej demokracii; odsudzuje zásahy polície proti pokojným demonštráciám vyjadrujúcim protest proti volebným nezrovnalostiam a podvodom, ktoré oznámili medzinárodní pozorovatelia; nalieha na ruské orgány, aby rešpektovali slobodu zhromažďovania a prejavu, neubližovali pokojným demonštrantom a okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých pokojných demonštrantov, ktorí boli zatknutí v súvislosti s voľbami; požaduje okamžité a úplné vyšetrenie všetkých správ o podvodoch a zastrašovaní a potrestanie osôb, ktoré budú uznané za zodpovedné, a dúfa, že príkaz prezidenta Medvedeva vyšetriť tieto správy sa preukáže ako solídny a transparentný;

16. berie na vedomie nedávne výzvy na vyhlásenie volieb do Štátnej Dumy zo 4. decembra 2011 za neplatné; vyzýva ruské orgány, aby sa dôkladne zaoberali všetkými prípadmi volebných priestupkov s cieľom sankcionovať zúčastnených úradníkov a aby zopakovali hlasovanie tam, kde došlo k nezrovnalostiam;

17. vyzýva predsedu Európskej rady, predsedu Komisie a vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby nastolili otázku volieb zo 4. decembra na samite a naliehali na Rusko, aby dodržiavalo svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce najmä z členstva Ruska v Rade Európy a OBSE; vyzýva Radu Európy a OBSE, aby uskutočnili hodnotenie zamerané na to, ako Rusko dodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho členstva v týchto organizáciách;

18. nalieha na ruské orgány, aby sa zaoberali zisteniami z pozorovateľskej správy OBSE/ODIHR, v spolupráci s Benátskou komisiou zreformovali volebné zákony v súlade s normami OBSE a Rady Európy a aby tieto normy dodržiavali v praxi s cieľom zabezpečiť slobodné a demokratické prezidentské voľby v roku 2012 s rovnakými šancami pre opozičných kandidátov; vyzýva Rusko, aby vytvorilo možnosti na dostatočné a efektívne pozorovanie volieb v súlade s normami OBSE/ODIHR a Rady Európy;

19. opakuje svoje znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv v Rusku a nad chýbajúcim právnym štátom a nezávislým súdnictvom; vyjadruje vážne obavy najmä v súvislosti s prípadom Sergeja Magnického vrátane nepotrestania tých, ktorým bola dokázaná vina na jeho smrti; berie na vedomie správu Rady prezidenta Medvedeva pre ľudské práva vydanú v júli 2011, ktorá poskytla dôkazy, že zatknutie Sergeja Magnického bolo nezákonné a že jeho zadržiavanie bolo sprevádzané bitím a mučením s cieľom získať priznanie viny; berie na vedomie, že ministerstvo zahraničných vecí USA, britské ministerstvo zahraničných vecí a holandský parlament rozhodli v roku 2011 zakázať vydanie víz pre približne 60 ruských úradníkov, o ktorých sa predpokladá, že sú spojení so smrťou Sergeja Magnického v dôsledku nečinnosti ruských orgánov;

20. vyzýva vyšetrovací výbor, aby viedol komplexné a dôkladné vyšetrovanie bez tabuizovania, bezodkladne predložil konkrétne závery a prijal všetky kroky potrebné na postavenie zodpovedných osôb pred súd; požaduje, aby Rada v prípade ďalšej nečinnosti ruských orgánov zvážila opatrenia ako zákaz cestovania v rámci celej EÚ a zmrazenie finančných aktív osôb uznaných za vinné z mučenia a smrti Sergeja Magnického, ako aj z utajovania tohto prípadu;

21. zdôrazňuje význam neustálej výmeny názorov o ľudských právach s Ruskom v rámci konzultácií EÚ a Ruska o ľudských právach, vďaka ktorej sa môže konsolidovať interoperabilita strán vo všetkých oblastiach spolupráce, a žiada, aby sa zlepšil formát týchto stretnutí s cieľom dosiahnuť ich efektívnosť, pričom by sa osobitná pozornosť venovala spoločným opatreniam zameraným proti rasizmu a xenofóbii, ako aj s cieľom otvoriť tento proces účinným príspevkom Európskeho parlamentu, Štátnej Dumy a MVO činných v oblasti ľudských práv bez ohľadu na to, či sa dialóg uskutočňuje v Rusku alebo v niektorom členskom štáte EÚ;

22. odsudzuje nedávne návrhy kriminalizovať verejné informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite v rôznych ruských regiónoch a na federálnej úrovni;

23. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby spolu s ruskou vládou uskutočňovali spoločné iniciatívy zamerané na posilnenie bezpečnosti a stability v spoločnom susedstve; vyzýva Rusko, aby aktívne prispelo k riešeniu tzv. zmrazených konfliktov vo svojom susedstve a aby rešpektovalo zvrchovanosť a územnú celistvosť všetkých štátov zapojených do týchto zmrazených konfliktov;

24. pripomína povinnosť Ruska plne vykonávať šesťbodovú dohodu o prímerí vrátane rešpektovania zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska; víta pripravenosť Ruska napredovať v súvislosti s rámcovou dohodou v oblasti operácií krízového riadenia; v tejto súvislosti vyzýva ruské orgány, aby boli dôsledné, a teda povolili prístup pozorovateľskej misie EÚ v Gruzínsku na okupované územia Abcházska a Južného Osetska v súlade s dohodou o prímerí z roku 2008;

25. podporuje Minskú skupinu OBSE a jej spolupredsedu v ich snahách vyriešiť konflikt v Náhornom Karabachu;

26. víta opätovné začatie rokovaní v rámci formátu 5+2 týkajúcich sa podnesterského konfliktu a berie na vedomie prvé oficiálne stretnutie 1. decembra 2011, ktoré snáď bude znamenať začiatok vyriešenia tohto konfliktu;

27. domnieva sa, že Rusko, ktoré má právomoc veta v Bezpečnostnej rade OSN, si musí plniť svoje povinnosti v medzinárodných krízach; zdôrazňuje, že výzvy na medzinárodnej úrovni, predovšetkým pokiaľ ide o Sýriu a Irán, nemožno vyriešiť bez koordinovaného prístupu, ktorý zahŕňa Rusko; vyzýva Rusko, aby zaujalo konštruktívnejší prístup, najmä čo sa týka rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN; vyzýva Rusko, aby sa pridalo ku globálnom úsiliu o zablokovanie pokusov Iránu obohacovať urán a ďalších jadrových aktivít zameraných na výrobu jadrových zbraní; vyzýva ruské orgány, aby podporili medzinárodné sankcie voči iránskym subjektom v reakcii na útok na britské veľvyslanectvo;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0268.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0335.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0489.

(4)

     Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0489.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia