Предложение за обща резолюция - RC-B7-0701/2011Предложение за обща резолюция
RC-B7-0701/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Азербайджан, по-специално случая на Рафик Таги

14.12.2011

внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
ECR (B7‑0701/2011)
S&D (B7‑0703/2011)
Verts/ALE (B7‑0705/2011)
PPE (B7‑0706/2011)
ALDE (B7‑0709/2011)

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija‑Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo от името на групата S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle De Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson от името на групата ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Barbara Lochbihler от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden от името на групата ECR
Jaroslav Paška от името на групата EFD

Процедура : 2011/2945(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0701/2011
Внесени текстове :
RC-B7-0701/2011
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Азербайджан, по-специално случая на Рафик Таги

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Азербайджан, и по-специално тези относно правата на човека,

–   като взе предвид заключенията от втората среща на високо равнище на Източното партньорство, проведена на 29­–30 септември 2011 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Азербайджан, влязло в сила през 1999 г.,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на ЕС Катрин Аштън от 12 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид заключенията от дванадесетото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС–Азербайджан, проведено на 25 ноември 2011 г. в Брюксел,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че Рафик Таги, известен азербайджански писател и журналист, почина на 23 ноември 2011 г. в Баку вследствие на нараняванията, които му бяха нанесени по време на брутално нападение с нож четири дни по-рано;

Б.  като има предвид, че азербайджанското правителство започна наказателно разследване във връзка с нападението;

В.  като има предвид, че според сведенията Рафик Таги е получавал смъртни заплахи в седмиците преди нападението, за които се предполага, че са отмъщение, наред с другото, за статия, публикувана на уебсайта на Radio Azadlyq (Свобода) на 10 ноември 2011 г., в която той критикува настоящото иранско правителство;

Г.  като има предвид, че Рафик Таги изтърпя наказание лишаване от свобода след осъждането си през май 2007 г. по обвинение в подбуждане към религиозна омраза, основано на статия, която той беше написал за вестника Sanat, в която твърди, че ислямските ценности се състоят в предотвратяване на интеграцията на Азербайджан в европейските структури и закърняване на демократичния му напредък;

Д. като има предвид, че великият аятолах Fazel Lankarani, един от водещите ирански духовници, издаде фетва с призив за убийство на Рафик Таги, след като последният публикува споменатата статия; като има предвид, че фетвата също така призова за убийство на Самир Садагатоглу, редактор на вестник Sanat;

Е.  като има предвид, че иранските органи никога не осъдиха тази фетва, която изглежда като подбуждане към убийство, нито поясниха, че всеки, който се подозира в подбуждане, планиране, извършване или помагачество на нападенията срещу Рафик Таги или Самир Садагатоглу, следва да бъде подведен под наказателна отговорност;

Ж. като има предвид, че Комитетът на ООН по правата на човека, който наблюдава изпълнението на Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), по който Иран е страна, наскоро изрази загриженост във връзка с член 226 от Наказателния кодекс на Иран, който гласи, че „за извършването на убийство ще се наложи наказание, при условие че убитото лице не е заслужавало да умре в съответствие с ислямското право“; като имат предвид, че фетви се използват, за да се оправдае, че дадено лице „заслужава да умре“;

З.  като има предвид, че азербайджанските органи никога не осъдиха по ясен начин фетвата и публичните заплахи за убийство, които Рафик Таги получи по време на процеса срещу него за „оклеветяване на религията“ през 2007 г.; като има предвид, че дори смъртта му беше отразена само в минимална степен от контролираната от държавата телевизия и че органите все още не са осъдили публично убийството му;

И. като има предвид, че азербайджанските органи имат слаб успех в разследването на нападения срещу журналисти, като допринасят значително за поддържането на атмосфера на страх и безнаказаност, която се разпространи сред всички медии през последните години;

Й. като има предвид, че Азербайджан участва активно в европейската политика за съседство и Източното партньорство, съучредител е на Евронест и се ангажира да зачита демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава, които са основни ценности на тези инициативи;

К. като има предвид, че Азербайджан ще стане непостоянен член в Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) за периода 2012–2013 г. и че се ангажира да защитава ценностите, провъзгласени в Хартата за правата на човека на ООН;

Л. като има предвид, че Азербайджан е член на Съвета на Европа и страна по Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), както и по редица други международни договори за правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права;

М. като има предвид, че Азербайджан се ангажира да зачита правата на човека като част от основните европейски ценности в рамките на членството си в Съвета на Европа, ОССЕ, Плана за действие на ЕПС и съвместната декларация от срещата на високо равнище в Прага за Източното партньорство;

1.  осъжда решително убийството на Рафик Таги и изразява своята загриженост във връзка с безопасността на Самир Садагатоглу; изразява разочарованието си от това, че азербайджанските органи не осъдиха по ясен начин убийството на Рафик Таги и не осигуриха обществена осведоменост по отношение на разследването на обстоятелствата около смъртта му;

2.  приветства хода на азербайджанското правителство да създаде специална работна група за разследване на убийството на Рафик Таги; призовава органите на Азербайджан да гарантират, че разследването е пълно и ефективно и че извършителите са наказателно преследвани и подведени под отговорност в рамките на съдебен процес, който отговаря на международните стандарти за справедлив процес;

3.  призовава азербайджанските органи да положат всички усилия, за да защитят живота и безопасността на Самир Садагатоглу;

4.  обръща внимание на факта, че МПГПП предвижда свобода на убеждение и свобода на словото, включително и свобода на критика на религиите и системите от убеждения; подчертава, че правото на свобода на словото, както офлайн, така и онлайн, е от първостепенно значение за едно свободно и демократично общество и за защитата и утвърждаването на други права; призовава азербайджанските органи да се въздържат от злоупотреба с наказателното право с цел потъпкване на свободния дебат за религията;

5.  отново заявява, че свободният достъп до информация и средства за комуникация, както и нецензурираният достъп до интернет (интернет свобода), са универсални права и са незаменими за правата на човека, като например свободата на словото и достъпа до информация, както и за гарантирането на прозрачност и отчетност в обществения живот;

6.  настоява, че заплахите и подбуждането към насилие срещу лица, изразили възгледи, които се считат за „обидни“ от някои привърженици на религии и системи от убеждения, са напълно неприемливи, че трябва да бъдат наказателно преследвани тези, които са отговорни за подобни заплахи и подбуждане, и че трябва да бъдат напълно гарантирани свободата на словото и безопасността на застрашените лица;

7.  настоятелно призовава иранските органи да премахнат понятието за „заслужаване на смърт“ от Наказателния кодекс, чието преразглеждане се обсъжда в момента в парламента на Иран; изразява сериозна загриженост, че съществуването на фетви, призоваващи за убийство на дадено лице, може да се използва като защита в иранските съдилища от лица, обвинени в убийство, на основание, че жертвата „заслужава да умре“; настоятелно призовава иранските органи да гарантират, че всеки заподозрян в подбуждане, планиране, извършване или помагачество на убийство, независимо дали убийството се извършва в Иран или другаде, е подведен под наказателна отговорност в рамките на съдебен процес, който отговаря напълно на международните стандарти за справедлив процес;

8.  призовава иранските органи да предложат всяко необходимо сътрудничество на азербайджанските органи по време на разследването на убийството на Рафик Таги и да гарантират, че иранските духовници не призовават за убийство на когото и да било, независимо дали в Иран или друга държава;

9.  призовава азербайджанските органи да покажат истинския си ангажимент към правата на човека и да спазят задълженията си съгласно международното право и в контекста на Евронест, Източното партньорство или всяко бъдещо споразумение за асоцииране с ЕС, по-специално към защитата на правото на живот и на свободата на словото;

10. изразява съжаление от това, че азербайджанските органи не успяха да издадат виза на докладчика по политическите затворници към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа; призовава правителството на Азербайджан да позволи на докладчика да посети страната, с цел да проучи положението на предполагаемите политически затворници;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителствата и парламентите на Република Азербайджан и Ислямска република Иран, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията и на Съвета на ООН по правата на човека.