Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0701/2011Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0701/2011

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Aserbaidžaan ja eelkõige Rafig Tagi juhtum

14.12.2011

vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7‑0701/2011)
S&D (B7‑0703/2011)
Verts/ALE (B7‑0705/2011)
PPE (B7‑0706/2011)
ALDE (B7‑0709/2011)

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija‑Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle De Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel
Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel

Menetlus : 2011/2945(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0701/2011
Esitatud tekstid :
RC-B7-0701/2011
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Aserbaidžaani ja eelkõige Rafig Tagi juhtumi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Aserbaidžaani kohta, eelkõige neid, mis puudutavad inimõigusi,

–   võttes arvesse 29.–30. septembril 2011. aastal toimunud idapartnerluse riikide teise tippkohtumise järeldusi,

–   võttes arvesse 1999. aastal jõustunud EÜ ja Aserbaidžaani partnerlus- ja koostöölepingut,

–   võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 12. oktoobri 2011. aasta avaldust,

–   võttes arvesse 25. novembril 2011. aastal Brüsselis toimunud ELi ja Aserbaidžaani koostöönõukogu kaheteistkümnenda istungi järeldusi,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A. arvestades, et Aserbaidžaani silmapaistev kirjanik ja ajakirjanik Rafig Tagi suri 23. novembril 2011. aastal Bakuus vigastustesse, mis ta sai neli päeva varem toimunud julma noarünnaku ajal;

B.  arvestades, et Aserbaidžaani valitsus algatas seoses rünnakuga kriminaalmenetluse;

C. arvestades, et teadaolevalt sai Rafig Tagi rünnakule eelnenud nädalatel tapmisähvardusi, arvatavalt seoses artikliga, mis ta muu hulgas avaldas Raadio Vabadus Radio Azadlyq veebilehel 10. novembril 2011. aastal, kus ta kritiseeris Iraani praegust valitsust;

D. arvestades, et Rafig Tagi kandis vanglakaristust pärast 2007. aasta mais toimunud süüdimõistmist usulisele vihkamisele õhutamise pärast artiklis, mille ta kirjutas ajalehele Sanat ja kus ta avaldas arvamust, et islami väärtused takistavad Aserbaidžaani lõimumist Euroopa struktuuridega ning riigi enda demokraatlikku arengut;

E.  arvestades, et Iraani juhtiv vaimulik suurajatolla Fazel Lankarani andis välja fatwa, milles nõuti Rafig Tagi tapmist, pärast seda kui Rafig Tagi oli avaldanud nimetatud artikli; arvestades, et fatwas nõuti ka ajalehe Sanat toimetaja Samir Sadagatoglu tapmist;

F.  arvestades, et Iraani ametivõimud ei ole seda fatwat kunagi hukka mõistnud, mis on iseendast juba mõrvale õhutamine, ega ole selgitanud, et kõik isikud, keda kahtlustatakse Rafig Tagi või Samir Sadaqatoglu vastaste rünnakute organiseerimises, kavandamises, täideviimises või toetamises, antakse kohtu alla;

G. arvestades, et ÜRO inimõiguste komitee, kes jälgib, et rakendataks kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (ICCPR), mille lepinguosaline on ka Iraan, väljendas hiljuti muret Iraani karistusseadustiku artikli 226 pärast, mis sätestab, et mõrva sooritamine lõpeb survevahendite kasutamisega, kui mõrvatud isik ei ole islami seaduste kohaselt mõrva ära teeninud; arvestades, et fatwat kasutatakse tõendusmaterjalina tõsiasja kohta, et isik „on surma ära teeninud”;

H. arvestades, et Aserbaidžaani ametiasutused ei ole kunagi hukka mõistnud fatwat ega avalikke tapmisähvardusi, mida Rafig Tagi sai usu maine kahjustamise kohtuprotsessi ajal 2007. aastal; arvestades, et tema surmast teatati riigi kontrolli all olevas televisioonis vaid põgusalt ning ametivõimud pole siiani tema tapmist avalikult hukka mõistnud;

I.   arvestades, et Aserbaidžaani ametivõimud samahästi kui ei tegelegi ajakirjanike vastaste rünnakute uurimisega, mille tulemusel pingestub veelgi hirmu ja karistamatuse õhkkond, mis on viimastel aastatel meediamaastikul võimust võtnud;

J.   arvestades, et Aserbaidžaan osaleb aktiivselt Euroopa naabruspoliitikas ja idapartnerluses, on Euronesti asutajaliige ning on kohustunud järgima demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, mis on nende algatuste põhiväärtused;

K. arvestades, et Aserbaidžaanist saab ajavahemikul 2012–2013 ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige ja riik on võtnud endale kohustuse austada ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis välja toodud väärtusi;

L.  arvestades, et Aserbaidžaan on Euroopa Nõukogu liige ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni osaline, ta on ühinenud paljude teiste rahvusvaheliste inimõiguste konventsioonidega, sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga;

M. arvestades, et Aserbaidžaan on Euroopa Nõukogu, OSCE, Euroopa naabruspoliitika tegevuskava ja Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisdeklaratsiooni liikmesuse raames võtnud endale kohustuse austada inimõigusi kui Euroopa peamiste väärtuste ühte osa;

1.  mõistab teravalt hukka Rafig Tagi mõrva ja väljendab muret Samir Sadagatoglu julgeoleku pärast; on pettunud, et Aserbaidžaani ametivõimud ei ole Rafig Tagi mõrva selgelt hukka mõistnud ega hoolitsenud selle eest, et avalikkus saaks teavet tema surmaga seotud asjaolude uurimise kohta;

2.  tervitab Aserbaidžaani valitsuse otsust moodustada eritöörühm Rafig Tagi mõrva uurimiseks; palub Aserbaidžaani ametivõimudel tagada, et uurimine oleks põhjalik ja tulemuslik ning kuritöö toimepanijatele esitataks süüdistus ja nende üle mõistetaks kohut vastavalt õiglase kohtumõistmise rahvusvahelistele standarditele;

3.  palub Aserbaidžaani ametivõimudel anda endast kõik võimalik, et kaitsta Samir Sadagatoglu elu ja julgeolekut;

4.  juhib tähelepanu tõsiasjale, et kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt sätestab arvamus- ja sõnavabaduse, k.a religiooni ja usundisüsteemide suhtes tehtava kriitika osas; rõhutab, et õigus sõnavabadusele nii võrgus kui väljaspool on hädavajalik vaba ja demokraatliku ühiskonna tagamiseks, samuti muude õiguste kaitsmiseks ja edendamiseks; palub, et Aserbaidžaani ametivõimud ei kuritarvitaks kriminaalõigust usuteemalise vaba arvamusvahetuse takistamiseks;

5.  rõhutab, et piiramatu juurdepääs teabele ja teabe edastamisele ning tsenseerimata juurdepääs internetile (interneti-vabadus) on üldkehtivad õigused ning vältimatud selleks, et tagada sellised inimõigused nagu sõnavabadus ja juurdepääs teabele ning läbipaistvus ja vastutus ühiskonnas;

6.  rõhutab, et ähvardused ja vägivalla õhutamine isikute vastu, kes väljendavad vaateid, mis mõnede usklike ja usundisüsteemide esindajate meelest on ,,solvad”, on täiesti vastuvõetamatud, ning et ähvarduste ja vägivalla eest vastutavaid isikuid tuleb karistada, samuti tuleb täielikult tagada ähvardatavate isikute sõnavabadus ja julgeolek;

7.  nõuab, et Iraani ametivõimud eemaldaksid mõiste „surma ära teeninud” läbivaadatud karistusseadustikust, mis on praegu Iraani parlamendis arutlusel; on tõsiselt mures, et fatwaid, milles õhutatakse tapma inimest, võivad mõrvas süüdistatavad isikud Iraani kohtus kasutada enda kaitseks põhjendusega, et ohver ,,oli surma ära teeninud”; nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud tagaksid olukorra, kus isikule, kelle puhul tekib kahtlus, et ta on mõrva organiseerinud, kavandanud, täide viinud või seda toetanud, sõltumata sellest, kas tapmine toimub Iraanis või mujal, esitatakse süüdistus ja tema üle mõistetakse kohut vastavalt õiglase kohtumõistmise rahvusvahelistele standarditele;

8.  palub Iraani ametiasutustel teha Rafig Tagi mõrva uurimise ajal igakülgset koostööd Aserbaidžaani ametiasutustega, samuti palub tagada olukorra, kus Iraani vaimulikud ei õhutaks kellegi tapmist, ei Iraanis ega mõnes teises riigis;

9.  palub Aserbaidžaani ametiasutustel näidata üles sügavat huvi inimõiguste vastu ja täita rahvusvaheliste õigusaktidega ning Euronesti, idapartnerluse või ELi tulevaste assotsiatsioonilepingute raames võetud kohustusi, eelkõige kohustust kaitsta õigust elule ja sõnavabadusele;

10. mõistab hukka Aserbaidžaani ametiasutuste suutmatuse anda viisat Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raportöörile poliitiliste vangide küsimuses; palub Aserbaidžaani valitsust anda raportöörile riigi külastamiseks luba, et uurida väidetavate poliitiliste vangide olukorda;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Aserbaidžaani Vabariigi ja Iraani Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile ja ÜRO Inimõiguste Nõukogule.