Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0701/2011Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0701/2011

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Azerbajdzjan, särskilt fallet Rafiq Tagi

14.12.2011

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7‑0701/2011)
S&D (B7‑0703/2011)
Verts/ALE (B7‑0705/2011)
PPE (B7‑0706/2011)
ALDE (B7‑0709/2011)

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija‑Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle De Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson för ALDE-gruppen
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen
Jaroslav Paška för EFD-gruppen

Förfarande : 2011/2945(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0701/2011
Ingivna texter :
RC-B7-0701/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Azerbajdzjan, särskilt fallet Rafiq Tagi

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Azerbajdzjan, särskilt resolutionerna om mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av slutsatserna från det östliga partnerskapets andra toppmöte den 29‑30 september 2011,

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan som trädde i kraft 1999,

–   med beaktande av uttalandet av talespersonen för EU:s höga representant, Catherine Ashton, av den 12 oktober 2011,

–   med beaktande av slutsatserna från det tolfte mötet i samarbetsrådet EU–Azerbajdzjan i Bryssel den 25 november 2011,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den framstående azerbajdzjanska författaren och journalisten Rafiq Tagi avled i Baku den 23 november 2011 till följd av de skador han tillfogades vid en brutal knivattack fyra dagar tidigare.

B.  Azerbajdzjans regering har inlett en brottsutredning av attacken.

C. Enligt rapporterna hade Rafiq Tagi mottagit dödshot under veckorna före attacken, vilka ansågs bero på en av flera artiklar som publicerats på Radio Azadlyqs (Liberty) hemsida den 10 november 2011 där han kritiserade den sittande iranska regeringen.

D. Rafiq Tagi avtjänade ett fängelsestraff efter att i maj 2007 ha dömts för att ha uppmanat till religiöst hat på grundval av en artikel han hade skrivit för tidningen Sanat, där han hävdade att islamiska värderingar hindrade Azerbajdzjans integration med de europeiska strukturerna och hämmade den demokratiska processen i landet.

E.  En ledande iransk präst, storayatollan Fazel Lankarani, utfärdade en fatwa i vilken han krävde att Rafiq Tagi skulle dödas på grund av att han publicerat nämnda artikel. I fatwan krävdes det att även Samir Sadagatoglu, tidningen Sanats chefredaktör, skulle dödas.

F.  De iranska myndigheterna fördömde aldrig denna fatwa, vilket framstår som ett incitament till att döda, och de har inte heller klargjort att envar som misstänks för att uppmana till, planera, utföra eller delta i attacker på Rafiq Tagi och Samir Sadagatoglu ska ställas inför rätta.

G. FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, som övervakar genomförandet av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som Iran är part i, uttryckte nyligen sina farhågor över artikel 226 i Irans straffrätt, enligt vilken mord ska straffas såvida den mördade personen inte förtjänade att dö enligt islamisk lag. Fatwor används för att rättfärdiga att en person ”förtjänar att dö”.

H. De azerbajdzjanska myndigheterna fördömde aldrig klart och tydligt fatwan och de offentliga dödshot som riktades mot Rafiq Tagi under rättegången mot honom 2007 om religionskränkning. Även hans död har endast fått minimal täckning i statlig tv och myndigheterna har ännu inte offentligt fördömt mordet.

I.   De azerbajdzjanska myndigheterna har ett svagt facit när det gäller att utreda attacker mot journalister, vilket avsevärt bidrar till det klimat präglat av rädsla och straffrihet som under de senaste åren har spridits genom hela medielandskapet.

J.   Azerbajdzjan deltar aktivt i den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet, är en av Euronests grundande medlemmar och har åtagit sig att respektera demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen, som är centrala värderingar i dessa initiativ.

K. Azerbajdzjan kommer att ha en icke permanent plats i FN:s säkerhetsråd under perioden 2012–2013, och har förpliktigat sig till att upprätthålla de värderingar som uttrycks i FN:s människorättskonvention.

L.  Azerbajdzjan är medlem av Europarådet och anslutet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och en rad andra internationella människorättsfördrag, bland annat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

M. Azerbajdzjan har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter, som är en del av de centrala europeiska värderingarna, inom ramen för sitt medlemskap i Europarådet, OSSE, den europeiska grannskapspolitikens handlingsplan och den gemensamma förklaringen om det östliga partnerskapet, som utfärdades i Prag.

1.  Europaparlamentet fördömer starkt mordet på Rafiq Tagi och oroar sig över Samir Sadagatoglus säkerhet. Parlamentet är besviket över att de azerbajdzjanska myndigheterna inte klart och tydligt har fördömt mordet på Rafiq Tagi och säkerställt allmänhetens kännedom om utredningen av omständigheterna runt hans död.

2.  Europaparlamentet välkomnar den azerbajdzjanska regeringens initiativ att inrätta en särskild arbetsgrupp som ska utreda mordet på Rafiq Tagi. Parlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att säkerställa att det blir en ingående och effektiv utredning och att förövarna åtalas och ställs inför rätta i en rättegång som uppfyller internationella standarder för en rättvis rättegång.

3.  Europaparlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att göra sitt yttersta för att skydda Samir Sadagatoglus liv och garantera hans säkerhet.

4.  Europaparlamentet påpekar att den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter garanterar åsikts- och yttrandefrihet, vilket inbegriper kritik av religioner och trossystem. Parlamentet betonar att yttrandefriheten, både på och utanför internet, är av grundläggande betydelse för ett fritt och demokratiskt samhälle, liksom för skyddet och värnandet av andra rättigheter. Parlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att inte missbruka straffrätten för att inskränka en fri religionsdebatt.

5.  Europaparlamentet betonar att fri tillgång till information och kommunikation och ocensurerad tillgång till internet (internetfrihet) är universella rättigheter som är oumbärliga för mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet och fri tillgång till information, samt för att garantera öppenhet och ansvarsskyldighet i den offentliga förvaltningen.

6.  Europaparlamentet betonar att hot och incitament till våld mot personer som uttrycker åsikter som bedöms som kränkande av vissa religionsutövare och trossystem är helt oacceptabla, att de ansvariga för sådana hot och incitament måste åtalas och att yttrandefriheten och de hotade personernas säkerhet till fullo måste garanteras.

7.  Europaparlamentet uppmanar bestämt de iranska myndigheterna att avlägsna begreppet ”förtjänar att dö” från den reviderade straffrätten, som för närvarande diskuteras i det iranska parlamentet. Parlamentet är djupt oroat över att fatwor som kräver att en viss person ska dödas, kan användas som försvar i iranska domstolar av personer som anklagas för mord, med motivet att offret ”förtjänade att dö”. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att säkerställa att envar som misstänks för att uppmana till, planera, utföra eller delta i mord, oavsett om mordet sker i Iran eller någon annanstans, ställs inför rätta i en rättegång som till fullo uppfyller internationella standarder för en rättvis rättegång.

8.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att erbjuda de azerbajdzjanska myndigheterna allt nödvändigt samarbete i samband med utredningen av mordet på Rafiq Tagi och att garantera att iranska präster inte kräver att någon ska mördas, varken i Iran eller i något annat land.

9.  Europaparlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att göra ett uppriktigt åtagande till förmån för mänskliga rättigheter och att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt, samt inom ramen för Euronest, det östliga partnerskapet och ett eventuellt framtida associeringsavtal med EU, särskilt i fråga om skyddet av rätten till liv och yttrandefriheten.

10. Europaparlamentet beklagar att de azerbajdzjanska myndigheterna inte beviljat visum för Europarådets parlamentariska församlings rapportör om politiska fångar. Parlamentet uppmanar Azerbajdzjans regering att låta rapportören besöka landet för att utreda situationen för de påstådda politiska fångarna.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Azerbajdzjans och Irans regeringar och parlament, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen och FN:s råd för mänskliga rättigheter.