Предложение за обща резолюция - RC-B7-0003/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0003/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно заключенията от заседанието на Европейския съвет (8 и 9 декември 2011 г.) във връзка с проекта за международно споразумение за фискален съюз за стабилност (2011/2546(RSP))

17.1.2012

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7‑0003/2012)
S&D (B7‑0004/2012)
Verts/ALE (B7‑0005/2012)
ALDE (B7‑0011/2012)

Elmar Brok от името на групата PPE
Roberto Gualtieri от името на групата S&D
Guy Verhofstadt от името на групата ALDE
Daniel Cohn-Bendit от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2011/2546(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0003/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0003/2012
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно заключенията от заседанието на Европейския съвет (8 и 9 декември 2011 г.) във връзка с проекта за международно споразумение за фискален съюз за стабилност (2011/2546(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията на заседанието на Европейския съвет от 8 и 9 декември 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на държавните и правителствените ръководители от еврозоната от 9 декември 2011 г.,

–   като взе предвид пакета за икономическото управление и двете предложения на Комисията относно по-нататъшното укрепване на фискалната дисциплина[1],

–   като взе предвид актуалното състояние на преговорите по проекта за международно споразумение за засилен икономически съюз,

–   като взе предвид предложението, отправено от името на Парламента чрез неговите представители в специалната работна група,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

1.  изразява съмнения относно необходимостта от такова междуправителствено споразумение, повечето основни цели на което биха могли да бъдат постигнати по-добре и по-ефективно чрез мерки съгласно правото на ЕС, за да се предприемат решителни, незабавни и устойчиви действия в отговор на настоящата финансова и икономическа криза и социалната криза в много държави – членки на ЕС; запазва при все това готовността си да работи за постигането на конструктивно решение;

2.  потвърждава, че подкрепя предложението, отправено към специалната работна група от членовете на Парламента, определени от Председателския съвет да представляват Парламента; изразява съжаление относно факта, че досега в проекта за международно споразумение от 10 януари 2012 г. не са отразени предложенията на Парламента; отбелязва, че много държави членки подкрепят някои от предложенията, които Парламентът направи на заседанието от 12 януари 2012 г.; ще обмисли позицията си, след като получи окончателния проект, който се очаква на 18 януари 2012 г.;

3.  изразява твърдо убеждение, че паричният съюз може да прерасне в истински икономически и фискален съюз единствено чрез използването на общностния метод; припомня, че ЕС е политически проект, основан на общи ценности и силни общи институции, както и на спазването на общи правила;

4.  освен това по-специално настоява, че:

–   новото споразумение следва изрично да потвърди превъзходството на правото на ЕС спрямо разпоредбите в него;

–   всички мерки за изпълнение на споразумението следва да се вземат в съответствие със съответните процедури, предвидени в договорите за ЕС;

–   споразумението трябва да бъде в съответствие с правото на ЕС, по-специално по отношение на цифрите в Пакта за стабилност и растеж, а ако договарящите се страни желаят да се ангажират с цели, които се отклоняват от правото на ЕС, това трябва да става съобразно приложимите законови процедури на ЕС и не трябва да води до двойни стандарти;

–   демократичната отчетност трябва да бъде гарантирана чрез укрепване на участието както на Европейския парламент, така и на националните парламенти, на съответното им равнище, във всички аспекти на европейската икономическа координация и управление;

–   сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент трябва да се осъществява по начин, който съответства на договорите за ЕС, както е посочено в член 9 от Протокол № 1 към Договорите;

–   новото споразумение трябва да включва, в правно обвързваща форма, ангажимент на договарящите се страни да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че основните разпоредби на споразумението ще бъдат включени в Договорите в срок до пет години;

5.  отново призовава за Съюз на стабилност и устойчив растеж; счита, че фискалната дисциплина, макар и основа за устойчив растеж, няма да доведе сама по себе си до възстановяване, и че споразумението трябва да изпрати ясно послание, че европейските лидери ще предприемат еднакво енергични действия и на двата фронта; поради това настоява, че споразумението трябва да включва ангажимент на договарящите се страни за мерки, насърчаващи по-задълбочена конвергенция и по-голяма конкурентоспособност, както и предложения за погасителен фонд, облигации за проекти, данък върху финансовите сделки съгласно правото на ЕС и при гарантиране на фискалната дисциплина – пътна карта за стабилизационни облигации;

6.  подчертава, че същите институционални, правни и политически аргументи се отнасят и за други многостранни споразумения, свързани с финансовата криза, като например Европейския механизъм за стабилност; поради това изисква да бъде включван в тези преговори по същия начин;

7.  запазва правото да използва всички политически и правни инструменти, с които разполага, за да защитава правото на ЕС и ролята на институциите на ЕС, в частност когато елементи на окончателното споразумение са несъвместими с правото на ЕС;

8.  припомня на Комисията, че е длъжна да упражнява изцяло институционалната си роля на пазител на Договорите;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на държавните и правителствени ръководители, председателя на Съвета, председателя на Еврогрупата, Комисията и Европейската централна банка.