Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0003/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0003/2012

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o záveroch zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) týkajúcich sa návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability (2011/2546(RSP))

17.1.2012

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7‑0003/2012)
S&D (B7‑0004/2012)
Verts/ALE (B7‑0005/2012)
ALDE (B7‑0011/2012)

Elmar Brok v mene skupiny PPE
Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE

Postup : 2011/2546(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0003/2012
Predkladané texty :
RC-B7-0003/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o záveroch zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) týkajúcich sa návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability (2011/2546(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery rokovania Európskej rady 8. a 10. decembra 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenie hláv štátov alebo predsedov vlád krajín eurozóny z 9. decembra 2011,

–   so zreteľom na balík šiestich právnych aktov a na dva návrhy Komisie o ďalšom posilňovaní fiškálnej disciplíny[1],

–   so zreteľom na stav rokovaní o návrhu medzinárodnej dohody o posilnení hospodárskej únie,

–   so zreteľom na návrh o pracovnej skupine ad hoc, ktorý v mene Parlamentu predložili jeho zástupcovia,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

1.  vyjadruje pochybnosti o potrebe takejto medzivládnej dohody, ktorej väčšinu hlavných cieľov možno lepšie a účinnejšie dosiahnuť prostredníctvom opatrení v zmysle právnych predpisov EÚ, ako dôraznej, naliehavej a udržateľnej odpovede na súčasnú finančnú a hospodársku krízu a sociálnu krízu v mnohých členských štátoch EÚ; napriek tomu zostáva naďalej pripravený pracovať na konštruktívnom riešení;

2.  potvrdzuje svoju podporu návrhu predloženého poslancami, ktorých vymenovala Konferencia predsedov, aby zastupovali Parlament, pracovnej skupine ad hoc; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v doterajšom návrhu medzinárodnej dohody z 10. januára 2012 sa neodrážajú návrhy Parlamentu; poukazuje na skutočnosť, že mnohé členské štáty podporili niektoré z návrhov, ktoré predložil na schôdzi 12. januára 2012; zváži svoje stanovisko po tom, čo dostane konečný návrh, ktorý sa očakáva 18. januára 2012;

3.  je pevne presvedčený, že menová únia sa môže rozvinúť do skutočnej hospodárskej a fiškálnej únie len prostredníctvom použitia metódy Spoločenstva; pripomína, že EÚ je politický projekt, ktorý je založený na spoločných hodnotách, silných spoločných inštitúciách a na dodržiavaní spoločných pravidiel;

4.  nástojí tiež najmä na tom, aby:

–   nová dohoda výslovne uznala prednosť právnych predpisov EÚ pred ustanoveniami dohody;

–   boli všetky opatrenia na plnenie dohody prijaté v súlade s príslušnými postupmi uvedenými v zmluvách o EÚ;

–   bola dohoda v súlade s právnymi predpismi EÚ, najmä čo sa týka údajov v Pakte stability a rastu, a v prípade, že zmluvné strany prejavia želanie plniť ciele v rozpore s právnymi predpismi EÚ, musí sa tak udiať na základe platných právnych postupov EÚ a nesmie to viesť k vytvoreniu dvojakých noriem;

–   bola zaručená demokratická zodpovednosť, a to posilnením zapojenia Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov na ich príslušných úrovniach do všetkých aspektov európskej hospodárskej koordinácie a správy vecí verejných;

–   spolupráca medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom prebiehala v súlade so zmluvami o EÚ podľa článku 9 protokolu č. 1 zmlúv;

–   nová dohoda zakotvila, v právne záväznej podobe, záväzok zmluvných strán podniknúť potrebné kroky na to, aby sa zabezpečilo, že dohoda bude vo svojej podstate zahrnutá do zmlúv najneskôr do piatich rokov;

5.  opakuje svoju výzvu na vybudovanie Únie stability a udržateľného rastu; nazdáva sa, že fiškálna disciplína, i keď je základom udržateľného rastu, sama osebe neprinesie hospodársku obnovu, a že dohoda musí vyslať jasný signál, že európski lídri podniknú rovnako energické kroky na oboch frontoch; trvá preto na tom, že dohoda musí obsahovať záväzok zmluvných strán prijať opatrenia na podporu silnejšej konvergencie a konkurencieschopnosti, ako aj návrhy týkajúce sa fondu na splácanie dlhu, dlhopisov na projekty, dane z finančných prevodov v rámci právnych predpisov EÚ a plánu na zabezpečenie stability dlhopisov, pričom musí zaručovať fiškálnu disciplínu;

6.  zdôrazňuje, že rovnaké inštitucionálne, právne a politické aspekty sa vzťahujú na ostatné viacstranné dohody zaoberajúce sa finančnou krízou, ako je napríklad Európsky mechanizmus pre stabilitu; žiada preto, aby bol EP zapojený do týchto rokovaní rovnakým spôsobom;

7.  vyhradzuje si právo využiť všetky politické a právne nástroje, ktoré má k dispozícii, na obhajobu právnych predpisov EÚ a úlohy jej orgánov, najmä v prípade, že niektoré prvky konečnej dohody by boli v rozpore s právnymi predpismi EÚ;

8.  pripomína Komisii, že má povinnosť vykonávať svoju plnú inštitucionálnu rolu strážcu zmlúv;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie hlavám štátov alebo predsedom vlád, predsedovi Rady, predsedovi Euroskupiny, Komisii a Európskej centrálnej banke.