Процедура : 2011/2904(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0006/2012

Внесени текстове :

RC-B7-0006/2012

Разисквания :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Гласувания :

PV 19/01/2012 - 10.11
CRE 19/01/2012 - 10.11

Приети текстове :

P7_TA(2012)0012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 161kWORD 105k
18.1.2012
PE479.443v01-00}
PE479.445v01-00}
PE479.446v01-00}
PE479.447v01-00}
PE479.450v01-00} RC1
 
B7-0006/2012}
B7-0008/2012}
B7-0009/2012}
B7-0010/2012}
B7-0013/2012} RC1

внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B7‑0006/2012)

ALDE (B7‑0008/2012)

Verts/ALE (B7‑0009/2012)

S&D (B7‑0010/2012)

GUE/NGL (B7‑0013/2012)


относно дисбалансите по веригата на предлагането на храни


Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García, Albert Deß от името на групата PPE
Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves от името на групата S&D
George Lyon от името на групата ALDE
José Bové от името на групата Verts/ALE
Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric от името на групата GUE/NGL
Rolandas Paksas
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно дисбалансите по веригата на предлагането на храни  

Европейският парламент;

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно бъдещето на ОСП след 2013 г.(1), своята резолюция от 18 януари 2011 г. относно признаване на селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност (2) и своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс(3), своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно по-ефективен и справедлив пазар за търговия на дребно (4),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM (2009) 0591), различните работни документи към него, както и своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливи доходи за земеделските стопани: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа (5) и резолюцията си от 19 януари 2012 г. относно веригата за доставкa на материали за земеделските стопанства(6),

–   като взе предвид Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (7),

–   като взе предвид решението на Комисията от 30 юли 2010 г. за учредяване на Форум на високо равнище за подобряване на предлагането на храни (2010/C 210/03),

–   като взе предвид окончателните препоръки на Групата на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост от 17 март 2009 г. и заключенията на Съвета от 29 март 2010 г. относно подобряване на предлагането на храни в Европа,

–   като взе предвид данните на Евростат относно индексите на цените на средствата за земеделски производство (разходи за материали) и индексите на цените на земеделски продукти (цени на продукцията)(8),

–   като взе предвид своята декларация от 19 февруари 2008 г. за разследване и премахване на злоупотребата с покупателна способност от страна на големите супермаркети, осъществяващи дейността си в Европейския съюз(9), и своята резолюция от 26 март 2009 г. относно цените на хранителните стоки в Европа(10),

–   като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център от 2008 г., озаглавен „Системи за селскостопанска дейност, използващи малки количества материали: възможност за развитие на устойчиво селско стопанство”(11),

–   като взе предвид доклада, озаглавен „Селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и правото на храна“, изготвен от специалния докладчик на ООН относно правото на храна,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM (2009) 0591), набеляза значителни дисбаланси в пазарното влияние, изразяващо се в нелоялни търговски практики като закъснели плащания, едностранни изменения в договорите, нелоялни условия на договорите, ограничен достъп до пазара, липса на информация относно ценообразуването, неравномерно разпределение на печалбата по веригата на храните, злоупотребата с пазарното влияние от страна на доставчиците или купувачите като картели и споразумения за поддържане на цена за препродажба, съюзи за закупуване, наред с другото;

Б.  като има предвид, че степента на концентрация на много големите търговци на дребно в Европейския съюз оказва отрицателно въздействие върху производителите и другите доставчици, защото води до засилени дисбаланси между влиянието на договарящите се страни; като има предвид, че се наблюдава прогресивно намаляване на пазарното влияние на земеделските производители при воденето на преговори спрямо равнищата на цените по веригата на стойността - – от първичното производство през преработването до крайния потребител; като има предвид, че прекомерната концентрация води до ограничаване на разнообразието на продуктите и до загуба на културно наследство, на магазини за търговия на дребно, на работни места и поминък;

В.  като има предвид, че проблемите с доходите на земеделските производители продължават да се засилват и че цените, които потребителите плащат за стоките, не се отразяват в цената, плащана на земеделските производители за тяхната продукция, което подкопава техните възможности за осъществяването на инвестиции и нововъведения и би могло да накара редица от тях да се откажат от земята;

Г.  като има предвид, че загубата на пазарно влияние при воденето на преговори, повишаването на производствените разходи и невъзможността тези разходи да се възстановят по веригата за снабдяване с хранителни продукти може да застраши оцеляването на земеделските стопанства, като по този начин отслаби продуктивния потенциал в държавите-членки в дългосрочен план и изостри зависимостта от външните пазари;

Д. като има предвид, че балансираните търговски отношения не само биха подобрили функционирането на веригата на предлагането на храни, но биха били от полза за земеделските производители и в крайна сметка за потребителите чрез увеличаването на конкурентоспособността;

Е.  като има предвид, че неотдавнашните колебания в цените на храните и стоките породиха сериозни опасения за функционирането на веригите на предлагането на храни в Европа и по света и увеличиха несигурността при доходите на стопанствата и при дългосрочните инвестиции от страна на земеделските производители;

Ж. като има предвид, че дори и потребителите не се възползват от ниските изкупни цени поради постепенната загуба на влияние на земеделските производители по време на воденето на преговори в рамките на веригата на предлагането на храни, по-специално поради факта, че изискванията за качество, трудовите права и стандартите за опазване на околната среда и за хуманно отношение на животните, които земеделските производители трябва да спазват, често не се прилагат по същия начин за вносните земеделски продукти;

З.  като има предвид, че органите по конкуренцията в редица държави-членки установиха, че съществуват четири основни области, където дисбалансите по веригата на предлагането на храни са особено проблемни: едностранното налагане на договорни условия, практиките на намаления, глобите и условията за плащане;

1.  подчертава, че проблемът с дисбалансите по веригата за снабдяването с хранителни продукти има ясно европейско измерение, което изисква конкретно европейско решение предвид стратегическото значение на веригата на хранително-вкусовата промишленост за Европейския съюз; посочва, че веригата на предлагането на храни, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и снабдяването с хранителни продукти представляват едва 7% от общия брой работни места в ЕС, а стойността им е 1400 млрд евро годишно - данни, които надхвърлят тези за всеки друг производствен отрасъл в ЕС – и че делът на селскостопанската добавена стойност от веригата на предлагане на храни е спаднал от 31% през 1995 г. на 24% през 2005 г. в ЕС-25;

2.  обръща внимание на извършваната работата във Форума на високо равнище за подобряване на предлагането на храни и по-специално на неговата платформа за връзки между отделните предприятия; изразява желание да бъде официално и редовно информиран по отношение на етапите на развитие на дейността и за взетите решения;

3.  подкрепя полезната дейност, извършвана от платформата на експертите относно договорни практики в отношенията между стопански субекти на Форума на високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни, по-специално за определяне, изброяване и оценяване на това, какво представлява „очевидно нелоялна търговска практика“, въз основа на данни и конкретни примери; призовава за силна подкрепа на инициативите за насърчаване на диалога между страните по този въпрос; приветства факта, че заинтересуваните лица са се договорили относно принципите, по които ще се ръководят добрите практики, във вида, представен по време на Форума на високо равнище на 29 ноември 2011 г., и ги призовава настоятелно да предприемат мерки за прилагане;

4.  призовава Комисията да представи солидно законодателство на ЕС – при необходимост и без да нарушава правилното функциониране на пазарите – за да гарантира справедливи и прозрачни отношения между производители, доставчици и дистрибутори на хранителни продукти, и правилно да прилага вече действащите правила, не на последно място защото последните данни от Евростат за доходите от селско стопанство сочат, че от 2009 г. насам доходите от селско стопанство на равнището на ЕС са спаднали с 11,6%, като същевременно общите разходи за материали за европейските земеделски производители са се повишили средно с близо 40% между 2000 и 2010 г. ;

5.  призовава Комисията и държавите-членки незабавно да предприемат действия по отношение на проблема, свързан с несправедливото разпределение на печалби в рамките на хранителната верига, по-специално по отношение на осигуряването на достатъчни доходи за земеделските производители; отчита, че за да се стимулират устойчиви производствени системи, земеделските производители трябва да получат компенсации за своите инвестиции и поетите ангажименти в тези области; подчертава, че борбата за надмощие трябва да отстъпи място на отношения на сътрудничество;

6   изтъква, че селскостопанската политика трябва да дава възможност на малките и средните земеделски производители, включително на семейните стопанства, да получават достоен доход, да произвеждат храни с достатъчно качество и в достатъчно количество на достъпни цени, да създават работни места, да стимулират развитието на селските райони и да гарантират опазване и устойчивост на околната среда;

7.  настоява държавите-членки да играят активна роля за подпомагането и за установяването на нови консултативни форуми с истинско представителство на действащите лица по веригата на предлагането на храни, за да се насърчава диалог и да се определят насоки за установяване на по-справедливи и по-балансирани отношения; изтъква, че подобни официални консултации допринасят за защитата на производителите и доставчиците и за избягване на ответни мерки от страна на сектора на снабдяването;

8.  призовава националните и европейските органи за защита на конкуренцията и другите регулаторни органи, свързани с производството и търговията, да предприемат действия срещу злоупотребите в изкупните практики от страна на търговци на едро и на дребно в господстващо положение, които систематично поставят земеделските производители в изключително неравностойно положение при воденето на преговори;

9.  призовава усилено за ясно, строго и обективно определение за злоупотребяващи и нелоялни практики, включително по-тясно определяне на понятията и по-ясно разграничаване, в съответствие с мандата, предоставен на Комисията от неговата резолюция относно по-ефективен и справедлив пазар за търговия на дребно, така че подобни практики да бъдат подложени на специфично регулиране, надзор и на обективни санкции;

10. изтъква следния неизчерпателен списък на практики, за които производителите изразяват загриженост във връзка с функционирането на веригата на предлагането на храни:

     I) Достъп до търговците на дребно:

i) авансово плащане за достъп до преговори

ii) такси за обяви

iii) такси за участие

iv) ценообразуване в зависимост от разполагането в магазина

v) налагане на промоции

vi) забавено плащане

vii) ценообразуване

          viii) клауза за най-облагодетелстван клиент

     II) Несправедливи договорни условия или едностранна промяна на договорните условия:

i) едностранни промени и промени със задна дата на условията в договорите

ii) едностранно нарушаване на договора

iii) клаузи/такси за ексклузивност

iv) налагане на „принудително“ финансово участие за частни марки

v) налагане на стандартни договори

vi) ответни практики

vii) договорни споразумения, които не са в писмена форма

viii) възстановяване на маржове

ix) неспазване на отстъпки

x) забавено плащане

xi) налагане на плащане за преработка/изнасяне на отпадъци

xii) групово купуване/съвместно договаряне

xiii) „обърнати“ търгове

xiv) нереалистични условия за доставка

xv) налагане на използването на (конкретен) доставчик на опаковъчен материал или на опаковъчен материал

xvi) налагане на използването на (конкретна) логистична платформа или оператор

xvii) плащане за покриване на (недоговорени предварително) промоции

xviii) неспазване на обявена за продукт промоция

xix) плащане при недостигнати определени равнища на продажби

xx) налагане на доставчиците на извънредна отстъпка за продажби над определено равнище

xxi) едностранно оттегляне на продукти от магазини

xxii) налагане на безусловно връщане на (непродадена) стока

xxiii) налагане на доставчиците на разходи, свързани със свиването на даден продукт или кражбата на продукти

xxiv) налагане на доставчиците на необосновани разходи, свързани с оплаквания на потребителите;

11. призовава за установяване на рамка за ефективен контрол на тези практики, първо чрез започване на разследване в целия сектор, чрез административни или съдебни средства, и след това чрез въвеждане на система за оценяване и мониторинг, ръководена от държавите-членки и координирана от Комисията, и чрез възпиращи санкции, прилагани ефективно и своевременно;

12. призовава, във връзка с договорните условия и злоупотребяващите търговски практики, за въвеждане на по-добри средства за гарантиране, че сроковете за плащане се спазват, при отчитане на разпоредбите на Директивата за забавянето на плащанията, и за разработване на нови инструменти за свеждане до минимум и за хармонизиране на европейско равнище на времето между доставката и момента, в който доставчиците действително получават плащането; в тази връзка подчертава, че са необходими спешни решения за справяне с конкретните проблеми, срещани от производителите на нетрайни продукти с кратък срок на годност, които са изправени пред сериозни трудности във връзка с паричната наличност;

13. отбелязва мерките в проектопредложенията на Комисията за реформа на ОСП, целящи да укрепят позицията на земеделските производители във веригата на предлагането на храни чрез предоставяне на подкрепа за организациите на производителите и междубраншовите организации и чрез насърчаване на къси вериги между производители и потребители, като например пазари за местна продукция; вярва, че засилването на позициите на земеделските производители чрез по-добра вътрешна организация и по-професионален подход ще спомогне да гарантира, че те получават по-справедлив дял от добавената стойност;

14. приветства препоръката на Комисията за сътрудничество между държавите-членки във връзка с обмена на най-добри практики в областта на уведомяването относно договорните практики, както и изготвянето на набор от типови договори;

15. призовава Комисията да подобри Европейския механизъм за наблюдение на цените и да създаде удобен за ползване, прозрачен и многоезичен интерфейс, позволяващ на потребителите и на заинтересованите страни да сравняват цените на основни хранителни стоки в рамките на определена държава-членка и между различни държави-членки на всеки етап от веригата на предлагането на храни, и който също така отчита разликите в разходите за живот между държавите-членки;

16. призовава Комисията да изясни прилагането на правилата в сферата на конкуренцията в селското стопанство, с цел земеделските производители и техните междубраншови организации да разполагат с инструменти, които да им дадат възможност да заемат по-силна позиция при воденето на преговори; призовава за оценяване и промени в съществуващото законодателство на ЕС относно конкуренцията, с оглед да се осигури, че в по-голяма степен да се вземат предвид отрицателните въздействия на вертикалната концентрация върху цялата верига на предлагането на храни, вместо да има тясно фокусиране върху относителното положение на различните дружества на пазара и изкривяването на конкуренцията да се разглежда единствено от гледна точка на неговото вредно отражение върху потребителите;

17. призовава Комисията да координира по-добре работата на различните си служби, така че да може да играе по-ефективна роля в мониторинга на цените по цялата верига на предлагането на храни и в мониторинга на динамиката на пазара на дребно и на относителните пазарни дялове на територията на ЕС; призовава да бъде учреден независим омбудсман за търговията с храни, който да осъществява връзка със съответните органи, отговарящи за търговията и конкуренцията, и с националните омбудсмани за търговията с храни във всяка държава-членка, за да координира и обменя информация; също така счита, че Европейският омбудсман и националните омбудсмани следва да отговарят за гарантиране на спазването на относимото законодателство и да отправят препоръки за своевременни и подходящи санкции;

18. призовава Комисията да предприеме задълбочено проучване на различията в подхода на 27-те национални органа и политики за защита на конкуренцията и да насърчава решения, които включват всички партньори във веригата за производство на храни и предотвратяват злоупотребите с доминиращото положение на една или на ограничен брой от частите от веригата за материали или продукти, което често се случва за сметка на земеделските производители;

19. счита, че следва да се даде приоритет на провеждането на информационна кампания в целия ЕС, осведомяваща земеделските производители за техните договорни права и за най-разпространените незаконни, нелоялни и злоупотребяващи договорни и търговски практики, както и за наличните средства за докладване на злоупотреби;

20. счита, че решението за справянето с дисбалансите във веригата за снабдяване с хранителни продукти включва саморегулиране, но също така изисква регулиране и промени в законите относно конкуренцията; подчертава, че държавите-членки следва да насърчават развитието на най-добри практики и/или кодекси на поведение в партньорство със всички заинтересовани лица, обединяващи производители, промишленост, доставчици, търговци на дребно и представители на потребителите и използвайки максимално съществуващите взаимодействия;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2010)0286.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2011)0006.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2011)0297.

(4)

Приети текстове, , P7-TA-PROV(2011)0307.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2010)0302.

(6)

A7-0421/2011.

(7)

ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.

(8)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

(9)

Приети текстове, P6-TA(2008)0054.

(10)

Приети текстове, P6-TA(2009)0191.

(11)

http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf

Правна информация - Политика за поверителност