Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0006/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0006/2012

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις ανισορροπίες στην αλυσίδα διανομής τροφίμων

18.1.2012

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7‑0006/2012)
ALDE (B7‑0008/2012)
Verts/ALE (B7‑0009/2012)
S&D (B7‑0010/2012)
GUE/NGL (B7‑0013/2012)

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García, Albert Deß εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves εξ ονόματος της Ομάδας S&D
George Lyon εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
José Bové εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Rolandas Paksas


Διαδικασία : 2011/2904(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0006/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0006/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ανισορροπίες στην αλυσίδα διανομής τροφίμων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το «μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013»[1], της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με «την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας»[2], της 23ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»[3], και της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά[4],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο « Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη» (COM (2009) 0591) και τα διάφορα έγγραφα εργασίας που προσαρτώνται σε αυτή την ανακοίνωση, καθώς και τα ψηφίσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη»[5] και της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την σχετικά με την αλυσίδα προμήθειας των γεωργικών εισροών[6],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές[7],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2010, για τη σύσταση φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (2010/C 210/03),

–   έχοντας υπόψη τις τελικές συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας Γεωργικών Τροφίμων, της 17ης Μαρτίου 2009, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τα δεδομένα της Eurostat σχετικά με τους δείκτες τιμών των μέσων γεωργικής παραγωγής (κόστος εισροών) και τους δείκτες τιμών των γεωργικών προϊόντων (δείκτες εκροών)[8],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση[9] και το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις «Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη»[10],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών του 2008 με θέμα «Γεωργικά συστήματα χαμηλών εκροών: μια ευκαιρία για την ανάπτυξη αειφόρου γεωργίας»[11],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση «Agribusiness and the right to food» (αγροτική επιχειρηματικότητα και το δικαίωμα στην τροφή), που συντάχθηκε από τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων (COM (2009) 0591) εντόπισε σημαντικές ανισορροπίες στην διαπραγματευτική ισχύ, που μετουσιώνονται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όπως οι καθυστερημένες πληρωμές, οι μονομερείς τροποποιήσεις συμβάσεων, οι αθέμιτοι όροι συμβάσεων, ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά, η έλλειψη πληροφόρησης για τη διαμόρφωση των τιμών, η άνιση κατανομή των περιθωρίων κέρδους σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων, η κατάχρηση της εξουσίας που έχουν στην αγορά οι προμηθευτές ή οι αγοραστές, όπως τα καρτέλ, και η διατήρηση της τιμής μεταπώλησης, οι αγοραστικές συμφωνίες και άλλες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός συγκέντρωσης των πολύ μεγάλων εμπόρων λιανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττει τους παραγωγούς και τους άλλους προμηθευτές διότι οδηγεί σε αύξηση της έλλειψης ισορροπίας δύναμης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών· ότι οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και οι γεωργικές βιομηχανίες σταδιακά χάνουν διαπραγματευτική δύναμη όσον αφορά τον καθορισμό των επιπέδων τιμών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας – από την πρωτογενή παραγωγή και την κατεργασία έως τον τελικό καταναλωτή· ότι η υπερσυγκέντρωση οδηγεί σε μείωση της ποικιλίας των προϊόντων, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των καταστημάτων λιανικής, των θέσεων εργασίας και των δυνατοτήτων βιοπορισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εισοδηματικά προβλήματα των αγροτών συνεχίζουν να επιδεινώνονται και ότι οι τιμές που καταβάλλουν οι καταναλωτές για προϊόντα δεν αντανακλώνται στις τιμές που εισπράττουν οι αγρότες για την παραγωγή τους, στοιχείο που υπονομεύει τη δυνατότητα των αγροτών να επενδύουν και να καινοτομούν και μπορεί να ωθήσει πολλούς από αυτούς να εγκαταλείψουν τη γη,

Δ   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια διαπραγματευτικής ισχύος, η αύξηση στο κόστος παραγωγής και η αδυναμία ανάκτησης του κόστους στην αλυσίδα διανομής τροφίμων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εξασθενίζοντας ενδεχομένως έτσι το μακροπρόθεσμο παραγωγικό δυναμικό των κρατών μελών και επιδεινώνοντας την εξάρτησή τους από εξωτερικές αγορές,

Ε.  εκτιμώντας ότι οι ισόρροπες εμπορικές σχέσεις όχι μόνο θα βελτίωναν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, αλλά και θα ωφελούσαν τους αγρότες, λόγω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας, και τελικά επίσης τους καταναλωτές,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αστάθεια των τιμών των τροφίμων και των βασικών εμπορευμάτων δημιούργησε μεγάλες ανησυχίες για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και έχει αυξήσει την αβεβαιότητα των γεωργικών εισοδημάτων και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις των αγροτών,

Ζ.  εκτιμώντας ότι ούτε καν οι καταναλωτές δεν ωφελούνται από τις χαμηλές τιμές παραγωγού που οφείλονται στη σταδιακή απώλεια διαπραγματευτικής ισχύος των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων, ιδίως δεδομένου ότι οι απαιτήσεις ποιότητας, τα εργατικά δικαιώματα και τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και καλής μεταχείρισης των ζώων – τα οποία υποχρεούνται να τηρούν οι Ευρωπαίοι αγρότες – συχνά δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές ανταγωνισμού σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν τέσσερις κομβικοί τομείς όπου οι ανισορροπίες της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες: η μονομερής επιβολή συμβατικών όρων· οι εκπτωτικές πρακτικές· οι κυρώσεις· και οι όροι πληρωμής,

1.  υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα των ανισορροπιών στην αλυσίδα διανομής τροφίμων έχει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση, η οποία απαιτεί ειδικά ευρωπαϊκή λύση, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία της αλυσίδας γεωργικών τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι η εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων, η γεωργία, η βιομηχανία γεωργικών τροφίμων και η διανομή τροφίμων αντιπροσωπεύουν το 7% του συνόλου της απασχόλησης στην ΕΕ και έχουν αξία 1400 δισεκ. Ευρώ ετησίως - αριθμός μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο τομέα της μεταποίησης στην ΕΕ – και ότι το μερίδιο της αγροτικής προστιθέμενης αξίας από την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων μειώθηκε από 31% το 1995 σε 24% το 2005 στην ΕΕ των 25·

2.  επισύρει την προσοχή στο συνεχιζόμενο έργο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Καλύτερη Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων, και ιδίως στην πλατφόρμα για τις συμβατικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων· ζητεί να ενημερώνεται επίσημα και τακτικά για την πρόοδο του έργου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται·

3.  υποστηρίζει την καλή εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές πρακτικές B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση) του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Καλύτερη Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων, ειδικότερα για τον καθορισμό, την αναφορά και την αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή αθέμιτη εμπορική πρακτική, με βάση δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα· ζητεί να στηριχθούν ένθερμα οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των μερών σχετικά με αυτό το θέμα· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφώνησαν σχετικά με τις αρχές που διέπουν τις καλές πρακτικές, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου στις 29 Νοεμβρίου 2011, και ζητεί επιμόνως να θεσπιστούν εκτελεστικά μέτρα·

4.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στιβαρή κοινοτική νομοθεσία - χωρίς στρέβλωση της ορθής λειτουργίας των αγορών - ώστε να καταστούν δικαιότερες οι σχέσεις μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών και διανομέων προϊόντων διατροφής και να εφαρμοσθούν σωστά οι ήδη ισχύοντες κανόνες, μεταξύ άλλων λόγω του ότι από τα τελευταία στοιχεία για το γεωργικό εισόδημα που προέρχονται από την Eurostat προκύπτει ότι από το 2009 έχει σημειωθεί μείωση κατά 11,6% του γεωργικού εισοδήματος σε επίπεδο ΕΕ, ενώ το συνολικό κόστος εισροών για τους αγρότες της ΕΕ αυξήθηκε κατά μέσο όρο σχεδόν κατά 40 % μεταξύ 2000 και 2010·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν επειγόντως να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της άδικης κατανομής κερδών στην αλυσίδα τροφίμων, ιδίως όσον αφορά τα επαρκή εισοδήματα των αγροτών· αναγνωρίζει ότι για να τονωθούν τα αειφόρα συστήματα παραγωγής, οι αγρότες πρέπει να αποζημιώνονται για τις επενδύσεις τους και τις δεσμεύσεις τους σε αυτούς τους τομείς· υπογραμμίζει ότι οι συγκρούσεις εξουσίας πρέπει να αντικατασταθούν από συνεργατικές σχέσεις·

6   επισημαίνει ότι η γεωργική πολιτική πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς και μεσαίους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών μονάδων, να κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να παράγουν τρόφιμα τα οποία να είναι επαρκή σε ποιότητα και ποσότητα, σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να προωθούν την αγροτική ανάπτυξη και να διασφαλίζουν την προστασία και την αειφορία του περιβάλλοντος·

7.  επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία βημάτων διαβούλευσης, με κατάλληλη αντιπροσώπευση όλων των παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων, έτσι ώστε να προωθείται ο διάλογος και να καταρτίζονται κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη δικαιότερων και περισσότερο ισορροπημένων σχέσεων· υπενθυμίζει ότι τέτοιες επίσημες διαβουλεύσεις συμβάλλουν στην προστασία των παραγωγών και των προμηθευτών και αποτρέπουν τη λήψη αντιποίνων στον τομέα της διανομής·

8.  καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού και άλλες ρυθμιστικές αρχές που εμπλέκονται στην παραγωγή και το εμπόριο να αναλάβουν δράση εναντίον των καταχρηστικών αγοραστικών πρακτικών των εμπόρων χονδρικής και λιανικής που έχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι συστηματικά θέτουν τους γεωργούς σε εξαιρετικά άνιση διαπραγματευτική θέση·

9.  επιμένει στην ανάγκη καταρχάς να συμφωνηθεί ένας σαφής, αυστηρός και αντικειμενικός ορισμός των καταχρηστικών και αθέμιτων πρακτικών, που να περιλαμβάνει ακριβέστερους ορισμούς των εννοιών και σαφέστερη οριοθέτηση, σύμφωνα με την εντολή που έδωσε στην Επιτροπή με το ψήφισμά του για μια αποτελεσματικότερη και δικαιότερη αγορά λιανικής, έτσι ώστε παρόμοιες πρακτικές να μπορούν να υποβληθούν σε ειδική ρύθμιση, εποπτεία και αντικειμενικές κυρώσεις·

10. προτείνει τον ακόλουθο μη εξαντλητικό κατάλογο πρακτικών για τις οποίες έχουν εκφραστεί ανησυχίες από τους παραγωγούς, σε σχέση με τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων:

I) Πρόσβαση στο λιανικό εμπόριο:

 

      i) Προκαταβολική πληρωμή για τις διαπραγματεύσεις πρόσβασης

      ii) Προμήθεια καταλόγου

      iii) Προμήθεια εισόδου

      iv) Πληρωμή για χώρο στα ράφια

      v) Επιβολή προωθητικών ενεργειών

      vi) Καθυστερήσεις πληρωμής

/     vii) Τιμολόγηση

      viii) Ρήτρα πλέον ευνοούμενου πελάτη

 

 

II) Αθέμιτοι συμβατικοί όροι ή μονομερείς μεταβολές συμβατικών όρων:

 

      i) Μονομερείς και αναδρομικές μεταβολές των συμβατικών όρων

      ii) Μονομερής παραβίαση της σύμβασης

      iii) Ρήτρες/προμήθειες αποκλειστικότητας

      iv) Επιβολή υποχρεωτικής συνεισφοράς για προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας

      v) Επιβολή τυποποιημένων συμβατικών διατάξεων

      vi) Πρακτικές αντιποίνων

      vii) Μη γραπτές συμβατικές συμφωνίες

      viii) Ανάκτηση περιθωρίου

      ix) Υπέρμετρες εκπτώσεις

      x) Καθυστερημένες πληρωμές

      xi) Επιβολή αμοιβής για την επεξεργασία/αποκομιδή αποβλήτων

      xii) Ομαδικές αγορές/κοινές διαπραγματεύσεις

      xiii) Αντίστροφες δημοπρασίες

      xiv) Μη ρεαλιστικοί όροι παράδοσης

      xv) Επιβολή χρήσης (συγκεκριμένου) προμηθευτή συσκευασίας ή υλικού συσκευασίας

      xvi) Επιβολή χρήσης (συγκεκριμένου) συστήματος ή φορέα εκμετάλλευσης εφοδιαστικής

      xvii) Πληρωμή για την κάλυψη ενεργειών προώθησης που δεν έχουν εκ των προτέρων συμφωνηθεί

      xviii) Υπερπαραγγελία προϊόντος που προορίζεται για προωθητική ενέργεια

      xix) Πληρωμή για τη μη επίτευξη ορισμένων στόχων πωλήσεων

      xx) Επιβολή συμπληρωματικής έκπτωσης στους προμηθευτές για πωλήσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο

      xxi) Μονομερής απόσυρση προϊόντων από τα ράφια των καταστημάτων

      xxii) Επιβολή άνευ όρων επιστροφής των εμπορευμάτων που δεν έχουν πωληθεί

      xxiii) Επιβολή στους προμηθευτές δαπανών που συνδέονται με τη φύρα ή την κλοπή προϊόντων

       xxiv) Επιβολή στους προμηθευτές αδικαιολόγητων δαπανών που συνδέονται με παράπονα των πελατών·

11. ζητεί τη συγκρότηση ενός πλαισίου για τον αποτελεσματικό έλεγχο αυτών των πρακτικών, καταρχάς με διενέργεια έρευνας σε όλους τους τομείς, μέσω διοικητικών ή δικαστικών μέσων, και στη συνέχεια με θέσπιση ενός συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης το οποίο θα θέσουν σε λειτουργία τα κράτη μέλη υπό το συντονισμό της Επιτροπής, με την καθιέρωση αποτρεπτικών κυρώσεων οι οποίες θα επιβάλλονται αποτελεσματικά και εγκαίρως·

12. ζητεί, ως προς τους συμβατικούς όρους και τις καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές, εισαγωγή καλύτερων μέσων ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προθεσμιών πληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές και με θέσπιση νέων μηχανισμών για την ελαχιστοποίηση και εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του διαστήματος που μεσολαβεί από την παράδοση των προϊόντων έως την είσπραξη της πληρωμής από τους προμηθευτές· τονίζει, από αυτή την άποψη, ότι απαιτούνται επειγόντως λύσεις για την αντιμετώπιση των απαράδεκτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί φθαρτών προϊόντων με σύντομο χρόνο διατήρησης στα ράφια, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα ταμειακής ροής·

13. λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που περιέχονται στα σχέδια προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και αποβλέπουν στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων, μέσω της στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών και στις διακλαδικές οργανώσεις και με την προώθηση σύντομων αλυσίδων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, όπως οι αγορές για τοπικά προϊόντα· πιστεύει ότι η ενίσχυση της θέσης των γεωργών μέσω καλύτερης εσωτερικής οργάνωσης και πιο επαγγελματικής προσέγγισης θα τους βοηθήσει να καρπώνονται δικαιότερο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας·

14. χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής για τη συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την γνωστοποίηση συμβατικών πρακτικών και την προετοιμασία δέσμης τυποποιημένων συμβάσεων·

15. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Παρακολούθησης Τιμών και να αναπτύξει μια φιλική προς το χρήστη, διαφανή και πολύγλωσση διεπαφή που να δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές και ενδιαφερόμενους να συγκρίνουν τιμές βασικών τροφίμων μέσα στο ίδιο κράτος μέλος και μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών, σε κάθε βαθμίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, και το οποίο θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα ις διαφορές στο κόστος ζωής στα κράτη μέλη·

16. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσεις την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στη γεωργία, με στόχο να προσφερθούν στους αγρότες και στις διακλαδικές οργανώσεις τους εργαλεία που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση· ζητεί αξιολόγηση και αλλαγές στο υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού έτσι ώστε να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι επιβλαβείς επιπτώσεις της κατακόρυφης συγκέντρωσης στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων, αντί να γίνεται στενή εστίαση στις σχετικές θέσεις των διάφορων εταιρειών στην αγορά και στη στρέβλωση ανταγωνισμού που βασίζεται μόνο στις επιζήμιες συνέπειες για τους καταναλωτές·

17. καλεί την Επιτροπή να συντονίζει καλύτερα το έργο των διάφορων υπηρεσιών της έτσι ώστε να μπορούν να διαδραματίζουν αποτελεσματικότερο ρόλο στην παρακολούθηση των τιμών σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων και στην παρακολούθηση της δυναμικής του λιανικού εμπορίου και των σχετικών μεριδίων αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί τη δημιουργία ανεξάρτητου Διαμεσολαβητή Εμπορίας Τροφίμων ο οποίος θα αποτελεί το σύνδεσμο με τις σχετικές αρχές εμπορίου και ανταγωνισμού και με τους εθνικούς διαμεσολαβητές εμπορίας τροφίμων σε κάθε κράτος μέλος έτσι ώστε να συντονίζει τις ενέργειες και να μοιράζεται πληροφορίες· θεωρεί περαιτέρω ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και οι διάφοροι εθνικοί Διαμεσολαβητές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και για την πρόταση έγκαιρων και κατάλληλων κυρώσεων·

18. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει εις βάθος μελέτη των διαφορών προσέγγισης μεταξύ των 27 εθνικών αρχών και πολιτικών ανταγωνισμού και να ενθαρρύνει λύσεις οι οποίες να επιτυγχάνουν τη συμμετοχή όλων των εταίρων της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων και να αποτρέπουν καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης σε ένα ή σε μικρό αριθμό τμημάτων της αλυσίδας εισόδου ή εξόδου, κάτι το οποίο συχνά αποβαίνει εις βάρος των παραγωγών γεωργικών προϊόντων·

19. πιστεύει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα μια πανενωσιακή εκστρατεία προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες για τα συμβατικά δικαιώματά τους και για τις πιο συνηθισμένες παράνομες, αθέμιτες και καταχρηστικές συμβατικές και εμπορικές πρακτικές καθώς και για τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την αναφορά καταχρήσεων·

20. θεωρεί ότι η λύση για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην αλυσίδα διανομής τροφίμων περιλαμβάνει αυτορύθμιση αλλά επίσης απαιτεί ρύθμιση και προσαρμογές του δικαίου του ανταγωνισμού· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη κωδίκων βέλτιστης πρακτικής και/ή συμπεριφοράς σε εταιρική σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους, όπου να συμμετέχουν οι παραγωγοί, η βιομηχανία, οι προμηθευτές, οι έμποροι λιανικής, και οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, με βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων συνεργιών·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.