Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0052/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0052/2012

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om det forestående præsidentvalg i Rusland

14.2.2012

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
S&D (B7‑0052/2012)
PPE (B7‑0056/2012)
ECR (B7‑0057/2012)
ALDE (B7‑0058/2012)
Verts/ALE (B7‑0060/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Justas Vincas Paleckis for S&D-Gruppen
Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck for PPE-Gruppen
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle for ECR-Gruppen


Procedure : 2012/2505(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0052/2012
Indgivne tekster :
RC-B7-0052/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om det forestående præsidentvalg i Rusland

Europa-Parlamentet,

 der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Den Russiske Føderation, som trådte i kraft i 1997 og er blevet forlænget, indtil den kan erstattes af en ny aftale,

 der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny omfattende rammeaftale om forbindelserne mellem EU og Rusland og til partnerskabet for modernisering, der blev indledt i 2010,

 der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland, navnlig beslutningerne af 14.december 2011 om det kommende topmøde mellem EU og Rusland den 15. december 2011 og resultatet af valget til Dumaen den 4. december 2011[1] og af 7. juli 2011 om forberedelserne til valget til den russiske Statsduma i december 2011[2],

 der henviser til OSCE/ODIHR's endelige observationsrapport af 12. januar 2012 om valget til Statsdumaen den 4. december 2011,

 der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings (PACE) endelige observationsrapport af 23. januar 2012 om det russiske parlamentsvalg og dens erklæring om den delegation, der den 21. januar 2012 besøgte Rusland på baggrund af det nyligt afholdte valg,

 der henviser til menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland og navnlig det seneste møde herom den 29. november 2011,

 der henviser til den erklæring om valget til Den Russiske Føderations Duma, som EU’s højtstående repræsentant, Catherine Ashton, fremsatte den 6. december 2011, hendes taler den 14. december 2011 i Strasbourg om topmødet mellem EU og Rusland og den 1. februar 2012 om den politiske situation i Rusland,

 der henviser til den erklæring, som formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, fremsatte den 15. december 2011 efter topmødet mellem EU og Rusland,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at øget samarbejde og gode naboskabsforbindelser mellem EU og Rusland har afgørende betydning for stabiliteten, sikkerheden og velfærden i Europa; der påpeger, at et strategisk partnerskib mellem EU og Den Russiske Føderation kun kan udvikles på grundlag af fælles værdier;

B.  der henviser til, at der fortsat er bekymringer over udviklingen i Den Russiske Føderation med hensyn til overensstemmelse med og beskyttelse af menneskerettighederne og med hensyn til overensstemmelse med de alment anerkendte demokratiske principper, valgregler og procedurer; der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og derfor har forpligtet sig til at værne om de demokratiske principper og menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 12. april 2011 afsagde kendelse mod de besværlige procedurer for registrering af politiske partier i Rusland, som ikke er overensstemmelse med de valgstandarder, Europarådet og OSCE har fastlagt; der henviser til, at begrænsningerne for registreringen af politiske partier og kandidater indskrænker den politiske konkurrence og pluralismen i Rusland;

D.  der henviser til, at de generelle regler til trods for de begrænsede skridt, der for nylig er truffet for at forbedre valglovene, fortsat er overdrevent indviklede, og at den uensartede anvendelse af reglerne fører til forskelsbehandling af oppositionen;

E.  der henviser til, at præsident Medvedev i en tale til Dumaen den 22. december bebudede en række ændringer af det politiske system, herunder dannelsen af ​​en ny uafhængig offentlig tv-kanal, forenklede procedurer for partier og præsidentkandidater, tilbagevenden til direkte valg af de regionale guvernører samt en undersøgelse af valgsvindel;

F.  der henviser til, at valget til Dumaen den 4. december 2011 ifølge den endelige observationsrapport fra OSCE/ODIHR ikke var i fuld overensstemmelse med standarderne for frie og retfærdige valg og var præget af konvergens mellem stat og regeringsparti, manglende uafhængighed i valgadministrationen, partiskhed i medierne og statslig indblanding på forskellige niveauer; der henviser til, at valget til Dumaen ifølge rapporten var præget af et stort antal procedureovertrædelser, eksempler på åbenlys manipulation og alvorlige tilfælde af, at der var lagt falske stemmesedler i valgurnerne;

G.  der henviser til, at den indenlandske valgobservationsorganisation Golos i sin endelige rapport anførte, at "valget hverken var frit eller retfærdigt og heller ikke opfyldte kravene i den russiske valglov eller de internationale valgstandarder", og at "de grundlæggende principper for valg ikke blev overholdt, nemlig reel konkurrence og lige rettigheder for alle involverede parter, en neutral administration, uafhængige valgkommissioner, en afstemning i overensstemmelse med loven samt en korrekt stemmeoptælling";

H.  der henviser til, at den russiske befolkning i en række massedemonstrationer siden valget til Dumaen den 4. december 2011 har fremsat krav om mere demokrati, herunder frie og retfærdige valg og en omfattende reform af valgsystemet - det gælder bl.a. de demonstranter, der bar hvide bånd;

I.  der henviser til, at politisk pluralisme er en hjørnesten i et moderne demokratisk samfund og en kilde til politisk legitimitet; der henviser til, at der under forberedelserne til præsidentvalget må garanteres en fri og retfærdig procedure med lige chancer for alle kandidater; der henviser til, at visse kandidater under registreringsproceduren igen er blevet udelukket fra at deltage i valget;

J.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland har udviklet sig igennem de seneste årtier, hvilket har ført til en dybtgående og omfattende gensidig afhængighed, som uden tvivl vil vokse endnu mere i fremtiden, der henviser til, at indgåelsen af en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation stadig er af allerstørste betydning for den fremtidige udvikling og intensivering af samarbejdet mellem de to parter;

K.  der henviser til, at Rusland to gange har forhindret FN's Sikkerhedsråd i at vedtage en resolution om den syriske krise, der opfordrer til støtte til Den Arabiske Ligas plan, som også EU slutter op om;

1.  bemærker OSCE/ODIHR's og PACE's rapporter om valget til Dumaen, som fastslår, at valget ikke lever op til de standarder for valg, der er opstillet af OSCE, og at det var præget af konvergens mellem stat og regeringsparti, procedureovertrædelser, åbenlys manipulation og manglende uafhængighed i valgadministrationen;

2.  er bekymret for, at valgresultatet (Dumaens sammensætning) ikke vil føre til forbedringer for så vidt angår Dumaens rolle og indflydelse i Ruslands politiske system;

3.  opfordrer sin delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland til konsekvent at rejse spørgsmålet om demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstat over for den russiske modpart; opfordrer desuden til en vurdering af aktiviteterne i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland og til intensivering af dialogen med den ikke-parlamentariske opposition og civilsamfundet;

4.  bemærker de seneste opfordringer til annullering af valget til Statsdumaen og opfordrer de russiske myndigheder til at fortsætte med at efterforske alle rapporter om svig og intimidering indgående og på gennemsigtig vis med henblik på strafforfølgelse af de ansvarlige og til at afholde nye afstemninger de steder, hvor der bevisligt har været uregelmæssigheder; understreger, at den russiske valglov indeholder bestemmelser om appelmuligheder og berigtigelse; påpeger imidlertid, at klagebehandlingen i den centrale valgkomité har savnet gennemsigtighed, og at klagerne ikke er blevet behandlet effektivt og rettidigt; beklager, at næsten 3.000 klager over embedsmisbrug i forbindelse med valget, valgsvindel og lovovertrædelser i forskellige distrikter er blevet afvist af de relevante domstole, samt at enkelte sager endnu ikke er afgjort;

5.  bemærker, at præsident Medvedev har bebudet omfattende ændringer i det politiske system, herunder en stærkt påkrævet forenkling af reglerne om registrering af politiske partier; opfordrer til, at der udvises en seriøs vilje til også at tage fat på problemerne med mediefrihed og forsamlings- og ytringsfrihed; gentager, at EU er parat til at samarbejde med Rusland, bl.a. inden for rammerne af partnerskabet for modernisering, for at forbedre overensstemmelsen med menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder og for at sikre et virkeligt uafhængigt retsstatssystem i Rusland;

6.  opfordrer den russiske regering til i overensstemmelse med OSCE's henstillinger at forelægge en lovforslagspakke med det formål at udvikle et sandt demokratisk politisk system og gennemføre reformer, der kan lette registreringen for både politiske partier og præsidentkandidater, og til at tage fat på problemet med den restriktive anvendelse af registreringsreglerne for på den måde at bane vejen for frie og retfærdige valg snarest muligt;

7.  understreger, at de fredelige demonstrationer i Rusland er et udtryk for det russiske folks ønske om frie og retfærdige valg; opfordrer de russiske myndigheder til at anskue de seneste demonstrationer som en anledning til at tage skridt til at få gennemført de reformer, der er nødvendige for mere demokrati, politisk inddragelse og retsstat, herunder reformen af valglovene, i overensstemmelse med Europarådets og OSCE's standarder; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at efterleve disse standarder i praksis, således at der kan sikres et frit og demokratisk præsidentvalg i marts med lige muligheder for alle kandidater;

8.  fordømmer politiets overgreb mod de fredelige demonstrationer, der blev afholdt i protest over de uregelmæssigheder og den valgsvindel, som internationale observatører rapporterede om og almindelige borgeres videooptagelser dokumenterede; opfordrer de russiske myndigheder til fuldt ud at værne om forsamlings- og ytringsfriheden i overensstemmelse med Den Russiske Føderations forfatning;

9.  minder om, at indskrænkningerne i den politiske pluralisme under forberedelserne til valget til Dumaen var et af de største problemer ved dette valg; udtrykker bekymring over, at oppositionskandidater forhindres i at opstille til præsidentvalget den 4. marts 2021, hvilket endnu en gang undergraver den politiske konkurrence og pluralisme;

10.  opfordrer de russiske myndigheder til at indgå i dialog med oppositionen og beklager beslutningen om at nægte Grigorij Javlinskij registrering i forbindelse med præsidentvalgkampen, hvilket også forhindrer hans parti i at kunne stille med valgobservatører;

11.  opfordrer OSCE, Europarådet og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at følge op på efterforskningerne af uregelmæssigheder og til nøje at overvåge forberedelserne til præsidentvalget og håndhævelsen af valgreglerne, således som de russiske myndigheder har indvilliget i;

12.  bemærker, at ca. 600 internationale observatører forventes at overvåge det russiske præsidentvalg (der vil være observatører fra OSCE/ODIHR, PACE, Shanghai-Samarbejdsorganisationen og SNG); understreger, at de internationale og nationale valgobservatørmissioner bør gennemføres fuldt ud for at sikre en effektiv overvågning af valghandlingen i overensstemmelse med OSCE/ODIHR og Europarådets standarder; opfordrer de russiske myndigheder til at undgå den indblanding og de hindringer, der blev rapporteret om under valget til Dumaen;

13.  udtrykker sin bekymring over forsinkelserne i efterforskningen og retsbehandlingen af Sergej Magnitskijs død; opfordrer til en hurtig opklaring af omstændighederne ved dette tragiske dødsfald og til strafforfølgelse af de skyldige;

14.  udtrykker sin dybe bekymring over misbruget af lovgivningen om anti-ekstremisme, herunder den ulovlige anvendelse af strafferetsbestemmelser mod civilsamfundsorganisationer som Memorial og religiøse mindretal som Jehovas Vidner og Falun Dafa og det uretmæssige forbud mod deres materialer på grund af ekstremisme;

15.  fordømmer på det kraftigste, at den lovgivende forsamling i St. Petersborg har vedtaget en lov mod propaganda for seksuel orientering; fordømmer ligeledes lignende love, der er blevet vedtaget i regionerne Rijasan, Arkhangelsk og Kostroma; opfordrer alle russiske myndigheder til at holde op med at indskrænke ytringsfriheden i forbindelse med seksuel orientering eller kønsidentitet i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; opfordrer den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen til at formidle Den Europæiske Unions modstand mod disse love;

16.  opfordrer kraftigt Rusland til at deltage i den internationale konsensus og tillade FN's Sikkerhedsråd at handle på grundlag af Den Arabiske Ligas forslag til løsning af krisen i Syrien; understreger, at Rusland som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd må tage sit ansvar for international fred og sikkerhed alvorligt; opfordrer Rusland til omgående at indstille alt salg af våben og militært udstyr til den syriske regering;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.