Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0052/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0052/2012

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Ρωσία

14.2.2012

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7‑0052/2012)
PPE (B7‑0056/2012)
ECR (B7‑0057/2012)
ALDE (B7‑0058/2012)
Verts/ALE (B7‑0060/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Justas Vincas Paleckis εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2012/2505(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0052/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0052/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Ρωσία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που τέθηκε σε ισχύ το 1997 και επεκτάθηκε εν αναμονή της αντικατάστασής της με νέα συμφωνία,

–   έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία που θα εξασφαλίζει ένα νέο περιεκτικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», που εγκαινιάστηκε το 2010,

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και τα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, ιδιαίτερα τα ψηφίσματα της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την προσεχή Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2011 και τα αποτελέσματα των εκλογών για τη Δούμα στις 4 Δεκεμβρίου 2011[1] και της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο 2011[2],

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR της 12ης Ιανουαρίου για τις εκλογές της Κρατικής Δούμας της 4ης Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση παρατηρητών της 23ης Ιανουαρίου 2012 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία και τη δήλωση της αντιπροσωπείας μετά τις εκλογές στη Ρωσία της 21ης Ιανουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της ΕΕ με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα δε την τελευταία εξ αυτών που διεξήχθη στις 29 Νοεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της 6ης Δεκεμβρίου 2011 στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Catherine Ashton σχετικά με τις εκλογές για τη Δούμα στη Ρωσική Ομοσπονδία, και τις ομιλίες της στις 14 Δεκεμβρίου 2011 στο Στρασβούργο σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και την 1η Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Ρωσία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Van Rompuy στις 15 Δεκεμβρίου 2011 μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να οικοδομηθεί μόνο επί κοινών αξιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των δημοκρατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών που έχουν συμφωνηθεί από κοινού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευθεί να προασπίζεται τις αρχές της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Απριλίου 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε απόφαση κατά των περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών έγκρισης της συμμετοχής των πολιτικών κομμάτων στις εκλογές στη Ρωσία, οι οποίες δεν τηρούν τα εκλογικά πρότυπα τα οποία έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της έγκρισης της συμμετοχής των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων στις εκλογές περιστέλλει τον πολιτικό ανταγωνισμό και τον πλουραλισμό στη Ρωσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα πρόσφατα περιορισμένης κλίμακας μέτρα για τη βελτίωση του εκλογικού νόμου, οι γενικοί κανόνες παραμένουν υπερβολικά πολύπλοκοι και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιφατική εφαρμογή των κανόνων εισάγει διακρίσεις σε βάρος της αντιπολίτευσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Δεκεμβρίου σε ομιλία του στη Δούμα ο Πρόεδρος Μεντβέντεφ ανακοίνωσε μια σειρά αλλαγών στο πολιτικό σύστημα μεταξύ των οποίων τη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης υπηρεσίας δημόσιας τηλεόρασης, απλοποιημένες διαδικασίες για κόμματα και υποψήφιους για την προεδρία, την επαναφορά άμεσων εκλογών για περιφερειακούς κυβερνήτες και έρευνα για εκλογική νοθεία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελική έκθεση παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR, οι εκλογές για τη Δούμα της 4ης Δεκεμβρίου 2011 δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με τα πρότυπα ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και χαρακτηρίσθηκαν από τη σύγκλιση κράτους και κυβερνώντος κόμματος και από έλλειψη ανεξαρτησίας των εφορευτικών επιτροπών, μεροληπτική στάση των μέσων ενημέρωσης και κρατική παρέμβαση σε διάφορα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, οι εκλογές για τη Δούμα χαρακτηρίσθηκαν από πολλές παραβιάσεις της διαδικασίας, περιστατικά προφανούς χειραγώγησης και σοβαρές περιπτώσεις νοθευμένων καλπών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια οργάνωση παρακολούθησης εκλογών Golos ανακοίνωσε στην τελική έκθεσή της ότι οι εκλογές δεν ήταν ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες, ούτε τήρησαν τις απαιτήσεις του ρωσικού εκλογικού κώδικα και των διεθνών εκλογικών προτύπων και ότι δεν τηρήθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές εκλογών, κυρίως ο γνήσιος ανταγωνισμός και τα ίσα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, μια ουδέτερη διοργάνωση, ανεξάρτητες εκλογικές επιτροπές, ψηφοφορία σύμφωνη με το νόμο και μια σωστή διαδικασία καταμέτρησης ψήφων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις εκλογές για τη Δούμα στις 4 Δεκεμβρίου 2011 ο ρωσικός λαός εξέφρασε τη βούλησή του για περισσότερη δημοκρατία μεταξύ άλλων για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και ευρεία μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, ιδιαίτερα δε οι διαδηλωτές με την λευκή κορδέλα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικός πλουραλισμός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και της σύγχρονης κοινωνίας, και πηγή πολιτικής νομιμοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προετοιμασίες για τις προεδρικές εκλογές πρέπει να προσφέρουν εχέγγυα για μια ελεύθερη και δίκαιη διεργασία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους υποψηφίους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες έγκρισης συμμετοχής στις εκλογές έχουν και πάλι αποκλείσει ορισμένους υποψηφίους από τις εκλογές·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας έχουν εξελιχθεί κατά την τελευταία δεκαετία, οδηγώντας σε βαθιά και ευρεία αλληλεξάρτηση, η οποία είναι βέβαιο ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη Στρατηγικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει εξέχουσα σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει δύο φορές παρεμποδίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από το να εγκρίνει ψήφισμα για την κρίση στη Συρία στο οποίο ζητούσε την υποστήριξη του σχεδίου του Αραβικού Συνδέσμου σχέδιο που υποστηριζόταν επίσης από την ΕΕ·

1.  σημειώνει τις εκθέσεις του OSCE/ODIHR και της PACE για τις εκλογές της Δούμα, οι οποίες αναφέρουν ότι οι εκλογές δεν πληρούσαν τα πρότυπα εκλογικής διαδικασίας όπως ορίζονται από τον ΟΑΣΕ και χαρακτηρίσθηκαν από τη σύγκλιση κράτους και κυβερνώντος κόμματος, από παραβιάσεις της διαδικασίας, προφανή χειραγώγηση και έλλειψη ανεξαρτησίας των εφορευτικών επιτροπών·

2.  εκφράζει την ανησυχία του διότι το αποτέλεσμα των εκλογών (η σύνθεση της Δούμα) δεν θα επιφέρει βελτιώσεις όσον αφορά τον ρόλο και τη επιρροή της Δούμα στα πλαίσια του πολιτικού συστήματος της Ρωσίας·

3.  καλεί την αντιπροσωπεία του στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας να εξετάζει με συνέπεια το ζήτημα της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου με τους Ρώσους ομολόγους της· ζητεί επιπλέον αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας και την εντατικοποίηση του διαλόγου με την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών·

4.  σημειώνει τις πρόσφατες εκκλήσεις για την ακύρωση των εκλογών της Κρατικής Δούμας και καλεί τις ρωσικές αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες σε βάθος και με διαφάνεια για όλες τις αναφορές περί απάτης και εκφοβισμού με σκοπό την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που θα κριθούν υπαίτιοι και την επανάληψη της ψηφοφορίας εάν αποδειχθούν οι παρατυπίες· τονίζει ότι ο εκλογικός νόμος της Ρωσίας προβλέπει την άσκηση έφεσης και επανόρθωση· επισημαίνει ωστόσο ότι η διαχείριση των καταγγελιών από την κεντρική εφορευτική επιτροπή δεν ήταν διαφανής και δεν εξετάσθηκαν οι καταγγελίες επί της ουσίας και εγκαίρως· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι περίπου 3000 καταγγελίες για περιπτώσεις εκλογικής κατάχρησης, νοθείας και παραβιάσεων σε μεμονωμένες εκλογικές περιφέρειες απορρίφθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια και ελάχιστες εξακολουθούν να εκκρεμούν·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την εξαγγελία του Πρόεδρου Μεντβέντεφ για ευρείες αλλαγές του πολιτικού συστήματος περιλαμβανομένης της ιδιαιτέρως αναγκαίας απλοποίησης των κανόνων που διέπουν την έγκριση συμμετοχής των πολιτικών κομμάτων στις εκλογές· ζητεί να αναληφθούν επίσης σοβαρές δεσμεύσεις για την επίλυση των προβλημάτων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό, για να βελτιωθούν ο σεβασμός των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αποτελεσματικότητα ενός ανεξάρτητου συστήματος κράτους δικαίου στη Ρωσία·

6.  καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να εισαγάγει δέσμη νομοθετικών προτάσεων, συμμορφούμενη προς τις συστάσεις του ΟΑΣΕ, με σκοπό να αναπτυχθεί ένα πραγματικά δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και να περιληφθούν μεταρρυθμίσεις για να απλοποιηθεί η διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής στις εκλογές τόσο για τα πολιτικά κόμματα όσο και για τους υποψήφιους για τη θέση του προέδρου, και να εξετάσει την περιοριστική εφαρμογή των σχετικών κανόνων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια πραγματικά ελεύθερων και δίκαιων εκλογών το συντομότερο δυνατόν·

7.  τονίζει ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις στη Ρωσία εκφράζουν την επιθυμία του ρωσικού λαού για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές· καλεί τις ρωσικές αρχές να θεωρήσουν τις πρόσφατες κινητοποιήσεις ευκαιρία για να λάβουν μέτρα με σκοπό να επιφέρουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για περισσότερη δημοκρατία, πολιτική συμμετοχή και κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της εκλογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ· καλεί τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν προς τα πρότυπα αυτά στην πράξη με σκοπό να εγγυηθούν ελεύθερες και δημοκρατικές προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο με ίσες ευκαιρίες για όλους τους υποψηφίους·

8.  καταδικάζει την καταστολή από την αστυνομία των ειρηνικών διαδηλώσεων που διεξήχθησαν με σκοπό τη διαμαρτυρία κατά των εκλογικών παρατυπιών και νοθειών που καταγράφηκαν από διεθνείς παρατηρητές και τεκμηριώθηκαν με βιντεοσκοπήσεις από απλούς πολίτες· καλεί τις ρωσικές αρχές να υποστηρίξουν πλήρως την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία του λόγου σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

9.  υπενθυμίζει ότι οι περιορισμοί στον πολιτικό πλουραλισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των εκλογών στη Δούμα ήταν ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των εν λόγω εκλογών· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον αποκλεισμό υποψηφίων της αντιπολίτευσης από τη θέση υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές στις 4 Μαρτίου 2012, πράγμα που για μια ακόμη φορά υπονομεύει τον πολιτικό ανταγωνισμό και τον πλουραλισμό·

10. προτρέπει τις ρωσικές αρχές να ξεκινήσουν διάλογο με την αντιπολίτευση και εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση να μην εγκρίνουν τη συμμετοχή του Grigory Yavlinsky στην προεδρική προεκλογική εκστρατεία, πράγμα που στερεί το κόμμα του από παρατηρητές κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα·

11. ζητεί από τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να δώσουν συνέχεια στις έρευνες για παρατυπίες καθώς και να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις προετοιμασίες των προεδρικών εκλογών και την επιβολή του εκλογικού νόμου, όπως συμφωνήθηκε ήδη από τις ρωσικές αρχές·

12. επισημαίνει ότι περίπου 600 διεθνείς παρατηρητές αναμένεται να παρακολουθήσουν τις ρωσικές προεδρικές εκλογές (θα υπάρχουν παρατηρητές από το ΟΑΣΕ/ODIHR, την PACE, τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ))· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως διεθνείς και εθνικές αποστολές εκλογικών παρατηρητών για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΑΣΕ/ODIHR και του Συμβουλίου της Ευρώπης· καλεί τις ρωσικές αρχές να αποφύγουν την παρεμβολή και παρακώλυση που παρατηρήθηκαν στην περίπτωση των εκλογών για τη Δούμα·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην ποινική έρευνα και δικαστική διαδικασία στην υπόθεση του θανάτου του Sergei Magnitsky· ζητεί να διαλευκανθούν γρήγορα οι περιστάσεις του τραγικού αυτού θανάτου και να τιμωρηθούν οι ένοχοι·

14. εκφράζει βαθιά ανησυχία σχετικά με την κατάχρηση της νομοθεσίας κατά του εξτρεμισμού η οποία συνεπάγεται την παράνομη εφαρμογή ποινικών νόμων κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όπως αναμνηστικές και θρησκευτικές μειονότητες όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Falun Dafa και τις άτοπες απαγορεύσεις του υλικού τους για εξτρεμιστικούς λόγους·

15. καταδικάζει απερίφραστα την ψήφιση εκ μέρους της Νομοθετικής Συνέλευσης της Αγίας Πετρούπολης νόμου κατά της προπαγάνδας για τον γενετήσιο προσανατολισμό· καταδικάζει επίσης παρόμοιους νόμους που εγκρίθηκαν στις περιοχές Ριαζάν, Αρκανγκέλσκ και Κόστρομα· καλεί όλες τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης σε σχέση με το γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να διαβιβάσει την αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ' αυτούς τους νόμους·

16. προτρέπει θερμά τη Ρωσία να ενστερνισθεί τη διεθνή συναίνεση και να επιτρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να ενεργήσει βάσει των προτάσεων του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών για την επίλυση της κρίσης της Συρίας· τονίζει ότι η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να πάρει στα σοβαρά την ευθύνη της για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· καλεί τη Ρωσία να σταματήσει πάραυτα όλες τις πωλήσεις όπλων και αμυντικού εξοπλισμού στο καθεστώς της Συρίας·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια κα τη Συνεργασία στην Ευρώπη.