Förfarande : 2012/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0068/2012

Ingivna texter :

RC-B7-0068/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0057

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 139kWORD 82k
15.2.2012
PE483.127v01-00}
PE483.128v01-00}
PE483.129v01-00}
PE483.131v01-00}
PE483.133v01-00} RC1
 
B7-0068/2012}
B7-0069/2012}
B7-0070/2012}
B7-0072/2012}
B7-0074/2012} RC1

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:

ECR (B7‑0068/2012)

S&D (B7‑0069/2012)

PPE (B7‑0070/2012)

Verts/ALE (B7‑0072/2012)

ALDE (B7‑0074/2012)


om situationen i Syrien


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė‑Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin, Boris Zala för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab‑Attou, Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Syrien av den 10 oktober, den 14 november och den 1 december 2011 och av Europeiska rådets slutsatser av den 23 oktober och den 9 december 2011,

–   med beaktande av de uttalanden som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjorde om Syrien den 8 oktober, den 3 och 28 november och den 2 december 2011 samt den 1 och 4 februari 2012,

–   med beaktande av rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/273/Gusp(1), och av dess beslut efter rådets (utrikes frågor) möte den 23 januari 2012 om att skärpa EU:s restriktiva åtgärder mot den syriska regimen,

–   med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011(2),

–   med beaktande av Arabförbundets uttalanden om situationen i Syrien av den 27 augusti, den 16 oktober, den 12, 16 och 24 november 2011 samt den 12 februari 2012, dess handlingsplan av den 2 november 2011 och de sanktioner mot Syrien som Arabförbundet antog den 27 november 2011,

–   med beaktande av uttalandet av den 3 augusti 2011 från ordföranden i FN:s säkerhetsråd,

–   med beaktande av resolutionen av den 22 november 2011 från FN:s generalförsamlings tredje kommitté om människorättssituationen i Syrien,

–   med beaktande av rapporten av den 23 november 2011 från den oberoende internationella undersökningskommissionen, om Syrien,

–   med beaktande av resolutionen av den 2 december 2011 från FN:s råd för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Syrien,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter och det fakultativa protokollet om indragning av barn i väpnade konflikter samt konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, i vilka Syrien är part,

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter det att de våldsamma attackerna mot fredliga demonstranter började i mars 2011 har det systematiska dödandet, våldet och tortyren trappats upp på ett dramatiskt sätt, och den syriska armén och landets säkerhetsstyrkor har fortsatt att reagera med riktade mord, tortyr och massgripanden. Större och mindre städer runtom i Syrien belägras och utsätts för bombanfall av regeringsstyrkorna. Det har varit oerhört svårt att få tag på livsmedel och läkemedel, och våldet och fördrivningarna leder till att de humanitära förhållandena förvärras för många syrier.

B.  FN uppskattar dödsoffren i Syrien till fler än 5 400 under det elva månader långa upproret, även om det är mycket svårt att få uppdaterade siffror på grund av att vissa områden är helt avskurna, t.ex. vissa delar av Homs. Tusentals fler har skadats, minst 69 000 personer har fängslats, varav omkring 32 000 har frisläppts, och omkring 12 400 personer har flytt till grannländerna. FN:s barnfond rapporterar att hundratals barn har dödats och hundratals fler har gripits på godtyckliga grunder och torterats och utnyttjats sexuellt under frihetsberövandet.

C. De boende i den belägrade staden Homs utsätts för ständiga massiva bombattacker och fruktar att regimen planerar en slutgiltig dödlig markattack. Arabiska medier rapporterade den 12 februari 2012 att syriska stridsvagnar och artilleri kraftigt beskjuter staden Hama, samtidigt som attackerna mot Homs fortsätter. Samtidigt vidhåller de syriska myndigheterna att man bekämpar ”terroristgrupper” och kommer att fortsätta att göra detta till dess att ”ordningen” är återställd.

D.  President Bashar al-Assad har upprepade gånger utlovat reformer och amnesti, men löftena har aldrig infriats och regimen har förlorat all trovärdighet och legitimitet. Detta har lett till krav på många håll inom det internationella samfundet på att presidenten ska avgå.

E.  En fransk journalist dödades och en nederländsk journalist sårades då de utförde sitt viktiga arbete att förmedla opartisk information om händelserna i Syrien. De syriska myndigheterna nekar internationella journalister fortsatt tillträde till landet. Vittnesmål från syriska flyktingar, rapporter från vanliga medborgare i Syrien och bilder som överförs från mobiltelefoner med hjälp av satellitförbindelser fortsätter att vara den främsta källan till information från landet.

F.  Arabförbundet beslutade att söka stöd från FN:s säkerhetsråd för en politisk lösning av situationen i Syrien. Den 4 februari 2012 lade Ryssland och Kina in veto mot en resolution i FN:s säkerhetsråd som ställde sig bakom Arabförbundets uppmaning om en fredlig Syrienledd politisk process där alla får komma till tals. Den 28 januari 2012 avbröt Arabförbundet sitt observatörsuppdrag i Syrien till följd av det allt mer kritiska läget.

G. Ytterligare restriktiva åtgärder från EU:s sida mot den syriska regimen trädde i kraft den 18 januari 2012. Åtgärderna omfattar förbud mot export av telekommunikationsutrustning för övervakning till den syriska regimen, förbud mot deltagande i vissa infrastrukturprojekt och investeringar i sådana projekt och ytterligare restriktioner i fråga om överföringar av medel och tillhandahållande av finansiella tjänster.

H. Den 23 januari 2012 utvidgades förteckningen över personer, enheter och organ som omfattas av EU:s restriktiva åtgärder med ytterligare 22 personer som är ansvariga för människorättsbrott och åtta enheter som finansiellt stöder regimen.

I.   USA har som en reaktion på det ökade våldet och den allvarliga oron för säkerheten stängt sin ambassad i Syrien. Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Förenade kungariket, Tyskland och Belgien har kallat hem sina ambassadörer. Staterna i Gulfstaternas samarbetsråd och Tunisien har kallat hem sina ambassadörer och beslutat att utvisa Syriens ambassadörer från sina huvudstäder.

J.   Tiotusentals syriska flyktingar har sökt skydd i Turkiet sedan mars 2011. Internationellt spelar Turkiet en allt viktigare roll i motståndet mot våldet i Syrien.

K. Den fruktansvärda situationen i Syrien har redan inverkat negativt på läget i Libanon, och man befarar spridningseffekter över gränsen. Om så sker kommer detta att påverka hela regionen med oförutsägbara följder och konsekvenser.

L.  Ryssland fortsätter sälja vapen och annan militär materiel till den syriska regimen och har en örlogsbas i Syrien. EU har ett gällande embargo på militär utrustning till Syrien, och ett ryskt fartyg hejdades utanför Cypern och fortsatte sedan enligt cypriotiska myndigheter till Syrien under falska förespeglingar. Omständigheterna kring denna händelse har aldrig klargjorts offentligen av den höga representantens kansli.

M. FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter begärde efter en extra session i FN:s råd för mänskliga rättigheter i december att Internationella brottmålsdomstolen skulle ta sig an anklagelserna om brott mot mänskligheten i Syrien, på grundval av resultaten i FN:s oberoende undersökningskommissions rapport, samtidigt som FN:s generalsekreterare den 15 januari 2012 förklarade att förtryck inte leder någon vart.

1.  Europaparlamentet beklagar att Ryssland och Kina har utnyttjat sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd för att blockera resolutionsförslaget om Syrien, och alltså röstat emot Arabförbundets förslag om en fredlig övergång, vilket av Assadregimen uppfattades som att den hade rätt att trappa upp förtrycket i området och använda tunga vapen och urskillningslöst våld mot obeväpnade civila. Parlamentet upprepar sin uppmaning till säkerhetsrådets medlemmar, särskilt Ryssland och Kina, att ta sitt ansvar och se till att det våldsamma förtrycket av det syriska folket omedelbart upphör. Parlamentet ger sitt fortsatta stöd till EU:s och dess medlemsstaters ansträngningar i denna fråga.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att göra sitt yttersta för att säkerhetsrådets resolution ska antas genom att samarbeta med både Ryssland och Kina.

3.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland, den syriska regeringens främsta vapenleverantör i utlandet, att omedelbart stoppa alla vapenleveranser till Syrien och uppmanar EU att sammanställa en svart lista över företag som levererar vapen till Syrien. Parlamentet uppmanar alla EU-aktörer att i detta hänseende oinskränkt följa EU:s uppförandekod för vapenexport, där den fasta föresatsen är att hindra export av utrustning som kan användas för internt förtryck eller bidra till regional instabilitet.

4.  Än en gång fördömer Europaparlamentet å det starkaste den syriska regimens brutala förtryck mot sin befolkning, framför allt i staden Homs. Parlamentet uttrycker sin djupaste oro över de allvarliga människorättskränkningar som begåtts av de syriska myndigheterna, däribland massarresteringar, utomrättsliga avrättningar, godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden, tortyr och misshandel av fångar, även barn. Parlamentet understryker att personer som skadats i samband med våldet inte får nekas medicinsk vård.

5.  Europaparlamentet oroas av de uppgifter som framförs i Unicefs vädjan av den 7 februari 2012 och i rapporten av den 23 november 2011 från den oberoende internationella undersökningskommissionen om Syrien, enligt vilka nästan 400 barn har dödats sedan våldsamheterna i Syrien inleddes i mars 2011 medan nästan 380 barn – vissa av dem under 14 år – godtyckligt har frihetsberövats och i samband med detta torterats och utsatts för sexuellt våld. Parlamentet fördömer eftertryckligen alla kränkningar av mänskliga rättigheter – inklusive barns rättigheter – som begåtts av syriska militär- och säkerhetsstyrkor och uppmanar den syriska regeringen att upphöra med alla övergrepp mot barns rättigheter och andra mänskliga rättigheter.

6.  Europaparlamentet uttrycker sitt uppriktiga deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet lovordar det syriska folket för dess mod och beslutsamhet och stöder helhjärtat dess strävan att uppnå full respekt för demokratin, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna liksom garantier för bättre ekonomiska och sociala villkor.

7.  Europaparlamentet uppmanar på nytt president Bashar al-Assad och hans regim att omedelbart avgå så att det kan ske en fredlig övergång till demokrati i Syrien.

8.  Europaparlamentet kräver att Assad-regimen upphör med våldet mot Syriens befolkning, drar tillbaka trupperna och stridsvagnarna från städerna, friger alla fängslade demonstranter, politiska fångar, människorättsaktivister, bloggare och journalister samt ger alla internationella humanitära organisationer, människorättsorganisationer och internationella medier fullt tillträde till landet.

9.  Europaparlamentet efterlyser än en gång en skyndsam, oberoende och öppen utredning av de utbredda, systematiska och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som myndigheterna, militären och säkerhetsstyrkorna i Syrien gör sig skyldiga till, i syfte att se till att alla som har gjort sig skyldiga till sådana handlingar, som kan utgöra brott mot mänskligheten, ställs till svars av det internationella samfundet. Parlamentet anser att tydliga mekanismer för ansvarsskyldighet måste utgöra kärnan i FN:s säkerhetsråds insatser för att stoppa krisen i Syrien. Samtidigt ställer det sig återigen bakom begäran från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att hänskjuta fallet Syrien till Internationella brottmålsdomstolen.

10. Europaparlamentet erinrar om sitt stöd till Arabförbundets ansträngningar för att få slut på våldet och främja en politisk lösning i Syrien. Parlamentet välkomnar Arabförbundets beslut att samarbeta mera med FN samt noterar förbundets beslut att avbryta sitt observatörsuppdrag i Syrien med anledning av det upptrappade våldet från de syriska myndigheternas sida.

11. Europaparlamentet välkomnar att vice ordföranden/den höga representanten stöder inrättandet av en kontaktgrupp – Syriens vänner – bestående av länder som stöder demokratiska förändringar i Syrien, däribland Turkiet och medlemmar av Arabförbundet. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från vice ordföranden/den höga representanten om att hon kommer att delta i denna kontaktgrupps första möte i Tunisien den 24 februari 2012.

12. Europaparlamentet uppmanar rådet att fatta ett kollektivt beslut om att kalla hem samtliga ambassadörer från Syrien och att avbryta alla diplomatiska förbindelser med Syriens ambassadörer i EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden/den höga representanten att utöka personalen vid EU:s delegation i Damaskus samt vid andra ställen där samma behov finns.

13. Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande om att fortsätta att arbeta hårt för ökade internationella påtryckningar på den syriska regimen. Parlamentet stöder rådets (utrikes frågor) beslut av den 23 januari 2012 om att införa nya restriktiva åtgärder mot den syriska regimen och efterlyser ytterligare målinriktade sanktioner.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut av den 3 februari 2012 att ge humanitärt bistånd (3 miljoner euro) för att lindra folkets lidande både i Syrien och i grannländerna.

15. Europaparlamentet välkomnar och uppmuntrar den syriska oppositionens pågående ansträngningar för att ena sig både inom och utanför landet, fortsätta samarbetet med det internationella samfundet, särskilt Arabförbundet, och arbeta för en gemensam framtidsvision för Syrien och för en övergång till ett demokratiskt system. Parlamentet uppmanar med kraft EU att öka sitt politiska, tekniska, kommunikationsinriktade och humanitära stöd till oppositionen.

16. Europaparlamentet vill se en fredlig och faktisk övergång till demokrati som tillgodoser den syriska befolkningens legitima krav och bygger på en politisk dialog där alla demokratiska krafter och aktörer i det syriska samhället får komma till tals, i syfte att få till stånd djupgående demokratiska reformer som beaktar behovet av att garantera nationell försoning och som respekterar minoriteters rättigheter. Parlamentet uppmanar EU att stödja alla försök från den syriska oppositionens sida att ena sig och fastställa en tydlig agenda för ett demokratiskt Syrien.

17. Europaparlamentet är mycket oroat över att hotelser från syriska myndigheter riskerar att drabba även oppositionella i exil.

18. Europaparlamentet välkomnar Turkiets kraftfulla stöd till den syriska befolkningen; bl.a. tar landet emot flyktingar längs den turkisk-syriska gränsen och ger den syriska oppositionen möjlighet att organisera sig. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att göra allt för att inleda samtal med Turkiet, Arabförbundet och den syriska oppositionen om arrangemang för att inrätta humanitära korridorer vid gränsen mellan Syrien och Turkiet.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, Turkiets regering och parlament, FN:s generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare samt Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

 

(1)

EUT L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)

EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy