Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0075/2012/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0075/2012/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kuolemanrangaistuksesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapauksesta

15.2.2012

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7‑0075/2012)
ECR (B7‑0076/2012)
S&D (B7‑0078/2012)
Verts/ALE (B7‑0080/2012)
GUE/NGL (B7‑0081/2012)
ALDE (B7‑0083/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta
Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2539(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0075/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0075/2012
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma kuolemanrangaistuksesta Valko-Venäjällä ja erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapauksesta (2012/2539(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Valko-Venäjästä 17. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman ja muut tästä aiheesta antamansa päätöslauselmat, erityisesti 13. syyskuuta 2011, 12. toukokuuta 2011, 10. maaliskuuta 2011 ja 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman sekä aikaisemmat kuolemantuomion poistamisesta antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman aloitteesta kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi yleismaailmallisesti,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 21. joulukuuta 2010 hyväksymän päätöslauselman, jossa vaaditaan moratorion asettamista kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanolle, sekä kuolemanrangaistuksesta vuonna 2007 ja vuonna 2008 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 6.–10. heinäkuuta 2010 pidetyn Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen hyväksymän päätöslauselman kuolemanrangaistuksesta,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 25. tammikuuta 2012 antaman päätöslauselman 1857 (2012) Valko-Venäjän tilanteesta,

–   ottaa huomioon EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin 1. joulukuuta 2011 antaman julkilausuman kuolemanrangaistuksista Valko-Venäjällä,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin 24. tammikuuta 2012 antaman lausunnon, jossa tämä tuomitsi Dmitri Konovaloville ja Vladislav Kovaljoville määrätyt kuolemanrangaistukset,

–   ottaa huomioon EU:n ulkoasianneuvoston 23. tammikuuta 2011 tekemän päätöksen rajoittavista toimenpiteistä Valko-Venäjää vastaan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan,

–   ottaa huomioon Prahassa 7.–9. toukokuuta 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen julkilausuman sekä Valko-Venäjän tilannetta koskevan julkilausuman, joka hyväksyttiin Varsovassa 30. syyskuuta 2011 pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen yhteydessä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa edelleen määrätään ja pannaan edelleen täytäntöön kuolemanrangaistuksia;

B.  ottaa huomioon, että Aleh Hryshkautsou ja Andrei Burdyka teloitettiin heinäkuussa 2011, vaikka heidän tapauksiensa käsittely oli edelleen kesken YK:n ihmisoikeuskomiteassa ja että ihmisoikeusaktivistien mukaan arviolta 400 ihmistä on teloitettu Valko-Venäjällä vuoden 1991 jälkeen;

C. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän tasavallan korkein tuomioistuin määräsi viimeisimmät kuolemanrangaistukset 30. marraskuuta 2011 Dmitri Konovaloville ja Vladislav Kovaljoville siitä, että he olivat väitteiden mukaan toteuttaneet terrori-iskuja Vitebskissä vuonna 2005, Minskissä vuonna 2008 ja Minskin metrossa huhtikuussa 2011;

D. ottaa huomioon, että luotettavien tietolähteiden (Kansainvälinen ihmisoikeusliitto FIDH ja Human Rights Watch -järjestö) mukaan on näyttöä siitä, että syyttäjät ja Valko-Venäjän korkein tuomioistuin järjestivät epäoikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, jota varjostivat vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja sellaisten merkittävien todisteiden tarkoituksellinen huomiotta jättäminen, joista olisi käynyt ilmi näiden kahden syytetyn syyttömyys, ja että oikeudenkäyntiä seuranneiden mukaan tapauksen esitutkintaan ja oikeuskäsittelyyn liittyi vakavia menettelyvirheitä;

E.  ottaa huomioon, että Dmitri Konovalovilta ja Vladislav Kovaljovilta evättiin mahdollisuus käyttää asianajajaa ja luotettavista tiedoista ilmenee, että syytettyjä kidutettiin kuulustelujen aikana tunnustuksien saamiseksi, ja toteaa, että sellaisia rikosteknisiä todisteita ei ole, joiden perusteella voitaisiin osoittaa kummankaan miehen olevan kytköksissä räjähdykseen, eikä miesten vaatteista tai vartaloista ole löytynyt jälkiä räjähteistä;

F.  ottaa huomioon, että kaikki merkittävät todisteet, joihin syytetoimien yhteydessä viitattiin oikeudenkäynnin aikana, tuhottiin välittömästi sen jälkeen, kun korkein tuomioistuin oli ilmoittanut päätöksestään;

G. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ratifioiman kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti "jokaisella on oikeus rehelliseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetun toimivaltaisen, riippumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen edessä";

H. ottaa huomioon, että Dmitri Konovalovin vanhempia on uhkailtu, heidät on pantu salaisen palvelun viranomaisten valvontaan ja siviiliasuisia miehiä on jatkuvasti liikkunut heidän talonsa lähettyvillä, minkä johdosta perheellä ei ole enää kuukausiin ollut mahdollisuutta olla yhteydessä ulkomaailmaan;

I.   ottaa huomioon, että kuolemanrangaistus on edelleen "valtion salaisuus" Valko-Venäjällä ja maan rikoslain mukaan kuolemaan tuomituilla vangeille, heidän perheilleen eikä laajemmalle yleisölle anneta tietoa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanopäivistä; ottaa huomioon, että kuolemanrangaistus pannaan yksityisesti täytäntöön ampumalla, teloitetun ruumista ei luovuteta omaisille haudattavaksi eikä hautauspaikkaa ilmoiteta;

J.   ottaa huomioon, että Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin teloittaminen voidaan panna täytäntöön minä hetkenä hyvänsä;

K. ottaa huomioon, että korkeimman tuomioistuimen päätös on lopullinen eikä siihen voida hakea muutosta ja että Valko-Venäjän lainsäädännön mukaisesti maan presidentti voi ottaa harkittavakseen armahdusvetoomuksen; ottaa huomioon, että Vladislav Kovaljov pyysi Aljaksandr Lukašenkalta armahdusta ja kielsi kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet pyytäen, että hänet vapautettaisiin rikosoikeudellisesta vastuusta, mutta hän ei ole toistaiseksi saanut vastausta;

L.  toteaa, että Valko-Venäjän viranomaiset allekirjoittivat itäistä kumppanuutta koskevan Prahan huippukokouksen julkilausuman, jossa ne sitoutuivat kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, kuten demokratian, oikeusvaltion periaatteen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen;

1.  palauttaa mieliin, että Euroopan unioni ja muut kansainväliset elimet ovat toistuvasti kehottaneet Valko-Venäjän viranomaisia lakkauttamaan kuolemanrangaistuksen;

2.  korostaa, että tällaista peruuttamatonta, raakaa, epäinhimillistä ja halventavaa rangaistusta, jolla loukataan oikeutta elämään, ei voida hyväksyä; pitää valitettavana, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole edelleenkään toteuttaneet konkreettisia toimia kuolemanrangaistuksen poistamiseksi tai moratorion asettamiseksi välittömästi sen täytäntöönpanolle;

3.  tuomitsee Konovalovin ja Kovaljovin kuolemanrangaistukset ja kehottaa painokkaasti Aljaksandr Lukašenkaa armahtamaan molemmat syytetyt ja asettamaan moratorion kaikille kuolemanrangaistuksille ja niiden täytäntöönpanolle, jotta kuolemanrangaistus poistettaisiin rangaistusjärjestelmästä ratifioimalla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toinen valinnainen pöytäkirja ja kansainvälisiä normeja noudattamalla;

4.  kehottaa Valko-Venäjän toimivaltaisia viranomaisia toteuttamaan kattavan ja puolueettoman tutkinnan kaikista syytöksistä, joita asiaan on esitetty, ja varmistamaan, että näiden kauhistuttavien terroritekojen uhrit saavat oikeutta;

5.  kehottaa neuvostoa ja komissiota turvautumaan kaikkiin käytettävissään oleviin diplomaattisiin ja yhteistyöhön liittyviin keinoihin pyrkiessään poistamaan kuolemantuomion Valko-Venäjältä;

6.  pyytää, että itäisen kumppanuuden maat ja Venäjä kehottaisivat painokkaasti Valko-Venäjää keskeyttämään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon;

7.  kannustaa voimakkaasti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa sekä kansalaisjärjestöjä toteuttamaan toimia kuolemanrangaistuksen poistamiseksi;

8.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia jatkamaan parlamentaarisen työryhmän vuonna 2010 käynnistämiä toimia, saattamaan kansallisen lainsäädännön maan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvien velvoitteiden mukaiseksi ja varmistamaan, että oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisesti tunnustettuja vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti;

9.  kannustaa Valko-Venäjän viranomaisia edistämään maan oikeuslaitoksen roolia ja toimintaa ilman toimeenpanoviranomaisten puuttumista tai painostusta, panemaan täytäntöön YK:n erityisraportoijan suositukset tuomareiden ja lakimiesten riippumattomuudesta, varmistamaan, että oikeusprosessit ovat riittävän julkisia ja noudattamaan Etyjin inhimillisen ulottuvuuden sitoumuksia erityisesti oikeusvaltion periaatteen osalta;

10. tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajien ja demokraattisen opposition edustajien jatkuvan vainoamisen ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien sekä Valko-Venäjän riippumattomien tiedotusvälineiden toiminnan häiritsemisen poliittisten syiden vuoksi; vaatii, että kaikki poliittisista syistä tuomitut henkilöt, myös ihmisoikeuskeskus "Viasnan" puheenjohtaja ja FIDH:n varapuheenjohtaja Ales Bialiatski, jotka ovat vangittuina tai muulla tavoin rangaistavina, vapautetaan välittömästi;

11. vaatii vapauttamaan kaikki poliittiset vangit välittömästi ja ehdoitta; pitää tervetulleena EU:n ulkoasianneuvoston 23. tammikuuta 2011 tekemää päätöstä laajentaa seuraamuksia koskevia arviointiperusteita, millä valmistellaan mahdollisuutta vastedes nimetä ne, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Valko-Venäjällä, ja palauttaa mieliin, että EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelussa ei voida edetä, jollei Valko-Venäjällä tapahdu edistystä demokratisoitumisessa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisessa, eikä myöskään ennen kuin kaikki poliittiset vangit, myös kaksi aikaisempaa presidenttiehdokasta Pavel Severinets ja Dzmitri Bandarenka, sekä Sjarhej Kavalenka, poliittinen vanki, joka pidätettiin kotiarestin väitetyn rikkomisen vuoksi ja joka on ollut pitkään nälkälakossa, mikä on johtanut tämän terveydentilan vakavaan heikkenemiseen ja siten välittömään kuolemanvaaraan, vapautetaan ehdoitta ja heidän kansalaisoikeutensa palautetaan täydellisesti;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Valko-Venäjän tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.