Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0075/2012/REV1Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0075/2012/REV1

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par nāvessodu Baltkrievijā, jo īpaši attiecībā uz Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lietām (2012/2539(RSP))

15.2.2012

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7‑0075/2012)
ECR (B7‑0076/2012)
S&D (B7‑0078/2012)
Verts/ALE (B7‑0080/2012)
GUE/NGL (B7‑0081/2012)
ALDE (B7‑0083/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb S&D grupas vārdā
Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā
Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2012/2539(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0075/2012
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0075/2012
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nāvessodu Baltkrievijā, jo īpaši attiecībā uz Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lietām (2012/2539(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 17. decembra rezolūciju par Baltkrieviju un citas rezolūcijas par šo tēmu, jo īpaši 2011. gada 13. septembra rezolūciju, 2011. gada 12. maija rezolūciju, 2011. gada 10. marta rezolūciju un 2011. gada 20. janvāra rezolūciju,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par Pasaules dienu pret nāvessodu un iepriekšējās rezolūcijas par nāvessoda atcelšanu, jo īpaši 2007. gada 26. aprīļa rezolūciju par iniciatīvu attiecībā uz vispasaules moratoriju nāves sodam,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2010. gada 21. decembra Rezolūciju Nr. 65/206, kurā izteikts aicinājums noteikt moratoriju nāvessoda izmantošanai, un tās 2007. un 2008. gada rezolūcijas par nāvessodu,

–   ņemot vērā EDSO Parlamentārās asamblejas 2010. gada 6.–10. jūlija rezolūciju par nāvessodu,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2012. gada 25. janvāra Rezolūciju Nr. 1857 (2012) par situāciju Baltkrievijā,

–   ņemot vērā ES augstās pārstāves Catherine Ashton 2011. gada 1. decembra paziņojumu par nāves spriedumiem Baltkrievijā,

–   ņemot vērā EP priekšsēdētāja Martin Schulz 2012. gada 24. janvāra paziņojumu, kurā viņš nosoda attiecībā uz Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou pieņemtos nāves spriedumus,

–   ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2011. gada 23. janvāra lēmumu par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 2. pantu,

–   ņemot vērā Prāgā 2009. gada 7.–9. maijā notikušajā Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto deklarāciju un Varšavā 2011. gada 30. septembrī notikušajā Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto deklarāciju par situāciju Baltkrievijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A. tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kas piemēro nāvessodu un joprojām veic tā izpildi;

B.  tā kā 2011. gada jūlijā tika izpildīts nāvessods Aleh Hryshkautsou un Andrei Burdyka, kuru lietas vēl atradās ANO Cilvēktiesību komitejas izskatīšanā, un tā kā cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka kopš 1991. gada Baltkrievijā apmēram 400 cilvēkiem ir izpildīts nāvessods;

C. tā kā nesenākos spriedumus par nāvessodu Baltkrievijas Augstākā tiesa pieņēma 2011. gada 30. novembrī attiecībā uz Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou, par iespējamu terora aktu izdarīšanu 2005. gadā Vitebskā un 2008. gadā Minskā, kā arī 2011. gada aprīlī Minskas metro;

D. tā kā uzticamos ziņojumos (Starptautiskā cilvēktiesību federācija (FIDH) organizācija Human Rights Watch) iekļauti argumenti, kas pierāda, ka Baltkrievijas Augstākās tiesas prokuroru vadītā tiesa bija negodīga un ka izmeklēšanu izkropļoja nopietni cilvēktiesību pārkāpumi un apzināta tādu svarīgu pierādījumu neņemšana vērā, kuri norādīja un abu vīriešu nevainīgumu, un tā kā tiesas novērotāji uzskatīja, ka tika pieļauti nopietni procedūras pārkāpumi šīs lietas pirmstiesas izmeklēšanā un tiesas pārbaudē;

E.  tā kā Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou tika liegta tikšanās ar advokātiem, tā kā uzticamos ziņojumos ir norādīts, ka nopratināšanas laikā tika izmantota spīdzināšana, lai panāktu atzīšanos, un tā kā nav tiesu ekspertīzes pierādījumu, kas kādu no šiem vīriešiem sasaistītu ar sprādzienu, un tā kā uz viņu drēbēm vai ķermeņa netika atrastas sprāgstvielu materiālu pēdas;

F.  tā kā visi nozīmīgie pierādījumi, uz kuriem tiesas laikā atsaucās prokurori, tika iznīcināti tūlīt pēc Augstākās tiesas lēmuma paziņošanas;

G. tā kā saskaņā ar 14. panta 1. daļu Starptautiskajā Pilsonisko un politisko tiesību konvencijā, kuru ir ratificējusi Baltkrievijas Republika, ikvienam ir jābūt tiesībām uz taisnīgu un atklātu lietas izskatīšanu kompetentā, neatkarīgā un objektīvā tiesā;

H. tā kā slepenā dienesta darbinieki iebiedēja D. Kanavalau vecākus un veica viņu novērošanu, un netālu no viņu mājām pastāvīgā postenī atradās vīrieši civildrēbēs, tādā veidā vairākus mēnešus liedzot ģimenei sazināties ar ārpasauli;

I.   tā kā atbilstīgi Baltkrievijas Kriminālajam izpildkodeksam nāvessods joprojām ir Baltkrievijas „valsts noslēpums”, un tā izpildes datums nav zināms ne uz nāvi notiesātajiem, ne viņu ģimenēm un sabiedrībai; tā kā nāvessods tiek veikts privāti nošaujot uz nāvi notiesāto, kura ķermeni neatdod apglabāšanai viņa radiniekiem, un apglabāšanas vieta netiek izpausta;

J.   tā kā Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou nāvessoda izpilde var notikt ļoti drīz;

K. tā kā Augstākās tiesas lēmums šajā lietā ir galīgs, bez apelācijas iespējām; tā kā saskaņā ar Baltkrievijas tiesību aktiem valsts prezidents var izskatīt apžēlošanas lūgumu; tā kā Uladzislau Kavalyou ir lūdzis apžēlošanu Alyaksandr Lukashenka, noliedzot visas apsūdzības un pieprasot atbrīvot viņu no kriminālatbildības, taču līdz šim nav saņēmis nekādu atbildi;

L.  tā kā Baltkrievijas iestādes ir parakstījušas Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto deklarāciju, kurā apņēmās ievērot starptautisko tiesību aktu principus un pamatvērtības, tostarp demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību un pamatbrīvību principus,

1.  atkārto, ka Eiropas Savienība un citas starptautiskās iestādes ir vairākkārt mudinājušas Baltkrievijas iestādes atcelt nāvessodu;

2.  uzsver, ka šis neatgriezeniskais, nežēlīgais, necilvēcīgais un pazemojošais soda veids, kas pārkāpj tiesības uz dzīvību, nav pieņemams; pauž nožēlu par Baltkrievijas iestāžu pastāvīgo nespēju panākt jebkādu taustāmu virzību nāvessoda atcelšanā vai nekavējoties noteikt uz to moratoriju;

3.  nosoda Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou piespriestos nāvessodus un mudina Alyaksandr Lukashenka viņus abus apžēlot, kā arī noteikt moratoriju visiem nāvessoda gadījumiem un to izpildei, ar mērķi sodu sistēmā atcelt nāvessodu, atbilstīgi starptautiskajiem standartiem ratificējot Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām otro fakultatīvo protokolu;

4.  aicina Baltkrievijas kompetentās iestādes veikt pilnu, taisnīgu un objektīvu izmeklēšanu par apgalvojumiem, kas tika izdarīti šajā sakarā, un nodrošināt īstu taisnīgumu šo šaušalīgo terora aktu upuriem;

5.  mudina Padomi un Komisiju izmantot visus iespējamos diplomātijas un sadarbības palīdzības instrumentus, lai veicinātu nāvessoda atcelšanu Baltkrievijā;

6.  aicina Austrumu partnerības valstis un Krieviju mudināt Baltkrieviju ieviest moratoriju nāvessodam;

7.  mudina Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un nevalstiskās organizācijas pielikt pūles nāvessoda atcelšanai;

8.  aicina Baltkrievijas iestādes atjaunot 2010. gadā iesākto parlamentārās darba grupas darbu par nāvessodu, panākt valsts tiesību aktu atbilstību starptautisko cilvēktiesību nolīgumos noteiktajām valsts saistībām un nodrošināt stingru starptautiski atzīto standartu ievērošanu attiecībā uz taisnīgu tiesu;

9.  mudina Baltkrievijas iestādes sekmēt tiesu varas iestāžu nozīmi Baltkrievijā un izpildvaras neiejaukšanos šo iestāžu darbībā, kā arī spiediena neizdarīšanu, īstenot ANO īpašā referenta ieteikumus par tiesnešu un advokātu neatkarību, nodrošināt tiesas procesa pienācīgu publiskumu un izpildīt EDSO humānās dimensijas saistības, jo īpaši tiesiskuma jomā;

10. nosoda pastāvīgo cilvēktiesību aizstāvju un demokrātiskās opozīcijas locekļu vajāšanu, kā arī pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu pārstāvju iebiedēšanu Baltkrievijā politisku iemeslu dēļ; pieprasa nekavējoties atbrīvot visas politisku iemeslu dēļ notiesātās personas, kuras ir apcietinājumā vai izcieš citus soda veidus, tostarp cilvēktiesību centra „Viasna” priekšsēdētāju un FIDH priekšsēdētāja vietnieku Ales Bialiatski;

11. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos; atzinīgi vērtē ES Ārlietu padomes 2012. gada 23. janvāra lēmumu paplašināt sankciju kritērijus, kas sagatavotu turpmāku tādu personu iekļaušanai sarakstā, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Baltkrievijā, un atkārto, ka ES un Baltkrievijas dialogā nav iespējams panākt nekādu virzību, ja Baltkrievija nepanāk rezultātus demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma nostiprināšanā, un kamēr bez nosacījumiem netiek atbrīvoti visi tās politiskie ieslodzītie, tostarp divi agrākie prezidenta kandidāti Mikalai Statkevich un Andrei Sannikauvai, demokrātiskās opozīcijas prezidenta kandidātu kampaņu vadītāji Pavel Seviarynets un Dzmitry Bandarenka, kā arī politiskais ieslodzītais Syarhey Kavalenka, kas aizturēts par iespējamo mājas aresta pārkāpšanu, un kurš iesaistījies ilgstošā bada streikā, kas ir izraisījis viņa veselības būtisku pasliktināšanos un tieši apdraud viņa dzīvību, un netiek pilnībā atjaunotas viņu pilsoniskās tiesības;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Baltkrievijas Republikas valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.