Предложение за обща резолюция - RC-B7-0079/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0079/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Египет: последни събития

15.2.2012

съгласно член 122, параграф 5 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7‑0079/2012)
ECR (B7‑0082/2012)
S&D (B7‑0084/2012)
Verts/ALE (B7‑0085/2012)
ALDE (B7‑0087/2012)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė от името на група PPE
Véronique De Keyser, Кристиан Вигенин, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb от името на група S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Антония Първанова, Jelko Kacin от името на група ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler от името на група Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki от името на група ECR
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška

Процедура : 2012/2541(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0079/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0079/2012
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Египет: последни събития

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции за Египет, по-специално тази от 17 ноември 2011 г. относно Египет, в частност случая с блогъра Alaa Abd El-Fattah[1] ,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Египет е страна,

–   като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 2 февруари 2012 г. относно трагедията на футболен стадион в Египет и от 1 февруари 2012 г. относно продължаващите действия, насочени срещу гражданското общество в Египет,

–   като взе предвид Споразумението за асоцииране ЕС—Египет от 2004 г. и плана за действие, договорен през 2007 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 10 октомври 2011 г. и заключенията на Европейския съвет от 23 октомври 2011 г. относно Египет,

–   като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и заместник-председателя/върховен представител до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 25 май 2011 г. относно „Нов отговор на промените в съседните държави“,

–   като взе предвид развитието на европейската политика за съседство (ЕПС) от 2004 г. до сега, и по-специално изготвените от Комисията доклади за напредъка в нейното прилагане,

–   като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и заместник-председателя/върховен представител до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“,

–   като взе предвид Насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека от 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че положението на НПО в Египет буди тревога; като има предвид, че през октомври 2011 г. беше обявено създаването на комитет за преглед на гражданските институции и НПО с цел затягане на правния контрол върху чуждестранното финансиране на организации на гражданското общество и политически фондации, и впоследствие беше отправено искане към Централната банка да следи всички банкови преводи към и от НПО; като има предвид, че бюрата на 10 организации с чуждестранно финансиране бяха претърсени и тези организации бяха разследвани и впоследствие забранени от Върховния съвет на въоръжените сили на 29 декември 2011 г.; като има предвид, че на 5 февруари 2012 г. ръководеното от военните правителство на Египет обяви, че 19 американски граждани и още 24 други граждани ще бъдат подведени под отговорност като част от наказателно разследване за чуждестранно финансиране на организации с идеална цел, който развиват дейност в Египет; като има предвид, че египетските съдии разследват твърдения за незаконно чуждестранно финансиране на продемократични НПО и политически фондации, и като има предвид, че делата срещу 44 ответници, включително 19 американци, 14 египтяни, петима сърби, двама германци, двама ливанци, един йорданец и един палестинец, са внесени в Наказателния съд на Кайро, като им е забранено да напускат страната;

Б.  като има предвид, че НПО също са обвинени за създаване и откриване на бюра в Египет без разрешение на правителството, въпреки че заявления за регистрация, подадени от организациите в съответствие с относимите норми, са останали неразгледани от египетските органи в течение на повече от пет години; като има предвид, че тези обвинения представляват кулминацията на ескалиращи законови мерки срещу национални и международни НПО в Египет, подход, който е в противоречие с международното право в областта на правата на човека и подкопава усилията за подпомагане на демократичните ценности и за защита на правата на човека;

В.  като има предвид, че поне 74 души бяха убити и стотици бяха ранени при избухването на сблъсъци след футболен мач в Порт Саид между клуба от Кайро „Ал-Ахли“ и местния клуб „Ал Масри“;

Г.  като има предвид, че полицията реагира на сблъсъците учудващо пасивно; като има предвид, че гневът и спекулациите, че сблъсъците може да са били политически мотивирани, във връзка с исканията за край на военното управление, доведоха до улични демонстрации, протестиращи срещу всяка форма на диктатура, било то военна или друга, в дните след трагедията на футболния стадион, което доведе до още загинали и ранени; като има предвид, че полицията продължава да използва срещу протестиращите сълзотворен газ, сачми и гумени куршуми;

Д. като има предвид, че заместник-министърът на здравеопазването Хешам Шейха нарече трагедията на стадиона най-голямата катастрофа в историята на египетския футбол; като има предвид, че Върховният съвет на въоръжените сили разпореди хеликоптери да транспортират ранени членове на отбора и фенове на гостуващата страна до военна болница; като има предвид, че по-специално в периоди на преход и социални вълнения, спортът следва да играе обединяваща роля, като създава чувство за нормалност и инициира помирение между разединените общности;

Е.  като има предвид, че успехът на европейската политика за съседство (ЕПС) и реформите в областта на правата на човека и по-конкретно правата на жените са зависими от ангажирането на гражданското общество в прилагането на съответните политики;

Ж. като има предвид, че Върховният съвет на въоръжените сили следва противоречив дневен ред, тъй като законът за извънредното положение все още не е отменен изцяло и все още може да се прилага във връзка със случаи на „разбойничество“, понятие, което подлежи на широко тълкуване и на произволно прилагане; като има предвид, че според международни и национални организации през последните десет месеца на военно управление в Египет няма подобрение в областта на защитата на правата на човека; като има предвид, че цивилни лица продължават да бъдат съдени от военни трибунали и че интернет-автори, журналисти и защитници на правата на човека са подложени на пряк и непряк тормоз, което допринася за нарастващите напрежения и подхранва по-нататъшни масови протести; като има предвид, че Върховният съвет на въоръжените сили не е провел разследвания на сигналите за сексуални посегателства срещу протестиращи от женски пол, включително т.нар. тестове за девственост, смъртни заплахи и други нарушения на правата на човека;

З.  като има предвид, че в проведените между ноември 2011 г. и януари 2012 г. избори за народно събрание партията „Свобода и справедливост“ на Мюсюлманското братство получи 47% от гласовете, а доминираната от салафистите партия „Ан Нур“ 25%, което доведе до намаляване на броя на жените членове на народното събрание от 64 на 8; като има предвид, че през юни трябва да се проведат президентски избори; като има предвид, че никакви международни институции, в това число ЕС, не бяха поканени да наблюдават изборите;

И. като има предвид, че ЕП многократно е призовавал за отмяна на извънредното положение, което е в сила от 1981 г., за укрепване на демокрацията и зачитане на правата на човека и основните свободи в Египет; като има предвид, че Европейският съюз е изразявал многократно ангажимента си в полза на свободата на мисълта, свободата на съвестта и свободата на вероизповедание и е подчертавал, че правителствата имат задължение да гарантират тези свободи по целия свят;

1.  изразява своята солидарност с египетския народ в този решаващ период от демократичния преход в страната; призовава египетските органи да обезпечат пълното зачитане на правата на човека и основните свободи, включително правата на жените, свободата на вероизповедание, свободата на съвестта и на мисълта, защитата на малцинствата и недискриминация въз основа на сексуална ориентация, свободата на печата и медиите, свободата на сдружаване и на мирни събрания, правото на справедлив съдебен процес, и свободата на изразяване и на словото, тъй като тези права са съществени елементи на развитата демокрация;

2.  призовава обвиненията в престъпления на НПО и политически фондации да бъдат оттеглени незабавно; призовава египетските органи да гарантират, че всякакви проверки на национални или международни организации на гражданското общество се извършват при пълна прозрачност и безпристрастност и в съответствие с подходящи законови процедури и с международните стандарти в областта на правата на човека и основните свободи; счита, че тази тактика представлява грубо нарушение на правото на свобода на сдружаване, предвидено в член 22 на Международния пакт за граждански и политически права; призовава египетските органи на управление да приемат нов закон за сдруженията в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека, при тясно сътрудничество с неправителствените организации и правозащитните и продемократични групи; изразява пълната си подкрепа за демонстрираната ангажираност и за важната и висококачествена работа, извършвана от тези организации, в подкрепа на гражданското общество и египетския народ, с цел насърчаване на мира, демокрацията и правата на човека;

3.  изразява съжалението си относно многобройните загинали и високия брой на ранени в Порт Саид и изказва своите съболезнования на семействата на жертвите; призовава за независимо разследване на събитията, довели до трагедията, както и отговорните лица да бъдат изправени пред органите на правосъдието;

4.  изразява загриженост относно обвиненията за политически мотиви зад сблъсъците и призовава египетските органи незабавно да започнат независимо разследване на събитията от 1 февруари 2012 г.;

5.  изразява категоричната си подкрепа за реформите, насочени към установяването на демокрация, правов ред и социална справедливост в Египет, в съответствие с волята на египетския народ; отново призовава за цялостно отменяне на извънредното положение; подчертава още веднъж значението на доброто управление, борбата с корупцията и зачитането на правата на човека и основните свободи в Египет; призовава за разяснения по отношение на конституционния процес, неговите срокове и принципи, за да се гарантира, че конституционните норми включват всички лица и не предоставят възможност за дискриминация по отношение на когото и да било в египетското общество; подчертава отново необходимостта върховната власт да бъде незабавно прехвърлена на демократично избрано, гражданско правителство във възможно най-кратки срокове;

6.  подчертава значението на провеждането на свободни, честни и прозрачни избори и насърчава ЕС и неговите държави членки да продължат да подкрепят и подпомагат органите на управление, политическите партии и гражданското общество в Египет в усилията им за постигане на тази цел; призовава Върховния съвет на въоръжените сили да позволи да независими наблюдатели да присъстват и да извършват мониторинг по време на предстоящите президентски избори; призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да насърчи създаването на специална група с участието на Европейския парламент за подкрепа на процеса на демократичен преход, в съответствие с призова на работещите за демократична промяна, особено по отношение на провеждането на свободни и демократични избори и изграждането на институции, включително развитието на независима съдебна система;   

7.  приветства освобождаването на задържаните интернет-автори Alaa Abd El-Fattah и Maikel Nabil Sanad; подновява призива си към египетските органи да гарантират, че нито един автор на интернет блог, журналист или защитник на правата на човека няма да бъде подложен пряко или непряко на тормоз или заплахи в страната; приветства освобождаването на политически затворници, но при все това отново заявява, че на първо място те не би трябвало да бъдат изправяни пред военни съдилища; поради това счита, че въпросните затворници е трябвало да бъдат по-скоро оправдани, отколкото помилвани;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки и органите на управление на Египет.