Společný návrh usnesení - RC-B7-0079/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0079/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o nejnovějším vývoji v Egyptě

15. 2. 2012

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7‑0079/2012)
ECR (B7‑0082/2012)
S&D (B7‑0084/2012)
Verts/ALE (B7‑0085/2012)
ALDE (B7‑0087/2012)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb za skupinu S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin za skupinu ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki za skupinu ECRBastiaan Belder, Jaroslav Paška

Postup : 2012/2541(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0079/2012
Předložené texty :
RC-B7-0079/2012
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o nejnovějším vývoji v Egyptě

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předcházející usnesení o Egyptě, především na usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o Egyptě, zejména o situaci bloggera Aláy Abd al-Fattáha[1],

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966, mezi jehož smluvní strany Egypt patří,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 2. února 2012 o tragédii na fotbalovém stadionu v Egyptě a ze dne 1. února 2012 o pokračujících zásazích proti občanské společnosti v Egyptě,

–   s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Egyptem z roku 2004 a na akční plán dohodnutý v roce 2007,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 10. října 2011 a na závěry zasedání Evropské rady ze dne 23. října 2011 o Egyptě,

–   s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, které bylo dne 25. května 2011 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na vývoj evropské politiky sousedství od roku 2004, a zejména na zprávy Komise o pokroku při uskutečňování této politiky,

–   s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s Jižním Středomořím, které bylo předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem ke znepokojivé situaci nevládních organizací v Egyptě; vzhledem k tomu, že v říjnu 2011 bylo oznámeno zřízení komise, která má prověřovat občanské instituce a nevládní organizace s cílem zpřísnit zákonnou kontrolu financování organizací občanské společnosti a politických nadací ze zahraničních zdrojů, a že centrální banka byla následně požádána, aby monitorovala veškeré bankovní transakce nevládních organizací; vzhledem k tomu, že dne 29. prosince 2011 nechala Nejvyšší rada ozbrojených sil prohledat kanceláře deseti organizací financovaných ze zahraničí a proti těmto organizacím zahájila šetření a následně je zakázala; vzhledem k tomu, že egyptská vláda vedená armádou oznámila dne 5. února 2012, že v rámci trestního vyšetřování ve věci financování neziskových organizací působících v Egyptě ze zahraničí postaví před soud 19 amerických občanů a 24 dalších osob; vzhledem k tomu, že egyptští soudci vyšetřují údajné případy financování prodemokratických nevládních organizací a politických nadací, a vzhledem k tomu, že 44 obviněných, včetně 19 Američanů, 14 Egypťanů, pěti Srbů, dvou Němců, dvou Libanonců, jednoho Jordánce a jednoho Palestince, bylo předvedeno před káhirský trestní soud a bylo jim nařízeno, že nesmějí opustit zemi;

B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace byly rovněž obviněny ze zakládání a vedení kanceláří v Egyptě bez náležitého povolení vlády, ačkoliv egyptské orgány na žádosti o registraci, jež organizace podaly v souladu s příslušnými právními předpisy, nereagovaly déle než pět let; vzhledem k tomu, že tato obvinění jsou vyvrcholením stupňujícího se právního nátlaku na domácí a mezinárodní nevládní organizace v Egyptě, což je v rozporu s mezinárodními předpisy v oblasti lidských práv a oslabuje úsilí o šíření demokratických hodnot a dodržování lidských práv;

C. vzhledem k tomu, že při střetech, které vypukly během fotbalového zápasu mezi káhirským klubem Al-Ahlí a místním klubem Al-Masrí ve městě Port Said, zahynulo nejméně 74 osob a stovky dalších byly zraněny;

D. vzhledem k tomu, že policie do těchto střetů překvapivě nezasáhla; vzhledem k tomu, že hněv a spekulace ohledně možné politické motivace tohoto konfliktu a touha po svržení vojenského režimu vedly ve dnech následujících po této tragédii na fotbalovém stadionu k vypuknutí pouličních demonstrací na protest proti všem formám diktatury, ať již vojenské, či jakékoli jiné, což si vyžádalo další mrtvé a zraněné; vzhledem k tomu, že policie proti demonstrantům zasahuje i nadále slzným plynem a střelbou broků a gumových projektilů;

E.  vzhledem k tomu, že náměstek ministra zdravotnictví Hišám Šejha označil tragédii na stadionu za největší pohromu v historii egyptského fotbalu; vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil povolala vrtulníky, aby dopravily zraněné členy mužstev i fanoušky hostujícího mužstva do vojenské nemocnice; vzhledem k tomu, že zejména v období přechodu a sociálních nepokojů by měl sport hrát sjednocující úlohu, skýtat pocit normálního života a podněcovat usmíření mezi znesvářenými komunitami;

F.  vzhledem k tomu, že úspěch evropské politiky sousedství i úspěch reforem v oblasti lidských práv, a zejména práv žen, závisí na zapojení občanské společnosti do provádění příslušných politik;

G. vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil provádí kontroverzní program, neboť ještě nebyl zcela odvolán zákon o výjimečném stavu, přičemž je stále možné jej uplatňovat v případech „násilného chování“, což je pojem, který je možno vykládat různými způsoby a svévolně jej uplatňovat; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních i domácích organizací nedošlo v Egyptě za uplynulých 10 měsíců vojenského režimu v oblasti ochrany lidských práv k žádnému zlepšení; vzhledem k tomu, že civilní obyvatelstvo je i nadále souzeno vojenskými soudy, novináři, blogeři a obránci lidských práv jsou vystaveni přímému i nepřímému zastrašování, což ještě přiostřuje panující napětí a dále podněcuje protesty veřejnosti; vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil neprošetřila zprávy o sexuálních útocích na demonstrující ženy, mj. tzv. zkoušky panenství, vyhrožování zabitím a jiné případy porušování lidských práv;

H. vzhledem k tomu, že ve volbách do Lidového shromáždění, které probíhaly od listopadu 2011 do ledna 2012, získala Strana svobody a spravedlnosti Muslimského bratrstva 47 % hlasů a salafistická strana Núr 25 %, v důsledku čehož se snížil počet poslankyň ze 64 na osm; vzhledem k tomu, že v červnu se mají konat prezidentské volby; vzhledem k tomu, že k pozorování těchto voleb nebyly pozvány žádné mezinárodní organizace, ani EU;

I.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzývá ke zrušení výjimečného stavu, který trvá od roku 1981, k upevnění demokracie a k respektování lidských práv a základních svobod v Egyptě; vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala chránit svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání a zdůraznila, že vlády na celém světě mají povinnost tyto svobody zaručit;

1.  vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem v tomto klíčovém období demokratizace země; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily plné dodržování lidských práv a základních svobod, včetně práv žen, svobody náboženského vyznání, svědomí a myšlení, ochrany menšin a zákazu diskriminace na základě sexuální orientace, svobody tisku a sdělovacích prostředků, svobody sdružování a pokojného shromažďování, řádného procesu a svobody projevu a vyjadřování, neboť tato práva tvoří základní prvky pevné demokracie;

2.  žádá, aby obvinění z trestných činů vznesená proti nevládním organizacím a politickým nadacím byla okamžitě stažena; vyzývá egyptské orgány k zajištění toho, aby veškeré kontroly domácích a zahraničních organizací občanské společnosti probíhaly zcela transparentně a nestranně a v souladu s příslušnými právními postupy a mezinárodními normami v oblasti lidských práv a základních svobod; domnívá se, že tyto taktiky představují hrubé porušení práva na svobodu sdružování, jež zajišťuje článek 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vyzývá egyptské orgány, aby v úzké spolupráci s nevládními organizacemi a skupinami na ochranu lidských práv a demokratickými skupinami přijaly nový zákon o sdružování, který bude vycházet z mezinárodních norem v oblasti lidských práv; vyjadřuje svou plnou podporu odhodlání projevenému těmito organizacemi a jejich důležité a kvalitní činnosti vyvíjené na podporu občanské společnosti a egyptského lidu s cílem podporovat mír, demokracii a lidská práva;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že ve městě Port Said došlo ke značným ztrátám na životech a že velké množství lidí bylo zraněno, a vyjadřuje soustrast rodinám obětí; požaduje, aby byly události, které vedly k této tragédii, nezávisle prošetřeny a aby byly osoby, které jsou za ně zodpovědné, předány spravedlnosti;

4.  je znepokojen obviněními, že střety byly politicky motivované, a vyzývá egyptské orgány, aby okamžitě zahájily nezávislé šetření událostí z 1. února 2012;

5.  vyjadřuje jednoznačnou podporu reformám, které by vedly k zavedení demokracie, právního státu a sociální spravedlnosti v Egyptě, jak žádá egyptský lid; znovu vyzývá k úplnému zrušení výjimečného stavu; opakovaně zdůrazňuje význam řádné správy, boje proti korupci a dodržování lidských práv a základních svobod v Egyptě; žádá, aby mu bylo poskytnuto objasnění v souvislosti s ústavním procesem, jeho harmonogramem a zásadami, a zajistilo se tak, že veškerá ústavní ustanovení se budou vztahovat na všechny egyptské občany a neumožní nikoho v egyptské společnosti diskriminovat; znovu zdůrazňuje, že je třeba, aby nejvyšší moc byla co nejdříve předána do rukou občanské vlády vzešlé z demokratických voleb;

6.  zdůrazňuje, že je důležité uspořádat svobodné, spravedlivé a transparentní volby, a pobízí EU a její členské státy, aby i nadále podporovaly egyptské orgány, politické strany a občanskou společnost v jejich úsilí o dosažení tohoto cíle a byly jim přitom nápomocny; vyzývá Nejvyšší radu ozbrojených sil, aby nezávislým pozorovatelům umožnila sledovat nadcházející prezidentské volby a dohlížet na jejich průběh; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podpořila zřízení pracovní skupiny za účasti Evropského parlamentu, která by podpořila proces demokratizace, jak požadují aktivisté usilující o demokratickou změnu, zejména pokud jde o konání svobodných a demokratických voleb a vytváření institucí, včetně vybudování nezávislého soudnictví;   

7.  vítá propuštění uvězněných blogerů Aláy Abd al-Fattáha a Majkela Nabíla Sanada; opakovaně vyzývá egyptské orgány, aby zaručily, že žádný bloger, novinář či obhájce lidských práv nebude v této zemi předmětem přímého nebo nepřímého zastrašování či výhružek; vítá propuštění politických vězňů, zároveň však opakuje, že v první řadě neměli být souzeni vojenskými soudy; domnívá se, že místo udělení milosti měli být tito vězni zproštěni obvinění;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a egyptským orgánům.