Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0079/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0079/2012

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις

15.2.2012

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7‑0079/2012)
ECR (B7‑0082/2012)
S&D (B7‑0084/2012)
Verts/ALE (B7‑0085/2012)
ALDE (B7‑0087/2012)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška

Διαδικασία : 2012/2541(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0079/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0079/2012
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο και ιδιαίτερα το ψήφισμα της 17ης Νοεμβρίου 2011, ιδίως σχετικά με τον μπλόγγερ Alaa Abd El-Fattah[1],

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Πολίτη και τα πολιτικά δικαιώματα του 1966 στην οποία η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ (ΥΕ/Α) Catherine Ashton στις 2 Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την τραγωδία σε στάδιο ποδοσφαίρου στην Αίγυπτο και της 1ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη συνεχιζόμενη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο,

 έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΈ-Αιγύπτου του 2004 και το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε το 2007,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 10ης Οκτωβρίου 2010 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Αίγυπτο στις 23 Οκτωβρίου 2011,

 έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΥΕ/Α προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών της 25ης Μαΐου 2011 για μια νέα απάντηση στη μεταβαλλόμενη γειτονία ,

 έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) από το 2004 και ιδιαίτερα τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΥΕ/Α προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία με τη Νότια Μεσόγειο,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2004 όπως επικαιροποιήθηκε το 2008,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 4 του Κανονισμού του

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ΜΚΟ στην Αίγυπτο είναι ανησυχητική· ότι εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2011 η σύσταση μιας επιτροπής για την αναθεώρηση των θεσμικών οργάνων και των ΜΚΟ με στόχο την ενίσχυση του νομικού ελέγχου στις χρηματοδοτήσεις από το εξωτερικό οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικών ιδρυμάτων και στη συνέχεια υπεβλήθη αίτημα στην Κεντρική Τράπεζα να ελέγχει όλες τις τραπεζικές συναλλαγές των ΜΚΟ· ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Ενόπλων Δυνάμεων (SCAF) πραγματοποίησε στις 29 Δεκεμβρίου 2011 έρευνες και έθεσε υπό απαγόρευση στα γραφεία 10 χρηματοδοτούμενων από το εξωτερικό οργανώσεων· ότι η στρατιωτική κυβέρνηση της Αιγύπτου ανήγγειλε στις 5 Φεβρουαρίου 2012 πως θα δικάσει 19 αμερικανούς πολίτες και 24 άλλους κινώντας ποινική διαδικασία για τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο· ότι οι Αιγύπτιοι δικαστές διερευνούν υποτιθέμενη ξένη χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών ιδρυμάτων που τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας και ότι 44 υπερασπιστές, περιλαμβανομένων 19 αμερικανών, 14 Αιγυπτίων, 5 Σέρβων, 2 Γερμανών, 2 Λιβανέζων, 1 Ιορδανού και 1 Παλαιστινίου προσήχθησαν στο ποινικό δικαστήριο του Καϊρου και διατάχθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ κατηγορούνται επίσης για την ίδρυση και διαχείριση γραφείων στην Αίγυπτο χωρίς κυβερνητική εξουσιοδότηση ενώ οι αιτήσεις καταχώρησης που υπέβαλαν οι οργανώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες δεν εξετάσθηκαν για χρονικό διάστημα των πέντε ετών από τις αιγυπτιακές αρχές· ότι οι κατηγορίες αυτές αποτελούν το αποκορύφωμα μιας κλιμακούμενης καταστολής των εθνικών και διεθνών ΜΚΟ στην Αίγυπτο κατά παράβαση της Διεθνούς Νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποσκάπτοντας τις προσπάθειες για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 74 άτομα βρήκαν τον θάνατο και εκατοντάδες τραυματίστηκαν μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Πορτ Σάιντ μεταξύ των ομάδων Κάιρο - Al Ahly και της τοπικής ομάδας Al Masr·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία παρέμεινε εξοργιστικά απαθής μπροστά στις συγκρούσεις· ότι η οργή και οι φήμες ότι ενδεχομένως οι συγκρούσεις είχαν πολιτικούς λόγους σε σχέση με αιτήματα να τερματιστεί ο στρατιωτικός νόμος οδήγησαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον κάθε μορφής δικτατορίας στρατιωτικής ή άλλης κατά τις ημέρες μετά την ποδοσφαιρική τραγωδία με αποτέλεσμα περισσότερους θανάτους και τραυματισμούς· ότι η αστυνομία εξακολουθεί να εξαπολύει δακρυγόνα κατά των διαδηλωτών όπως επίσης και να πυροβολεί με αεροβόλα όπλα και σφαίρες καουτσούκ·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφυπουργός υγείας Hesham Sheiha χαρακτήρισε το συμβάν ως τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ποδοσφαιρική ιστορία της Αιγύπτου· ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Ενόπλων Δυνάμεων διέταξε τα ελικόπτερα να μεταφέρουν τους τραυματισμένους παίκτες και οπαδούς των φιλοξενουμένων σε στρατιωτικό νοσοκομείο· ότι ειδικά σε μια μεταβατική κατάσταση και κοινωνική αναταραχή ο αθλητισμός έχει έναν ενωτικό ρόλο προσφέροντας μια αίσθηση ομαλότητας και αρχίζοντας τη συμφιλίωση μεταξύ των αντιμαχόμενων κοινοτήτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας καθώς και η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των γυναικών, εξαρτάται από τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το (SCAF) ακολούθησε μια αντιφατική ημερήσια διάταξη δεδομένου ότι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν έχει αρθεί πλήρως και εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις «τραμπουκισμού» γεγονός που επιδέχεται ευρείας ερμηνείας και αυθαίρετης εφαρμογής· ότι σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές οργανώσεις δεν σημειώθηκε βελτίωση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο κατά τους 10 παρελθόντες μήνες του στρατιωτικού νόμου· ότι οι πολίτες εξακολουθούν να προσάγονται ενώπιον στρατοδικείων ή, μπλόγγερs, οι δημοσιογράφοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίστανται άμεση ή έμμεση παρενόχληση που συνέβαλε στην αύξηση των εντάσεων και πυροδότησε περαιτέρω λαϊκές διαμαρτυρίες· ότι το (SCAF) παρέλειψε να διεξάγει έρευνες για καταγγελίες σχετικά με σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών διαδηλωτών περιλαμβανομένων των αποκαλούμενων «δοκιμών παρθενίας» και απειλές θανάτου καθώς και άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκλογές για την εθνοσυνέλευση από το Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο το κόμμα ελευθερίας και δικαιοσύνης των αδελφών μουσουλμάνων έλαβε το 47% των ψήφων και ότι το κυριαρχούμενο από τους σαλαφιστές, Noor έλαβε το 25% με αποτέλεσμα μειωμένη ποσόστωση των γυναικών από 64 έδρες σε 8· ότι οι προεδρικές εκλογές εικάζεται ότι θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο· ότι δεν έχουν προσκληθεί διεθνή θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένης της ΕΕ, ως παρατηρητές των εκλογών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει θεσπιστεί από το 1981, την ενίσχυση της δημοκρατίας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Αίγυπτο· ότι η ΕΕ έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη δέσμευσή της στην ελευθερία σκέψης, την ελευθερία συνείδησης και τη θρησκευτική ελευθερία και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να διασφαλίζουν τις ελευθερίες αυτές σε όλον τον κόσμο·

1.   εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αιγυπτιακό λαό στην κρίσιμη αυτή περίοδο δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελευθερίας θρησκείας, συνείδησης και σκέψης, την προστασία των μειονοτήτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό, την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι ειρηνικά καθώς και την ελευθερία έκφρασης και λόγου δεδομένου ότι τα δικαιώματα αυτά αποτελούν ουσιαστικές συνιστώσες της δημοκρατίας·

2.   ζητεί να αποσυρθούν αμέσως οι ποινικές κατηγορίες κατά των ΜΚΟ και των πολιτικών ιδρυμάτων· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι οποιασδήποτε έρευνες σε σχέση με εθνικές ή ξένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πραγματοποιούνται με πλήρη διαφάνεια και αμεροληψία και σύμφωνα με την προσήκουσα νομική διαδικασία και με πλήρη σεβασμό των διεθνών προδιαγραφών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· θεωρεί ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εγκρίνουν έναν νέο νόμο για το συνεταιρίζεσθαι με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε στενή συνεργασία με τις ΜΚΟ και τις ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπέρ της δημοκρατίας· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην αφοσίωση και το σημαντικό και υψηλής ποιότητας έργο των οργανώσεων αυτών προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και του αιγυπτιακού λαού προκειμένου να προωθηθεί η ειρήνη, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.   εκφράζει τη βαθειά του λύπη για τη σημαντική απώλεια ζωών και τον υψηλό αριθμό τραυματιών στο Πορτ Σάιντ και απευθύνει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο, σε τραυματισμούς και προκειμένου οι υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

4.   εκφράζει την ανησυχία του για κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες οι λόγοι των συγκρούσεων ήσαν πολιτικοί και καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να αρχίσουν επειγόντως μια ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα της 1ης Φεβρουαρίου

5.   εκφράζει τη σθεναρή υποστήριξή του για μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Αίγυπτο όπως ζήτησε ο αιγυπτιακός λαός· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την πλήρη άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης· τονίζει και πάλι τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Αίγυπτο· ζητεί να διευκρινιστεί η συνταγματική διαδικασία, το χρονοδιάγραμμά της και οι αρχές της προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται κάθε συνταγματική διάταξη και δεν θα αφήνονται περιθώρια διακρίσεων στο πλαίσιο της αιγυπτιακής κοινωνίας· τονίζει και πάλι την ανάγκη άμεση μεταφοράς της ανώτατης εξουσίας στους πολιτικούς και σε μια δημοκρατική εκλεγμένη κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό·

6.   τονίζει τη σημασία διεξαγωγής ελεύθερων τίμιων και χαρακτηριζόμενων από διαφάνεια εκλογών και ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να βοηθούν τις αιγυπτιακές αρχές, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου αυτού· καλεί το SCAF να επιτρέψει σε ανεξάρτητους παρατηρητές να καταστούν μάρτυρες και ελεγκτές στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να προωθήσει τη συγκρότηση μιας ομάδας δράσης με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης όπως ζητούν εκείνοι που εργάζονται για τη δημοκρατική αλλαγή, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και την οικοδόμηση θεσμών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας ανεξάρτητης δικαστικής αρχής·

7.   χαιρετίζει την ελευθέρωση των φυλακισμένων bloggers Alaa Abd El-Fattah και Maikel Nabil Sanad· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν ότι καθένας μπλόγγερ, δημοσιογράφος ή υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα υφίσταται άμεση ή έμμεση ενόχληση ή εκφοβισμό στη χώρα· χαιρετίζει την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, επαναλαμβάνει όμως ότι δεν θα έπρεπε να έχουν προσαχθεί σε στρατοδικεία πρωτοδίκως· πιστεύει ότι οι κρατούμενοι θα έπρεπε ως εκ τούτου να έχουν απαλλαγεί και όχι να συγχωρεθεί·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις αιγυπτιακές αρχές.