Процедура : 2012/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0089/2012

Внесени текстове :

RC-B7-0089/2012

Разисквания :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0065

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 146kWORD 82k
15.2.2012
PE483.148v01-00}
PE483.149v01-00}
PE483.150v01-00}
PE483.151v01-00}
PE483.152v01-00} RC1
 
B7-0089/2012}
B7-0090/2012}
B7-0091/2012}
B7-0092/2012}
B7-0093/2012} RC1

съгласно член 122, параграф 5 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B7‑0089/2012)

S&D (B7‑0090/2012)

Verts/ALE (B7‑0091/2012)

GUE/NGL (B7‑0092/2012)

ALDE (B7‑0093/2012)


относно смъртното наказание в Япония


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari от името на групата S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin от името на групата ALDE
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter от името на групата Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно смъртното наказание в Япония  

Европейският парламент,

–   като взе предвид Резолюция 63/168 на Общото събрание на ООН, която призовава за изпълнение на Резолюция 62/149 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2007 г., съдържаща призив за световен мораториум върху смъртното наказание и изпълнението на смъртни присъди,

–   като взе предвид Резолюция 65/206 на Общото събрание на ООН от 21 декември 2010 г. относно мораториума върху използването на смъртното наказание,

–   като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

–   като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. за всеобщ мораториум върху смъртното наказание,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2002 г. относно премахването на смъртното наказание в Япония, Южна Корея и Тайван,

–   като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2010 г. относно Световен ден срещу смъртното наказание,

–   като взе предвид съвместната декларация на Катрин Аштън, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и на Турбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа, относно Европейския и световния ден срещу смъртното наказание – 10 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид декларацията на Европейския съюз от 6 април 2011 г. за премахване на смъртното наказание, с която държавите наблюдателки към Съвета на Европа, включително Япония, се насърчават да премахнат смъртното наказание,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, ратифицирана от Япония през 1999 г.,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

А. като има предвид, че Европейският съюз има силен ангажимент да полага усилия за повсеместно премахване на смъртното наказание и се стреми да постигне всеобщо приемане на основния принцип на правото на живот;

Б.  като има предвид, че 2011 г. беше първата година без нито едно изпълнение на смъртна присъда в Япония след 1993 г.; като има предвид обаче, че според съобщения в пресата новият министър на правосъдието Тошио Огава е обявил, че не желае да продължи политиката на „предпазливост“ на своя предшественик Хидео Хираока и би бил готов отново да подписва заповеди за изпълнение на смъртни присъди;

В.  като има предвид, че е постигнат значителен напредък към премахване на смъртното наказание в световен мащаб и все повече нараства броят на страните, които са се отказали от него;

Г.  като има предвид, че един официален ангажимент от страна на Япония, като водеща демокрация в Азия и ключов член на международната общност, за премахването на смъртното наказание не само ще бъде в съответствие с международната тенденция, но и ще изпрати мощен сигнал по целия свят, че правото на живот трябва да се зачита и защитава;

Д. като има предвид, че в момента в Япония около 130 души са осъдени на смърт и чакат екзекуция;

Е.  като има предвид, че затворниците и техните юридически представители не биват информирани за екзекуцията до самия ден на извършването ѝ, а семействата научават за нея едва след това, което представлява особена жестокост предвид дългите години, които преминават в очакване на екзекуцията;

1.  приветства факта, че отношенията на ЕС с Япония се основават на споделена вярност към свободата, демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека;

2.  приветства факта, че в Япония не са изпълнявани смъртни наказания от юли 2010 г. и че в Министерството на правосъдието през 2010 г. беше създадена проучвателна група за смъртното наказание;

3.  настоятелно призовава министъра на правосъдието Тошио Огава да не одобрява никакви заповеди за изпълнение на смъртно наказание в бъдеще и да подкрепя работата на проучвателната група;

4.  призовава Япония да продължи да полага усилия за връщане към фактическия мораториум, съществуващ от ноември 1981 г. до март 1993 г., и да насърчи публичните органи, членовете на парламента, организациите на гражданското общество и медиите да започнат национален дебат относно използването на смъртното наказание в страната;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН и на върховния комисар на ООН по правата на човека, както и на министър-председателя и министъра на правосъдието на Япония и на парламента на Япония.

Правна информация - Политика за поверителност