Společný návrh usnesení - RC-B7-0089/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0089/2012

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o trestu smrti v Japonsku

  15. 2. 2012

  předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  PPE (B7‑0089/2012)
  S&D (B7‑0090/2012)
  Verts/ALE (B7‑0091/2012)
  GUE/NGL (B7‑0092/2012)
  ALDE (B7‑0093/2012)

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik za skupinu PPE
  Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D
  Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin za skupinu ALDE
  Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE
  Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

  Postup : 2012/2542(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0089/2012
  Předložené texty :
  RC-B7-0089/2012
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o trestu smrti v Japonsku

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 63/168, v nížž se požaduje uplatňování rezoluce Valného shromáždění OSN č.62/149 ze dne 18. prosince 2007 o celosvětovém moratoriu na trest smrti a vykonávání poprav,

  –   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 65/206 ze dne 21. prosince 2010 o moratoriu na používání trestu smrti,

  –   s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti,

  –   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o všeobecném moratoriu na trest smrti,

  –   s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2002 o zrušení trestu smrti v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu,

  –   s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti,

  –   s ohledem na společné prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové a generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda o Evropském a Světovém dni boje proti trestu smrti připadajícím na 10. října 2011,

  –   s ohledem na prohlášení Evropské unie ze dne 6. dubna 2011 o zrušení trestu smrti, v němž se obrací na pozorovatelské země v Radě Evropy, včetně Japonska, aby zrušily trest smrti,

  –   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Japonsko ratifikovalo v roce 1999,

  –   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že Evropská unie se výrazně angažuje v boji za zrušení trestu smrti na celém světě a usiluje o všeobecné uznání práva na život jako základního principu,

  B.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 nebyly poprvé od roku 1993 v Japonsku vykonány žádné popravy; vzhledem k tomu, že však podle informací tisku nový ministr spravedlnosti Tošio Ogawa oznámil, že nemá v úmyslu pokračovat v „opatrné“ politice svého předchůdce Hiraoky Hidea a že je připraven znovu podepisovat příkazy k vykonání trestu smrti;

  C. vzhledem k tomu, že na celém světě bylo dosaženo značného pokroku při rušení trestu smrti a že stoupá počet zemí, které již trest smrti odstranily,

  D. vzhledem k tomu, že Japonsko, které je jedním z nejdůležitějších demokratických činitelů v Asii a klíčovým členem mezinárodního společenství, by přijetím závazku k zrušení trestu smrti následovalo nejen mezinárodní trend, ale vyslalo by i silný signál do celého světa, že právo na život je třeba ctít a chránit;

  E.  vzhledem k tomu, že v současné době se v japonských celách smrti nachází asi 130 osob;

  F.  vzhledem k tomu, že vězni a jejich právní zástupci jsou o výkonu rozsudku informováni až v den popravy a rodinní příslušníci jsou zpraveni až po vykonání aktu, což je vzhledem ke skutečnosti, že odsouzení v celách tráví dlouhé roky, mimořádně kruté;

  1.  vítá skutečnost, že vztahy mezi EU a Japonskem vycházejí ze sdílení společných hodnot, jako je svoboda, demokracie, právní stát a lidská práva;

  2.  s potěšením konstatuje, že od července 2010 nebyly v Japonsku vykonány žádné popravy a že ministerstvo spravedlnosti v roce 2010 ustavilo studijní skupinu pro trest smrti;

  3.  naléhavě vyzývá ministra spravedlnosti Tošia Ogawu, aby v budoucnu neschvaloval žádné příkazy k vykonání trestu smrti a aby podpořil práci studijní skupiny;

  4.  vyzývá Japonsko, aby neúnavně usilovalo o návrat k praxi uplatňované od listopadu 1981 do března 1993, kdy de facto platilo moratorium na trest smrti, a aby vybízelo veřejné orgány, poslance, organizace občanské společnosti a sdělovací prostředky, aby se zapojili do celonárodní diskuse o uplatňování trestu smrti v Japonsku;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a komisaři OSN pro lidská práva a premiérovi, ministru spravedlnosti a parlamentu Japonska.