Procedure : 2012/2542(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0089/2012

Indgivne tekster :

RC-B7-0089/2012

Forhandlinger :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Afstemninger :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0065

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 126kWORD 77k
15.2.2012
PE483.148v01-00}
PE483.149v01-00}
PE483.150v01-00}
PE483.151v01-00}
PE483.152v01-00} RC1
 
B7-0089/2012}
B7-0090/2012}
B7-0091/2012}
B7-0092/2012}
B7-0093/2012} RC1

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

PPE (B7‑0089/2012)

S&D (B7‑0090/2012)

Verts/ALE (B7‑0091/2012)

GUE/NGL (B7‑0092/2012)

ALDE (B7‑0093/2012)


om dødsstraffen i Japan


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om dødsstraffen i Japan  

Europa-Parlamentet,

 der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution 63/168, der opfordrer til gennemførelse af FN’s Generalforsamlings resolution 62/149 af 18. december 2007 med opfordring til et verdensomspændende moratorium for idømmelser af dødsstraf og for henrettelser;

 der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution 65/206 af 21. december 2010 om et moratorium for anvendelsen af dødsstraf,

 der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf,

 der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om et universelt moratorium for dødsstraf,

 der henviser til sin beslutning af 13. juni 2002 om afskaffelse af dødsstraf i Japan, Sydkorea og Taiwan,

 der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2010 om verdensdagen mod dødsstraf,

 der henviser til fælleserklæringen fra Catherine Ashton, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekretær, i anledning af den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf den 10. oktober 2011

 der henviser til EU’s erklæring af 6. april 2011 om ophævelsen af dødsstraf, der opfordrer lande med observatørstatus i Europarådet, herunder Japan, til at ophæve dødsstraffen,

 der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Japan ratificerede i 1999,

 der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at EU er stærkt engageret i indsatsen for at afskaffe dødsstraf overalt og stræber efter at opnå en universel accept af princippet om retten til liv,

B.  der henviser til, at 2011 er det første år uden nogen henrettelse i Japan siden 1993; der imidlertid henviser til, at den nye justitsminister, Toshio Ogawa, ifølge presseforlydender har meddelt, at han ikke har i sinde at videreføre sin forgænger Hiraoka Hideos ”tilbageholdenhedspolitik” og derfor atter vil være rede til at undertegne henrettelsesordrer;

C.  der henviser til de betydelige fremskridt, der er gjort hen imod afskaffelsen af dødsstraf i verden såvel som til det stigende antal lande, der har afskaffet dødsstraffen,

D.  der henviser til, at et officielt tilsagn fra Japan, som er et af Asiens førende demokratier og et fremtrædende medlem af det internationale samfund, om afskaffelse af dødsstraf ikke blot vil være i tråd med den internationale tendens, men også sende et kraftigt signal til hele verden om, at retten til liv skal respekteres og beskyttes;

E.  der henviser til, at omtrent 130 dødsdømte personer i Japan i øjeblikket sidder på dødsgangen;

F.  der henviser til, at fanger og deres advokater ikke underrettes om henrettelsen før den dag, den skal finde sted, og at de pårørende først underrettes efter handlingen, hvilket er særlig grusomt i betragtning af de mange års ventetid på dødsgangen;

1.  glæder sig over EU’s forbindelser med Japan, der er baserede på et fælles engagement til fordel for frihed, demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

2.  glæder sig over, at der ikke er foretaget nogen henrettelser i Japan siden juli 2010, og at justitsministeriet i 2010 oprettede en undersøgelsesgruppe om dødsstraf;

3.  opfordrer indtrængende justitsminister Toshio Ogawa til ikke at godkende nogen henrettelsesordrer i fremtiden og til at støtte undersøgelsesgruppen i dens arbejde;

4.  opfordrer Japan til at videreføre sine bestræbelser på at vende tilbage til det moratorium, der reelt var i kraft fra november 1981 til marts 1993 og til at tilskynde myndighederne, medlemmerne af parlamentet, civilsamfundets organisationer og medierne til at indgå i en offentlig debat om landets anvendelse af dødsstraf;

5.  pålægger sin formand at sende den beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter, FN’s generalsekretær, FN’s højkommissær for menneskerettigheder og til Japans premierminister, justitsminister og det japanske parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik