Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0089/2012Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0089/2012

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par nāvessodu Japānā

15.2.2012

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7‑0089/2012)
S&D (B7‑0090/2012)
Verts/ALE (B7‑0091/2012)
GUE/NGL (B7‑0092/2012)
ALDE (B7‑0093/2012)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin ALDE grupas vārdā
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2012/2542(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0089/2012
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0089/2012
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nāvessodu Japānā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju Nr. 63/168, ar kuru aicina īstenot 2007. gada 18. decembra ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju Nr. 62/149, kurā aicināts noteikt pasaules mēroga moratoriju nāvessoda piespriešanai un izpildīšanai,

–   ņemot vērā ANO Ģenerālās Asamblejas 2010. gada 21. decembra rezolūciju Nr. 65/206 par moratoriju attiecībā uz nāvessoda izmantošanu,

–   ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu,

–   ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 27. septembra rezolūciju par vispārēja moratorija noteikšanu nāvessodam,

–   ņemot vērā Parlamenta 2002. gada 13. jūnija rezolūciju par nāvessoda atcelšanu Japānā, Dienvidkorejā un Taivānā,

–   ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par Pasaules dienu pret nāvessodu,

–   ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton un Eiropas Padomes ģenerālsekretāra Thorbjørn Jagland 2011. gada 10. oktobra kopīgo deklarāciju par Eiropas un Pasaules dienu pret nāvessodu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. gada 6. aprīļa paziņojumu par nāvessoda atcelšanu, kurā Eiropas Padomes novērotājas valstis, tostarp Japānu, aicināja atcelt nāvessodu,

–   ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu un to, ka Japāna šo konvenciju ratificēja 1999. gadā,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A. tā kā Eiropas Savienība ir stingri apņēmusies risināt jautājumu par nāvessoda atcelšanu visā pasaulē un cenšas panākt, lai visur tiktu atzīts pamatprincips par tiesībām uz dzīvību;

B.  tā kā Japānā 2011. gads kopš 1993. gada bija pirmais gads, kad netika izpildīts neviens nāvessods; tā kā saskaņā ar preses ziņām jaunais tieslietu ministrs Toshio Ogawa tomēr paziņoja, ka nevēlas turpināt sava priekšgājēja Hiraoka Hideo piesardzīgo politiku un būtu gatavs atkal parakstīt nāvessoda izpildes rīkojumus;

C. tā kā ir panākts ievērojams progress ceļā uz nāvessoda atcelšanu visā pasaulē un arvien vairāk valstu vairs nepiemēro nāvessodus;

D. tā kā, ja Japāna, kas ir viena no vadošajām demokrātijām Āzijā un būtiska starptautiskās sabiedrības locekle, oficiāli apņemsies atcelt nāvessodu, tas ne tikai atbilstu starptautiskajai tendencei, bet arī dotu spēcīgu signālu visai pasaulei, ka tiesības uz dzīvību ir jāievēro un jāaizsargā;

E.  tā kā pašlaik Japānā nāvessoda izpildi gaida aptuveni 130 uz nāvi notiesātās personas;

F.  tā kā ieslodzītos un viņu juridiskos pārstāvjus par nāvessoda izpildīšanu informē tikai tajā dienā, kad to izpilda, un ģimenes par to uzzina tikai vēlāk, kas ir īpaši nežēlīgi, ņemot vērā ilgos ieslodzījumā pavadītos gadus līdz nāvessoda izpildei,

1.  atzinīgi vērtē to, ka ES attiecības ar Japānu pamatojas uz kopīgu atbalstu brīvībai, demokrātijai, tiesiskumam un cilvēktiesībām;

2.  atzinīgi vērtē to, ka kopš 2010. gada jūlija Japānā nav izpildīti nāvessodi un ka 2010. gadā Tieslietu ministrijā izveidoja nāvessoda izpētes grupu;

3.  steidzami aicina tieslietu ministru Toshio Ogawa turpmāk neapstiprināt nevienu nāvessoda izpildes rīkojumu un atbalstīt izpētes grupas darbu;

4.  aicina Japānu turpināt centienus atgriezties pie de facto moratorija, kas bija spēkā no 1981. gada novembra līdz 1993. gada martam, un mudina valsts iestādes, parlamenta deputātus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un plašsaziņas līdzekļus iesaistīties valsts mēroga debatēs par nāvessoda izmantošanu valstī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un ANO cilvēktiesību komisāram, kā arī Japānas ministru prezidentam, tieslietu ministram un parlamentam.