Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0089/2012Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0089/2012

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om dödsstraffet i Japan

15.2.2012

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7‑0089/2012)
S&D (B7‑0090/2012)
Verts/ALE (B7‑0091/2012)
GUE/NGL (B7‑0092/2012)
ALDE (B7‑0093/2012)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin för ALDE-gruppen
Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2012/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0089/2012
Ingivna texter :
RC-B7-0089/2012
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om dödsstraffet i Japan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 63/168, i vilken det uppmanas till ett genomförande av resolution 62/149 av den 18 december 2007, i vilken det uppmanades till ett världsomfattande moratorium för dödsstraff och avrättningar,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 65/206 av den 21 december 2010 om ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet,

–   med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraffet,

–   med beaktande av sin resolution av den 27 september 2007 om ett allmänt moratorium för dödsstraff,

–   med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2002 om avskaffandet av dödsstraffet i Japan, Sydkorea och Taiwan,

–   med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om världsdagen mot dödsstraffet,

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, och Europarådets generalsekreterare, Thorbjørn Jagland, på Europadagen och världsdagen mot dödsstraffet den 10 oktober 2011,

–   med beaktande av Europeiska unionens uttalande av den 6 april 2011 om avskaffande av dödsstraffet, i vilket länder med observatörsstatus i Europarådet, däribland Japan, uppmanas att avskaffa dödsstraffet,

–   med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som Japan ratificerade 1999,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen är starkt engagerad i arbetet med att avskaffa dödsstraffet överallt i världen och strävar efter att nå en allmän acceptans av den grundläggande principen om rätten till liv.

B.  För första gången sedan 1993 verkställdes inga avrättningar i Japan under 2011. Enligt tidningsuppgifter har emellertid den nye justitieministern, Toshio Ogawa, tillkännagett att han inte ville fortsätta sin föregångare Hiraoka Hideos ”försiktighetspolitik” och att han skulle vara beredd att på nytt underteckna avrättningsorder.

C. Man har kommit långt på vägen mot att avskaffa dödsstraffet i hela världen, och fler och fler länder gör sig av med dödsstraffet.

D.  Ett officiellt åtagande från Japan, en ledande demokrati i Asien och en viktig medlem av världssamfundet, om att avskaffa dödsstraffet skulle inte bara vara i linje med den internationella utvecklingen utan även sända en kraftfull signal över hela världen om att rätten till liv måste respekteras och skyddas.

E.  För närvarande väntar omkring 130 personer som dömts till döden i Japan på att deras straff ska verkställas.

F.  Fångarna och deras juridiska ombud informeras inte om avrättningen förrän samma dag som den ska äga rum, och de anhöriga informeras först efter att avrättningen har verkställts. Detta är särskilt grymt med tanke på de många år som fångarna väntar på att straffet ska verkställas.

1.  Europaparlamentet välkomnar att EU:s relation med Japan bygger på ett gemensamt engagemang för frihet, demokrati, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet gläds åt att inga avrättningar har ägt rum i Japan sedan juli 2010 och åt att det inrättades en reflektionsgrupp för dödsstraffet i det japanska justitieministeriet 2010.

3.  Europaparlamentet vädjar till justitieminister Toshio Ogawa att inte godkänna några avrättningsorder i framtiden och att stödja reflektionsgruppens arbete.

4.  Europaparlamentet uppmanar Japan att fortsätta sitt arbete för att återgå till det de facto-moratorium som rådde från november 1981 till mars 1993 och att uppmuntra myndigheter, parlamentsledamöter, organisationer i det civila samhället och medier att engagera sig i en nationell debatt om tillämpningen av dödsstraffet i landet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, medlemsstaternas parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt till Japans premiärminister och justitieminister och det japanska parlamentet.