Společný návrh usnesení - RC-B7-0131/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0131/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nigérii

12. 3. 2012

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B7‑0131/2012)
Verts/ALE (B7‑0133/2012)
EFD (B7‑0134/2012)
ALDE (B7‑0137/2012)
PPE (B7‑0138/2012)
S&D (B7‑0149/2012)

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman za skupinu S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Corinne Lepage za skupinu ALDE
Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR
Fiorello Provera za skupinu EFD

Postup : 2012/2550(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0131/2012
Předložené texty :
RC-B7-0131/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nigérii

Evropský parlament,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 26. prosince 2011 o bombových útocích, k nimž došlo na Boží hod vánoční, a na její prohlášení ze dne 22. ledna 2012 o bombových útocích ve městě Kano,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 27. prosince 2011 ohledně útoků v Nigérii,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Nigérie ratifikovala dne 29. října 1993,

–   s ohledem na druhou revizi dohody z Cotonou 2007–2013, kterou Nigérie ratifikovala dne 27. září 2010,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981 ratifikovanou Nigerií dne 22. června 1983,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky, a zejména na její ustanovení o ochraně svobody náboženského vyznání uvedená v kapitole IV – Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání,

–   s ohledem na setkání ministrů Nigérie a EU, které se konalo v Abudži dne 8. února 2012,

–   s ohledem na rezoluci Výboru OSN pro lidská práva E/CN.4/RES/2005/69, která obsahuje požadavek, aby „generální tajemník jmenoval zvláštního zástupce pro otázky lidských práv a nadnárodních korporací a ostatních podnikatelských subjektů“,

–   s ohledem na doporučení obsažená ve zprávě Programu OSN pro životní prostředí, aby byl vytvořen úřad pro obnovu životního prostředí v oblasti Ogoni,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že je pobouřen posledními vlnami ozbrojených a bombových útoků ze strany islamistické sekty Boko Haram, při nichž bylo dne 20. ledna ve městě Kano zabito nejméně 185 osob a které se zaměřily převážně na policejní stanice; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram varovala obyvatele města Kano prostřednictvím letáků šířených v noci po městě, že její útoky proti bezpečnostním složkám budou pokračovat, a naléhavě je vyzývala, aby vytrvali, dokud tato skupina bude bojovat za nastolení „islámského systému“;

B.  vzhledem k tomu, že organizace pro lidská práva prokázala zapojení islamistické skupiny Boko Haram do útoků na policejní stanice, vojenská zařízení, kostely, banky a také do sebevražedného bombového útoku na sídlo OSN, při němž zahynulo nejméně 24 osob a více než 100 dalších osob bylo zraněno;

C. vzhledem k tomu, že v reakci na násilí skupiny Boko Haram provedla nigerijská policie a armáda mimosoudní popravy mnoha osob podezřelých z příslušnosti k této skupině;

D. vzhledem k tomu, že útoky Boko Haram byly zacíleny na křesťany, a to zejména na Boží hod vánoční, kdy byly v sérii bombových útoků zabity desítky osob, přičemž nejkrvavější útok před katolickým kostelem nedaleko hlavního města Abudža připravil o život 44 osob; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram vyhlásila křesťanům náboženskou válku s cílem vypudit je ze severní části země, kde většinu tvoří muslimové;

E.  vzhledem k tomu, že dne 3. ledna dala Boko Haram křesťanům na severu Nigérie ultimátum, aby oblast do tří dnů opustili; vzhledem k tomu, že dne 5. ledna bylo zabito nejméně 8 křesťanů, kteří se účastnili bohoslužby ve městě Gombe, a dne 6. ledna bylo ve městě Mubi zabito dalších 20 křesťanů, kteří se účastnili smutečního obřadu;

F.  vzhledem k tomu, že dne 26. února dva sebevražední atentátníci ze skupiny Boko Haram odpálili výbušniny umístěné v autě před kostelem ve městě Jos, přičemž zabili tři osoby a 38 jich zranili; vzhledem k tomu, že dne 21. února extrémisté odpálili bombu před kostelem ve městě Suleja a zranili přitom pět osob;

G. vzhledem k tomu, že 4. března skupina Boko Haram vyhlásila, že zahájí sérii řízených útoků s cílem vyhladit celou křesťanskou komunitu žijící v severní části země;

H. vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání a přesvědčení a svoboda svědomí a myšlení jsou základními a univerzálními hodnotami a stěžejními prvky demokracie; vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala chránit svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a svobodu svědomí a myšlení a zdůraznila, že vlády mají povinnost tyto svobody zaručit na celém světě;

I.   vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je odpovědná za smrt více než 900 osob při 160 různých útocích, k nimž došlo od července 2009; vzhledem k tomu, že podle nedávných zpráv existuje možná spojitost mezi Boko Haram a AQMI (z fr. Al Qaeda au Maghreb Islamique, neboli Al–Kájda v islámském Maghrebu), jež by mohla být vážnou hrozbou pro mír a bezpečnost v oblasti Sahelu a západní Afriky;

J.   vzhledem k tomu, že v reakci na eskalaci násilí prezident Goodluck Jonathan vyhlásil dne 31. prosince 2011 v několika státech výjimečný stav a dočasně uzavřel hranice s Čadem, Kamerunem a Nigerem; vzhledem k tomu, že prezident přiznal, že se skupině Boko Haram podařilo proniknout do státních institucí a bezpečnostních složek a že zkorumpovaní úředníci údajně opatřili skupině Boko Haram zbraně;

K. vzhledem k tomu, že problémy v Nigérii pramení z nedostatečného hospodářského rozvoje a že toto napětí má kořeny v desetiletích záště mezi domorodými skupinami obyvatel, které soupeří o kontrolu nad úrodnou zemědělskou půdou s migranty a usedlíky z muslimského severu, kteří náleží k etniku Hausa;

L.  vzhledem k tomu, že mírové řešení konfliktů předpokládá dodržování lidských práv, přístup ke spravedlnosti, konec beztrestnosti a spravedlivý přístup ke zdrojům a k přerozdělování příjmů v zemi tak bohaté na ropu, jako je Nigérie;

M. vzhledem k tomu, že přestože je Nigérie celosvětově osmým největším producentem ropy, většina z jejích 148 milionů obyvatel žije pod hranicí chudoby;

N. vzhledem k tomu, že výdaje nigerijské vlády na dotace paliv činí ročně přibližně 8 miliard amerických dolarů; vzhledem k tomu, že v zemích bohatých na zdroje, kde panují obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými, jako je tomu v případě Nigérie, patří dotované palivo k jedné z mála výhod, které nechvalně zkorumpovaná vláda zpronevěřující zisky z ropy poskytuje obyvatelstvu;

O. vzhledem k tomu, že na začátku tohoto roku přinutily násilné protesty veřejnosti a týdenní generální stávka prezidenta Goodlucka Jonathana, aby znovu částečně zavedl dotace na palivo; vzhledem k tomu, že mezinárodní finanční instituce jako Mezinárodní měnový fond namítají, že dotace by našly lepší využití při financování vzdělávání, zdravotnictví a dalších služeb;

P.  vzhledem k tomu, že špatné řízení a zneužívání obrovských přírodních zdrojů země, zejména ropy, ze strany vládnoucí elity i nadále pokračuje se stejnou intenzitou; vzhledem k tomu, že opakované úniky ropy v rámci nadnárodních ropných operací, sabotáže potrubí, krádeže surové ropy a rozšířené spalování plynu způsobily silné znečištění delty Nigeru; vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN by obnova životního prostředí v nigerijské oblasti Ogoni, kde se těží ropa, mohla patřit k nejrozsáhlejším a nejdelším projektům odstraňování ropných úniků na světě, pokud se má uvést kontaminovaná pitná voda, půda, vodní toky a ostatní ekosystémy do původního výborného stavu;

Q. vzhledem k tomu, že Hajia Zainab Mainaová, ministryně pro ženské záležitosti a sociální rozvoj, odsoudila vysoký počet případů znásilnění a sexuálního násilí na ženách v zemi a prohlásila, že má-li se zastavit tento znepokojující vývoj, je naprosto nezbytné, aby byl přijat návrh zákona o „násilí proti osobám“;

R.  vzhledem k tomu, že podle nigerijského federálního trestního řádu je za homosexuální chování ukládáno až 14 let vězení, a vzhledem k tomu, že v některých státech, v nichž se uplatňuje právo šáría, hrozí za dobrovolný homosexuální vztah v případě mužů trest smrti a v případě žen bičování a šest měsíců vězení; vzhledem k tomu, byly nedávno předloženy návrhy na federální právní předpisy, které staví svazky osob stejného pohlaví mimo zákon a trestají je až 14 lety vězení; vzhledem k tomu, že Národní shromáždění se dvakrát pokusilo takový zákon prosadit, ale zabránili mu v tom zahraniční a domácí aktivisté v oblasti lidských práv;

S.  vzhledem k tomu, že nigerijští odboráři a obránci lidských práv Osmond Ugwu a Raphael Elobuike jsou zadržováni ve federálním vězení ve státě Enugu na jihovýchodě Nigérie a byli po svém zadržení při protestech pracujících dne 24. října 2011 obviněni z pokusu o vraždu policisty; vzhledem k tomu, že podle organizací Amnesty InternationalHuman Rights Watch nemá žaloba proti těmto osobám žádné důkazy;

T.  vzhledem k tomu, že EU je významným dárcem finanční pomoci Nigérii a že Komise a federální vláda Nigérie podepsaly dne 12. listopadu 2009 strategický dokument Nigérie–ES a národní orientační program na období 2008–2013, podle něhož bude EU financovat projekty zaměřené mj. na mír,bezpečnost a lidská práva;

U. vzhledem k tomu, že podle článku 8 revidované dohody z Cotonou se EU zapojuje do pravidelného politického dialogu s Nigérií o lidských právech a demokratických zásadách, včetně otázek etnické, náboženské a rasové diskriminace;

1.  důrazně odsuzuje nedávné projevy násilí, zejména teroristické útoky islamistické sekty Boko Haram, a tragické ztráty na životech v postižených oblastech Nigérie a vyjadřuje soustrast pozůstalým a účast raněným;

2.  nabádá všechny komunity, aby se chovaly zdrženlivě a usilovaly o nenásilné způsoby řešení neshod mezi náboženskými a etnickými skupinami v Nigérii;

3.  naléhá na nigerijskou vládu, aby co nejrychleji ukončila násilí a aby zaručila bezpečnost a ochranu obyvatel Nigérie a dodržování lidských práv;

4.  vyzývá nigerijského prezidenta, aby podněcoval navázání dialogu mezi představiteli náboženství a náboženských vyznání a posílil svobodu myšlení, svědomí a vyznání;

5.  zdůrazňuje význam nezávislého a nestranného soudnictví, k němuž je zajištěn přístup, pro skoncování s beztrestností a zlepšení dodržování zásad právního státu a základních práv obyvatelstva;

6.  vyzývá federální vládu, aby vyšetřila příčiny posledních projevů násilí a také zajistila, aby pachatelé násilných činů byli postaveni před soud; zejména vyzývá federální vládu, aby důrazně zakročila proti skupině Boko Haram, jež těží z hluboko zakořeněného náboženského napětí v Nigérii a využívá je k posílení svého vlivu;

7.  zdůrazňuje význam regionální spolupráce pro vypořádání se s hrozbou možného propojení mezi skupinou Boko Haram a organizací AQMI; vybízí země v regionu, aby prohloubily svou spolupráci, a to i prostřednictvím příslušných regionálních organizací, s cílem zabránit propojení mezi skupinou Boko Haram a AQMI; vyzývá orgány a instituce EU a členské státy, aby tomuto regionálnímu úsilí poskytovaly svou podporu;

8.  důrazně odsuzuje zabití britského občana Chrise McManuse a italského státního příslušníka Franca Lamolinara, dvou inženýrů pracujících pro italskou stavební firmu, kteří byli drženi jako rukojmí organizací AQMI po dobu 10 měsíců v severní Nigérii a zemřeli při neúspěšném pokusu o jejich osvobození dne 8. března, a vyjadřuje svou soustrast rodinám obětí;

9.  vyzývá k hlubšímu prozkoumání základních příčin konfliktu, včetně příčin sociálního, ekonomického a etnického napětí, a k tomu, aby se zamezilo obecným a zjednodušeným vysvětlením založeným pouze na náboženském vyznání, která nemohou tvořit základ dlouhodobého a trvalého vyřešení problémů tohoto regionu;

10. vyzývá federální vládu, aby chránila obyvatelstvo své země a snažila se vyřešit hlavní příčiny násilí tím, že všem občanům zajistí stejná práva a vyřeší problémy týkající se kontroly nad úrodnou zemědělskou půdou, nezaměstnanosti a chudoby;

11. vyzývá federální vládu, aby bojovala proti korupci, chudobě a nerovnosti a aby prosazovala sociální, politické a hospodářské reformy s cílem vybudovat demokratický, stabilní, bezpečný a svobodný stát, který dbá na lidská práva;

12. vyzývá orgány, aby řešily skutečné problémy občanů žijících v severních oblastech země, které jsou daleko více postiženy chudobou než některé bohatší jižní státy, a aby se zlepšení katastrofálních životních podmínek těchto lidí stalo prioritou, aniž by se přehlížely jižní státy s podobnými problémy;

13. vyzývá nigerijské orgány a zahraniční společnosti působící v ropném odvětví v Nigérii, aby napomohly posílit správu zlepšením transparentnosti a odpovědnosti v těžebním odvětví, a vyzývá společnosti, aby se zapojily do iniciativy v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu a zveřejňovaly částky, které platí nigerijské vládě;

14. zdůrazňuje, že je třeba, aby nigerijské orgány a nadnárodní ropné společnosti vyvinuly maximální úsilí a zamezily probíhající kontaminaci a aby provedly doporučení Programu OSN pro životní prostředí s cílem odstranit škody na životním prostředí vzniklé v důsledku ropného znečištění;

15. důrazně vybízí nigerijské orgány k tomu, aby zajistily, že bude schválen návrh zákona o násilí vůči osobám, a doufá, že tento zákon zamezí vysokému počtu případů sexuálního násilí a dalšího násilí vůči ženám;

16. vyzývá ke zrušení stávajících právních předpisů, které kriminalizují homosexualitu, přičemž v některých případech ji trestají ukamenováním; vyzývá nigerijský parlament, aby zamítl zákon o zákazu manželství mezi osobami stejného pohlaví, který by v případě schválení vystavil lesbické ženy, gaye, bisexuály a transsexuály – a to jak nigerijské státní příslušníky, tak i cizince – vážné hrozbě násilí a zatčení;

17. vyzývá vládu, aby propustila odborového předáka Osmonda Ugwua a člena odborů Raphaela Elobuikeho s ohledem na nedostatek důkazů, kterými proti nim disponuje žalobce;

18. znovu připomíná své obavy ohledně plnéhoúčinného dodržování práva na svobodu náboženského vyznání všech náboženských menšinmnoha třetích zemích;této souvislosti zdůrazňuje, že svoboda konání bohoslužeb je jednímmnoha aspektů práva na svobodu náboženského vyznání, neboť toto právo zahrnujesvobodu změnit své náboženské vyznánítaké je projevovat při výuce, provádění a dodržování náboženských úkonů,to samostatně čikolektivu,soukromí, na veřejnosti či na institucionální úrovni;této souvislosti zdůrazňuje, že veřejný prvek je ústředním bodem svobody náboženského vyznáníže zabraňování tomu, aby křesťané vyznávali svou víru veřejně,omezování projevů jejich náboženství pouze na jejich soukromou sféru je vážným porušením jejich práva na svobodu náboženského vyznání;

19. zdůrazňuje, žemnoha částech světa stále existují překážky, které brání jednotlivcům svobodně se hlásit ke své víře,vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku AshtonovouKomisi, aby se zasazovalyřešení takovýchto otázeksouvislostipříslušnými iniciativami Komiseoblasti lidských práv;

20. vyzývá vysokou představitelku, která zodpovídá za Evropskou službu pro vnější činnost, aby v Nigérii přikročila k opatřením, jež budou spojovat diplomatické kroky s dlouhodobou rozvojovou spoluprací s cílem dosáhnout míru, bezpečnosti, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv;

21. naléhavě vyzývá EU, aby i nadále vedla politický dialog s Nigérií podle článku 8 revidované Dohody z Cotonou a v této souvislosti se věnovala otázkám souvisejícím univerzálními lidskými právy, včetně svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání nebo víry, jak jsou zakotvena ve všeobecných, regionálních a národních nástrojích v oblasti lidských práv;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, federální vládě Nigérie, orgánům Africké unie a společenství ECOWAS, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu.