Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0131/2012Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0131/2012

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Olukord Nigeerias

12.3.2012

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid
ECR (B7‑0131/2012)
Verts/ALE (B7‑0133/2012)
EFD (B7‑0134/2012)
ALDE (B7‑0137/2012)
PPE (B7‑0138/2012)
S&D (B7‑0149/2012)

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean, Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel
Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel

Menetlus : 2012/2550(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0131/2012
Esitatud tekstid :
RC-B7-0131/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Nigeerias

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse asepresidendi / kõrge esindaja Ashtoni 26. detsembri 2011. aasta avaldust jõulupühal toimunud pommirünnakute kohta ja 22. jaanuari 2012. aasta avaldust Nigeerias Kano linnas toimunud pommirünnakute kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 27. detsembri 2011. aasta avaldust Nigeerias toimunud rünnakute kohta,

–   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse 1966. aasta kodanike- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Nigeeria ratifitseeris 29. oktoobril 1993,

–   võttes arvesse Cotonou lepingu teist, ajavahemikku 2007–2013 hõlmavat muutmist, mille Nigeeria ratifitseeris 27. septembril 2010,

–   võttes arvesse 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille Nigeeria ratifitseeris 22. juunil 1983,

–   võttes arvesse 1981. aastal vastu võetud ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–   võttes arvesse Nigeeria Liitvabariigi põhiseadust ja eriti selle IV peatüki (Mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus) sätteid usuvabaduse kaitse kohta,

–   võttes arvesse 8. veebruaril 2012. aastal Abujas toimunud Nigeeria ja ELi ministrite kohtumist,

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste komisjoni resolutsiooni E/CN.4/RES/2005/69, milles nõutakse, et peasekretär määraks inimõiguste ning rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude äriettevõtete eriesindaja,

–   võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi aruandes esitatud soovitusi luua Oguni osariigi keskkonna taastamise amet,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nigeeria kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et Euroopa Parlament on jahmunud hiljutistest peamiselt politseijaoskondade vastu suunatud relva- ja pommirünnakute lainetest, mille korraldas islamistlik terrorirühmitus Boko Haram ning mille käigus sai Kano linnas 20. jaanuaril surma vähemalt 185 inimest; arvestades, et öösel linnas levitatud lendlehtedes hoiatas Boko Haram Kano elanikke, et nende rünnakud julgeolekuteenistuste vastu jätkuvad, ja nõudis kannatlikkust, kuni kestab rühmituse võitlus „islami režiimi” kehtestamise nimel;

B.  arvestades, et inimõigusteorganisatsioonid on dokumenteerinud islamistliku rühmituse Boko Harami osaluse rünnakutes politseijaoskondadele, sõjaväerajatistele, kirikutele, pankadele, samuti enesetapupommirünnakus ÜRO peakorterile, mille käigus tapeti vähemalt 24 inimest ja vigastada sai rohkem kui 100 inimest;

C. arvestades, et vastusena Boko Harami vägivallale hukkasid Nigeeria politsei- ja sõjaväejõud kohtuväliselt arvukalt kahtlusaluseid rühmituse liikmeid;

D. arvestades, et Boko Haram on võtnud sihikule kristlased, kusjuures esimesel jõulupühal sai mitme pommirünnaku käigus surma kümneid inimesi ja kõige rängem rünnak nõudis pealinna Abuja lähistel asuva katoliku kiriku juures 44 inimelu; ning arvestades, et Boko Haram on pühendunud kristlaste vastu suunatud ususõjale ja otsustanud ajada nad välja riigi põhjaosast, kus moslemid on ülekaalus;

E.  arvestades, et 3. jaanuaril esitas Boko Haram ultimaatumi ja andis kristlastele Põhja-Nigeeriast lahkumiseks kolm päeva aega; arvestades, et 5. jaanuaril tapeti Gombes vähemalt kaheksa palveteenistusel osalenud kristlast ja 6. jaanuaril tapeti Mubis 20 kristlasest leinajat;

F.  arvestades, et 26. veebruaril õhkisid Josi linnas kaks Boko Harami enesetaputerroristi kiriku vahetus läheduses autopommi ning tapsid 3 inimest ja vigastasid 38 inimest; arvestades, et 21. veebruaril õhkisid äärmuslased Suleja linnas kiriku vahetus läheduses pommi ning vigastasid viit inimest;

G. arvestades, et 4. märtsil teatas Boko Haram, et rühmitus algatab koordineeritud rünnakute seeria, mille eesmärk on hävitada kogu riigi põhjapoolsetes piirkondades elav kristlaste kogukond;

H. arvestades, et usu-, veendumus-, südametunnistuse- ja mõttevabadus on põhilised ja üldised väärtused ning demokraatia olulised osad; arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt kinnitanud, et austab usu-, veendumus-, südametunnistuse- ja mõttevabadust, ning on rõhutanud, et riikide valitsuste kohus on tagada need vabadused kogu maailmas;

I.   arvestades, et rühmitust Boko Haram süüdistatakse enam kui 900 inimese tapmises ligikaudu 160 rünnakus alates 2009. aasta juulist; arvestades, et mitme hiljutise teate kohaselt võib Boko Harami ja AQMI (islamistliku Magribi Al-Qaida) vahel olla seos, mis võib tõsiselt ohustada Saheli piirkonna ning Lääne-Aafrika rahu ja julgeolekut;

J.   arvestades, et vägivallapuhangu tõttu kuulutas president Goodluck Jonathan 2011. aasta 31. detsembril paljudes osariikides välja erakorralise seisukorra ning sulges ajutiselt piirid Tšaadi, Kameruni ja Nigeriga; arvestades, et president on tunnistanud, et Boko Haram on sisse imbunud riigiasutustesse ja julgeolekujõududesse ning väidetavalt on korrumpeerunud ametnikud Boko Haramit relvadega varustanud;

K. arvestades, et Nigeeria probleemid on tingitud majanduse puudulikust arengust ja pinge allikaks on aastakümneid kestnud vimm kohalike elanikerühmade vahel, kes konkureerivad riigi hausakeelsest islamistlikust põhjaosast tulnud sisserändajate ja asunikega viljakate põllumaade pärast;

L.  arvestades, et konfliktide rahumeelne lahendamine nõuab inimõiguste austamist, õiguskaitse kättesaadavust ja karistamatuse kõrvaldamist, samuti õiglase juurdepääsu tagamist ressurssidele ja tulude õiglast ümberjaotamist niisuguses naftarikkas riigis nagu Nigeeria;

M. arvestades, et kuigi Nigeeria on naftatootjana maailma riikide seas kaheksandal kohal, elab enamik riigi 148 miljonist elanikust allpool vaesuspiiri;

N. arvestades, et Nigeeria valitsus kulutab aastas kütuse subsideerimiseks umbes 8 miljardit USA dollarit; arvestades, et Nigeeria-sarnastes riikides, mis on ressursside poolest rikkad ja kus rikaste ja vaeste vahel valitseb suur lõhe, on subsideeritud kütus üks väheseid eeliseid, mida naftalt teenitud kasumit kuritarvitanud teadaolevalt korrumpeerunud valitsus pakub;

O. arvestades, et vägivaldsed avalikud protestid ja nädalapikkune üldstreik sundisid president Goodluck Jonathani käesoleva aasta alguses kütusesubsiidiumi osaliselt taastama; arvestades, et rahvusvahelised finantsasutused, nagu Rahvusvaheline Valuutafond, on seisukohal, et neid subsiidiume võiks pigem kasutada hariduse, tervishoiu- ja muude teenuste rahastamiseks;

P.  arvestades, et võimueliit jätkab endiselt riigi oluliste loodusvarade − eelkõige nafta − vastutustundetut haldamist ja kuritarvitamist; arvestades peale selle, et rahvusvaheliste naftakompaniide tegevuse käigus tekkinud naftalekked, torujuhtmete saboteerimine, toornafta vargus ja ulatuslik gaasipõletamine on Nigeri deltas suure reostuse tekitanud; arvestades, et ÜRO aruande kohaselt võib Nigeeria Oguni osariigi naftapiirkonna keskkonnaseisundi taastamisest saada maailma suurim ja pikaajalisim naftareostuse kõrvaldamise projekt, kui saastunud joogivesi, pinnas, veekogud ja muud ökosüsteemid soovitakse täielikult reostuseelses seisundis taastada;

Q. arvestades, et naisküsimuste ja sotsiaalse arengu minister Hajia Zainab Maina on riigis toimunud sagedased vägistamisjuhtumid ja muu naistevastase seksuaalvägivalla hukka mõistnud ning nentinud, et sellele murettekitavale suundumusele lõpu tegemiseks tuleb isikuvastase vägivalla seadus tingimata vastu võtta;

R.  arvestades, et Nigeeria föderaalse kriminaalkoodeksi kohaselt võidakse homoseksuaalse käitumise korral määrata kuni 14-aastane vanglakaristus; arvestades, et teatavates šariaati rakendavates osariikides määratakse meestevahelise vastastikusel nõusolekul põhineva homoseksuaalse suhte eest karistuseks surmanuhtlus ning naiste homoseksuaalse suhte eest piitsutamine ja 6-kuuline vanglakaristus; arvestades, et hiljuti tehti ettepanek võtta vastu üleriigiline seadus, mis kuulutaks samasooliste ühenduse kuriteoks ja karistaks seda kuni 14-aastase vangistusega; arvestades, et Nigeeria Rahvuskogu on püüdnud seda õigusakti vastu võtta kahel korral, kuid teiste riikide ja Nigeeria enda inimõiguste aktivistid ei lasknud seda teha;

S.  arvestades, et pärast seda, kui nad 2011. aasta 24. oktoobril toimunud töötajate miitingul vahistati, on Nigeeria ametiühinguaktiviste ja inimõiguste kaitsjaid Osmond Ugwut ja Raphael Elobuiket kinni peetud Nigeeria kaguosas asuvas Enugu föderaalvanglas ja neid süüdistatakse politseiniku tapmise katses; arvestades, et Amnesty Internationali ja Human Rights Watchi andmetel puuduvad nende süü tõendamiseks tõendid;

T.  arvestades, et EL on Nigeeria peamine rahaline toetaja; arvestades, et komisjon ja Nigeeria föderaalvalitsus kirjutasid 12. novembril 2009. aastal alla Nigeeria-EÜ riigistrateegia dokumendile ja 2008.–2013. aasta riiklikule sihtprogrammile, mille alusel EL rahastab muu hulgas rahu, julgeoleku ja inimõiguste tagamisele suunatud projekte;

U. arvestades, et muudetud Cotonou lepingu artikli 8 kohaselt peab EL Nigeeriaga regulaarset poliitilist dialoogi inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete teemal, mis hõlmab ka rahvusliku, usulise või rassilise diskrimineerimise küsimusi;

1.  mõistab kindlalt hukka äsjased vägivallaaktid, eelkõige islamistliku terrorirühmituse Boko Haram poolt toime pandud rünnakud ja traagilised surmajuhtumid nende rünnakute sihtmärgiks olnud Nigeeria piirkondades, ning avaldab kaastunnet hukkunute omastele ja kannatanuile;

2.  nõuab tungivalt, et kõik kogukonnad ilmutaksid vaoshoitust ja otsiksid rahumeelseid võimalusi Nigeeria usuliste ja etniliste rühmade erimeelsuste lahendamiseks;

3.  nõuab tungivalt, et Nigeeria valitsus teeks vägivallatsemisele võimalikult kiiresti lõpu ja tagaks riigi elanikkonnale julgeoleku ja kaitse ning inimõiguste järgimise;

4.  kutsub Nigeeria presidenti üles toetama eri religioonide ja veendumuste tunnistajate vahelist dialoogi ning edendama mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadust;

5.  rõhutab sõltumatu, erapooletu ja kõigile kättesaadava kohtusüsteemi olulisust, et teha lõpp karistamatusele, edendada õigusriiki ja elanikkonna põhiõigusi;

6.  palub, et föderaalvalitsus viiks läbi uurimise hiljutise vägivalla põhjuste väljaselgitamiseks ning tagaks, et vägivallategude toimepanejad antakse kohtu alla; kutsub föderaalvalitsust üles eelkõige astuma vastu Boko Haramile, kes oma positsiooni tugevdamiseks kasutab ära Nigeeria põliseid usulisi pingeid;

7.  rõhutab piirkondliku koostöö olulisust Boko Harami ja AQMI võimalikust seotusest tuleneva ohu vähendamisel; ergutab kõnealuse piirkonna riike koostööd süvendama, muu hulgas asjaomaste piirkondlike organisatsioonide kaudu, et takistada Boko Harami ja AQMI koostööd; palub ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel neid piirkondlikke jõupingutusi toetada;

8.  mõistab karmilt hukka Suurbritannia kodaniku Chris McManuse ja itaallase Franco Lamolinara tapmise – tegemist oli Itaalia ehitusettevõttes töötanud inseneridega, keda AQMI kümme kuud Nigeeria põhjaosas pantvangis hoidis – ebaõnnestunud vabastamisaktsiooni käigus 8. märtsil ning väljendab kaastunnet ohvrite perekondadele;

9.  nõuab, et uuritaks põhjalikumalt konflikti sügavamaid põhjusi, sh sotsiaalseid, majanduslikke ja etnilisi pingeid, ning välditaks ainult usulistel erinevustel põhinevaid üldistatud ja lihtsustatud seletusi, mida ei saa võtta aluseks selle piirkonna probleemide pikaajalise ja püsiva lahenduse leidmisel;

10. kutsub föderaalvalitsust üles kaitsma oma elanikkonda ja tegelema vägivalla põhjustega, tagades võrdsed õigused kõigile kodanikele ja lahendades muu hulgas viljakate põllumaade jaotuse, tööpuuduse ja vaesuse probleemi;

11. kutsub föderaalvalitsust üles võitlema korruptsiooni, vaesuse ja ebavõrdsuse vastu ning hoogustama sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke ümberkorraldusi, et luua demokraatlik, stabiilne, turvaline ja vaba riik, kus järgitakse inimõigusi;

12. palub ametivõimudel riigi põhjaosa piirkondades − mis on palju vaesemad kui mõned jõukamad lõunaosariigid − elavate kodanike tegelikele probleemidele lahendused leida ning seadma nende piirkondade elanike kesiste elamistingimuste parandamise esmatähtsale kohale, unustamata seejuures samasuguste probleemidega lõunaosariike;

13. kutsub Nigeeria ametivõime ja Nigeeria naftasektoris tegutsevaid välismaised ettevõtteid üles läbipaistvuse ja vastutuse suurendamise kaudu kaevandustööstuse juhtimise parandamisele kaasa aitama ning palub ettevõtetel kaevandustööstuse läbipaistvuse algatusest kinni pidada ja summad, mida nad Nigeeria valitsusele maksavad, avalikustada;

14. rõhutab, et Nigeeria ametivõimud ja rahvusvahelised naftakompaniid peavad tegema kõik, et lõpetada jätkuv reostamine, ning rakendama ÜRO keskkonnaprogrammi soovitusi naftareostuse tagajärjel tekkinud keskkonnakahju kõrvaldamiseks;

15. palub Nigeeria valitsusel igati tagada, et isikuvastase vägivalla seadus vastu võetaks, ning loodab, et see aitab kaasa sagedaste seksuaalvägivalla ja muu naistevastase vägivalla juhtude tõkestamisele;

16. nõuab, et kehtivad õigusaktid, mille kohaselt on homoseksuaalsus kriminaalkuritegu, mille puhul on mõnel juhul karistusena ette nähtud kividega surnuks viskamine, tunnistataks kehtetuks; palub Nigeeria parlamendil loobuda samasooliste abielu keelustava seaduse menetlemisest, sest kui see seadus vastu võetaks, seaks see nii Nigeeria kodanikest kui ka välismaalastest homo-, bi- ja transseksuaalid tõsisesse vägivalla- ja vahistamisohtu;

17. palub valitsusel ametiühingu juhi Osmond Ugwu ja ühingu liikme Raphael Elobuike vabastada, sest nende süü tõendamiseks puuduvad tõendid;

18. väljendab veel kord muret usuvabaduse täieliku ja faktilise austamise pärast seoses kõigi usuvähemustega paljudes kolmandates riikides; rõhutab sellega seoses, et usukommete järgimise vabadus on ainult üks usuvabaduse õiguse tahke, sest usuvabadus hõlmab vabadust vahetada oma usku ja väljendada seda ka usu õpetamisel, praktiseerimisel ja järgimisel individuaalsel ja kollektiivsel ning eraviisilisel, avalikul ja institutsioonilisel tasandil; rõhutab selles valguses, et avalikkuse element on usuvabaduses keskse tähtsusega ning et kristlaste ja teiste takistamine oma usku avalikult väljendada, taandades nende usu eraasjaks, rikub tõsiselt õigust usuvabadusele;

19. rõhutab, et paljudes maailma piirkondades esineb veel takistusi usukommete vabal järgimisel, ning palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal Ashtonil ja Euroopa Komisjonil rõhutada neid küsimusi seoses asjaomaste inimõigustealaste algatustega;

20. palub Euroopa välisteenistuse eest vastutaval välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal võtta Nigeerias meetmeid, milles diplomaatia vahendid oleksid ühendatud pikaajalise arengukoostööga ning mille eesmärk oleks saavutada rahu, julgeolek, hea valitsemistava ja inimõiguste järgimine;

21. nõuab tungivalt, et EL jätkaks poliitilist dialoogi Nigeeriaga vastavalt muudetud Cotonou lepingu artiklile 8, ning pööraks seega tähelepanu probleemidele seoses üldiste inimõigustega, kaasa arvatud mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusega ja mittediskrimineerimisega mis tahes alusel, nagu on sätestatud rahvusvahelistes, piirkondlikes ja riiklikes inimõigusi käsitlevates õigusaktides;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Nigeeria föderaalvalitsusele, Aafrika Liidu ja Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse institutsioonidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Peaassambleele, AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.