Menetlus : 2012/2553(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0135/2012

Esitatud tekstid :

RC-B7-0135/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0089

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 136kWORD 86k
13.3.2012
PE483.186v01-00}
PE483.191v01-00}
PE483.192v01-00}
PE483.193v01-00}
PE483.195v01-00} RC1
 
B7-0135/2012}
B7-0140/2012}
B7-0141/2012}
B7-0142/2012}
B7-0143/2012} RC1

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

ECR (B7‑0135/2012)

PPE (B7‑0140/2012)

ALDE (B7‑0141/2012)

S&D (B7‑0142/2012)

Verts/ALE (B7‑0143/2012)


Kasahstan


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere, Monica Luisa Macovei fraktsiooni PPE nimel
Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni S&D nimel
Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel
Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kasahstani kohta  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ELi lepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse üldsätteid ja ELi toimimise lepingu artiklis 218 sätestatud rahvusvaheliste lepingute sõlmimise menetlust,

–   võttes arvesse ELi Kesk-Aasia piirkonna strateegiat,

–   võttes arvesse EÜ ja Kasahstani vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1999. aastal, eelkõige selle artiklit 2 (üldpõhimõtete osa),

–   võttes arvesse 21.–22. juunil 2007. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogul vastu võetud ELi strateegiat Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta ning 24. juuni 2008. aasta ja 28. juuni 2010. aasta eduaruandeid,

–   võttes arvesse nõukogu 24. mai 2011. aasta avaldust Kasahstani kohta,

–   võttes arvesse ELi poolt OSCE alalises nõukogus 3. novembril ja 22. detsembril 2011. aastal ning 19. jaanuaril, 26. jaanuaril ja 9. veebruaril 2012. aastal tehtud avaldusi Kasahstani kohta ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 17. detsembri 2011. aasta avaldust Žangaözenis toimunud sündmuste kohta ja 17. jaanuari 2012. aasta avaldust 15. jaanuaril 2012. aastal toimunud Kasahstani parlamendivalimiste kohta,

–   võttes arvesse OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) juhitud 15. jaanuari 2012. aasta parlamendivalimiste vaatlusmissiooni avaldust esialgsete leidude kohta ja järeldusi,

–   võttes arvesse OSCE meediavabaduse valdkonna esindaja 25. jaanuari 2012. aasta avaldust meedia olukorra kohta Kasahstanis,

–   võttes arvesse OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo direktori 1. veebruari 2012. aasta avaldust Kasahstani opositsiooni mahasurumise kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasiat käsitleva strateegia kohta(1),

–   võttes arvesse oma 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni (ÜRO inimõiguste nõukogu kohta) lõiget 23(2),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et nii EL kui ka Kasahstan võiksid saada tihedamast koostööst olulist kasu ja et Euroopa Parlament toetab seda eesmärki, rõhutades, et majanduskoostöö peab käima käsikäes poliitilise koostööga ja põhinema poliitilisel tahtel rakendada ja hoida au sees ühiseid väärtusi, arvestades, et Kasahstanil on Kesk-Aasia majandusarengus ja piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku saavutamises ülioluline roll;

B.  arvestades, et läbirääkimisi uue täiendatud ELi ja Kasahstani lepingu üle, mis peaks asendama praegu kehtiva partnerlus- ja koostöölepingu, alustati 2011. aasta juunis;

C. arvestades, et Kasahstani president allkirjastas 17. veebruaril 2012 mitu õigusakti, mille eesmärgiks on töösuhete, töötajate õiguste ja sotsiaaldialoogi õigusliku aluse parandamine ja kohtusüsteemi sõltumatuse suurendamine;

D. arvestades, et 16. detsembril 2011. aastal tapeti suur hulk inimesi ning veelgi rohkem sai vigastada rahutustes Lääne-Kasahstanis Žangaözeni linnas, kus linna peaväljakul toimus meeleavaldus, millest võttis osa üle 3000 inimese, et avaldada toetust naftatöölistele, kes streikisid alates maikuust kõrgema palga ja paremate töötingimuste nimel ning õiguse eest valida oma esindajad ametiühingus;

E.  arvestades, et ametivõimude teatel hukkus 17 inimest, sest nagu sõltumatud allikad ja pealtnägijad kinnitavad, ründas märulipolitsei meeleavaldajaid, avades tsiviilelanike ning relvastamata streikijate ja nende pereliikmete pihta tule; arvestades, et pärast kokkupõrkeid kuulutasid Kasahhi ametivõimud välja erakorralise seisukorra ning keelasid ajakirjanikel ja sõltumatutel vaatlejatel Žangaözeni linna siseneda; arvestades, et erakorraline seisukord tühistati lõpuks 31. jaanuaril 2012, kuid tunnistajate ütluste kohaselt võis surma saanuid olla palju rohkem; arvestades, et piirkondlikud ametiasutused on lubanud sündmuste käigus surma saanute peredele rahalist toetust;

F.  arvestades, et on veel ebaselge, mis täpselt Žangaözenis 16. detsembril 2011 juhtus; arvestades, et võimud katkestasid kõigepealt sideühenduse ja seejärel piirati juurdepääsu linnale erakorralise seisukorraga, mis kestis 31. jaanuarini 2012; arvestades, et sõltumatu ajakirjanduse hirmutamine ja tema vastu toimunud ägedad rünnakud koos hirmuõhkkonnaga elanike hulgas takistavad suurema selguse saamist;

G. arvestades, et 2011. aasta detsembrikuust saadik on arreteeritud ligikaudu 43 inimest, nende hulgas naftatööliste streigi silmapaistvad juhid ja aktivistid Talat Saktaganov, Roza Tuletajeva ja Natalja Ažigalijeva, keda võib süüdimõistmisel ees oodata kuni kuueaastane vanglakaristus; arvestades, et Uralski linnas peeti 3. veebruaril 2012. aastal kinni mitu islamismis süüdistatud noort, keda kahtlustati Žangaözeni massirahutuste korraldamises;

H. arvestades, et Kasahstani president nõudis nende sündmuste täieulatuslikku uurimist, asutas selleks valitsuskomisjoni, mida juhib esimene asepeaminister ning kutsus uurimises osalema ka rahvusvahelisi eksperte, muu hulgas ÜROst; arvestades, et mitmed politseiametnikud on tulirelva mittekohase kasutamise eest uurimise all, kuigi ühelegi neist ei ole veel süüdistust esitatud;

I.   arvestades, et on mitmeid teateid selle kohta, et kinnipeetuid on piinatud ja halvasti koheldud; arvestades, et ka sellega seoses on vaja viia läbi usaldusväärne uurimine, millele peab järgnema nõuetekohane kohtuprotsess;

J.   arvestades, et OSCE ei pidanud 15. jaanuaril 2012. aastal toimunud üldvalimisi OSCE standarditele vastavaks, kuna hääletamisel rikuti mitmeid eeskirju ning valitsev partei kasutas oma populaarsuse suurendamiseks riigi varasid ja loosungeid, mistõttu puudusid vajalikud tingimused tõeliselt pluralistlike valimiste korraldamiseks, kuigi seekord oli valimiste tehniline külg hästi korraldatud;

K. arvestades, et 6. jaanuaril kirjutas Kasahstani president alla riigi julgeoleku seadusele, millega tugevdatakse julgeolekuteenistuse volitusi ja kinnitatakse, et isikuid, kes kahjustavad riigi mainet rahvusvahelisel areenil, võidakse lugeda „destruktiivseteks” ning nad peavad arvestama sellest tulenevate tagajärgedega;

L.  arvestades, et inimõiguste olukord on Kasahstanis viimaste kuude jooksul halvenenud, nagu märgitakse ka OSCE alalises nõukogus tehtud ELi avaldustes ning OSCE meediavabaduse valdkonna esindaja ja OSCE/ODIHRi direktori hiljutistes avaldustes;

M. arvestades, et 2011. aasta septembris võtsid ametivõimud vastu religiooniseaduse, milles kohustatakse kõiki usundirühmi ennast uuesti registreerima ning milles sisalduvad sätted, mis võivad keelata Kasahstani kodanikel vabalt oma usku praktiseerida; arvestades, et hiljuti vastu võetud seadused usu, massimeedia ja riigi julgeoleku kohta sisaldavad kõik sätteid, millega tugevdatakse Kasahstani poliitilise süsteemi ebaliberaalseid tunnuseid ja mis on vastuolus väljakuulutatud demokratiseerimise eesmärkidega;

N. arvestades, et Aktau linnakohus mõistis 8. augustil 2011. aastal naftasektori töötajate advokaadi Natalja Sokolova süüdi „sotsiaalsete ebakõlade õhutamises” ja „aktiivses ebaseaduslikes kogunemistes osalemises” ning määras talle 6 aastat vangistust;

O. arvestades, et Kasahstan, lootes suurendada oma tõsiseltvõetavust rahvusvahelisel tasandil, oli 2010. aastal OSCE eesistujariik ning kohustus teostama mitmeid demokraatlikke reforme ja järgima selle organisatsiooni põhimõtteid;

P.  arvestades, et viimase kahe kuu jooksul on opositsiooniparteid ja organisatsioonid Alga, Azat ja Kasahstani Sotsialistlik Liikumine ning sõltumatu meedia, sealhulgas ajalehed Vzgljad, Golos Respubliki ja Respublika ning satelliittelevisioonikanal Stan TV, ning sõltumatud ametiühingud, sealhulgas ametiühing Žanartu ja muud kodanikuühiskonna organisatsioonid, sattunud üha suurema surve alla ning kinni on peetud Alga partei esimees Vladimir Kozlov ja Vzgljadi peatoimetaja Igor Vinjavski; arvestades, et 28. jaanuaril osales Almatõs repressioonide vastasel loata meeleavaldusel umbes 1000 inimest, et nõuda ametivõimudelt poliitilise tagakiusamise lõpetamist;

Q. arvestades, et opositsiooniparteid on teatanud kavatsusest korraldada 24. märtsil Almatõs protestikoosolek, et tähistada 100 päeva möödumist Žangaözeni tapmistest;

R.  arvestades, et Vladimir Kozlovi vahistamine ja eraldatuses hoidmine vahetult pärast kohtumisi Euroopa Parlamendis ja Euroopa välisteenistuses on ELi jaoks veel üheks muretsemise põhjuseks ja osutab sellele, kui tähtis on kaitsta meie institutsioonide suutlikkust pidada dialoogi paljude osalejatega ELi partnerriikides, ilma et sellega kaasneksid negatiivsed tagajärjed dialoogipartneritele;

1.  rõhutab ELi ja Kasahstani vaheliste suhete olulisust ja vajadust tugevdada poliitilist ja majanduslikku koostööd, muu hulgas sellistes strateegilistes valdkondades nagu demokraatia, inimõigused, keskkond, energeetika, kaubandus ja transport, millele lisandub võitlus terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku uimastikaubanduse vastu; toonitab, et möödunud aastal tihenes koostöö, toimusid sagedased kõrgetasemelised kohtumised ja alustati läbirääkimistega uue partnerlus- ja koostöölepingu üle;

2.  peab väga murettekitavaks 16. detsembril 2011 Kasahstani Žangaözeni piirkonnas aset leidnud sündmusi, mille käigus sai surma 17 ja vigastada 110 inimest, ning avaldab sel puhul sügavat kaastunnet;

3.  mõistab teravalt hukka meeleavalduste vägivaldse mahasurumise politseivägede poolt Žangaözenis ning nõuab, et nende sündmuste asjus korraldataks sõltumatu ja usaldusväärne uurimine rahvusvahelise osalusega;

4.  teatab kavatsusest jätkata oma suhetes Kasahstaniga dialoogi kodanikuühiskonna esindajatega, nii nagu on tavaks suhetes muude kolmandate riikidega; eeldab lugupidamise ülesnäitamist nende dialoogide suhtes ja dialoogi osaliste head kohtlemist;

5.  on veendunud, et Lääne-Kasahstani naftasektori töövaidluse ebaõnnestunud lahendamine oli 2011. aasta detsembri keskel toimunud sündmustele eelnenud rahva süveneva rahulolematuse peapõhjuseks; on veendunud, et töötajate organiseerumisõiguse tunnustamine sõnades ja tegudes, vastastikust lugupidamist väljendav dialoog ametiühingute esindajate, tööandjate ja ametivõimude vahel, vallandatud töötajate uuesti töölevõtmine või neile uute töökohtade leidmine, hiljutiste sündmuste tagajärjel kannatanud perede toetamine ja usalduse loomine õiguskaitseorganite vastu on esmatähtsad sotsiaalse rahu ja püsiva stabiilsuse saavutamisel;

6.  kutsub Euroopa välisteenistust üles tähelepanelikult jälgima demonstratsioonide korraldamises süüdistatavate kohtumenetlusi ning edastama sellekohast teavet Euroopa Parlamendile;

7.  tunneb heameelt inimõiguste kaitsja, Kasahstani inimõiguste ja õigusriigi rahvusvahelise büroo direktori Jevgeni Žovtise ja Vremja ajakirjaniku Tohnijaz Kutšukovi hiljutise vabastamise üle, kuna neile anti 2. veebruari 2012. aasta kohtuotsusega amnestia pärast seda, kui 2009. aasta septembris oli neile mõistetud karistuseks neli aastat parandusliku töö laagris;

8.  tunneb kahetsust, et peale väheste erandite on üldine inimõiguste olukord Kasahstanis muutunud juba pikemat aega halvemaks ning teravnenud eriti viimasel ajal; nõuab tungivalt, et Kasahstani ametivõimud tagaksid vahistatud aktivistide perede turvalisuse;

9.  nõuab tungivalt, et Kasahstani ametivõimud teeksid kõik võimaliku inimõiguste olukorra parandamiseks riigis; rõhutab, et edasiminek ELi ja Kasahstani vahelise uue ja täiendatud partnerlus- ja koostöölepingu läbirääkimistes peab sõltuma poliitiliste reformide edenemisest; ergutab Kasahstani täitma endale võetud kohustust jätkata reformidega, et ehitada üles avatud ja demokraatlik ühiskond, mis hõlmaks sõltumatut kodanikuühiskonda ja opositsiooni ning kus austataks põhiõigusi ja õigusriiki;

10. hindab positiivselt viimastel kuudel tehtud õigusalaseid muudatusi, mille eesmärk on võimaldada rohkematel parteidel parlamendivalimisteks kandidaate esitada; võtab teadmiseks, et pärast hiljutisi parlamendivalimisi on uues parlamendis esindatud kolm parteid; tunneb kahetsust selle pärast, et mitmel opositsiooniparteil ei lubatud registreeruda, ning ergutab Kasahstani ametivõime jätkama tõeliselt pluralistlike valimiste tagamiseks vajalikke reforme ja toetama sõltumatu meedia ja valitsusväliste organisatsioonide tegevust;

11. kutsub Kasahstani ametivõime üles tegelema OSCE/ODHIRi tähelepanekutega võimalikult kiiresti, et võimaldada riigi opositsioonil täita talle kuuluvat osa demokraatlikus ühiskonnas, ning võtta kõik vajalikud meetmed, et viia valimised kooskõlla rahvusvaheliste valimisstandarditega; palub Euroopa välisteenistusel Kasahstani nende probleemide lahendamisel aidata;

12. võtab teadmiseks tegevuskava, mille teemaks on Kasahstani ühinemine WTOga, mis aitaks luua võrdsemaid tingimusi mõlema poole äriringkondadele, hõlbustaks ja liberaliseeriks kaubandust ning annaks tunnistust koostööst ja avatusest; rõhutab, et ühinemisega tekib Kasahstanil juriidiline kohustus täita kõiki WTO eeskirju, sealhulgas loobumine protektsionistlikest meetmetest;

13. väljendab hukkamõistu opositsiooniliidrite ja ajakirjanike 2012. aasta jaanuarist saadik kestva vangistuse üle ja kutsub Kasahstani ametivõime üles lõpetama riigi poliitilise opositsiooni ja sõltumatu meedia mahasurumist ning vabastama kõik isikud, keda hoitakse kinni poliitilistel põhjustel, kaasa arvatud partei Alga juht Vladimir Kozlov, ajalehe Vzgljad peatoimetaja Igor Vinjavski ja streikinud naftatööliste advokaat Natalja Sokolova ning kõik OSCE alalises nõukogus tehtud ELi avaldustes nimetatud isikud, kes on veel kinnipeetavad; nõuab, et Vladimir Kozlovile antaks oma lähimate pereliikmete, sealhulgas oma naisega suhtlemise võimalus, ja et korraldataks tema tervisliku seisundi sõltumatu hindamine;

14. nõuab tungivalt, et Kasahstani ametivõimud austaksid viivitamata senisest enam ühinemis-, kogunemis-, sõna- ja usuvabadust, võttes arvesse OSCE esindajate ja organite soovitusi, ning pööraksid suurt tähelepanu rahvusvahelistele kohustustele, mida Kasahstan on võtnud, sealhulgas lubadustele, mis anti enne otsust nimetada Kasahstan 2010. aastal OSCE eesistujaks; juhib tähelepanu 2009. aastal vastuvõetud hästi ettevalmistatud riiklikule inimõiguste alasele tegevuskavale ja nõuab tungivalt, et Kasahstani ametivõimud seda täielikult rakendaksid;

15. on veendunud, et Kasahstani ametivõimud ja ühiskond saaksid sellistest meetmetest suurt kasu, eelkõige pidades silmas stabiilsust, turvalisust ja riigi kindlat tagasijõudmist endisele rahvusvahelisele positsioonile;

16. rõhutab, kui oluline on ELi ja Kasahstani ametivõimude vaheline inimõiguste alane dialoog, mille raames saab kõiki probleeme vabalt arutada; nõuab dialoogi intensiivistamist, et muuta see tõhusamaks ja tulemustele orienteeritumaks ning kaasata kodanikuühiskonna esindajaid;

17. kutsub ELi ja eelkõige liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat asjade arengut hoolikalt jälgima, arutama kõiki murettekitavaid küsimusi Kasahstani ametivõimudega, pakkuma abi ning andma regulaarselt aru Euroopa Parlamendile;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon asepresidendile ja kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Kasahstani Vabariigi valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.

(1)

P7_TA-PROV(2011)0588

(2)

P7_TA-PROV(2012)0058

Õigusteave - Privaatsuspoliitika