Предложение за обща резолюция - RC-B7-0152/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0152/2012

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата

  13.3.2012

  внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  Verts/ALE (B7‑0152/2012)
  GUE/NGL (B7‑0153/2012)
  PPE (B7‑0154/2012)
  S&D (B7‑0155/2012)
  ALDE (B7‑0156/2012)
  ECR (B7‑0157/2012)

  Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Илиана Иванова, Jacek Protasiewicz от името на групата PPE
  Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Илияна Малинова Йотова, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Кристиан Вигенин, Ивайло Калфин, Евгени Кирилов от името на групата S&D
  Renate Weber, Sarah Ludford, Метин Казак, Филиз Хакъева Хюсменова, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld от името на групата ALDE
  Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen от името на групата Verts/ALE
  Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan от името на групата ECR
  Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka от името на групата GUE/NGL


  Процедура : 2012/2554(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0152/2012
  Внесени текстове :
  RC-B7-0152/2012
  Разисквания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид членове 2, 3, 4 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 и 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

  –   като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право[1],

  –   като взе предвид Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки[2],

  –   като взе предвид Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход[3],

  –   като взе предвид изявлението от 11 февруари 2012 г. на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг на уебсайта на PVV,

  –   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

  A. като има предвид, че в началото на февруари нидерландската Партия на свободата (PVV) откри гореща линия в интернет – „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, с която хората се призовават да съобщават за оплаквания, породени от „мащабната трудова миграция” на „европейски граждани от Централна и Източна Европа”, по-специално поляци, румънци и българи; като има предвид, че хората биват питани, в частност, дали са се сблъсквали с проблеми, свързани с противообществено поведение, и дали са загубили своите работни места заради някой от тези граждани;

  Б.  като има предвид, че свободното движение на граждани в Европейския съюз е залегнало в член 21 от ДФЕС, а свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз – в член 45 от ДФЕС;

  В.  като има предвид, че правото на защита от дискриминация на основание националност е залегнало в член 18 от ДФЕС, а защитата от дискриминация на основание раса или етнически произход – в член 10 от ДФЕС;

  Г.  като има предвид, че правото на свобода на мисълта е залегнало в член 10 от Хартата на основните права, а свободата на изразяване – в член 11 от въпросната харта;

  Д. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на демокрацията и принципите на правовата държава, посочени в член 2 от ДЕС, както и на безусловното спазване на основните права и свободи, залегнало в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

  Е.  като има предвид, че държавите членки имат задължение да гарантират на всички граждани на ЕС, че не са обект на дискриминация или стигматизиране, когато живеят и работят в рамките на ЕС;

  Ж. като има предвид, че горещата линия на PVV открито подбужда към дискриминация срещу работници от Европейския съюз от страните от Централна и Източна Европа и създава разделение между общностите в нидерландското общество;

  З.  като има предвид, че уебсайтът на PVV подкопава свободното движение на хора и правото на недискриминация съгласно Директива 2004/38/ЕО и съответните членове от Договора;

  И. като има предвид, че нидерландското правителство е подписало споразумение за парламентарна подкрепа с PVV, като по този начин може да разчита на мнозинство в нидерландския парламент;

  Й. като има предвид, че нидерландското правителство засега не е осъдило официално горещата линия на PVV;

  К. като има предвид, че посланиците в Нидерландия на десет централно- и източноевропейски страни отправиха категорично възражение срещу уебсайта, заявявайки, че „той насърчава негативно възприемане на специфична група граждани на ЕС в рамките на нидерландското общество”;

  Л. като има предвид, че според най-новите изследвания, проведени от университета „Erasmus” в Ротердам[4], работниците мигранти от централно- и източноевропейските държави оказват значителен принос за нидерландската икономика и нидерландския пазар на труда;

  М. като има предвид, че през последните години ангажираността в политиката на нидерландското правителство по отношение на европейската интеграция значително отслабна, както демонстрира позицията на настоящото нидерландско правителство по въпроси като разширяването на „Шенген” и свободното движение на работници;

  Н. като има предвид, че е налице реална опасност подобни горещи линии да бъдат открити и в други държави членки;

  1.  твърдо осъжда създадения от PVV уебсайт, тъй като той противоречи на основните европейски ценности, а именно човешко достойнство, свобода, равенство, спазване на принципите на правовата държава и зачитане на правата на човека, и застрашава да разруши самата основа на Съюза, изградена от плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и свободата на движение;

  2.  счита, че горещата линия на PVV е една злонамерена инициатива, насочена към създаването на разделение в обществото и извличането на политически активи за сметка на работниците от Централна и Източна Европа;

  3.  настойчиво призовава министър-председателя Mark Rutte да осъди от името на нидерландското правителство тази пагубна инициатива и лично да се дистанцира от нея; освен това подчертава задължението на всички правителства в ЕС да гарантират правата на свободно движение и недискриминация, като поради това призовава Европейския съвет да осъди официално горещата линия на PVV, тъй като тя подкопава тези права и представлява оскърбление за европейските ценности и принципи;

  4.  настоятелно призовава нидерландското правителство да не се преструва, че не забелязва политиката на Партията на свободата, която е в противоречие с основни ценности на ЕС;

  5.  призовава нидерландските власти да проверят дали тази инициатива е довела до подбуждане към омраза и дискриминация;

  6.  подчертава, че работниците от страните, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 г., оказаха положително въздействие върху икономиките на държавите членки, без да предизвикват сериозни смущения на техните пазари на труда, като допринесоха в значителна степен за постигането на устойчив икономически растеж в ЕС;

  7.  призовава нидерландското правителство да отговори незабавно на изпратените от Комисията писма относно планирано законодателство, което може да се окаже в нарушение на Директива 2004/38/EО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, и да предприеме последващи действия за изпълнение на исканията на Парламента, отправени в неговите резолюции;

  8.  призовава Комисията и Съвета да положат максимални усилия, за да спрат разпространяването на ксенофобски настроения, като изразените на този уебсайт, и да гарантират ефективното прилагане на рамковото решение относно расизма и ксенофобията във всички държави членки;

  9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета на Европа и правителствата и парламентите на държавите членки.