Společný návrh usnesení - RC-B7-0152/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0152/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích

13. 3. 2012

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7‑0152/2012)
GUE/NGL (B7‑0153/2012)
PPE (B7‑0154/2012)
S&D (B7‑0155/2012)
ALDE (B7‑0156/2012)
ECR (B7‑0157/2012)

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova, Jacek Protasiewicz za skupinu PPE
Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin, Evgeni Kirilov za skupinu S&D
Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE
Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan on behalf of the ECR Group
Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka on behalf of the GUE/NGL Group


Postup : 2012/2554(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0152/2012
Předložené texty :
RC-B7-0152/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 2, 3, 4 a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU), na články 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 a 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), na Listinu základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP),

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva[1],

–   s ohledem na směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států[2],

–   s ohledem na směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ[3],

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise Viviane Redingové ze dne 11. února 2012[4] o internetové stránce strany PVV,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že počátkem února zahájila nizozemská Strana pro svobodu (PVV) provoz internetové stránky „Meldpunt Midden en Oost Europeanen“ a vyzvala občany, aby na ni zasílali své stížnosti týkající se „hromadné migrace pracovních sil ze střední či východní Evropy“, a zejména Poláků, Rumunů a Bulharů; vzhledem k tomu, že lidé byli zejména tázáni, zda pocítili nějaké problémy v souvislosti s antisociálním chováním a zda je o pracovní místo připravil některý z občanů těchto zemí;

B.  vzhledem k tomu, že volný pohyb osob v rámci Evropské unie je zakotven v článku 21 SFEU a volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie v článku 45 SFEU;

C. vzhledem k tomu, že právo na ochranu před diskriminací na základě státní příslušnosti je zakotveno v článku 18 SFEU a ochrana před diskriminací na základě rasy nebo etnického původu v článku 10 SFEU;

D. vzhledem k tomu, že právo na svobodu myšlení je zakotveno v článku 10 Listiny základních práv a svoboda projevu v článku 11 této listiny;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách demokracie a právního státu, jak uvádí článek 2 SEU, a na jednoznačném dodržování základních práv a svobod, jak je zakotveno v Listině základních práv Evropské unie a v EÚLP;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy mají vůči všem občanům EU povinnost zajistit, aby nebyli diskriminováni či stigmatizováni bez ohledu na to, kde v Evropě žijí a pracují;

G. vzhledem k tomu, že internetová stránka zřízená stranou PVV otevřeně vybízí k diskriminaci pracovníků Evropské unie pocházejících ze zemí střední a východní Evropy a vytváří rozpory mezi jednotlivými komunitami nizozemské společnosti;

H. vzhledem k tomu, že internetová stránka strany PVV podrývá zásadu volného pohybu osob a právo na ochranu před diskriminací, jež se zakládají na směrnici 2004/38/ES a příslušných článcích Smluv;

I.   vzhledem k tomu, že nizozemská vláda uzavřela se stranou PVV dohodu o parlamentní podpoře, díky níž může spoléhat na většinu hlasů v nizozemském parlamentu;

J.   vzhledem k tomu, že nizozemská vláda zmíněnou internetovou stránku PVV dosud oficiálně neodsoudila;

K. vzhledem k tomu, že velvyslanci deseti zemí střední a východní Evropy v Nizozemsku proti této internetové stránce důrazně protestovali s tím, že „podporuje negativní vnímání konkrétní skupiny občanů EU v rámci nizozemské společnosti“;

L.  vzhledem k tomu, že podle nejnovějších studií, jež uskutečnila Erasmova univerzita v Rotterdamu[5], představují migrující pracovníci ze střední a východní Evropy pro nizozemské hospodářství a trh práce významný přínos;

M. vzhledem k tomu, že se v posledních letech výrazně snížilo úsilí nizozemské vládní politiky o evropskou integraci, jak ukazuje postoj stávající nizozemské vlády k otázkám, jako je rozšíření schengenského prostoru a volný pohyb pracovníků;

N. vzhledem k tomu, že existuje reálné nebezpečí vzniku obdobných internetových stránek v dalších členských státech;

1.  jednoznačně odsuzuje internetovou stránku zřízenou stranou PVV, neboť popírá základní evropské hodnoty lidské důstojnosti, svobody, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv a ohrožuje samotnou podstatu Unie, již tvoří pluralismus, nediskriminační zacházení, tolerance, spravedlnost, solidarita a svoboda pohybu;

2.  považuje internetovou stránku PVV za iniciativu vedenou špatnými úmysly, jejímž cílem je rozdělovat společnost a dosahovat politického zisku na úkor pracovníků ze střední a východní Evropy;

3.  rozhodně vyzývá předsedu vlády Marka Rutteho, aby jménem nizozemské vlády tuto politováníhodnou iniciativu odsoudil a aby se od ní distancoval; dále zdůrazňuje povinnost všech vlád Evropské unie zajistit právo na volný pohyb a právo na nediskriminační zacházení, a vyzývá proto Evropskou radu, aby internetovou stránku strany PVV oficiálně odsoudila, neboť tato práva ohrožuje a uráží evropské hodnoty a zásady;

4.  naléhavě vyzývá nizozemskou vládu, aby nepřehlížela postupy Strany pro svobodu, jež jsou v rozporu se základními hodnotami EU;

5.  vyzývá nizozemské orgány, aby prošetřily, zda tato iniciativa nevede k podněcování nenávisti;

6.  zdůrazňuje, že pracovníci ze zemí, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007, měli na hospodářství členských států pozitivní dopad a nezpůsobili zásadní narušení jejich trhů práce, naopak významně přispěli k dlouhodobému hospodářskému růstu EU;

7.  vyzývá nizozemskou vládu, aby urychleně odpověděla na dopisy, které jí zaslala Komise ohledně plánovaných právních předpisů, jež by mohly být v rozporu se směrnicí 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, a aby přijala opatření v návaznosti na požadavky, jež vyjádřil Parlament ve svých usneseních;

8.  vyzývá Komisi a Radu, aby vyvinuly maximální úsilí k zastavení šířících se xenofobních postojů, jako jsou ty, jež jsou vyjádřeny na této internetové stránce, a aby zajistily účinné provádění rámcového rozhodnutí o rasismu a xenofobii ve všech členských státech;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy a vládám a parlamentům členských států.