Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0152/2012Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0152/2012

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon

13.3.2012

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7‑0152/2012)
GUE/NGL (B7‑0153/2012)
PPE (B7‑0154/2012)
S&D (B7‑0155/2012)
ALDE (B7‑0156/2012)
ECR (B7‑0157/2012)

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova, Jacek Protasiewicz fraktsiooni PPE nimel
Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin, Evgeni Kirilov fraktsiooni S&D nimel
Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel
Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel


Menetlus : 2012/2554(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0152/2012
Esitatud tekstid :
RC-B7-0152/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon diskrimineerivate veebisaitide ja valitsuse reaktsiooni kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 4 ja 6, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 ja 258, Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja Euroopa inimõiguste konventsiooni,

–   võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega[1],

–   võttes arvesse direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil[2],

–   võttes arvesse direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust[3],

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi Viviane Redingi 11. veebruari 2012. aasta avaldust PVV veebisaidi kohta[4],

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et veebruari algul avas Hollandi Vabaduspartei (PVV) internetis vihjeliini „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, milles kutsutakse inimesi üles esitama kaebusi, mis on põhjustatud Kesk- ja Ida-Euroopast, eriti Poolast, Rumeeniast ja Bulgaariast pärit tööjõu massilisest sisserändest; arvestades, et inimestelt küsitakse eelkõige, kas neil on tekkinud probleeme seoses antisotsiaalse käitumisega ja kas nad on kaotanud oma töökoha mõnele mainitud riigi kodanikule;

B.  arvestades, et kodanike liikumisvabadus Euroopa Liidus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 21 ning töötajate liikumisvabadus liidu piires Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45;

C. arvestades, et õigus kaitsele diskrimineerimise eest kodakondsuse alusel on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 18 ja kaitse diskrimineerimise eest rassilise või etnilise päritolu alusel Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 10;

D. arvestades, et õigus mõttevabadusele on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 10 ning õigus sõnavabadusele selle artiklis 11;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu aluseks on Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud demokraatia ja õigusriigi põhimõtted ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud põhiõiguste ja -vabaduste kindel kaitse;

F.  arvestades, et liikmesriikidel on kohustus tagada kõigile ELi kodanikele, et neid ei diskrimineeritaks ega häbimärgistataks, ükskõik millises ELi liikmesriigis nad elavad või töötavad;

G. arvestades, et PVV vihjeliin kutsub avalikult üles Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest pärit Euroopa Liidu töötajate diskrimineerimisele ning tekitab lõhesid Hollandi ühiskonna eri kogukondade vahel;

H. arvestades, et PVV veebisait kahjustab isikute vaba liikumise põhimõtet ja õigust mittediskrimineerimisele, mis põhinevad direktiivil 2004/38/EÜ ja vastavatel aluslepingute artiklitel;

I.   arvestades, et Madalmaade valitsus on Hollandi Vabadusparteiga allkirjastanud parlamendisisese toetuse lepingu, mis lubab tal arvestada enamusega Madalmaade parlamendis;

J.   arvestades, et Madalmaade valitsus ei ole senini PVV vihjeliini ametlikult hukka mõistnud;

K. arvestades, et kümne Kesk- ja Ida-Euroopa riigi suursaadikud Madalmaades on avaldanud selle veebisaidi suhtes tugevat vastuseisu, öeldes, et „see loob Hollandi ühiskonnas teatavast ELi kodanike rühmast negatiivse pildi”;

L.  arvestades, et Rotterdami Erasmuse ülikooli hiljutiste uuringute[5] järgi annavad Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest pärit võõrtöötajad märkimisväärse panuse Madalmaade majandusse ja tööturgu;

M. arvestades, et Madalmaade valitsuse poliitika pühendumine Euroopa integratsioonile on viimastel aastatel tunduvalt vähenenud, mida näitab Madalmaade praeguse valitsuse seisukoht sellistes küsimustes nagu Schengeni ala laienemine ja tööjõu vaba liikumine;

N. arvestades, et eksisteerib reaalne oht, et samasugused vihjeliinid avatakse ka teistes liikmesriikides;

1.  mõistab teravalt hukka PVV loodud veebisaidi, kuna see on vastuolus selliste Euroopa põhiväärtustega nagu inimväärikus, vabadus, võrdõiguslikkus, õigusriigi põhimõtted ja inimõiguste austamine, ning ähvardab hävitada liidu olemasolu alused, milleks on pluralism, mittediskrimineerimine, tolerantsus, õiglus, solidaarsus ja liikumisvabadus;

2.  käsitleb PVV vihjeliini kui pahatahtlikku algatust, mille eesmärk on lõhestada ühiskond ning lõigata Kesk- ja Ida-Euroopast pärit töötajate arvel poliitilist kasu;

3.  kutsub peaminister Mark Ruttet tungivalt üles seda taunitavat algatust Madalmaade valitsuse nimel hukka mõistma ning sellest distantseeruma; rõhutab lisaks, et kõigil Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustel on kohustus tagada õigus vabale liikumisele ja mittediskrimineerimisele, ning seetõttu kutsub Euroopa Ülemkogu üles PVV vihjeliini ametlikult hukka mõistma, sest see kahjustab eelnimetatud õigusi ning on vastuolus Euroopa väärtuste ja põhimõtetega;

4.  nõuab tungivalt, et Madalmaade valitsus Vabaduspartei ELi põhiväärtustega vastuolus oleva poliitika suhtes silma kinni ei pigistaks;

5.  kutsub Madalmaade ametivõime üles selgitama välja, kas nimetatud algatus on põhjustanud vihkamisele ja diskrimineerimisele õhutamist;

6.  rõhutab, et ELiga 2004. ja 2007. aastal ühinenud riikidest pärit töötajad on liikmesriikide majandust positiivselt mõjutanud ega ole nende tööturgudel tõsiseid häireid põhjustanud, kuid on andnud märkimisväärse panuse ELi püsivasse majanduskasvu;

7.  kutsub Madalmaade valitsust üles kiiresti vastama komisjoni kirjadele kavandatavate õigusaktide kohta, mis võivad olla vastuolus direktiiviga 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, ning võtma järelmeetmeid Euroopa Parlamendi resolutsioonides esitatud nõudmistele;

8.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tegema kõik võimaliku, et peatada selliste ksenofoobsete hoiakute levik, nagu on väljendatud sellel veebisaidil, ning tagada rassismi ja ksenofoobiat käsitleva raamotsuse tulemuslik rakendamine kõigis liikmesriikides;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.