Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0152/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0152/2012

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista

  13.3.2012

  työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  Verts/ALE (B7‑0152/2012)
  GUE/NGL (B7‑0153/2012)
  PPE (B7‑0154/2012)
  S&D (B7‑0155/2012)
  ALDE (B7‑0156/2012)
  ECR (B7‑0157/2012)

  Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova, Jacek Protasiewicz PPE-ryhmän puolesta
  Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin, Evgeni Kirilov S&D-ryhmän puolesta
  Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta
  Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta
  Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta


  Menettely : 2012/2554(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0152/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0152/2012
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 4 ja 6 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 ja 258 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

  –   ottaa huomioon rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS[1],

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY[2],

  –   ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun direktiivin 2000/43/EY[3],

  –   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin 11. helmikuuta 2012 antaman lausunnon Alankomaiden vapauspuolueen PVV:n (Partij Voor de Vrijheid) verkkosivustosta[4],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että PVV otti helmikuun alussa käyttöön vihjelinjasivuston 'Meldpunt Midden en Oost Europeanen', jossa kehotetaan ihmisiä lähettämään valituksia Keski- tai Itä‑Euroopan kansalaisten – erityisesti puolalaisten, romanialaisten ja bulgarialaisten – "runsaasta työperäisestä maahanmuutosta"; ottaa huomioon, että ihmisiltä kysytään erityisesti, ovatko he kohdanneet epäsosiaaliseen käytökseen liittyviä ongelmia ja ovatko he menettäneet työpaikkansa jollekin näiden maiden kansalaiselle;

  B.  ottaa huomioon, että kansalaisten vapaa liikkuvuus unionissa on kirjattu SEUT:n 21 artiklaan ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionissa SEUT:n 45 artiklaan;

  C. ottaa huomioon, että oikeus suojeluun kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä on kirjattu SEUT:n 18 artiklaan ja oikeus suojeluun rotuun tai etniseen alkuperään perustuvalta syrjinnältä SEUT:n 10 artiklaan;

  D. ottaa huomioon, että ajatuksenvapaus on kirjattu perusoikeuskirjan 10 artiklaan ja sananvapaus perusoikeuskirjan 11 artiklaan;

  E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana ovat demokratian ja oikeusvaltion periaatteet, kuten SEU:n 2 artiklassa määrätään, sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettujen perusoikeuksien ja ‑vapauksien yksiselitteinen kunnioittaminen;

  F.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, että unionin kansalaisia ei syrjitä tai leimata, kun he asuvat ja työskentelevät Euroopassa;

  G. ottaa huomioon, että PVV:n vihjelinja yllyttää avoimesti syrjimään työntekijöitä, jotka ovat Keski- ja Itä‑Euroopan valtioista tulevia unionin kansalaisia, ja luo yhteisöjen välisiä jakolinjoja Alankomaiden yhteiskuntaan;

  H. katsoo, että PVV:n verkkosivusto murentaa direktiiviin 2004/38/EY ja asiaa koskeviin perussopimusten artikloihin perustuvaa oikeutta henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja syrjimättömyyteen;

  I.   ottaa huomioon, että Alankomaiden hallitus on allekirjoittanut parlamentaarisen tukisopimuksen PVV:n kanssa ja voi siksi luottaa saavansa enemmistön Alankomaiden parlamentissa;

  J.   ottaa huomioon, että Alankomaiden hallitus ei ole toistaiseksi virallisesti tuominnut PVV:n vihjelinjaa;

  K. ottaa huomioon, että kymmenen Keski- ja Itä‑Euroopan valtion Alankomaiden suurlähettiläät ovat vastustaneet verkkosivustoa voimakkaasti todeten, että se kannustaa suhtautumaan kielteisesti tiettyyn unionin kansalaisten ryhmään Alankomaiden yhteiskunnassa;

  L.  ottaa huomioon, että Rotterdamin Erasmus‑yliopiston viimeisimpien tutkimusten[5] mukaan Keski- ja Itä‑Euroopan valtioista tulevien siirtotyöläisten panos Alankomaiden taloudessa ja työmarkkinoilla on merkittävä;

  M. ottaa huomioon, että Alankomaiden hallituksen poliittinen sitoutuminen Euroopan yhdentymiseen on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana, mistä on osoituksena nykyisen Alankomaiden hallituksen kanta sellaisiin kysymyksiin kuin Schengen‑alueen laajentaminen ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus;

  N. katsoo, että vaarana on, että vastaavia vihjelinjoja otetaan käyttöön myös muissa jäsenvaltioissa;

  1.  tuomitsee jyrkästi PVV:n käyttöönottaman verkkosivuston, sillä se on vastoin sellaisia eurooppalaisia perusarvoja kuin ihmisarvo, vapaus, tasa‑arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja katsoo, että se uhkaa murentaa unionin perustaa, johon kuuluvat moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu ja vapaa liikkuvuus;

  2.  katsoo, että PVV:n vihjelinja on pahantahtoinen hanke, jonka tarkoituksena on luoda jakolinjoja yhteiskuntaan ja saavuttaa poliittista etua Keski- ja Itä-Euroopasta tulevien työntekijöiden kustannuksella;

  3.  kehottaa painokkaasti pääministeri Mark Ruttea tuomitsemaan Alankomaiden hallituksen puolesta tämän valitettavan hankkeen ja sanoutumaan siitä irti; korostaa lisäksi, että kaikkien unionin hallitusten velvollisuutena on taata vapaata liikkuvuutta ja syrjimättömyyttä koskevat oikeudet, ja kehottaa siksi Eurooppa‑neuvostoa tuomitsemaan virallisesti PVV:n vihjelinjan, koska se heikentää kyseisiä oikeuksia ja loukkaa unionin arvoja ja periaatteita;

  4.  kehottaa Alankomaiden hallitusta olemaan ummistamatta silmiään PVV:n toimintatavoilta, jotka ovat ristiriidassa unionin perusarvojen kanssa;

  5.  kehottaa Alankomaiden viranomaisia tutkimaan, onko tämä hanke aiheuttanut vihaan ja syrjintään yllyttämistä;

  6.  korostaa, että unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneistä valtioista tulevilla työntekijöillä on ollut myönteinen vaikutus jäsenvaltioiden talouksiin ja he eivät ole aiheuttaneet vakavaa haittaa jäsenvaltioiden työmarkkinoilla vaan antaneet merkittävän panoksen unionin talouskasvun jatkumiseen;

  7.  kehottaa Alankomaiden hallitusta vastaamaan nopeasti komission lähettämiin kirjeisiin suunnitteilla olevasta lainsäädännöstä, joka saattaa olla ristiriidassa Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY kanssa, ja toteuttamaan parlamentin päätöslauselmissaan esittämät pyynnöt;

  8.  kehottaa komissiota tekemään kaikkensa pysäyttääkseen verkkosivustolla esitettyjen kaltaisten muukalaisvihamielisten asenteiden leviämisen ja varmistamaan, että rasismista ja muukalaisvihasta tehty puitepäätös pannaan tehokkaasti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa;

  9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.