Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0152/2012Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0152/2012

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól

13.3.2012

az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7‑0152/2012)
GUE/NGL (B7‑0153/2012)
PPE (B7‑0154/2012)
S&D (B7‑0155/2012)
ALDE (B7‑0156/2012)
ECR (B7‑0157/2012)

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova, Jacek Protasiewicz a PPE képviselőcsoport nevében
Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin, Evgeni Kirilov az S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka a GUE/NGL képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2012/2554(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0152/2012
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0152/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 4. és 6. cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2., 3., 4., 9., 10., 18., 19., 20., 21., 26., 45., 49., 56., 67., 83., és 258. cikkére, az Európai Unió Alapjogi Chartájára és az emberi jogok európai egyezményére (EJEE),

–   tekintettel a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, 2008. november 28-i 2008/913/IB tanácsi kerethatározatra[1],

–   tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvre[2],

–   tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK tanácsi irányelvre[3],

–   tekintettel Viviane Redingnek, a Bizottság alelnökének a PVV által indított weboldalról szóló, 2012. február 11-i nyilatkozatára[4],

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel február elején a holland Szabadságpárt (PVV) „Meldpunt Midden en Oost Europeanen” elnevezéssel internetes forródrótot indított, és arra hívta fel a polgárokat, hogy jelentsék be a „közép- és kelet-európai”, elsősorban lengyel, román és bolgár „munkaerő tömeges bevándorlásával” kapcsolatos panaszaikat; mivel arra kérik a polgárokat, hogy írják meg, tapasztaltak-e antiszociális magatartással kapcsolatos problémákat, és elvesztették-e munkájukat a fent említett állampolgárok miatt;

B.  mivel az EUMSZ 21. cikke rögzíti a polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát, az EUMSZ 45. cikke pedig a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát;

C. mivel az EUMSZ 18. cikke kimondja az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés elleni védelemhez való jogot, az EUMSZ 10. cikke pedig rögzíti a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés elleni védelemhez való jogot;

D. mivel az Alapjogi Charta 10. cikke rögzíti a gondolatszabadsághoz való jogot, 11. cikke pedig a véleménynyilvánítás szabadságát;

E.  mivel az Európai Unió az EUSZ 2. cikkében foglaltak szerint a demokrácia és a jogállamiság értékein, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az EJEE-ben rögzített alapvető jogok és szabadságok kétségbevonhatatlan tiszteletben tartásán alapul;

F.  mivel a tagállamok kötelessége, hogy garantálják minden uniós polgár számára, hogy nem éri őket hátrányos megkülönböztetés vagy megbélyegzés, bárhol is élnek vagy vállalnak munkát Európában;

G. mivel a PVV forródrótja nyíltan felbujt a közép- és kelet-európai országokból érkező európai uniós munkavállalókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésre, és megosztottságot teremt a holland társadalom közösségei között;

H. mivel a PVV által indított weboldal veszélyezteti a személyek szabad mozgását és a megkülönböztetésmentességhez való jogot, amelyek a 2004/38/EK irányelven és a Szerződések vonatkozó cikkein alapulnak;

I.   mivel a holland kormány parlamenti támogatási megállapodást kötött a PVV-vel, és ennek köszönhetően számíthat többségre a holland parlamentben;

J.   mivel a holland kormány mindeddig nem ítélte el hivatalosan a PVV forródrótját;

K. mivel tíz közép- és kelet-európai ország hollandiai nagykövetei erőteljes tiltakozásukat fejezték ki a weboldallal szemben, kijelentve, hogy az „negatív képet sugall a holland társadalom számára az uniós polgárok egy meghatározott csoportjáról”;

L.  mivel a rotterdami Erasmus Egyetemen készített legfrissebb tanulmányok[5] szerint a Közép- és Kelet-Európából érkezett migráns munkavállalók jelentős mértékben hozzájárulnak a holland gazdaság és a holland munkaerőpiac teljesítményéhez;

M. mivel a holland kormányzati politika korábbi elkötelezettsége az európai integráció mellett az utóbbi évek folyamán jelentősen mérséklődött, ami a jelenlegi holland kormány bizonyos kérdésekben – például a schengeni térség bővítése és a munkavállalók szabad mozgása tekintetében – képviselt álláspontjában is megnyilvánul;

N. mivel fennáll a valós kockázata annak, hogy más tagállamokban is hasonló forródrótokat indítanak;

1.  határozottan elítéli a PVV által indított weboldalt, mivel az ellentétes az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának alapvető európai értékeivel, továbbá az Európai Unió lényegi alapja – azaz a pluralizmus, a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, a szolidaritás és a szabad mozgás – lerombolásának kockázatát hordozza.

2.  úgy ítéli meg, hogy a PVV forródrót rosszindulatú kezdeményezés, amely társadalmi megosztottságot kíván teremteni, és politikai előnyre akar szert tenni a kelet- és közép-európai munkavállalók kárára;

3.  nyomatékosan felszólítja Mark Rutte miniszterelnököt, hogy a holland kormány nevében ítélje el ezt a sajnálatos kezdeményezést, és határolja el magát tőle; hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Unió valamennyi kormányának kötelessége biztosítani a szabad mozgáshoz és a megkülönböztetésmentességhez fűződő jogokat, és ezért felszólítja az Európai Tanácsot, hogy hivatalosan ítélje el a PVV forródrótját, mivel az aláássa az említett jogokat, és ellentétes az európai értékekkel és alapelvekkel;

4.  felszólítja a holland kormányt, hogy ne hunyjon szemet a Szabadságpárt által folytatott, az EU alapvető értékeivel ellentétben álló politikák felett;

5.  felszólítja a holland hatóságokat annak kivizsgálására, hogy ez a kezdeményezés gyűlöletkeltéshez és hátrányos megkülönböztetéshez vezetett-e;

6.  hangsúlyozza, hogy az EU-hoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozó országokból érkező munkavállalók pozitív hatást gyakoroltak a tagállamok gazdaságaira, nem okoztak komoly zavarokat munkaerőpiacaikon, sőt, komoly hozzájárulást tettek a fenntartható gazdasági növekedéshez az EU-ban;

7.  kéri a holland kormányt, hogy mihamarabb adjon választ a Bizottság levelére azon tervezett jogszabály tárgyában, amely sértheti az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvet, és hogy tegyen eleget a Parlament által az állásfoglalásaiban kifejezésre juttatott elvárásoknak;

8.  felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést a többek között a nevezett weboldalon is megnyilvánuló idegengyűlölő magatartásformák terjedésének megfékezése érdekében, valamint biztosítsák a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározat hatékony végrehajtását valamennyi tagállamban;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.