Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0152/2012Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0152/2012

  BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų

  13.3.2012

  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
  keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
  Verts/ALE (B7‑0152/2012)
  GUE/NGL (B7‑0153/2012)
  PPE (B7‑0154/2012)
  S&D (B7‑0155/2012)
  ALDE (B7‑0156/2012)
  ECR (B7‑0157/2012)

  Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova, Jacek Protasiewicz PPE frakcijos vardu
  Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin, Evgeni Kirilov S&D frakcijos vardu
  Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu
  Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu
  Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan ECR frakcijos vardu
  Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu


  Procedūra : 2012/2554(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  RC-B7-0152/2012
  Pateikti tekstai :
  RC-B7-0152/2012
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  Europos Parlamento rezoliucija dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 3, 4 ir 6 straipsnius, į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 ir 258 straipsnius, į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK),

  –   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis[1],

  –   atsižvelgdamas į Direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje[2],

  –   atsižvelgdamas į Direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės[3],

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding 2012 m. vasario 11 d. pareiškimą dėl Nyderlandų laisvės partijos tinklalapio[4],

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

  A. kadangi vasario pradžioje Nyderlandų laisvės partija (PVV) įkūrė interneto karštąją liniją „Meldpunt Midden en Oost Europeanen“, kurioje ragina žmones teikti skundus dėl masiškos Vidurio ir Rytų Europos piliečių, ypač lenkų, rumunų ir bulgarų, darbo jėgos migracijos; kadangi visų pirma žmonių klausiama, ar jie patyrė problemų dėl asocialaus elgesio ir ar jiems teko užleisti savo darbo vietą vienam iš tokių piliečių;

  B.  kadangi laisvas piliečių judėjimas Europos Sąjungoje įtvirtintas SESV 21 straipsnyje, o laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje – SESV 45 straipsnyje;

  C. kadangi SESV 18 straipsnyje įtvirtinta teisė į apsaugą nuo diskriminacijos dėl pilietybės, o SESV 10 straipsnyje – teisė į apsaugą nuo diskriminacijos dėl rasinės arba etninės kilmės;

  D. kadangi teisė į minties laisvę įtvirtinta Pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnyje, o saviraiškos laisvė – šios chartijos 11 straipsnyje;

  E.  kadangi, kaip teigiama ES sutarties 2 straipsnyje, Europos Sąjunga grindžiama demokratijos ir teisinės valstybės vertybėmis ir, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir EŽTK, visapusišku žmogaus teisių ir laisvių paisymu;

  F.  kadangi valstybės narės yra visiems ES piliečiams įsipareigojusios užtikrinti, kad gyvendami ir dirbdami visoje Europoje jie nebus diskriminuojami ar stigmatizuojami;

  G. kadangi įkūrus PVV karštąją liniją atvirai kurstoma Europos Sąjungos darbuotojų iš Vidurio ir Rytų Europos šalių diskriminacija ir skatinamas bendruomenių susiskaidymas Nyderlandų visuomenėje;

  H. kadangi PVV svetainė kenkia laisvam asmenų judėjimui ir pažeidžia teisę į nediskriminavimą, grindžiamą Direktyva 2004/38/EB ir atitinkamais Sutarčių straipsniais;

  I.   kadangi Nyderlandų vyriausybė pasirašė su PVV parlamentinės paramos susitarimą, taigi gali tikėtis daugumos Nyderlandų parlamente;

  J.   kadangi Nyderlandų vyriausybė iki šiol oficialiai nepasmerkė PVV karštosios linijos;

  K. kadangi dešimties Vidurio ir Rytų Europos šalių ambasadoriai Nyderlanduose griežtai pasmerkė svetainę, teigdami, kad joje skatinamas neigiamas tam tikros ES piliečių grupės suvokimas Nyderlandų visuomenėje;

  L.  kadangi, remiantis naujausių tyrimų, kuriuos atliko Roterdamo Erasmus universitetas[5], duomenimis, darbuotojai migrantai iš Vidurio ir Rytų Europos šalių labai prisideda prie Nyderlandų ekonomikos augimo ir Nyderlandų darbo rinkos veikimo;

  M. kadangi Nyderlandų vyriausybės politinis įsipareigojimas palaikyti Europos integraciją pastaraisiais metais labai susilpnėjo, tai rodo dabartinės Nyderlandų vyriausybės pozicija tokiais klausimais, kaip, pvz., Šengeno erdvės plėtra ir laisvas darbuotojų judėjimas;

  N. kadangi kyla reali grėsmė, kad panašios karštosios linijos bus sukurtos ir kitose valstybėse narėse;

  1.  griežtai smerkia PVV įkurtą svetainę, nes ji pažeidžia pagrindines Europos vertybes, susijusias su žmogaus orumu, laisve, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, ir gali sugriauti patį Sąjungos pagrindą – pliuralizmą, nediskriminavimą, toleranciją, teisingumą, solidarumą ir judėjimo laisvę;

  2.  laiko PVV karštąją liniją iniciatyva, kurios buvo imtasi blogais ketinimais, kuri skatina visuomenės susiskaidymą ir kuria siekiama politinės naudos kenkiant darbuotojams iš Vidurio ir Rytų Europos;

  3.  tvirtai ragina ministrą pirmininką Marką Rutte Nyderlandų vyriausybės vardu pasmerkti šią apgailėtiną iniciatyvą ir nuo jos atsiriboti; taip pat pabrėžia, kad visos Europos Sąjungos vyriausybės turi užtikrinti teisę laisvai judėti ir būti nediskriminuojamam, taigi ragina Europos Vadovų Tarybą oficialiai pasmerkti PVV karštąją liniją, nes ja pažeidžiamos šios teisės ir prieštaraujama Europos vertybėms ir principams;

  4.  primygtinai ragina Nyderlandų vyriausybę imtis veiksmų dėl Laisvės partijos politikos, kuri prieštarauja pagrindinėms ES vertybėms;

  5.  ragina Nyderlandų valdžios institucijas ištirti, ar ši iniciatyva kursto neapykantą ir diskriminaciją;

  6.  pabrėžia, kad darbuotojai iš šalių, kurios į ES įstojo 2004 ir 2007 m., turėjo teigiamą poveikį valstybių narių ekonomikai ir dėl jų nekilo rimtų sutrikimų darbo rinkose, bet jie labai prisidėjo prie tvaraus ES ekonominio augimo;

  7.  ragina Nyderlandų vyriausybę greitai atsakyti į Komisijos siųstus laiškus dėl numatomų teisės aktų, kuriais gali būti pažeista Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, ir imtis tolesnių priemonių dėl Parlamento rezoliucijose pateiktų raginimų;

  8.  ragina Komisiją ir Tarybą imtis visų priemonių siekiant sustabdyti ksenofobinių pažiūrų, kaip tos, kurios išreikštos minėtoje svetainėje, plitimą ir užtikrinti veiksmingą Pamatinio sprendimo dėl rasizmo ir ksenofobijos įgyvendinimą visose valstybėse narėse;

  9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.