Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0152/2012Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0152/2012

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām

13.3.2012

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7‑0152/2012)
GUE/NGL (B7‑0153/2012)
PPE (B7‑0154/2012)
S&D (B7‑0155/2012)
ALDE (B7‑0156/2012)
ECR (B7‑0157/2012)

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova, Jacek Protasiewicz PPE grupas vārdā
Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin, Evgeni Kirilov S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā
Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā


Procedūra : 2012/2554(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0152/2012
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0152/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 4. un 6. pantu, Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 2., 3.,4., 9., 10., 18., 19., 20., 21., 26., 45., 49., 56., 67., 83. un 258. pantu, Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECHR),

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm[1],

–   ņemot vērā Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā[2],

–   ņemot vērā Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības[3],

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces V Redingas 2012. gada 11. februāra paziņojumu par PVV tīmekļa vietni[4],

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A. tā kā februāra sākumā Nīderlandes Brīvības partija (PVV) izveidoja palīdzības tīmekļa vietni internetā ar nosaukumu „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, aicinot cilvēkus ziņot par sūdzībām, kas saistītas ar Viduseiropas un Austrumeiropas dalībvalstu valstspiederīgo, īpaši poļu, rumāņu un bulgāru, „darbaspēka masveida migrāciju”; tā kā cilvēkiem jo īpaši tiek jautāts, vai viņi ir sastapušies ar jebkādām problēmām, kas saistītas ar antisociālu izturēšanos, un vai viņi ir zaudējuši darbu, jo viņu vietā pieņemti kādas no minēto valstu pilsoņiem;

B.  tā kā pilsoņu brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā ir nostiprināta LESD 21. pantā un strādājošo brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā ir nostiprināta LESD 45. pantā;

C. tā kā tiesības uz aizsardzību pret diskrimināciju tautības dēļ ir nostiprināta LESD 18. pantā, bet aizsardzība pret diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes dēļ — LESD 10. pantā;

D. tā kā tiesības uz domas brīvību ir nostiprinātas Pamattiesību hartas 10. pantā, bet vārda brīvība ir nostiprināta tās 11. pantā;

E.  tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz tādām vērtībām kā demokrātija un tiesiskums, kā noteikts LES 2. pantā, un cilvēktiesību un brīvību nepārprotamu ievērošanu, kā ir īpaši izcelts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un ECHR,

F.  tā kā dalībvalstīm ir pienākums pret visiem pilsoņiem nodrošināt, ka viņi netiek diskriminēti vai apzīmogoti ar aizspriedumiem, dzīvojot un strādājot Eiropā;

G. tā kā PVV izveidotā palīdzības tīmekļa vietne atklāti kūda pret strādājošiem no Viduseiropas un Austrumeiropas valstīm, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, un rada šķelšanos starp kopienām Nīderlandes sabiedrībā;

H. tā kā PVV tīmekļa vietne vēršas pret personu brīvu pārvietošanos un tiesībām uz nediskriminēšanu, kas balstītas uz Direktīvu 2004/38/EK un attiecīgajiem Līguma pantiem;

I.   tā kā Nīderlandes valdība ir parakstījusi parlamentārā atbalsta nolīgumu ar PVV un tādējādi var rēķināties ar vairākumu Nīderlandes parlamentā;

J.   tā kā Nīderlandes valdība līdz šim oficiāli nav nosodījusi PVV izveidoto palīdzības tīmekļa vietni;

K. tā kā Viduseiropas un Austrumeiropas valstu vēstnieki Nīderlandē ir stingri protestējuši pret šo tīmekļa vietni, izklāstot, ka tā „Nīderlandes sabiedrībā veicina negatīvu priekšstatu par atsevišķām ES pilsoņu grupām”;

L.  tā kā saskaņā ar jaunākajiem Roterdamas Erasmus universitātes veiktajiem pētījumiem[5] viesstrādnieki no Viduseiropas un Austrumeiropas valstīm dod nozīmīgu ieguldījumu Nīderlandes ekonomikas attīstībā un Nīderlandes darba tirgū;

M. tā kā Nīderlandes valdības politikā paredzētās saistības attiecībā uz Eiropas integrāciju iepriekšējos gados ir ievērojami samazinājušās, kā to ir parādījusi pašreizējās Nīderlandes valdības nostāja jautājumos kā, piemēram, Šengenas nolīguma darbības jomas paplašināšana un strādājošo brīva pārvietošanās;

N. tā kā pastāv reāls risks, ka līdzīgas tiešsaistes tīmekļa vietnes tiek izveidotas citās dalībvalstīs,

1.  stingri nosoda PVV izveidoto tīmekļa vietni, jo tā ir pretrunā ar Eiropas pamatvērtībām par cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu un riskē iznīcināt Savienības pašus pamatus, ko veido plurālisms, nediskriminēšana, iecietība, taisnīgums, solidaritāte un pārvietošanās brīvība;

2.  uzskata, ka PVV palīdzības tīmekļa vietnes kā iniciatīvas ar ļaunprātīgiem nodomiem mērķis ir radīt šķelšanos sabiedrībā un iegūt politisku labumu, kaitējot strādājošiem no Viduseiropas un Austrumeiropas;

3.  neatlaidīgi aicina ministru prezidentu M. Rutti Nīderlandes valdības vārdā nosodīt šo bēdīgo iniciatīvu un norobežoties no tās; turklāt uzsver Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pienākumu garantēt tiesības uz brīvu pārvietošanos un nediskriminēšanu un tālab aicina Eiropadomi oficiāli nosodīt PVV palīdzības tīmekļa vietni, jo tā apdraud šīs tiesības un vēršas pret Eiropas vērtībām un principiem;

4.  mudina Nīderlandes valdību apzināti neignorēt Brīvības partijas politiku, kura ir pretrunā ar ES pamatvērtībām;

5.  aicina Nīderlandes varas iestādes izmeklēt, vai šī iniciatīva ir izraisījusi kūdīšanu uz naidu un diskrimināciju;

6.  uzsver, ka strādājošie no valstīm, kas ES pievienojās laikposmā no 2004. gada līdz 2007. gadam, ir pozitīvi ietekmējuši dalībvalstu ekonomiku un nav izraisījuši nopietnus traucējumus to darba tirgos, toties ir devuši ievērojamu ieguldījumu noturīgā ekonomikas izaugsmē ES;

7.  aicina Nīderlandes valdību sniegt ātru atbildi uz Komisijas nosūtītajām vēstulēm par tiesību aktiem, attiecībā uz kuriem pastāv aizdomas, ka ar tiem tiek pārkāpta Direktīva 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, un ņemt vērā Parlamenta rezolūcijās minētās prasības;

8.  aicina Komisiju darīt visu iespējamo, lai apturētu ksenofobiskas attieksmes izplatīšanos, piemēram, tādas, kas pausta minētajā tīmekļa vietnē, un visās dalībvalstīs nodrošināt efektīvu pamatlēmuma par rasismu un ksenofobiju īstenošanu;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem.