Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0152/2012Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0152/2012

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor

13.3.2012

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7‑0152/2012)
GUE/NGL (B7‑0153/2012)
PPE (B7‑0154/2012)
S&D (B7‑0155/2012)
ALDE (B7‑0156/2012)
ECR (B7‑0157/2012)

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova, Jacek Protasiewicz în numele Grupului PPE
Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin, Evgeni Kirilov în numele Grupului S&D
Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE
Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2012/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0152/2012
Texte depuse :
RC-B7-0152/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 2, 3, 4 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 și 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană privind drepturile omului (CEDO),

–   având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal[1],

–   având în vedere Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora[2],

–   având în vedere Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică[3],

–   având în vedere declarația vicepreședintei Comisiei, Viviane Reding în legătură cu site-ul de internet al PVV la 11 februarie 2012[4],

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la începutul lunii februarie Partidul Libertății din Olanda (PVV) a lansat un site pe internet „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, îndemnând oamenii să relateze nemulțumirile determinate de „migrația masivă de forță de muncă” a „cetățenilor din Europa Centrală sau de Est”, în special polonezi, români și bulgari; întrucât oamenii sunt întrebați, îndeosebi, dacă au întâmpinat vreo problemă legată de comportamente antisociale și dacă și-au pierdut locul de muncă în favoarea unuia dintre acești cetățeni;

B.  întrucât libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană este consacrată prin articolul 21 din TFUE, iar libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană, prin articolul 45 din TFUE;

C. întrucât dreptul la protecție împotriva discriminării pe motive de naționalitate și la protecție împotriva discriminării pe motive de rasă sau origine etnică sunt consacrate de articolul 18, respectiv, articolul 10 din TFUE;

D. întrucât dreptul la libertatea de gândire este consacrat de articolul 10, iar libertatea de exprimare de articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale;

E.  întrucât Uniunea Europeană este întemeiată pe valorile democrației și statului de drept, după cum stipulează articolul 2 din TUE, și pe respectul neechivoc pentru drepturile și libertățile fundamentale, așa cum prevede Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Europeană privind drepturile omului;

F.  întrucât statele membre au obligația față de toți cetățenii UE de a garanta că aceștia nu sunt discriminați sau stigmatizați, indiferent de locul din Europa în care aceștia trăiesc sau muncesc;

G. întrucât site-ul PVV incită în mod deschis la discriminare împotriva lucrătorilor din Uniunea Europeană proveniți din țările din Europa Centrală și de Est și creează disensiuni între comunitățile societății olandeze;

H. întrucât site-ul de internet al PVV subminează libera circulație a persoanelor și dreptul la nediscriminare, fondat pe Directiva 2004/38/CE și pe articolele relevante din Tratat;

I.   întrucât guvernul olandez a semnat un acord de sprijin parlamentar cu PVV și poate, astfel, conta pe o majoritate în parlamentul olandez;

J.   întrucât, până în prezent, guvernul olandez nu a condamnat în mod oficial site-ul PVV;

K. întrucât ambasadorii celor zece țări din Europa Centrală și de Est în Regatul Unit au protestat ferm față de site-ul de internet, declarând că „încurajează percepția negativă a unui grup particular de cetățeni ai UE în societatea olandeză”;

L.  întrucât, conform celor mai recente studii făcute de Universitatea Erasmus din Rotterdam[5], muncitorii migranți din țările Europei Centrale și de Est aduc o contribuție semnificativă la economia olandeză și la piața muncii din Țările de Jos;

M. întrucât, în ultimii ani, sprijinul activ al politicii guvernamentale olandeze pentru integrarea europeană a scăzut simțitor, fapt demonstrat de poziția actualului guvern olandez față de chestiuni precum lărgirea spațiului Schengen și libera circulație a lucrătorilor;

N. întrucât există riscul real ca site-uri similare să fie lansate în alte state membre;

1.  condamnă cu fermitate site-ul de internet lansat de PVV, deoarece acesta este contrar valorilor fundamentale europene precum demnitatea umană, libertatea, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, și riscă să distrugă însăși temelia Uniunii, formată din pluralism, nediscriminare, toleranță, dreptate, solidaritate și libera circulație;

2.  consideră că site-ul PVV reprezintă o inițiativă rău intenționată, care urmărește să creeze disensiuni în societate și să obțină avantaje politice în detrimentul lucrătorilor din Europa Centrală și de Est;

3.  solicită ferm primului ministru olandez, dl Matk Rutte, ca în numele guvernului olandez să condamne și să se distanțeze de această inițiativă deplorabilă; subliniază, în plus, obligația tuturor guvernelor Uniunii Europene de a garanta dreptul la libera circulație și dreptul la nediscriminare; invită, în consecință, Consiliul European să condamne oficial site-ul PVV deoarece subminează aceste drepturi și reprezintă un afront la valorile și principiile europene;

4.  solicită guvernului olandez să nu treacă cu vederea politicile Partidului Libertății, care sunt în contradicție cu valorile fundamentale ale UE;

5.  solicită autorităților olandeze să investigheze dacă această inițiativă avut ca rezultat incitarea la ură și discriminare;

6.  subliniază că lucrătorii din țările care au aderat la UE în 2004 și 2007 au avut un impact pozitiv asupra economiei statelor membre și nu au provocat perturbări serioase în piețele muncii, ci au avut o contribuție semnificativă la creșterea economică susținută din UE;

7.  solicită guvernului olandez să răspundă rapid scrisorilor trimise de Comisie referitoare la legislația avută în vedere, care ar putea încălca Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora și să dea curs solicitărilor formulate de Parlamentul European în rezoluțiile sale;

8.  solicită Comisiei și Consiliului să depună toate eforturile posibile pentru a opri răspândirea atitudinilor xenofobe, cum ar fi cele exprimate pe acest site de internet, și să asigure implementarea efectivă a Deciziei-cadru privind rasismul și xenofobia în toate statele membre;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.