Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0178/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0178/2012

  NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o situácii v Bielorusku ((2012/2581(RSP))

  14.3.2012

  predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  S&D (B7‑0178/2012)
  ALDE (B7‑0179/2012)
  PPE (B7‑0181/2012)
  Verts/ALE (B7‑0182/2012)
  ECR (B7‑0183/2012)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle, Ria Oomen-Ruijten v mene poslaneckého klubu PPE
  Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec v mene skupiny S&D
  Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE
  Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE
  Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR


  Postup : 2012/2581(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0178/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku ((2012/2581(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä na uznesenia zo 14. februára 2012[1], 15. septembra 2011[2], 12. mája 2011[3], 10. marca 2011[4], 20. januára 2011[5], 10. marca 2010[6] a 17. decembra 2009[7],

  –   so zreteľom na závery Európskej rady z 1. – 2. marca 2012, v ktorých Európska rada vyjadrila svoje hlboké znepokojenie nad ďalším zhoršovaním situácie v Bielorusku,

  –   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/126/SZBP z 28. februára 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku[8],

  –   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 28. februára 2012 o jej rozhodnutí a o rozhodnutí poľskej vlády odvolať vedúceho delegácie EÚ v Minsku a poľského veľvyslanca v Bielorusku,

  –   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/36/SZBP z 23. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku,

  –   so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1857(2012) z 25. januára 2012 o situácii v Bielorusku, v ktorej sa odsudzuje neustále prenasledovanie členov opozície a obťažovanie aktivistov občianskej spoločnosti, nezávislých médií a obhajcov ľudských práv v Bielorusku,

  –   so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 17/24 zo 17. júna 2011 o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku, v ktorej sa odsudzuje porušovanie ľudských práv pred prezidentskými voľbami v Bielorusku, počas nich a po nich a v ktorej sa bieloruská vláda vyzýva, aby ukončila prenasledovanie vodcov opozície,

  –   so zreteľom na vyhlásenie prijaté na pražskom samite Východného partnerstva, ktorý sa konal 7. – 9. mája 2009, a na vyhlásenie o situácii v Bielorusku, ktoré bolo prijaté 30. septembra 2011 pri príležitosti konania summitu Východného partnerstva vo Varšave,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky, Estónska, Lotyšska a Litvy 5. marca 2012 v Prahe,

  –   so zreteľom na vyhlásenie bieloruskej národnej platformy fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva 2. marca 2012 v Minsku,

  –   so zreteľom na rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie, ktoré bolo prijaté na jej výročnom kongrese v Berne v máji 2009, aby sa majstrovstvá sveta IIHF konali v roku 2014 v Bielorusku, a to aj napriek prenasledovaniu politických odporcov Alexandra Lukašenka a rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv v Bielorusku,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A. keďže pražské vyhlásenie zo samitu o Východnom partnerstve opätovne potvrdzuje záväzky (okrem iných aj Bieloruska) k zásadám medzinárodného práva a základným hodnotám vrátane demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;

  B.  keďže politická situácia v Bielorusku sa závažne zhoršuje od prezidentských volieb, ktoré sa konali 19. decembra 2010, prijímajú sa represívne opatrenia voči členom demokratickej opozície, slobodným médiám, aktivistom občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv, a to aj napriek opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva, aby sa tieto opatrenia okamžite zastavili;

  C. keďže ministri zahraničných vecí EÚ zdôrazňujúc ďalšie zhoršenie situácie v Bielorusku rozhodli 28. februára 2012 o pridaní 21 bieloruských úradných činiteľov zodpovedných za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii na zoznam osôb, ktoré majú zmrazené aktíva a platí pre ne zákaz vydávania víz;

  D. keďže potom, ako bieloruské orgány v reakcii na rozhodnutie Európskej rady z 28. februára 2012 vyzvali veľvyslancov EÚ a Poľska, aby opustili krajinu, a odvolali svojich veľvyslancov z Bruselu a Varšavy, sa medzi EÚ a Bieloruskom vystupňoval diplomatický konflikt nebývalých rozmerov;

  E.  keďže v tejto súvislosti Alexander Lukašenko osobne zaútočil na nemeckého ministra zahraničných vecí bez ohľadu na diplomatický protokol;

  F.  keďže veľvyslanci členských štátov v EÚ v Minsku boli odvolaní do svojich hlavných miest na konzultácie a všetky členské štáty EÚ predvolali bieloruských veľvyslancov na svoje ministerstvá zahraničných vecí;

  G. keďže akékoľvek zlepšenie bilaterálnych vzťahov s Európskou úniou je tiež podmienené prepustením všetkých politických väzňov, ako aj pokrokom bieloruskej vlády v plnení jej záväzkov v OBSE a v rešpektovaní základných ľudských práv, zásad právneho štátu a demokratických zásad;

  H. keďže mnohí predstavitelia bieloruskej demokratickej opozície a aktivisti občianskej spoločnosti – vrátane bývalých prezidentských kandidátov a prominentných ochrancov ľudských práv – sú naďalej väznení z politických dôvodov;

  I.   keďže mladí aktivisti a členovia mládežníckych organizácií sú pod neustálym tlakom alebo sú terčmi mnohorakého obťažovania, ako v prípade Ivana Šilu, člena organizácie Mladý front, ktorý strávil 22 dní vo väzení za kampaň solidarity s Dmitrijom Daškevičom z minulého roka;

  J.   keďže okresný sudca vo Vicjebsku odsúdil 24. februára 2012 opozičného aktivistu Sergeja Kovalenka na dva roky a jeden mesiac odňatia slobody v nápravnom zariadení s minimálnym stupňom stráženia za porušenie podmienečného trestu; keďže Kovalenko bol zatknutý 19. decembra 2011, v deň výročia zmanipulovaných prezidentských volieb; keďže Kovalenko už 86 dní drží hladovku na protest proti svojmu nespravodlivému odsúdeniu a jeho zdravotný stav je kritický;

  K. keďže bieloruské úrady porušujú článok 30 bieloruskej ústavy a obmedzujú právo svojich občanov na voľný pohyb; keďže úrad bieloruského generálneho prokurátora 1. marca 2012 oznámil, že Bielorusom, ktorí podporujú nové zahraničné sankcie proti Bielorusku, môže byť zakázané cestovať do zahraničia; keďže trom opozičným vodcom a aktivistom – Anatolovi Ľabedzkovi, Alexandrovi Dobrovolskému a Viktorovi Karňajenkovi – a ochrancovi ľudských práv Vaľantsinovi Stefanovičovi nebolo umožnené prekročiť medzi 7. a 11. marcom bielorusko-litovské hranice;

  L.  keďže bieloruské ministerstvo spravodlivosti prijalo 14. februára 2012 rozhodnutie, v ktorom už po štvrtýkrát zamietlo registráciu bieloruskej strany kresťanských demokratov bez akéhokoľvek právneho dôvodu; keďže podľa správ sa stalo po prvýkrát, že členom tejto politickej strany sa vyhrážali fyzickým násilím v prípade, ak nestiahnu svoje podpisy ako zakladatelia strany;

  M. keďže podľa zákona o demokracii a ľudských právach v Bielorusku z roku 2011, ktorý podpísal prezident Barack Obama 3. januára, Spojené štáty americké vyzývajú IIHF, aby pozastavila svoj plán usporiadať šampionát 2014 v Bielorusku, kým bieloruská vláda neprepustí všetkých politických väzňov;

  1.  naďalej dôrazne odsudzuje zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd spojené s nedostatkom hlbokých demokratických a hospodárskych reforiem v Bielorusku a bude pokračovať v odmietaní útlaku oponentov režimu v Minsku;

  2.  odsudzuje pokračujúce prenasledovanie obrancov ľudských práv a členov demokratickej opozície a obťažovanie aktivistov z občianskej spoločnosti a nezávislých médií v Bielorusku z politických dôvodov;

  3.  žiada bezpodmienečné a okamžité prepustenie všetkých politických väzňov; znovu opakuje, že pokrok v dialógu medzi EÚ a Bieloruskom nie je možný bez napredovania Bieloruska v oblasti demokracie, ľudských práv a zásad právneho štátu a kým nebudú bezpodmienečne prepustení všetci politickí väzni, medzi ktorých patria okrem iných Ales Bjaljacki, predseda strediska pre ľudské práva Vjasna a podpredseda FIDH (Medzinárodnej federácie pre ľudské práva), dvaja bývalí prezidentskí kandidáti Mikolaj Statkevič a Andrej Sannikov, vedúci prezidentských kampaní kandidátov demokratickej opozície Pavel Sevjarinec a Dmitrij Bondarenko, rovnako ako Sergej Kovalenko, politický väzeň zadržiavaný za údajné porušenie domáceho väzenia, ktorý drží dlhotrvajúcu hladovku, ktorá viedla ku kritickému zhoršeniu jeho zdravia a priamo ohrozuje jeho život, a kým nebudú plne rehabilitované ich občianske práva;

  4.  zdôrazňuje, že rozhodnutie odvolať všetkých veľvyslancov členských štátov EÚ z Bieloruska dokazuje, že pokusy bieloruských orgánov rozdeliť Európsku úniu v rozhodovaní o sankciách zlyhali;

  5.  zdôrazňuje, že pevný záväzok všetkých členských štátov EÚ a ďalších demokratických krajín konať v prípade potreby jednotne môže pomôcť pri podpore všeobecných hodnôt v takých krajinách, ako je Bielorusko, a nasmerovať tieto krajiny viac na cestu k demokracii;

  6.  odsudzuje útočné výroky Alexandra Lukašenka adresované nemeckému ministrovi zahraničných vecí;

  7.  zdôrazňuje, že namiesto prehlbovania izolácie by mal Minsk prijať správne rozhodnutie v prospech svojich občanov a otvoriť sa demokracii;

  8.  vyzýva národné federácie ľadového hokeja členských štátov EÚ a všetkých ostatných demokratických štátov, aby naliehali na IIHF aj počas zasadania na jej budúcom kongrese v máji vo fínskych Helsinkách, aby prehodnotila svoje predchádzajúce rozhodnutie a zvážila premiestnenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2014 z Bieloruska do inej hostiteľskej krajiny, kým nebudú prepustení všetci politickí väzni, ktorých medzinárodné organizácie pre ľudské práva uznávajú ako väzňov svedomia, a kým režim jednoznačne nepreukáže záväzok rešpektovať ľudské práva a zásady právneho štátu;

  9.  víta rozhodnutie Rady z 28. februára 2012 sprísniť reštriktívne opatrenia a doplniť mená 21 osôb zodpovedných za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Bielorusku na zoznam tých, na ktorých sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie aktív;

  10. vyzýva Radu, aby zvážila situáciu v najnovšom vývoji diplomatických vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom, ako aj ďalšie zhoršenie podmienok v oblasti ľudských práv a základných slobôd v krajine, a vyzýva ju, aby prijala rozhodnutie o ďalších reštriktívnych opatreniach vrátane hospodárskych sankcií;

  11. zdôrazňuje, že Európska únia a Bielorusko by mali mať dobré susedské vzťahy a že tieto vzťahy sú dôrazne podporované tým, že EÚ úzko spolupracuje s bieloruskou občianskou spoločnosťou a demokratickou opozíciou a podporuje demokratické snahy bieloruského ľudu;

  12. opakovane vyzýva Komisiu, aby všetkými finančnými i politickými prostriedkami napomohla úsilie bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií (vrátane televízie TV Belsat, rozhlasových staníc European Radio for Belarus a Radio Racyja a iných médií) a mimovládnych organizácií v Bielorusku o presadzovanie demokracie;

  13. zdôrazňuje potrebu zlepšenia spolupráce medzi EÚ a jej východnými susedmi v rámci Východného partnerstva vrátane jej parlamentného rozmeru – Parlamentného zhromaždenia Euronest – so spoločným cieľom začatia skutočného procesu demokratizácie v Bielorusku;

  14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, sekretariátu Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj parlamentu a vláde Bieloruska.