Процедура : 2012/2604(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0202/2012

Внесени текстове :

RC-B7-0202/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/04/2012 - 10.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0142

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 170kWORD 112k
18.4.2012
PE486.756v01-00}
PE486.760v01-00}
PE486.761v01-00}
PE486.762v01-00}
PE486.764v01-00}
PE486.765v01-00} RC1
 
B7-0202/2012}
B7-0206/2012}
B7-0207/2012}
B7-0208/2012}
B7-0210/2012}
B7-0211/2012} RC1

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D (B7‑0202/2012)

Verts/ALE (B7‑0206/2012)

PPE (B7‑0207/2012)

ALDE (B7‑0208/2012)

GUE/NGL (B7‑0210/2012)

ECR (B7‑0211/2012)


относно положението в Бирма/Мианмар


(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Arnaud Danjean от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Barbara Weiler от името на групата S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert от името на групата Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan от името на групата ECR
Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бирма/Мианмар (2012/2604(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 18–21 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) от 1948 г.,

–   като взе предвид член 25 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г.,

–   като взе предвид изявлението на председателството на ЕС от 23 февруари 2009 г., в което се призовава за всеобхватен диалог между органите на властта и демократичните сили в Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Бирма/Мианмар, по-специално резолюциите от 25 ноември 2010 г.(1) и 20 май 2010 г.(2),

–   като взе предвид наложения от Европейския съюз набор от ограничителни мерки, посочени в Решение 2010/232/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 г. и последно изменени с Регламент (ЕС) № 1083/2011 на Съвета от 27 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 12 април 2011 г. относно отмяна на преустановяването на срещите на високо равнище и преустановяване на забраната за издаване на визи за цивилни членове на правителството (Решение 2011/239/ОВППС на Съвета),

–   като взе предвид декларацията на върховния представител от 28 април 2011 г.,

–   като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Бирма/Мианмар от 12 март 2012 г.,

–   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 2 април 2012 г. относно изборите в Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид решението, взето на срещата на най-високо равнище на АСЕАН през ноември 2011 г., Бирма/Мианмар да поеме председателството на АСЕАН през 2014 г.,

–   като взе предвид изявлението, направено от председателя на Европейския съвет на 30 януари 2012 г., относно пътя на реформите в Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид декларациите на върховния представител от 28 април 2011 г. и 14 октомври 2011 г. относно присъединяването на някои трети държави към Решения 2011/239/ОВППС и 2011/504/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид заключенията от 23 януари 2012 г. на Съвета на ЕС по външни работи относно Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид посещението на Андрис Пиебалгс, члена на ЕК, отговарящ за развитието, в Бирма/Мианмар на 12—14 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид резултатите от Първата междупарламентарна среща ЕС—Бирма/Мианмар, проведена в периода между 26 февруари и 2 март 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията на върховния представител, по-специално изявленията от 13 ноември 2010 г. относно освобождаването на Aung San Suu Kyi, от 13 януари 2011 г. и 12 октомври 2011 г. относно освобождаването на политическите затворници и от 2 април 2012 г. относно провеждането на частичните избори,

–   като взе предвид изявлението от срещата на най-високо равнище на АСЕАН на 3 април 2012 г. относно резултата от частичните избори, проведени на 1 април 2012 г., в което се призовава за отмяна на санкциите,

–   като взе предвид различните срещи, проведени от август 2011 г. до този момент между президента на Бирма/Мианмар U Thein Sein и г-жа Aung San Suu Kyi,

–   като взе предвид речта на президента Thein Sein за състоянието на съюза по случай първата годишнина от встъпването в длъжност на неговото правителство, навършена на 1 март 2012 г., в която той призна, че въпреки положените усилия има „още много неща, които трябва да се постигнат“,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 1 април 2012 г. в Бирма бяха проведени частични избори за повече от 40 места в долната камара на парламента (Pyithu Hluttaw), в които имаше възможност да участва пълноправно ръководената от Aung San Suu Kyi партия Национална лига за демокрация (НЛД); като има предвид, че тези частични избори, които бяха широко оценени като свободни и честни от международната общественост, са знак, че Бирма/Мианмар се движи към демократични промени;

Б.  като има предвид, че през първата година от встъпване в длъжност правителството на президента Thein Sein е постигнало по-голям напредък по пътя към демокрация, отколкото е бил постигнат през последните няколко десетилетия;

В.  като има предвид, че опозицията разполага с едва 6,6 % от местата в парламента (42 от 659), докато голямата част от местата се контролира от управляващата партия „Съюз за солидарност и развитие” (USDP), включително 25 % от местата, заделени за офицери от армията;

Г.  като има предвид, че следващите общи избори, насрочени за 2015 г., по време на които ще бъдат оспорвани 75 % от местата, ще бъдат истинското изпитание за готовността на властите в Бирма за демократизиране на страната;

Д. като има предвид, че провеждането на 1 април на частичните избори, съчетано с поканата за присъствие и самото присъствие на чуждестранни наблюдатели и журналисти, включително на представител на Европейския парламент, е доказателство за готовността на правителството в Бирма/Мианмар за продължаване на процеса на реформи, които следва да бъдат устойчиви и необратими;

Е.  като има предвид, че тези непрестанни промени създават значими възможности за по-нататъшно значително подобряване на отношенията между Европейския съюз и Бирма/Мианмар;

Ж. като има предвид, че е необходима предпазливост, като се отчита фактът, че съгласно доклада на специалния докладчик на ООН за състоянието на правата на човека в Бирма/Мианмар все още остават нерешени сериозни въпроси, даващи повод за загриженост относно правата на човека, стотици политически затворници са все още в затворите и много от тези, които вече не са задържани, са били освободени условно;

З.  като има предвид, че правителството се опитва да се справи с наследството, оставено от десетилетия на гражданска война и въоръжени безредици, което намира израз в редица споразумения с повечето въоръжени етнически групи за прекратяване на огъня, с изключение на положението в Kachin, като хуманитарната помощ за десетки хиляди разселени граждански лица продължава да бъде блокирана и политиката на дискриминация срещу малцинството рохингия продължава да се прилага активно;

И. като има предвид, че правителството посочи, че прилага триетапен процес за изграждане на мира, започващ с прекратяване на огъня, след което следват социално-икономически, културни и политически процеси, водещи в крайна сметка до всеобхватно споразумение, включващо промени в конституцията, по етническите въпроси, включително демобилизация и интегриране на бившите бойци, споделяне на ресурсите и по-висока степен на автономия;

Й. като има предвид, че съществува несъответствие между политическите решения на най-високо равнище и ограничения институционален и технически капацитет в страната и че се забавя въздействието на промените върху живота на по-голямата част от гражданите на Бирма/Мианмар, които все още са изправени пред крайна бедност, високи равнища на задлъжнялост и липса на работни места и отсъствие на социални услуги;

К. като има предвид, че в миналото множество отрасли на икономиката в Бирма/Мианмар, като например минното дело, дървообработването, добивът на нефт и газ и строителството на язовири, са били пряко свързани с тежки нарушения на правата на човека и с разрушаване на околната среда, като същевременно те са били за военните главният източник на приходи за правителството;

Л. като има предвид, че правителството предприе многобройни стъпки, за да разшири гражданските свободи в страната чрез по-голяма свобода на информацията и на изразяването, чрез премахването на забраната върху множество интернет страници и публикации, чрез свободата на събранията, създаването на Национална комисия по правата на човека и предвиденото за края на 2012 г. закриване на съвета по цензура;

М. като има предвид, че баронеса Аштън, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката, ще посети Бирма/Мианмар скоро след заседанието на Съвета от 23 април 2012 г.;

Н. като има предвид, че независимата и безпристрастна съдебна система е от съществено значение за зачитането на принципите на правовата държава и на правосъдието в Бирма/Мианмар; призовава правителството на Бирма/Мианмар да започне законови реформи, за да гарантира наистина независима и безпристрастна съдебна система;

О. като има предвид, че най-накрая правителството започва да проявява интерес към проблемите, предизвикващи загриженост сред населението, относно проекти, които вероятно са вредни за околната среда и обществото;

П. като има предвид, че на следващото заседанието на Съвета на 23 април 2012 г. е предвидено преразглеждане на рестриктивните мерки срещу Бирма/Мианмар;

1.  приветства прозрачното и будещо доверие провеждане на частичните избори на 1 април, които бяха оценени като свободни от международните наблюдатели, като същевременно отбелязва докладваните нередности в предизборния период; изразява увереност, че новоизбраните парламентаристи ще встъпят в длъжност възможно най-скоро; подкрепя властите в опитите им да гарантират устойчивостта и необратимостта на процеса на реформи;

2.  изразява своята най-дълбока почит към лауреата на наградата „Сахаров“ Aung San Suu Kyi, поздравява я във връзка с удържаната от нейната партия победа на частичните избори през април и приветства нейната смелост и упоритост като пример за всеотдайна храброст и борба за свобода и демокрацията в условията на тирания;

3.  признава стъпките, предприети от президента Thein Sein и от други реформатори от режима в Бирма, за прилагане на демократични реформи през последните години и ги насърчава да продължават този процес като въпрос на неотложност, така че промените да станат необратими;

4.  топло приветства усилията от страна на правителството, парламента и ръководството на въоръжените сили да се търси край на вътрешните въоръжени конфликти, водени в продължение на десетилетия, и настоятелно призовава за бързо приключване на мирните преговори с качините;

5.  настоятелно призовава правителството на Бирма преди изборите през 2015 г. да измени конституцията от 2008 г., като с тези изменения се премахне ролята на военните в гражданската политика, и по-специално местата им в двете камари на парламента;

6.  приветства взаимното сближаване между президента U Thein Sein и г-жа Aung San Suu Kyi и диалога между правителството и опозицията;

7.  приветства международните усилия на високо равнище за насърчаване на демократичната промяна в Бирма/Мианмар, отбелязва посещението на британския министър-председател Дейвид Камерън след частичните избори през април и приветства плодотворните дискусии, които той е провел с президента на Бирма Thein Sein и с Aung San Suu Kyi;

8.  приветства освобождаването на значителен брой политически затворници и значително подобрената медийна и интернет свобода, като изразява загриженост относно продължаващата цензура и ограничения; приветства новото законодателство относно свободата на събранията и сведенията за напредък при промените в закона и в практиката, за да се премахне използването на принудителен труд;

9.  призовава правителството на Бирма/Мианмар да освободи всички останали политически затворници незабавно и безусловно, като позволява свободен достъп за Международния комитет на Червения кръст и международните организации по правата на човека до затворите на Мианмар; призовава също така Националната комисия по правата на човека да засили своята работа по насърчаването и защитата на основните права на гражданите;

10. призовава за промени в закона за гражданството от 1982 г., за да гарантира надлежно признаване на правото на гражданство на етническото малцинство рохингия;

11. призовава органите на Бирма/Мианмар да гарантират свободни и независими медии, както и да гарантират, че новият медиен закон позволява неограничен достъп до комуникационни и информационни технологии;

12. призовава правителството на Бирма/Мианмар да започне правни реформи, за да гарантира истински независима и безпристрастна съдебна система и да установи процес на въздаване на правосъдие и търсене на отговорност за минали нарушения на правата на човека;

13. приветства резултата от 19-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която удължи мандата на специалния докладчик относно положението с правата на човека в Бирма/Мианмар с още една година;

14. призовава президента Thein Sein да разследва твърденията за сексуално насилие от страна на армията на Бирма и да подложи на съдебно преследване тези войници, които са извършвали подобни актове; настоятелно призовава правителството на Бирма/Мианмар да прекрати незабавно набирането и използването на деца войници, да засили мерките за гарантиране защита на децата от въоръжен конфликт и да продължи сътрудничеството си със специалния представител на генералния секретар на ООН за децата и въоръжените конфликти;

15. призовава президента Thein Sein да се консултира с местните общности, засегнати от планираните проекти за язовири, и да извършва независими оценки на въздействието върху околната среда;

16. приветства положителните сигнали на ЕС в подкрепа на началото на политически преход в страната, включително ангажимента за предоставяне на 150 млн. евро хуманитарна помощ, насочена по-специално към развиване на здравната и образователната инфраструктура в страната и подпомагане на разселените лица;

17. приветства мерките, предприети от органите на Бирма относно обменния курс на бирманската валута;

18. призовава Съвета да суспендира ограничителните мерки, които са в сила понастоящем, с изключение на оръжейното ембарго, за първоначален период от една година, и да наблюдава отблизо положението в страната;

19. призовава Комисията и Съвета да определят ясни срокове и референтни критерии за оценка на текущия процес на политически и икономически реформи в Бирма/Мианмар;

20. отчита, че отговорните и устойчиви търговия и инвестиции — включително с Европейския съюз и от негова страна — ще подкрепят усилията на Бирма/Мианмар за борба с бедността и ще гарантират, че мерките носят ползи на по-широки групи от населението, и призовава Съвета и Комисията да разгледат възможността на Бирма/Мианмар да бъде разрешен привилегирован достъп до пазара на Европейския съюз;

21. приветства ангажимента на ЕС за увеличаване на помощта за засегнатите от конфликта групи от населението и призовава правителството на Бирма/Мианмар да разреши на агенциите за хуманитарна помощ и на представителите на ООН достъп до населените от етнически малцинства щати или да гарантира, че се предоставя базираща се на местните общности и трансгранична хуманитарна помощ, за да бъдат достигнати тези уязвими групи от населението;

22. приветства предстоящата официална визита на баронеса Аштън, върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и нейното решение за установяване на дипломатическо присъствие в страната и откриване на бюро на ЕС в Yangon по този повод;

23. припомня поканата към лауреата на наградата „Сахаров“ г-жа Aung San Suu Kyi за посещение в Европейския парламент, за да ѝ бъде връчена официално наградата „Сахаров“, която ѝ бе присъдена през 1991 г. за цялостната ѝ дейност за насърчаване на демокрацията и свободата в Бирма/Мианмар;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, парламентите и правителствата на държавите членки, генералния секретар на ООН, генералния секретар на АСЕАН, както и на парламента и правителството на Бирма/Мианмар.

(1)

OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стp. 120.

(2)

OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стp. 154.

Правна информация - Политика за поверителност