Postup : 2012/2604(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0202/2012

Předložené texty :

RC-B7-0202/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/04/2012 - 10.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0142

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 150kWORD 96k
18. 4. 2012
PE486.756v01-00}
PE486.760v01-00}
PE486.761v01-00}
PE486.762v01-00}
PE486.764v01-00}
PE486.765v01-00} RC1
 
B7-0202/2012}
B7-0206/2012}
B7-0207/2012}
B7-0208/2012}
B7-0210/2012}
B7-0211/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B7‑0202/2012)

Verts/ALE (B7‑0206/2012)

PPE (B7‑0207/2012)

ALDE (B7‑0208/2012)

GUE/NGL (B7‑0210/2012)

ECR (B7‑0211/2012)


o situaci v Barmě/Myanmaru


(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Arnaud Danjean za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Barbara Weiler za skupinu S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan za skupinu ECR
Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Barmě/Myanmaru (2012/2604(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 18 až 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na článek 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 23. února 2009, které vyzývá k všestrannému dialogu mezi vládními orgány a demokratickými silami v Barmě/Myanmaru,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru, zejména na usnesení ze dne 25. listopadu 2010(1) a ze dne 20. května 2010(2),

–   s ohledem na soubor omezujících opatření Evropské unie uvedených v rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. dubna 2010 a naposledy pozměněných nařízením Rady (EU) č. 1083/2011 ze dne 27. října 2011,

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 12. dubna 2011 týkající se zrušení pozastavení schůzek na vysoké úrovni a zákazu vydávání víz civilním členům vlády (rozhodnutí Rady 2011/239/SZBP),

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU ze dne 28. dubna 2011,

–   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Barmě/Myanmaru ze dne 12. března 2012,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 2. dubna 2012 o volbách v Barmě/Myanmaru,

–   s ohledem na rozhodnutí ze summitu organizace ASEAN, konaného v listopadu 2011, o tom, že této organizaci bude v roce 2014 předsedat Barma/Myanmar,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady ze dne 30. ledna 2012 o procesu reforem v Barmě/Myanmaru,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky ze dne 28. dubna 2011 a 14. října 2011 o tom, že některé země přizpůsobily svou politiku rozhodnutí Rady 2011/239/SZBP a 2011/504/SZBP ohledně omezujících opatření vůči Barmě/Myanmaru,

–   s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 23. ledna 2012 týkající se Barmy/Myanmaru,

–   s ohledem na návštěvu Barmy, kterou ve dnech 12.–14. února 2012 uskutečnil komisař pro rozvoj Andris Piebalgs,

–   s ohledem na výsledky prvního meziparlamentního shromáždění EU-Barma/Myanmar, které se konalo ve dnech 26.února–2. března 2012,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, zejména prohlášení ze dne 13. listopadu 2010 o propuštění Aun Schan Su Ťij, prohlášení ze dne 13. ledna 2011 a 12. října 2011 o propuštění politických vězňů a prohlášení ze dne 2. dubna 2012 o průběhu doplňovacích voleb,

–   s ohledem na prohlášení, které bylo přijato dne 3. dubna 2012 na summitu organizace ASEAN, o výsledcích doplňovacích voleb konaných dne 1. dubna 2012 a na výzvu organizace ASEAN, aby byly zrušeny sankce,

–   s ohledem na několik schůzek prezidenta Barmy/Myanmaru U Theina Seina a Daw Aun Schan Su Ťij, které se uskutečnily od srpna 2011,

–   s ohledem na projev o stavu unie, který přednesl prezident Thein Sein při příležitosti prvního výročí své vlády dne 1.března 2012, v němž připustil, že navzdory vynaloženému úsilí je toho ještě třeba „vykonat mnohem více“,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Barmě proběhly dne 1. dubna 2012 doplňovací volby pro více než 40 míst v dolní komoře parlamentu (Pyithu Hluttaw), jichž se mohla plně zúčastnit Národní liga pro demokracii (NLD), kterou vede Aun Schan Su Ťij; vzhledem k tomu, že tyto doplňovací volby, jež byly mezinárodním společenstvím obecně označeny za svobodné a spravedlivé, jsou známkou toho, že Barma/Myanmar směřuje k demokracii;

B.  vzhledem k tomu, že během prvního roku v úřadu dosáhla vláda prezidenta Theina Seina většího pokroku na cestě k demokracii a míru než za několik posledních desetiletí;

C. vzhledem k tomu, že opozice má v Parlamentu v současnosti 6,6 % křesel (42 z 659), zatímco velkou většinu křesel drží vládnoucí Strana svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), včetně 25 % křesel vyhrazených pro armádní důstojníky;

D. vzhledem k tomu, že skutečnou zkouškou vůle barmských orgánů k demokratizaci země budou příští všeobecné volby, jež jsou plánovány na rok 2015 a při nichž se bude rozhodovat o 75 % poslaneckých křesel;

E.  vzhledem k tomu, že průběh doplňovacích voleb konaných dne 1. dubna, a pozvání zahraničních pozorovatelů a novinářů včetně zástupce Evropského parlamentu a jejich přítomnost prokazují, že vláda Barmy/Myanmaru je odhodlána pokračovat v reformním procesu, který by měl být trvalý a nezvratný;

F.  vzhledem k tomu, že probíhající změny vytvářejí nové příležitosti pro rozvoj a zlepšování partnerství mezi Evropskou unií a Barmou/Myanmarem;

G. vzhledem k tomu, že je zapotřebí opatrnosti, neboť podle zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Barmě/Myanmaru stále panují vážné obavy ohledně lidských práv, stovky osob jsou nadále vězněny z politických důvodů a mnozí z těch, kteří již vězněni nejsou, byli propuštěni pouze podmínečně;

H. vzhledem k tomu, že vláda se potýká s odkazem občanské války a ozbrojených nepokojů trvajících celá desetiletí, které vyústily v řadu příměří s většinou ozbrojených etnických skupin – výjimkou je situace v Kačjinu –, přičemž je zablokována humanitární pomoc pro desetitisíce vysídlených civilistů a politika diskriminace rohingyjské menšiny pokračuje neztenčenou měrou;

I.   vzhledem k tomu, že vláda uvedla, že usiluje o dosažení míru ve třech etapách – nejprve příměří, poté socioekonomické, kulturní a politické procesy a nakonec všeobecná dohoda (včetně změn ústavy) o etnických otázkách, jež bude zahrnovat demobilizaci a začlenění bývalých bojovníků do společnosti, sdílení zdrojů a širší autonomii;

J.   vzhledem k tomu, že politická rozhodnutí přijímaná na nejvyšší úrovni neodpovídají omezeným institucionálním a technickým kapacitám na místě, a že změny se jen pomalu projevují v životě většiny barmských občanů, kteří i nadále čelí velké chudobě, vysoké míře zadluženosti, nedostatku pracovních míst a neexistenci sociálních služeb;

K. vzhledem k tomu, že v minulosti byla mnohá odvětví hospodářské činnosti v Barmě/Myanmaru, jako jsou hornictví, těžba dřeva, ropy a zemního plynu a výstavba přehrad, přímo spojena se závažnými případy porušování lidských práv a ničení životního prostředí, přičemž tato odvětví byla současně hlavními armádními zdroji vládních příjmů;

L.  vzhledem k tomu, že vláda učinila kroky k rozšíření občanských svobod v zemi – rozšířila svobodu informací a projevu, zrušila zákaz mnoha internetových stránek a publikací, zaručila svobodu shromažďování, zřídila Národní komisi pro lidská práva a chystá se do konce roku 2012 zrušit cenzurní komisi;

M. vzhledem k tomu, že vysoká představitelka unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku baronka Ashtonová navštíví Barmu/Myanmar krátce po zasedání Rady, které proběhne dne 23. dubna 2012;

N. vzhledem k tomu, že pokud má být v Barmě/Myanmaru nastolen právní stát, hraje klíčovou roli nezávislost a nestrannost soudů; vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby zahájila právní reformy, které povedou ke skutečné nezávislosti a nestrannosti soudů;

O. vzhledem k tomu, že vláda si konečně všímá obav, které obyvatelé vyjadřují v souvislosti s projekty, které mohou mít negativní dopady na životní prostředí a na společnost;

P.  vzhledem k tomu, že stávající omezující opatření EU vůči Barmě/Myanmaru mají být na příštím zasedání Rady pro všeobecné záležitosti konaném dne 23. dubna 2012 revidována;

1.  vítá, že doplňovací volby konané dne 1. dubna proběhly transparentně a důvěryhodně a byly mezinárodními pozorovateli označeny za svobodné, avšak současně bere na vědomí, že v době předvolební kampaně údajně došlo k určitým nesrovnalostem; věří, že nově zvolení poslanci se svých povinnosti ujmou co nejdříve; podporuje orgány v jejich úsilí o to, aby byl reformní proces trvalý a nezvratný;

2.  vyjadřuje vůdkyni opozice a laureátce Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij velké uznání za boj, který vede již po celá desetiletí, blahopřeje jí k vítězství její strany v dubnových doplňovacích volbách a oceňuje její odvahu a vytrvalost jako příklad obětavosti a odvahy a boje za svobodu a demokracii tváří v tvář tyranii;

3.  oceňuje kroky, které prezident Thein Sein a ostatní reformátoři v barmském režimu učinili v uplynulém roce s cílem provést demokratické reformy, a  naléhavě je vybízí k pokračování v tomto procesu, aby se změny staly nezvratnými;

4.  vřele vítá snahy vlády, parlamentu a čelních představitelů armády o hledání východiska z vnitřních ozbrojených konfliktů, které v zemi probíhají již po celá desetiletí, a naléhá na ně, aby urychleně dokončili mírová jednání s Kačjiny;

5.  naléhavě vyzývá barmskou vládu, aby před volbami v roce 2015 předložila návrhy na změnu ústavy z roku 2008, kterými by se zrušila úloha armády v civilní politice, zejména její křesla v obou komorách parlamentu;

6.  vítá vzájemné kontakty mezi prezidentem U Theinem Seinem a Daw Aun Schan Su Ťij a dialog mezi vládou a opozicí;

7.  vítá činnost nejvyšších mezinárodních činitelů s cílem podpořit demokratickou změnu v Barmě/Myanmaru, bere na vědomí návštěvu britského ministerského předsedy Davida Camerona po dubnových doplňovacích volbách a vítá podnětné diskuse, které vedl s barmským prezidentem Theinem Seinem a s Aun Schan Su Ťij;

8.  vítá, že došlo k propuštění velkého počtu politických vězňů a že se výrazně zlepšila svoboda sdělovacích prostředků a internetu; vyjadřuje však znepokojení nad pokračováním cenzury a dalších omezení; vítá, že byly přijaty nové zákonné normy o svobodě shromažďování a že údajně dochází k pokroku při snahách o změny legislativy a praxe s cílem odstranit nucenou práci;

9.  vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby okamžitě bezpodmínečně propustila všechny zbývající politické vězně a poskytla Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a mezinárodním lidskoprávním organizacím přístup do myanmarských věznic; vyzývá Národní komisi pro lidská práva, aby zvýšila své úsilí o podporu a ochranu základních práv občanů;

10. vyzývá k přijetí změn zákona z roku 1982 o občanství, kterými by bylo uznáno právo rohingyjské etnické menšiny na občanství;

11. vyzývá orgány Barmy/Myanmaru, aby zaručily svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků a zajistily, že nový mediální zákon umožní neomezený přístup ke komunikačním a informačním technologiím;

12. vyzývá vládu Barmu/Myanmaru, aby iniciovala právní reformy s cílem zajistit skutečnou nezávislost a nestrannost soudů a aby zahájila proces spravedlnosti a odpovědnosti za minulé případy porušování lidských práv;

13. vítá výsledky 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva, na němž byl o rok prodloužen mandát zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Barmě/Myanmaru;

14. vyzývá prezidenta Theina Seina, aby zajistil, že budou vyšetřeny údajné případy sexuálního násilí páchaného barmskou armádou a budou stíháni vojáci, kteří se na těchto činech podíleli; důrazně žádá vládu Barmy/Myanmaru, aby okamžitě ukončila nábor a využívání dětských vojáků, zintenzívnila opatření na ochranu dětí před ozbrojenými konflikty a pokračovala ve spolupráci se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech;

15. vyzývá prezidenta Theina Seina, aby zajistil, že s místními obyvateli, kteří jsou postiženi plánovanými projekty výstavby hrází, budou prováděny konzultace a že budou provedena nezávislá hodnocení dopadů na životní prostředí;

16. vítá vstřícná gesta EU, která ve snaze podpořit počátky polické přeměny země mimo jiné přislíbila humanitární pomoc v hodnotě 150 milionů EUR určenou zejména na vybudování zdravotnických a vzdělávacích zařízení a podporu vysídlených osob;

17. vítá opatření barmských orgánů týkajících se směnného kurzu barmské měny;

18. vyzývá Radu, aby na počáteční období jednoho roku pozastavila současná omezující opatření, s výjimkou embarga na obchod se zbraněmi, a aby pečlivě monitorovala situaci v zemi;

19. vyzývá Komisi a Radu, aby stanovily jasné časové horizonty a kritéria pro posuzování procesu politických a hospodářských reforem v Barmě/Myanmaru;

20. uznává, že odpovědný a udržitelný obchod a investice, včetně investic z Evropské unie a obchodu s ní, podpoří úsilí Barmy/Myanmaru o odstraňování chudoby a prospějí širším vrstvám obyvatelstva, a žádá Radu a Komisi, aby zvážily, zda by mohl být Barmě/Myanmaru umožněn preferenční přístup na trh Evropské unie;

21. vítá příslib EU zvýšit pomoc obyvatelstvu postiženému ozbrojenými konflikty a vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby organizacím poskytujícím pomoc a Organizaci spojených národů poskytla přístup do etnických států, nebo aby zajistila, že se těmto ohroženým skupinám obyvatelstva dostane pomoci z místních komunit a z okolních států;

22. vítá nadcházející oficiální návštěvu vysoké představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku baronky Ashtonové a její rozhodnutí obnovit diplomatické zastoupení v zemi a při této příležitosti rovněž slavnostně otevřít kancelář EU v Yangonu;

23. připomíná laureátce Sacharovovy ceny Daw Aun Schan Su Ťij své pozvání k návštěvě Evropského parlamentu za účelem oficiálního převzetí Sacharovovy ceny, která jí byla udělena v roce 1991 za zásluhy o prosazování demokracie a svobody v Barmě/Myanmaru;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, generálnímu tajemníkovi organizace ASEAN a parlamentu a vládě Barmy/Myanmaru.

 

(1)

Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 120.

(2)

Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 154.

Právní upozornění - Ochrana soukromí