Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0202/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0202/2012

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Βιρμανία/Μιανμάρ

18.4.2012

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7‑0202/2012)
Verts/ALE (B7‑0206/2012)
PPE (B7‑0207/2012)
ALDE (B7‑0208/2012)
GUE/NGL (B7‑0210/2012)
ECR (B7‑0211/2012)
(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ιωάννης Κασουλίδης, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Arnaud Danjean εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Barbara Weiler εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2012/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0202/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0202/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Βιρμανία/Μιανμάρ

(2012/2604(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 18 έως 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε το 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που συνήφθη το 1966,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ, της 23ης Φεβρουαρίου 2009, που ζητούσε έναν εφ' όλης της ύλης διάλογο μεταξύ των αρχών και των δημοκρατικών δυνάμεων της Βιρμανίας,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ, και ιδίως εκείνα της 25ης Νοεμβρίου 2010[1] και 20ής Μαΐου 2010[2],

–   έχοντας υπόψη τη δέσμη περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκτέθηκαν στην απόφαση 2010/232/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010 και τροποποιήθηκαν πιο πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΕ) του Συμβουλίου αριθ. 1083/2011 της 27ης Οκτωβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2011 σχετικά με την άρση της αναστολής συναντήσεων υψηλού επιπέδου και την αναστολή της απαγόρευσης θεώρησης διαβατηρίου για τα μη στρατιωτικά μέλη της κυβέρνησης (απόφαση του Συμβουλίου 2011/239/ΚΕΠΠΑ),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης στις 28 Απριλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μιανμάρ στις 12 Μαρτίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις 2 Απριλίου 2012 σχετικά με τις εκλογές στη Βιρμανία/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της συνόδου κορυφής του ASEAN το Νοέμβριο του 2011, σύμφωνα με την οποία θα ανατεθεί στη Βιρμανία/Μιανμάρ η προεδρία του ASEAN το 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την πορεία των μεταρρυθμίσεων στη Βιρμανία/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου στις 28 Απριλίου 2011 και στις 14 Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ευθυγράμμιση ορισμένων τρίτων χωρών με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2011/239/ΚΕΠΠΑ και 2011/504/ΚΕΠΠΑ περί περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την Βιρμανία/Μιανμάρ, της 23ης Ιανουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Επιτρόπου Ανάπτυξης Andris Piebalgs στη Βιρμανία/Μιανμάρ στις 12-14 Φεβρουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρώτης διακοινοβουλευτικής συνάντησης ΕΕ-Βιρμανίας/Μιανμάρ στις 26 Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου και δη εκείνες της 13ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi, της 13ης Ιανουαρίου 2011 και της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων και της 2ας Απριλίου 2012 σχετικά με την διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών,

–   έχοντας υπόψη την δήλωση της συνόδου κορυφής του ASEAN, της 3ης Απριλίου 2012 σχετικά με το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου 2012 και τις εκκλήσεις περί άρσης των κυρώσεων,

–   έχοντας υπόψη τις διάφορες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ του Προέδρου U Thein Sein της Μιανμάρ και της Daw Aung San Suu Kyi από τον Αύγουστο του 2011 και έπειτα,

–   έχοντας υπόψη το λόγο για την Κατάσταση του Κράτους, που εκφώνησε ο Πρόεδρος Thein Sein με την ευκαιρία της πρώτης επετείου της κυβέρνησής του την 1η Μαρτίου 2012, στον οποίο αναγνώρισε ότι, παρά τις προσπάθειες, μένουν ακόμη «πολύ περισσότερα να γίνουν»,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκαν στη Βιρμανία αναπληρωματικές εκλογές για περισσότερες από 40 έδρες της Κάτω Βουλής (Pyithu Hluttaw), στις οποίες επιτράπηκε να συμμετάσχει πλήρως η Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία (NLD) της Aung San Suu Kyi· ότι, αυτές οι αναπληρωματικές εκλογές, οι οποίες θεωρήθηκαν σε γενικές γραμμές ελεύθερες και δίκαιες από τη διεθνή κοινότητα, αποτελούν ένδειξη ότι η Βιρμανία/Μιανμάρ βρίσκεται στο δρόμο της δημοκρατικής αλλαγής,

Β.  εκτιμώντας ότι κατά το πρώτο έτος θητείας της, η κυβέρνηση του Προέδρου Thein Sein έχει πραγματοποιήσει μεγαλύτερες προόδους προς τη δημοκρατία και την ειρήνη απ’ ό,τι τις τελευταίες δεκαετίες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση κατέχει μόνο το 6,6% των εδρών στο κοινοβούλιο (43 από τις 659) ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εδρών ανήκει στο κυβερνών Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP), περιλαμβανομένου του 25% των εδρών που προορίζονται για αξιωματικούς του στρατού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις επόμενες γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2015, οι οποίες θα αφορούν το 75% των εδρών, θα φανεί εάν οι βιρμανικές αρχές έχουν πραγματικά τη βούληση να εκδημοκρατίσουν τη χώρα,

Ε.  εκτιμώντας ότι η διεξαγωγή των αναπληρωματικών εκλογών της 1ης Απριλίου και η πρόσκληση, καθώς και παρουσία, ξένων παρατηρητών και δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελούν απόδειξη της προθυμίας της κυβέρνησης της Βιρμανίας/Μιανμάρ να συνεχίσει τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, η οποία πρέπει να είναι διατηρήσιμη και αναντίστρεπτη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτες οι εν εξελίξει αλλαγές δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες για να διαμορφωθεί μια πολύ βελτιωμένη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιρμανίας/ Μιανμάρ,

Ζ.  εκτιμώντας ότι χρειάζεται προσοχή, εάν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βιρμανία/Μιανμάρ παραμένουν σοβαρές ανησυχίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται ακόμη στις φυλακές και ότι πολλοί από όσους δεν κρατούνται πλέον έχουν απελευθερωθεί μόνο υπό όρους,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της στην μάστιγα δεκαετιών που αποτελούν ο εμφύλιος πόλεμος και οι ένοπλες ταραχές, με αποτέλεσμα την σύναψη σειράς εκεχειριών με τις περισσότερες ένοπλες εθνοτικές ομάδες εξαιρουμένων των Kachin, ενώ παρεμποδίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια σε δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους αμάχους και η πολιτική των διακρίσεων εναντίον της μειονότητας των Rohingya συνεχίζεται αμείωτη,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι ακολουθεί μια πολιτική τριών βημάτων για την ειρήνευση: καταρχάς μια εκεχειρία, δεύτερον κοινωνικο-οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές διεργασίες, και τέλος μια συμφωνία εφ’ όλης της ύλης – συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στο Σύνταγμα – σχετικά με τα εθνοτικά ζητήματα, η οποία περιλαμβάνει την αποστράτευση και ένταξη των πρώην μαχητών, τον μερισμό των πόρων και τη μεγαλύτερη αυτονομία,

Ι.   εκτιμώντας ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο ανώτατο επίπεδο και των περιορισμένων θεσμικών και τεχνικών δυνατοτήτων στη βάση, και ότι οι αλλαγές αργούν να φέρουν αποτελέσματα στη ζωή της πλειονότητας των Βιρμανών πολιτών, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλη φτώχεια, υψηλή υπερχρέωση, ανεργία και έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν πολλοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας στη Βιρμανία/Μιανμάρ, όπως τα ορυχεία, η ξυλεία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η κατασκευή φραγμάτων, συνδέονταν άμεσα με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστροφή του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα αποτέλεσαν τη βασική πηγή δημοσίων εσόδων της στρατιωτικής κυβέρνησης,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για την επέκταση των ατομικών ελευθεριών στη χώρα, με μεγαλύτερη ελευθερία πληροφόρησης και έκφρασης, άρση της απαγόρευσης πολλών ιστοτόπων και εκδόσεων, ελευθερία του συνέρχεσθαι, συγκρότηση μιας Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τη σχεδιαζόμενη κατάργηση της επιτροπής λογοκρισίας πριν από τα τέλη του 2012,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βαρόνη Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, πρόκειται να επισκεφθεί τη Βιρμανία/Μιανμάρ λίγο μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 23 Απριλίου 2012,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανεξάρτητο και αδέκαστο δικαστικό σώμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει δικαιοσύνη και κράτος δικαίου στη Βιρμανία/Μιανμάρ· καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να ξεκινήσει νομικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει την γνήσια ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού σώματος,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση επιτέλους παίρνει υπόψη της τις ανησυχίες του λαού σχετικά με έργα που ενδέχεται να είναι οχληρά από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Βιρμανίας/Μιανμάρ πρόκειται να τεθούν προς αναθεώρηση κατά την προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 23 Απριλίου 2012,

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την διαφανή και αξιόπιστη διεξαγωγή των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου, που θεωρήθηκαν ελεύθερες από τους διεθνείς παρατηρητές, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει τις καταγγελίες για παρατυπίες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου· αναμένει ότι οι νεοεκλεγέντες βουλευτές θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους το ταχύτερο δυνατό· συντάσσεται με τις αρχές στην προσπάθειά τους να εγγυηθούν τον βιώσιμο και αμετάκλητο χαρακτήρα της εν λόγω διαδικασίας·

2.  εκφράζει το μεγάλο σεβασμό του για τον επί δεκαετίες αγώνα της ηγέτριας της αντιπολίτευσης και τιμημένης με το βραβείο Ζαχάροφ κ. Aung San Suu Kyi, τη συγχαίρει για τη νίκη του κόμματός της στις αναπληρωματικές εκλογές του Απριλίου και επικροτεί το θάρρος και την επιμονή της ως παραδείγματα ανυστερόβουλου θάρρους και αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία απέναντι στην τυραννία·

3.  αναγνωρίζει τα βήματα που έχουν πραγματοποιήσει το Πρόεδρος Thein Sein και άλλοι μεταρρυθμιστές του βιρμανικού καθεστώτος για την υλοποίηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων το τελευταίο έτος και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν επειγόντως τη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε οι αλλαγές να γίνουν αμετάκλητες·

4.  χαιρετίζει ένθερμα τις προσπάθειες της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων για αναζήτηση τερματισμού των εσωτερικών ένοπλων συγκρούσεων που μαίνονται επί δεκαετίες και ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ειρήνης με τους Kachin·

5.  παροτρύνει τη βιρμανική κυβέρνηση να επιφέρει τροποποιήσεις στο σύνταγμα του 2008 πριν από τις εκλογές του 2015, οι οποίες θα καταργήσουν το ρόλο του στρατού στην πολιτική, ιδίως στις έδρες του στα δύο σώματα του κοινοβουλίου·

6.  χαιρετίζει την αμοιβαία προσέγγιση μεταξύ του Προέδρου U Thein Sein και της Daw Aung San Suu Kyi, καθώς και το διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης·

7.  χαιρετίζει τις διεθνείς προσπάθειες υψηλού επιπέδου για ενθάρρυνση της δημοκρατικής αλλαγής στη Βιρμανία/Μιανμάρ· παρατηρεί την επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού David Cameron ύστερα από τις συμπληρωματικές εκλογές του Απριλίου και χαιρετίζει τις γόνιμες συζητήσεις που πραγματοποίησε με τον Πρόεδρο της Βιρμανίας Thein Sein και την Aung San Suu Kyi·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποφυλάκιση σημαντικού αριθμού πολιτικών κρατούμενων αλλά και τη μεγάλη βελτίωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του Διαδικτύου, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη λογοκρισία και τους περιορισμούς· χαιρετίζει τη νέα νομοθεσία σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και τις φημολογούμενες αλλαγές στη νομοθεσία και στη κρατούσα πρακτική με σκοπό την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να απελευθερώσει όλους τους εναπομένοντες πολιτικούς κρατουμένους χωρίς χρονοτριβή και χωρίς όρους, επιτρέποντας την πρόσβαση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και των διεθνών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις φυλακές της Μιανμάρ· καλεί την Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να εντείνει τις προσπάθειες της περί προαγωγής και διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·

10. ζητεί αλλαγές στο νόμο του 1982 για την ιθαγένεια, έτσι ώστε να εξαφαλιστεί η δέουσα αναγνώριση του δικαιώματος ιθαγένειας της εθνικής μειονότητας Rohingya·

11. καλεί τις αρχές της Βιρμανίας/Μιανμάρ να εξασφαλίσουν ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και να φροντίσουν ότι ο νέος νόμος για τα μέσα ενημέρωσης επιτρέπει την απεριόριστη πρόσβαση στις τεχνολογίες των επικοινωνιών και της πληροφορίας·

12. καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να ξεκινήσει νομικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει την γνήσια ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού σώματος και να θεσπίσει μια διαδικασία δικαιοσύνης και λογοδοσίας για τις παλαιότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με το αποτέλεσμα της 19ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κατά την οποία παρατάθηκε η εντολή του Ειδικού Εισηγητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βιρμανία/Μιανμάρ για έναν ακόμη χρόνο·

14. καλεί τον Πρόεδρο Thein Sein να διερευνήσει τις καταγγελίες για σεξουαλική βία εκ μέρους του βιρμανικού στρατού και για να διωχθούν δικαστικά εκείνοι οι στρατιωτικοί που επιδόθηκαν σε τέτοιες πράξεις· καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να τερματίσει αμέσως την πρακτική της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών ως στρατιωτών, να εντείνει τα μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία των παιδιών από τις ένοπλες συγκρούσεις και να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις·

15. καλεί τον Πρόεδρο Thein Sein να μεριμνήσει ώστε να ζητείται η γνώμη των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τα σχεδιαζόμενα φράγματα και ώστε να εκπονούνται ανεξάρτητες αξιολογήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου·

16. χαιρετίζει τις θετικές χειρονομίες της ΕΕ σε στήριξη των απαρχών της πολιτικής μετάβασης στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 150 εκ. ευρώ, με στόχο ιδίως την ενίσχυση των υποδομών υγείας και εκπαίδευσης της χώρας και την παροχή βοήθειας προς όσους εκτοπίστηκαν·

17. χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν οι βιρμανικές αρχές σε σχέση με τη συναλλαγματική ισοτιμία του βιρμανικού νομίσματος·

18. καλεί το Συμβούλιο να αναστείλει τα περιοριστικά μέτρα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ, με εξαίρεση το εμπάργκο όπλων, για αρχική περίοδο ενός έτους, και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη χώρα·

19. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ορίσουν σαφή χρονοδιαγράμματα και συγκριτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης διαδικασίας πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη Βιρμανία/Μιανμάρ·

20. αντιλαμβάνεται ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις, βιώσιμα και υπεύθυνα, μεταξύ άλλων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες της Βιρμανίας/Μιανμάρ να καταπολεμήσει την φτώχεια και να επιτρέψει σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού να επωφεληθούν από τα μέτρα αυτά· ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χορηγηθεί στη Βιρμανία/Μιανμάρ προνομιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αυξήσει την βοήθεια προς τους πληθυσμούς που δοκιμάζονται από τις συγκρούσεις και καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να επιτρέψει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και στα Ηνωμένα Έθνη την πρόσβαση στις πολιτείες με πληθυσμό εθνοτικής σύνθεσης ή να εξασφαλίσει ότι παρέχεται τοπικά οργανωμένη και διασυνοριακή βοήθεια ώστε να μπορεί να φτάνει ως τους ευάλωτους αυτούς πληθυσμούς·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσεχή επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει η Βαρόνη Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, και για την απόφασή της να εγκαταστήσει διπλωματική εκπροσώπηση στη χώρα και να εγκαινιάσει το Γραφείο της ΕΕ στη Yangon με την ίδια ευκαιρία·

23. απευθύνει εκ νέου πρόκληση στην βραβευμένη με το Βραβείο Ζαχάροφ Daw Aung San Suu Kyi να επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να παραλάβει επισήμως το Βραβείο που της είχε απονεμηθεί το 1991 για όλα όσα έχει κάνει για την προώθηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας στη Βιρμανία/Μιανμάρ·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, καθώς και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ.