Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0202/2012Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0202/2012

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a burmai/mianmari helyzetről

18.4.2012

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7‑0202/2012)
Verts/ALE (B7‑0206/2012)
PPE (B7‑0207/2012)
ALDE (B7‑0208/2012)
GUE/NGL (B7‑0210/2012)
ECR (B7‑0211/2012)
(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Arnaud Danjean a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Barbara Weiler az S&D képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Jean Lambert a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan az ECR képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2012/2604(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0202/2012
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0202/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a burmai/mianmari helyzetről

(2012/2604(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18-21. cikkére,

–   tekintettel az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 25. cikkére,

–   tekintettel az EU elnökségének 2010. február 23-i, a burmai/mianmari hatóságok és demokratikus erők közötti átfogó párbeszédre felszólító nyilatkozatára,

–   tekintettel a Burmáról/Mianmarról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2010. november 25-i[1] és a 2010. május 20-i[2] állásfoglalására,

–   tekintettel a 2010. április 26-i 2010/232/KKBP tanácsi határozatban kinyilvánított és legutóbb a 2011. október 27-i 1083/2011/EU tanácsi rendeletben módosított európai uniós korlátozó intézkedésekre,

–   tekintettel a magas szintű találkozók felfüggesztéséről és a kormány polgári tagjaira vonatkozó vízumtilalomról szóló, 2011. április 12-i tanácsi következtetésekre (a Tanács 2011/239/CFSP határozata),

–   tekintettel a főképviselő 2011. április 28-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ különmegbízottjának a burmai/mianmari emberi jogi helyzetről szóló, 2012. március 12-i jelentésére,

–   tekintettel az ENSZ-főtitkár burmai/mianmari választásokról szóló, 2012. április 2-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a 2011. novemberi ASEAN-csúcsértekezleten hozott döntésre, miszerint az ASEAN elnökségét Burma/Mianmar tölti be 2014-ben,

–   tekintettel az Európai Tanács elnökének a burmai/mianmari reformok irányáról szóló, 2012. január 30-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a főképviselő 2011. április 28-i és 2011. október 14-i nyilatkozataira egyes harmadik országoknak a Burma/Mianmar elleni korlátozó intézkedésekről szóló, 2011/239/KKBP és 2011/504/KKBP határozatokhoz való csatlakozásáról,

–   tekintettel az uniós Külügyek Tanácsa Burmáról/Mianmarról szóló, 2012. január 23-i következtetéseire,

–   tekintettel Andris Piebalgs fejlesztési biztos 2012. február 12. és 14. közötti burmai/mianmari látogatására,

–   tekintettel a 2012. február 26. és március 2. között tartott első EU–Burma/Mianmar parlamentközi ülés eredményeire,

–   tekintettel a főképviselő nyilatkozataira, különösen az Ang Szán Szu Csí szabadon engedéséről szóló 2010. november 13-i, a politikai fogyok szabadon bocsátásáról szóló 2011. január 13-i és 2011. október 12-i és az időközi választások lebonyolításáról szóló 2012. április 2-i nyilatkozataira,

–   tekintettel az ASEAN-csúcsértekezlet 2012. április 3-i nyilatkozatára a 2012. április 1-jei időközi választások eredményéről és a szankciók feloldásának szorgalmazásáról,

–   tekintettel a Thein Szein, Burma/Mianmar elnöke és Ang Szán Szu Csí között 2011 augusztusa óta lezajlott számos találkozóra,

–   tekintettel Thein Szein elnök 2012. március 1-jei országértékelő beszédére kormánya megalakulásának első évfordulóján, amelyben elismerte, hogy az addigi erőfeszítések ellenére még mindig „sok a tennivaló”,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel 2012. április 1-ején Burmában időközi választásokat tartottak parlamentje alsóháza (Pyithu Hluttaw) több mint 40 képviselőjének megválasztása céljából, amelyen Ang Szán Szu Csí Nemzeti Liga a Demokráciáért elnevezésű pártja teljes mértékben részt vehetett; mivel ezek az időközi választások, amelyek a nemzetközi közösség megítélése szerint általában véve szabadok és tisztességesek voltak, azt jelzik, hogy Burma/Mianmar a demokratikus változásokhoz vezető úton halad;

B.  mivel hivatali idejének első évében Thein Szein elnök kormánya az előző évtizedekhez képest több előrelépést tett a béke és demokrácia felé;

C. mivel az ellenzék jelenleg a parlamenti mandátumok 6,6%-ával (azaz a 659-ből 42 hellyel) rendelkezik, míg a mandátumok túlnyomó többsége a hatalmon lévő Szövetségi Szolidaritás és Fejlődés Pártja (USDP) kezében van, beleértve a mandátumok katonatiszteknek fenntartott 25%-át,

D. mivel a következő országos választásokra 2015-ben kerül sor, amikor a mandátumok 75%-áért szállnak versenybe, és ezek jelentik majd a tényleges próbát a tekintetben, hogy a burmai hatóságoknak szándékában áll-e az ország demokratizálása;

E.  mivel az április 1-jei időközi választások lebonyolítása, illetve a külföldi megfigyelők és újságírók – többek között az Európai Parlament egy képviselőjének – meghívása és részvétele bizonyíték arra, hogy a burmai/mianmari kormány folytatni akarja a reformfolyamatot, amelynek fenntarthatónak és visszafordíthatatlannak kell lennie;

F.  mivel ezek a folyamatban lévő változások jelentős lehetőségeket teremtenek az Európai Unió és Burma/Mianmar közötti jobb kapcsolatok kialakításához;

G. mivel óvatosságra van szükség, szem előtt tartva, hogy az ENSZ burmai/mianmari emberi jogi különmegbízottjának jelentése szerint továbbra is súlyos emberi jogi problémák állnak fenn, politikai foglyok százai vannak még mindig börtönben, és a szabadon bocsátottak közül sokat csak feltételesen engedtek el;

H. mivel a kormány a több évtizedes civil háború és fegyveres felkelés utóhatásainak megszűntetésén dolgozik, számos tűzszüneti megállapodást kötve a fegyveres etnikai csoportok többségével, kivéve Kachin állammal, miközben a több tízezer lakóhelye elhagyására kényszerült civilnek szánt humanitárius segélyt megakasztják, és továbbra is akadálytalanul alkalmazzák a rohingja kisebbség elleni megkülönböztető politikákat;

I.   mivel a kormány jelezte, hogy háromlépcsős béketeremtő folyamatot folytat, amely a tűzszünettel kezdődik, ezt társadalmi-gazdasági, kulturális és politikai folyamatok követik, és végül többek között az alkotmánymódosítást is magában foglaló átfogó megállapodásra kerül sor etnikai kérdésekről, ideértve a korábban a harcokban részt vevő személyek leszerelését és integrálását, továbbá a források megosztásáról és a nagyobb fokú autonómiáról;

J.   mivel szakadék tátong a legmagasabb szintű politikai döntések és a helyi korlátozott intézményi és technikai kapacitások között, és mivel a változások csak lassan fejtik ki hatásukat a burmaiak többségének életére, akik továbbra is mélyszegénységben élnek, rendkívül eladósodottak, nincs munkájuk és nem részesülnek szociális szolgáltatásokban;

K. mivel a múltban Burmában/Mianmarban a gazdaság több ágazata, mint például a bányászat, a fakitermelés, az olaj, a gáz és a gátépítések közvetlenül érintettek voltak az emberi jogok súlyos megsértésében és a környezetpusztításban, ugyanakkor ezek jelentették a katonai kormány legfőbb bevételi forrását;

L.  mivel a kormány lépéseket tett a polgári szabadságjogok kiszélesítésére az országban, beleértve a nagyobb tájékoztatási és szólásszabadságot, a nagyszámú internetes oldalra és kiadványra vonatkozó tilalom megszüntetését, a gyülekezési szabadság lehetővé tételét, az Országos Emberjogi Bizottság létrehozását és a cenzúrabizottság 2012 végéig történő tervezett megszüntetését;

M. mivel Ashton bárónő, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nem sokkal a Tanács 2012. április 23-i ülését követően látogat Burmába/Mianmarba;

N. mivel a független és pártatlan bírói kar nélkülözhetetlen a jogállamiság és az igazságszolgáltatás tiszteletben tartásához Mianmarban; felszólítja Burma/Mianmar kormányát, hogy kezdeményezzen jogi reformokat is a valóban független és pártatlan bíróság biztosítása érdekében;

O. mivel a kormány végre figyelembe veszi az emberek aggodalmát a környezetvédelmi és társadalmi szempontokból potenciálisan káros projektekkel kapcsolatban;

P.  mivel a Burma/Mianmar elleni uniós korlátozó intézkedések felülvizsgálatára az Általános Ügyek Tanácsának soron következő, 2012. április 23-i ülésén kerül sor;

1.  üdvözli az április 1-jei, a nemzetközi megfigyelők által szabadnak ítélt időközi választások átlátható és hiteles lebonyolítását, miközben megjegyzi, hogy szabálytalanságokat jelentettek a választásokhoz vezető időszakból; bízik abban, hogy az újonnan megválasztott képviselők minél előbb hozzáfoghatnak feladataik ellátásához; támogatja a hatóságokat azon erőfeszítéseikben, hogy garantálják a reformfolyamat fenntarthatóságát és visszafordíthatatlanságát;

2.  mély tiszteletét fejezi ki az ellenzéki vezető és Szacharov-díjas Ang Szán Szu Csínek az évtizedeken át tartó hosszú küzdelemért, gratulál pártja áprilisi időközi választásokon aratott győzelméhez, és üdvözli bátorságát és kitartását, amely példa az önkényuralommal szembeni önzetlen bátorságra és a szabadságért és demokráciáért folytatott küzdelemre;

3.  elismeri Thein Szein elnök és a burmai rendszer más reformereinek intézkedéseit, amelyek célja az elmúlt évek demokratikus reformjainak végrehajtása volt, és bátorítja őket a folyamat mihamarabbi folytatására, hogy a változást ne lehessen visszafordítani;

4.  melegen üdvözli a kormány, a parlament és a fegyveres erők vezetőségének erőfeszítéseit az évtizedek óta tartó belső fegyveres konfliktusok lezárására, valamint sürgeti a Kachinnal folytatott béketárgyalások gyors befejezését;

5.  szorgalmazza, hogy a burmai kormány a 2015-ös választásokat megelőzően módosítsa a 2008-as alkotmányt, amely megszüntetné a katonaság civil politikában betöltött szerepét, azaz a parlament két házában a katonáknak fenntartott képviselői helyeket;

6.  üdvözli Thein Szein elnök és Ang Szán Szu Csí kölcsönös közeledését, valamint a kormány és az ellenzék közötti párbeszédet;

7.  üdvözli a burmai/mianmari demokratikus változásokat bátorító magas szintű nemzetközi erőfeszítéseket, felhívja a figyelmet David Cameron brit miniszterelnök látogatására, amelyre az áprilisi időközi választások után került sor, és üdvözli az eredményes megbeszéléseket, amelyeket Thein Szein burmai elnökkel és Ang Szán Szu Csíval folytatott;

8.  üdvözli a nagyszámú politikai fogoly szabadon bocsátását, a média és az internet szabadságának jelentős mértékű javulását, miközben aggodalmának ad hangot a folytatódó cenzúra és korlátozások miatt; üdvözli a gyülekezési szabadságról szóló új jogszabályokat és a haladást, amelyet a jelentések szerint a jogszabályok és eljárások a kényszermunka felszámolása érdekében való módosítása terén elértek;

9.  felhívja a burmai/mianmari kormányt, hogy késedelem és feltételek nélkül valamennyi még fogva tartott politikai foglyot bocsássa szabadon, és tegye lehetővé a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és a nemzetközi emberi jogi szervezetek mianmari börtönökbe való bejutását; felhívja a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot is, hogy fokozza tevékenységét a polgárok alapvető jogainak elősegítése és védelme érdekében;

10. felszólít az állampolgárságról szóló 1982-es jogszabály módosítására, hogy biztosítsa a rohingja etnikai kisebbség állampolgársághoz való jogának megfelelő elismerését;

11. felhívja a burmai/mianmari hatóságokat a szabad és független média garantálására és annak biztosítására, hogy az új médiatörvény tegye lehetővé a kommunikációs és információs technológiákhoz való korlátlan hozzáférést;

12. felhívja Burma/Mianmar kormányát, hogy kezdeményezzen jogi reformokat a valóban független igazságszolgáltatás és a pártatlan bíróságok biztosítása érdekében, valamint a múltban elkövetett emberi jogi jogsértésekért igazságot szolgáltató és elszámoltató folyamat kialakítása céljából;

13. üdvözli az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 19. ülésének azon eredményét, hogy a Tanács további egy évvel meghosszabbítja az ENSZ burmai/mianmari emberi jogi különmegbízottjának mandátumát;

14. felhívja Thein Szein elnököt, hogy vizsgáltassa ki a burmai hadsereg katonái által elkövetett nemi erőszakkal kapcsolatos állításokat, és az ilyen tetteket elkövető katonák ellen emeljenek vádat; felszólítja Burma/Mianmar kormányát, hogy haladéktalanul vessen véget a gyermekkatonák toborzásának és bevetésének, fokozza a gyermekek fegyveres konfliktusoktól való védelmét szolgáló intézkedéseket, és folytassa együttműködését az ENSZ-főtitkár gyermekekkel és fegyveres konfliktusokkal foglalkozó különleges képviselőjével;

15. felhívja Thein Szein elnököt, hogy konzultáljon azon helyi közösségekkel, amelyeket érint a tervezett gát ügye, és rendelje el független környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését;

16. üdvözli az Unió pozitív gesztusait az országban megvalósuló politikai átmenet kezdetének támogatása tekintetében, beleértve a 150 millió eurós humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó ígéretet, amelynek célja különösen az ország egészségügyi és oktatási létesítményeinek fejlesztése és a lakóhelyük elhagyására kényszerült személyeknek történő segítségnyújtás;

17. üdvözli a burmai hatóságoknak a burmai valuta árfolyamával kapcsolatban hozott intézkedéseit;

18. felhívja a Tanácsot, hogy egyéves kezdeti időtartamra a fegyverembargó kivételével függessze fel a jelenleg hatályban lévő korlátozó intézkedéseket, és szorosan kövesse figyelemmel az országban kialakult helyzetet;

19. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy határozzon meg világos határidőket és referenciaértékeket a Burmában/Mianmarban folyó politikai és gazdasági reformfolyamat értékelése tekintetében;

20. tudomásul veszi, hogy a felelős és fenntartható, többek között az Európai Unióval való kereskedelem és az Európai Unióból származó beruházás támogatni fogja Burma/Mianmar erőfeszítéseit a szegénység leküzdésére és annak biztosítására, hogy a támogatások a lakosság minél szélesebb rétegéhez eljussanak, valamint kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyék fontolóra azt, hogy Burma/Mianmar kiemelt piaci hozzáférést kaphasson az uniós piacra;

21. üdvözli az Európai Unió azon kötelezettségvállalását, hogy növeli a konfliktus sújtotta lakosságnak nyújtott támogatást, és felhívja a burmai/mianmari kormányt, hogy a segélyszervezetek és az ENSZ számára tegyék lehetővé az etnikai államokba való eljutást, vagy biztosítsák a helyi közösségeken alapuló és a határokon átnyúló segélyeket annak érdekében, hogy elérjék a rászoruló lakosságot;

22. üdvözli Ashton bárónőnek, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közeljövőbeli hivatalos látogatását, valamint a burmai diplomáciai jelenlét létrehozására és ennek kapcsán az Európai Unió irodájának Yangonban történő megnyitására irányuló döntését;

23. emlékeztet a Szaharov-díjjal kitüntetett Ang Szán Szu Csínak szóló meghívásra, hogy látogasson el az Európai Parlamentbe, hogy hivatalosan is átvehesse a Szaharov-díjat, amellyel 1991-ben tüntették ki mindazért, amit a demokrácia és a szabadság előmozdítására tett Burmában/Mianmarban;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ASEAN főtitkárának, valamint Burma/Mianmar parlamentjének és kormányának.

 

.