Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0202/2012Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0202/2012

  KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Birmā/Mjanmā

  18.4.2012

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
  nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
  S&D (B7‑0202/2012)
  Verts/ALE (B7‑0206/2012)
  PPE (B7‑0207/2012)
  ALDE (B7‑0208/2012)
  GUE/NGL (B7‑0210/2012)
  ECR (B7‑0211/2012)
  (2012/2604(RSP))

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Arnaud Danjean PPE grupas vārdā
  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Barbara Weiler S&D grupas vārdā
  Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā
  Barbara Lochbihler, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā
  Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ECR grupas vārdā
  Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā

  Procedūra : 2012/2604(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B7-0202/2012
  Iesniegtie teksti :
  RC-B7-0202/2012
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Birmā/Mjanmā

  (2012/2604(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18.–21. pantu,

  –   ņemot vērā 1966. gadā pieņemtā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. pantu,

  –   ņemot vērā ES prezidentūras 2009. gada 23. februāra paziņojumu par visaptverošu dialogu starp valsts iestādēm un demokrātiskajiem spēkiem Birmā/Mjanmā,

  –   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Birmu/Mjanmu, jo īpaši 2010. gada 25. novembra[1] un 2010. gada 20. maija[2] rezolūcijas,

  –   ņemot vērā Padomes 2010. gada 26. aprīļa Lēmumā 2010/232/KĀDP noteikto Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu kopumu, kas nesen tika grozīts ar Padomes 2011. gada 27. oktobra Regulu (ES) Nr. 1083/2011,

  –   ņemot vērā Padomes 2011. gada 12. aprīļa secinājumus par augsta līmeņa sanāksmju atlikšanas atcelšanu un valdības pilsoniskajiem pārstāvjiem noteiktā vīzu aizlieguma atcelšanu (Padomes Lēmums 2011/239/KĀDP),

  –   ņemot vērā augstās pārstāves 2011. gada 28. aprīļa paziņojumu,

  –   ņemot vērā ANO īpašā referenta 2012. gada 12. marta ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Birmā/Mjanmā,

  –   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 2. aprīļa paziņojumu par vēlēšanām Birmā/Mjanmā,

  –   ņemot vērā Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) augstākā līmeņa 2011. gada novembra sanāksmē pieņemto lēmumu noteikt Birmu/Mjanmu par 2014. gada ASEAN prezidentvalsti,

  –   ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2012. gada 30. janvāra paziņojumu par reformu virzību Birmā/Mjanmā,

  –   ņemot vērā augstās pārstāves 2011. gada 28. aprīļa un 2011. gada 14. oktobra deklarācijas par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes lēmumiem 2011/239/KĀDP un 2011/504/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Birmu/Mjanmu,

  –   ņemot vērā 2012. gada 23. janvārī pieņemtos ES Ārlietu padomes secinājumus par Birmu/Mjanmu,

  –   ņemot vērā attīstības komisāra Andra Piebalga vizīti Birmā/Mjanmā 2012. gada 12.–14. februārī,

  –   ņemot vērā pirmo ES un Birmas/Mjanmas starpparlamentāro sanāksmi, kas notika no 2012. gada 26. februāra līdz 2. martam,

  –   ņemot vērā augstās pārstāves paziņojumus, jo īpaši 2010. gada 13. novembra paziņojumu par Aung San Suu Kyi atbrīvošanu, 2011. gada 13. janvāra un 2011. gada 12. oktobra paziņojumus par politisko ieslodzīto atbrīvošanu un 2012. gada 2. aprīļa paziņojumu par papildvēlēšanu norisi,

  –   ņemot vērā ASEAN augstākā līmeņa sanāksmes 2012. gada 3. aprīļa paziņojumu par 2012. gada 1. aprīļa papildvēlēšanu rezultātiem un aicinājumu atcelt sankcijas,

  –   ņemot vērā Birmas/Mjanmas prezidenta U Thein Sein un Daw Aung San Suu Kyi vairākas tikšanās, kuras notikušas kopš 2011. gada augusta,

  –   ņemot vērā to, ka prezidents Thein Sein, atzīmējot valdības darba pirmo gadadienu, savā 2012. gada 1. marta runā par stāvokli Savienībā atzina, ka, neraugoties uz īstenotajiem centieniem, darāmā vēl ir daudz,

  –   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

  A. tā kā 2012. gada 1. aprīlī Birmā notika papildvēlēšanas, kurās notika cīņa par 40 vietām Birmas parlamenta apakšpalātā (Pyithu Hluttaw) un kurās Aung San Suu Kyi vadītā Nacionālās demokrātijas līgas (NLD) partija varēja pilnvērtīgi piedalīties; tā kā šīs papildvēlēšanas, kuras starptautiskā kopiena plaši atzina par brīvām un godīgām, liecina par to, ka Birma/Mjanma ir ceļā uz demokrātiskām pārmaiņām;

  B.  tā kā valdības vadītājs Thein Sein savos pirmajos darba gados sasniedza lielāku progresu ceļā uz demokrātiju un mieru nekā aizvadītajās desmitgadēs;

  C. tā kā opozīcijai parlamentā pašlaik ir tikai 6,6 % vietu (42 no 659 vietām), bet lielākā daļa vietu ir valdošajai Savienības solidaritātes un attīstības partijai (USDP), tostarp 25 % vietu, kas paredzētas militārpersonām;

  D. tā kā nākamās vispārējās vēlēšanas, kuras plānotas 2015. gadā un kurās notiks cīņa par 75 % vietu, būs īsts pārbaudījums Birmas varas iestādēm, lai noteiktu, vai tās vēlas demokratizēt valsti;

  E.  tā kā 1. aprīļa papildvēlēšanu rīkošana un ārvalstu novērotājiem un žurnālistiem, tostarp Eiropas Parlamenta pārstāvim, paustais aicinājums ierasties uz vēlēšanām un būt tajās klāt liecina par Birmas/Mjanmas valdības vēmi turpināt reformu procesu, kuram vajadzētu būt ilgtspējīgam un neatgriezeniskam;

  F.  tā kā notiekošās izmaiņas paver nozīmīgas iespējas veidot daudz labākas attiecības starp Eiropas Savienību un Birmu/Mjanmu;

  G. tā kā ir jābūt piesardzīgiem, ņemot vērā to, ka saskaņā ar ANO īpašā referenta ziņojumu par cilvēktiesībām Birmā/Mjanmā joprojām ir būtiskas problēmas cilvēktiesību jomā, simtiem politisko ieslodzīto vēl aizvien atrodas cietumos un daudzi no viņiem, kuri vairs neatrodas ieslodzījumā, ir atbrīvoti tikai nosacīti;

  H. tā kā valdībai nākas risināt problēmas, ko radījis gadu desmitiem ilgušais pilsoņu karš un bruņoti nemieri, un tā vairākkārt, izņemot Kačinas situāciju, ir panākusi pamieru ar lielāko daļu bruņotajiem etniskajiem grupējumiem, taču desmitiem tūkstošu pārvietoto civiliedzīvotāju tiek liegta humānā palīdzība un joprojām netiek mazināta pret rohingu mazākumtautību vērstā diskriminācijas politika;

  I.   tā kā valdība ir norādījusi, ka miera veidošanas procesā tā ievēro trīspakāpju principu — pirmkārt, pamiers, otrkārt, sociālekonomiskie, kultūras un politiskie procesi un, visbeidzot, visaptveroša vienošanās par etniskajiem jautājumiem, izdarot attiecīgas izmaiņas konstitūcijā, ietverot demobilizāciju un bijušo kaujinieku integrāciju, dalīšanos ar resursiem un lielāku autonomiju;

  J.   tā kā starp visaugstākajā līmenī pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem un ierobežotajām institucionālajām un tehniskajām iespējām ir atšķirības un tā kā lēnās pārmaiņas neietekmē lielāko daļu Birmas iedzīvotāju, kuri joprojām dzīvo lielā nabadzībā un kuriem ir augsts parādu slogs, nav darba un trūkst sociālo pakalpojumu;

  K. tā kā iepriekš vairākas Birmas/Mjanmas saimnieciskās darbības nozares, piemēram, kalnrūpniecība, kokmateriālu, naftas un gāzes ieguve un dambju izbūve, bija tieši saistītas ar būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem un vides iznīcināšanu un vienlaikus bija militārās valdības ieņēmumu galvenais avots;

  L.  tā kā valdība ir īstenojusi pasākumus, lai valstī paplašinātu pilsoniskās brīvības, nodrošinot lielāku informācijas un vārda brīvību, pret vairākām vietnēm un publikācijām vērsta aizlieguma atcelšanu, pulcēšanās brīvību, Valsts cilvēktiesību komisijas izveidi un plānoto Cenzūras valdes likvidāciju līdz 2012. gada beigām;

  M. tā kā augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos baronese C. Ashton tūlīt pēc Padomes 2012. gada 23. aprīļa sanāksmes apmeklēs Birmu/Mjanmu;

  N. tā kā, lai Birmā/Mjanmā tiktu ievērots tiesiskums un taisnīgums, ir nepieciešams panākt tiesu iestāžu neatkarību un objektivitāti; aicina Birmas/Mjanmas valdību sākt arī tiesiskas reformas, lai panāktu patiesi neatkarīgas un objektīvas tiesu iestādes;

  O. tā kā valdība beidzot ņem vērā iedzīvotāju bažas saistībā ar projektiem, kuri var kaitēt videi un sociālajai jomai;

  P.  tā kā ES ierobežojošie pasākumi pret Birmu/Mjanmu tiks pārskatīti nākamajā Ģenerālpadomes sanāksmē, kas notiks 2012. gada 23. aprīlī,

  1.  atzinīgi vērtē 1. aprīļa papildvēlēšanu pārredzamo un ticamo norisi un to, ka starptautiskie novērotāji tās atzinuši par brīvām vēlēšanām, vienlaikus norādot uz pārkāpumiem pirmsvēlēšanu laikā; nešaubās, ka jaunievēlētie parlamenta deputāti iespējami drīz sāks savu darbu; pauž atbalstu iestādēm to centienos padarīt reformu procesu ilgtspējīgu un neatgriezenisku;

  2.  pauž cieņu attiecībā uz opozīcijas līderes un Saharova miera prēmijas laureātes Aung San Suu Kyi gadu desmitiem ilgo cīņu, sveic viņu sakarā ar viņas partijas uzvaru aprīļa papildvēlēšanās un pauž atzinību par viņas drosmi un izturību, uzskatot viņas rīcību par paraugu pašaizliedzīgai un drosmīgai cīņai par brīvību un demokrātiju tirānijas apstākļos;

  3.  atzinīgi vērtē prezidenta Thein Sein un citu Birmā pastāvošā režīma reformu atbalstītāju pasākumus pagājušajā gadā, kas veikti, lai īstenotu demokrātijas reformas, un mudina viņus steidzami turpināt šo procesu, lai pārmaiņas kļūtu neatgriezeniskas;

  4.  ļoti atzinīgi vērtē valdības, parlamenta un bruņoto spēku vadības centienus izbeigt iekšējos bruņotos konfliktus, kas turpinās gadu desmitiem, un prasa īsā laikā pabeigt miera sarunas ar Kačinas pārstāvjiem;

  5.  mudina Birmas valdību pirms 2015. gada vēlēšanām grozīt 2008. gada konstitūciju, neļaujot militārās jomas pārstāvjiem piedalīties civiliedzīvotāju politikas veidošanā, jo īpaši likvidējot viņiem paredzētas vietas abās parlamenta palātās;

  6.  atzinīgi vērtē prezidenta U Thein Sein un Daw Aung San Suu Kyi abpusējo tuvināšanos un valdības un opozīcijas dialogu;

  7.  atzinīgi vērtē augsta līmeņa starptautiskos centienus sekmēt demokrātiskas pārmaiņas Birmā/Mjanmā; norāda, ka Lielbritānijas ministru prezidents Deivids Kamerons apmeklēja Birmu pēc aprīlī notikušajām papildvēlēšanām, un atzinīgi vērtē viņa pozitīvās sarunas ar Birmas prezidentu Thein Sein un opozīcijas līderi Aung San Suu Kyi;

  8.  atzinīgi vērtē to, ka ir atbrīvots ievērojams skaits politisko ieslodzīto, būtiski uzlaboto plašsaziņas līdzekļu liberalizāciju un interneta brīvību, vienlaikus paužot bažas par cenzūras un ierobežojumu turpināšanos; atzinīgi vērtē jaunos tiesību aktus par pulcēšanās brīvību un dokumentētos panākumus saistībā ar izmaiņām tiesību aktos un praksē, kuru mērķis ir izskaust piespiedu darbu;

  9.  aicina Birmas/Mjanmas valdību nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot visus pārējos politiskos ieslodzītos, nodrošinot brīvu Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas un starptautisko cilvēktiesību institūciju pārstāvju piekļuvi Mjanmas cietumiem; turklāt aicina valsts cilvēktiesību komisiju vairāk darba ieguldīt pilsoņu pamattiesību veicināšanā un aizsardzībā;

  10. aicina veikt izmaiņas 1982. gada likumā par pilsonību, lai nodrošinātu rohingu mazākumtautības pārstāvju tiesību uz pilsonību pienācīgu atzīšanu;

  11. aicina Birmas/Mjanmas iestādes nodrošināt brīvu un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu darbību un to, ka jaunajā likumā par plašsaziņas līdzekļiem ir paredzēta neierobežota piekļuve saziņas un informācijas tehnoloģijām;

  12. aicina Birmas/Mjanmas valdību sākt tiesiskas reformas, lai panāktu patiesi neatkarīgu un objektīvu tiesu varas iestāžu darbību, un aizsākt taisnīguma nodrošināšanas procesu, kurā noteikta atbildība par pagātnē paveiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

  13. atzinīgi vērtē ANO Cilvēktiesību padomes 19. sesijas rezultātus, jo tika pieņemts lēmums pagarināt īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos Birmā/Mjanmā pilnvaras vēl par vienu gadu;

  14. aicina prezidentu U Thein Sein veikt izmeklēšanu saistībā ar ziņām par Birmas armijas īstenoto seksuālo vardarbību un saukt pie atbildības karavīrus, kuri bijuši iesaistīti šajos nodarījumos; prasa Birmas/Mjanmas valdībai nekavējoties izbeigt iesaukt armijā un izmantot bērnus kareivjus, pastiprināt centienus nodrošināt bērnu aizsardzību bruņotu konfliktu laikā un īstenot sadarbību ar ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi bērnu un bruņotu konfliktu jautājumos;

  15. aicina prezidentu Thein Sein apspriesties ar vietējām pašvaldībām, kuras ietekmē plānotā dambja projekti, un veikt neatkarīgus ietekmes uz vidi novērtējumus;

  16. atzinīgi vērtē pozitīvo ES žestu, atbalstot politisko pārmaiņu sākumu minētajā valstī, tostarp nodrošinot EUR 150 miljonus humānajai palīdzībai, kuras mērķis ir jo īpaši valsts veselības aprūpes un izglītības iestāžu izveide un palīdzība pārvietotajām personām;

  17. atzinīgi vērtē pasākumus, ko Birmas iestādes ir veikušas attiecībā uz Birmas valūtas maiņas likmi;

  18. aicina Padomi sākotnēji uz vienu gadu pārtraukt pašreizējos ierobežojošos pasākumus, izņemot ieroču embargo, un cieši uzraudzīt stāvokli valstī;

  19. aicina Komisiju un Padomi noteikt skaidru grafiku un kritērijus attiecībā uz Birmā/Mjanmā notiekošās politisko un ekonomisko reformu procesa novērtēšanu;

  20. atzīst, ka atbildīga un ilgtspējīga tirdzniecība un ieguldījumi, tostarp tirdzniecība ar ES un tās ieguldījumi, sniegs atbalstu Birmas/Mjanmas centieniem nabadzības apkarošanā un nodrošinās, ka no minētajiem pasākumiem gūs labumu plašāki iedzīvotāju slāņi, un aicina Padomi un Komisiju apsvērt Birmas/Mjanmas priviliģētu pieeju Eiropas Savienības tirgum;

  21. atzinīgi vērtē ES apņemšanos palielināt atbalstu konflikta skartajiem iedzīvotājiem un aicina Birmas/Mjanmas valdību nodrošināt palīdzības organizācijām un Apvienoto Nāciju Organizācijai piekļuvi etnisko grupu štatiem vai nodrošināt, ka šīm neaizsargātajām iedzīvotāju grupām tiek sniegta vietējo kopienu vai pārrobežu palīdzība;

  22. atzinīgi vērtē ES augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton gaidāmo oficiālo vizīti, kā arī lēmumu izveidot diplomātisko pārstāvniecību šajā valstī un šajā sakarībā Jangonā atklāt ES biroju;

  23. atkārtoti aicina Saharova balvas laureāti Daw Aung San Suu Kyi apmeklēt Eiropas Parlamentu, lai oficiāli saņemtu Saharova balvu, kura viņai tika piešķirta 1991. gadā par paveikto demokrātijas un brīvības veicināšanā Birmā/Mjanmā;

  24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) ģenerālsekretāram un Birmas/Mjanmas parlamentam un valdībai.