Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0202/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0202/2012

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o situácii v Barme/Mjanmarsku

18.4.2012

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7‑0202/2012)
Verts/ALE (B7‑0206/2012)
PPE (B7‑0207/2012)
ALDE (B7‑0208/2012)
GUE/NGL (B7‑0210/2012)
ECR (B7‑0211/2012)
(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Arnaud Danjean v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Barbara Weiler v mene skupiny S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan v mene skupiny ECR
Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2012/2604(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0202/2012
Predkladané texty :
RC-B7-0202/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Barme/Mjanmarsku

(2012/2604(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 18 až 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (UDHR) z roku 1948,

–   so zreteľom na článok 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 23. februára 2009 vyzývajúce na všestranný dialóg orgánov a demokratických síl v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenia z 25. novembra 2010[1] a 20. mája 2010[2],

–   so zreteľom na súbor reštriktívnych opatrení Európskej únie uvedený v rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP z 26. apríla 2010 a naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (EÚ) č. 1083/2011 z 27. októbra 2011,

–   so zreteľom na závery Rady z 12. apríla 2011 o zrušení pozastavenia schôdzí na vysokej úrovni a o pozastavení zákazu vydávania víz pre civilných členov vlády (rozhodnutie Rady 2011/239/SZBP),

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ z 28. apríla 2011,

–   so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 12. marca 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN z 2. apríla 2012 o voľbách v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na rozhodnutie zo samitu združenia ASEAN v novembri 2011 o udelení predsedníctva združenia Barme/Mjanmarsku v roku 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady z 30. januára 2012 reformnom úsilí v Mjanmarsku,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky z 28. apríla 2011 a 14. októbra 2011 o pripojení sa určitých tretích krajín k rozhodnutiu Rady, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Barme/Mjanmarsku z 23. januára 2012,

–   so zreteľom na návštevu európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa v Barme/Mjanmarsku od 12. do 14. februára 2012,

–   so zreteľom na výsledky prvej medziparlamentnej schôdze EÚ – Barma/Mjanmarsko z 26. februára – 2. marca 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky, najmä vyhlásenia z 13. novembra 2010 o prepustení Aun Schan Su Ťijovej, z 13. januára 2011 a 12. októbra 2011 o prepustení politických väzňov a z 2. apríla 2012 o priebehu doplnkových volieb,

–   so zreteľom na vyhlásenie zo samitu združenia ASEAN z 3. apríla 2012 o výsledkoch doplnkových volieb, ktoré sa konali 1. apríla 2012, ktoré vyzýva na zrušenie sankcií,

–   so zreteľom na rôzne stretnutia prezidenta Mjanmarska Theina Seina a Aun Schan Su Ťijovej od augusta 2011,

–   so zreteľom na prejav o stave krajiny prezidenta Theina Seina pri príležitosti prvého výročia jeho vlády z 1. marca 2012, kde uznal, že napriek vykonanému úsiliu zostáva ešte „vykonať mnoho práce“;

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 1. apríla 2012 sa v Barme/Mjanmarsku uskutočnili doplnkové voľby na obsadenie 40 kresiel v Dolnej snemovni parlamentu (Pyithu Hluttaw), na ktorých sa mohla politická strana Národná liga za demokraciu (NLD) pod vedením Aun Schan Su Ťijovej zúčastniť v plnej miere; keďže tieto doplnkové voľby, ktoré medzinárodné spoločenstvo všeobecne označilo za slobodné a spravodlivé, naznačujú, že Barma/Mjanmarsko sa uberá cestou demokratických zmien;

B.  keďže počas prvého roka vo funkcii vláda prezidenta Theina Seina vykonala viac pokroku smerom k demokracii a mieru, než iné počas posledných desaťročí;

C. keďže opozícia má v parlamente v súčasnosti len 6,6 % kresiel (43 zo 659), zatiaľ čo prevažná väčšina kresiel patrí vládnucej Strane solidarity a rozvoja zväzu (USDP) vrátane 25 % kresiel vyhradených pre vojenských úradníkov;

D. keďže budúce všeobecné voľby naplánované na rok 2015, v ktorých pôjde o 75 % kresiel, budú skutočnou skúškou vôle barmských orgánov demokratizovať krajinu;

E.  keďže doplňujúce voľby, ktoré sa uskutočnili 1. apríla, a pozvanie a prítomnosť zahraničných pozorovateľov vrátane zástupcu Európskeho parlamentu dokazujú, že vláda Barmy/Mjanmarska je odhodlaná pokračovať v reformnom procese, ktorý by mal byť udržateľný a nezvratný;

F.  keďže tieto prebiehajúce zmeny vytvárajú dôležité možnosti na rozvoj podstatne lepších vzťahov medzi Európskou úniou a Barmou/Mjanmarskom;

G. keďže je potrebná opatrnosť vzhľadom na to, že podľa správy osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Barme/Mjanmarsku stále pretrvávajú vážne obavy týkajúce sa dodržiavania ľudských práv, stovky politických väzňov sú naďalej vo väzení a mnohí z prepustených boli prepustení iba podmienečne;

H. keďže vláda Barmy/Mjanmarska zápasí s dedičstvom desaťročia trvajúcej občianskej vojny a ozbrojených nepokojov, a usiluje sa o riešenie situácie prostredníctvom dohôd o prímerí s väčšinou ozbrojených etnických skupín, pričom výnimkou je situácia v Kačine, a humanitárna pomoc určená desiatkam tisícom vysídlených civilistov je zablokovaná a politika diskriminácie voči rohingyjskej menšine pokračuje;

I..  keďže vláda uviedla, že sleduje trojkrokový proces budovania mieru, a to prímerie, po ktorom bude nasledovať sociálno-ekonomický, kultúrny a politický proces a nakoniec komplexná dohoda – zahŕňajúca zmeny ústavy - na etnických otázkach, vrátane demobilizácie a začlenenia bývalých bojovníkov, zdieľania zdrojov a väčšej autonómie;

J.   keďže rozpor medzi politickými rozhodnutiami na najvyššej úrovni a obmedzenou inštitucionálnou a technickou kapacitou na mieste, a keďže zmeny len pomaly ovplyvňujú život väčšiny občanov Mjanmarska, ktorí naďalej čelia veľkej chudobe, vysokej úrovni zadlženia, nedostatku zamestnanosti a absencii sociálnych služieb;

K. keďže mnohé odvetvia hospodárskej činnosti v Barme/Mjanmarsku, ako sú banské, drevárske, ropné a plynárenské odvetvie a odvetvie výstavby priehrad, boli v minulosti priamo spojené s vážnym porušovaním ľudských práv a ničením životného prostredia, a boli hlavným zdrojom príjmov vojska;

L.  keďže vláda prijala viacero opatrení na rozšírenie občianskych slobôd v krajine, ako sú sloboda informácií a prejavu, zrušila zákaz mnohých internetových stránok a publikácií, sloboda zhromažďovania, zriadenie Národnej komisie pre ľudské práva a plánované zrušenie rady pre cenzúru do konca roku 2012;

M. keďže barónka Ashtonová, vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, navštívi Barmu/Mjanmarsko krátko po schôdzi Rady, ktorá sa uskutoční 23. apríla 2012;

N. keďže nezávislé a nestranné súdnictvo zohráva kľúčovú úlohu, ak sa má v Barme/Mjanmarsku dodržiavať právny štát a spravodlivosť; vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby v záujme zabezpečenia skutočne nezávislého a nestranného súdnictva začala právne reformy;

O. keďže vláda konečne berie do úvahy obavy obyvateľov pri projektoch, ktoré môžu byť ekologicky a sociálne škodlivé;

P.  keďže v súčasnosti platné reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku sa budú revidovať na budúcom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 23. apríla 2012;

1.  víta transparentný a dôveryhodný priebeh doplnkových volieb, ktoré sa konali 1. apríla, pričom berie na vedomie správy o nezrovnalostiach v čase pred voľbami; verí, že novo zvolení poslanci budú môcť začať vykonávať svoje povinnosti čo najskôr; podporuje orgány v ich úsilí zabezpečiť udržateľnosť a nezvratnosť procesu reforiem;

2.  vyjadruje veľkú úctu desaťročia trvajúcemu boju opozičnej líderky a laureátky Sacharovovej ceny Aun Schan Su Ťijovej, blahoželá jej k jasnému víťazstvu jej strany v aprílových doplnkových voľbách, vyjadruje obdiv jej odvahe a vytrvalosti ako príkladu nezištnej odvahy a boja za slobodu a demokraciu navzdory tyranii;

3.  uznáva kroky, ktoré v minulom roku uskutočnil v barmskom režime prezident Thein Sein a ďalší reformátori a nabáda ich, aby dôrazne pokračovali v tomto procese tak, aby sa zmena stala nezvratnou;

4.  vrelo víta úsilie vlády, parlamentu, ako aj vedenia ozbrojených síl o skončenie desaťročia trvajúcich vnútorných ozbrojených konfliktov a vyzýva na rýchle uzatvorenie rokovaní o mieri s Kačinmi;

5.  žiada barmskú vládu, aby pred voľbami, ktoré sa budú konať v roku 2015, zaviedla zmeny do ústavy z roku 2008, aby bola odstránená úloha armády v civilnej politike, konkrétne jej kreslá v oboch komorách parlamentu;

6.  víta vzájomné zbližovanie prezidenta U Thein Seina a Daw Aun Schan Suu Ťijovej, a dialóg medzi vládou a opozíciou;

7.  víta medzinárodné úsilie na vysokej úrovni na podporu demokratických zmien v Barme/Mjanmarsku, berie na vedomie návštevu britského premiéra Davida Camerona po doplnkových voľbách v apríli a víta plodné diskusie s prezidentom Barmy/Mjanmarska Theinom Seinom a s Aun Schan Suu Ťij;

8.  víta prepustenie značného počtu politických väzňov, podstatné zlepšenie slobody médií a internetu, zároveň však vyjadruje znepokojenie nad pokračujúcou cenzúrou a obmedzeniami; víta nové právne predpisy o slobode zhromažďovania a správy o pokroku týkajúce sa zmeny zákonov a praxe v záujme odstránenie nútenej práce;

9.  žiada vládu Barmy/Mjanmarska, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých zostávajúcich politických väzňov a umožnila slobodný prístup MVČK a medzinárodných orgánov pre ľudské práva do mjanmarských väzníc; vyzýva Národnú komisiu pre ľudské práva, aby zintenzívnila svoju prácu na podpore a ochrane základných práv občanov;

10. žiada zmeny zákona o občianstve z roku 1982 s cieľom zabezpečiť riadne uznanie práva na občianstvo etnickej menšiny Rohingya;

11. vyzýva orgány Barmy/Mjanmarska, aby zaručili slobodu a nezávislosť médií a zabezpečili, že nový zákon o médiách umožní neobmedzený prístup ku komunikačným a informačným technológiám;

12. vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby v záujme zabezpečenia skutočne nezávislého a nestranného súdnictva začala právne reformy a proces pre spravodlivosť a zodpovednosť za prípady porušovania ľudských práv v minulosti;

13. víta záver z 19. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva predĺžiť mandát osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku o ďalší rok;

14. vyzýva prezidenta Thein Seina, aby vyšetril obvinenia z sexuálneho násilia zo strany barmskej armády a začal stíhanie tých vojakov, ktorí sa týchto činov zúčastnili; dôrazne vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby okamžite ukončila pokračujúci nábor a využívanie detských vojakov, posilnila opatrenia na zabezpečenie ochrany detí pred ozbrojenými konfliktami a aby spolupracovala s osobitným zástupcom generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch;

15. vyzýva prezidenta Thein Seina, aby so zasiahnutými miestnymi komunitami konzultoval v súvislosti s plánovanými projektmi priehrady a vykonal nezávislé posúdenie vplyvu na životné prostredie;

16. víta pozitívne gestá EÚ v oblasti podpory začatia politickej transformácie v krajine vrátane prísľubu, že poskytne 150 mil. EUR na humanitárnu pomoc určenú najmä na rozvoj zdravotných a vzdelávacích zariadení a pomoc vysídleným osobám;

17. víta opatrenia barmských orgánov týkajúce sa výmenného kurzu barmskej meny;

18. vyzýva Radu, aby pozastavila v súčasnosti platné reštriktívne opatrenia s výnimkou embarga na zbrane na počiatočné obdobie jedného roka a aby dôkladne monitorovala situáciu v krajine;

19. žiada Európsku komisiu a Radu, aby stanovili jasné časové horizonty a kritériá na posudzovanie priebehu procesu politickej a hospodárskej reformy v Barme/Mjanmarsku;

20. uznáva, že zodpovedný a udržateľný obchod a investície vrátane investícií a obchodu s Európskou úniou podporia úsilie Barmy/Mjanmarska v boji proti chudobe a o prínos pre širšie vrstvy obyvateľstva, a žiada Radu a Komisiu, aby zvážili, či by mohol byť Barme/Mjanmarsku udelený preferenčný prístup na trh Európskej únie;

21. víta záväzok Európskej únie rozšíriť pomoc obyvateľstvu postihnutému konfliktom a vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby agentúram poskytujúcim pomoc a Organizácii Spojených národov umožnila prístup do etnických štátov, aby sa k týmto ohrozeným obyvateľom dostala pomoc z miestnych komunít a cezhraničná pomoc;

22. víta nadchádzajúcu oficiálnu návštevu vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku barónky Ashtonovej, ako aj jej rozhodnutie zriadiť diplomatické zastúpenie v krajine a pri tejto príležitosti slávnostne otvoriť kanceláriu EÚ v Rangúne;

23. pripomína pozvanie laureátky Sacharovovej ceny Daw Aun Schan Su Ťijovej na návštevu Európskeho parlamentu na oficiálne odovzdanie Sacharovovej ceny, ktorá jej bola udelená v roku 1991 za zásluhy pri presadzovaní demokracie a slobody v Barme/Mjanmarsku;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN a parlamentu a vláde Barmy/Mjanmarska.