Predlog skupne resolucije - RC-B7-0202/2012Predlog skupne resolucije
RC-B7-0202/2012

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o razmerah v Burmi/Mjanmaru

18.4.2012

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B7‑0202/2012)
Verts/ALE (B7‑0206/2012)
PPE (B7‑0207/2012)
ALDE (B7‑0208/2012)
GUE/NGL (B7‑0210/2012)
ECR (B7‑0211/2012)
(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Arnaud Danjean v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Barbara Weiler v imenu skupine S&D
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan v imenu skupine ECR
Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2012/2604(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0202/2012
Predložena besedila :
RC-B7-0202/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Burmi/Mjanmaru

(2012/2604(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 18 do 21 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju člena 25 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva EU z dne 23. februarja 2009, v kateri je pozvalo k vseobsegajočemu dialogu med oblastmi in demokratičnimi silami v Burmi/Mjanmaru,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi/Mjanmaru, zlasti tistih z dne 25. novembra 2010[1] in 20. maja 2010[2],

–   ob upoštevanju svežnja omejevalnih ukrepov Evropske unije, kot so določeni v Sklepu Sveta 2010/232/SVZP z dne 26. aprila 2010, kot je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (EU) št. 1083/2011 z dne 27. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. aprila 2011 o razveljavitvi prepovedi obiskov na visoki ravni in prepovedi izdajanja vizumov civilnim članom vlada (Sklep Sveta 2011/239/SZVP),

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice EU z dne 28. aprila 2011,

–   ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca Združenih narodov o položaju človekovih pravic v Burmi/Mjanmaru z dne 12. marca 2012,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Združenih narodov z dne 2. aprila 2012 o volitvah v Burmi/Mjanmaru,

–   ob upoštevanju sklepa, sprejetega na vrhovnem srečanju združenja ASEAN novembra 2011, da bo leta 2014 Burma/Mjanmar predsedovala združenju,

–   ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta z dne 30. januarja 2012 o poteku reforme v Burmi/Mjanmaru,

–   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice z dne 28. aprila 2011 in 14. oktobra 2011 o pridružitvi nekaterih tretjih držav k omejevalnim ukrepom EU proti Burmi/Mjanmaru iz Sklepa Sveta 2011/239/SVZP,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve o Burmi/Mjanmaru z dne 23. januarja 2012,

–   ob upoštevanju obiska komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa v Burmi/Mjanmaru od 12. do 14. februarja 2012,

–   ob upoštevanju izidov prvega medparlamentarnega srečanja med Evropsko unijo in Burmo/Mjanmarom, ki je potekalo 26. februarja in 2. marca 2012,

–   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice, zlasti tistih z dne 13. novembra 2010 o osvoboditvi Aung San Suu Kyi, z dne 13. januarja 2011 in 12. oktobra 2011 o izpustitvi političnih zapornikov ter z dne 2. aprila 2012 o poteku delnih volitev,

–   ob upoštevanju izjave z vrhovnega srečanja združenja ASEAN z dne 3. aprila 2012 o izidu delnih volitev 1. aprila 2012 in s pozivom, da se sankcije odpravijo,

–   ob upoštevanju številnih srečanj med predsednikom Burme/Mjanmara Theinom Seinom in Aung San Suu Kyi od avgusta 2011,

–   ob upoštevanju govora o stanju države predsednika Thein Seina ob prvi obletnici na oblasti 1. marca 2012, v katerem je priznal, da je kljub prizadevanjem treba doseči še veliko,

–   ob upoštevanju členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je Burma 1. aprila 2012 izvedla delne volitve za 40 sedežev v spodnjem domu parlamenta, v katerih je Nacionalna liga za demokracijo pod vodstvom Aung San Suu Kyi lahko polno sodelovala; ker te delne volitve, ki jih je mednarodna skupnost v splošnem štela za svobodne in pravične, kažejo, da je Burma/Mjanmar na poti k demokratičnim spremembam;

B.  ker je vlada predsednika Thein Seina v prvem letu na oblasti dosegla večji napredek k demokraciji in miru, kot pa je bil dosežen v zadnjih desetletjih;

C. ker ima opozicija trenutno samo 6,6 % sedežev v parlamentu (42 od 659), medtem ko veliko večino sedežev nadzira vladajoča Stranka unije za solidarnost in razvoj (USDP), vključno s 25 % sedežev, ki so rezervirani za vojaške častnike;

D. ker bodo naslednje splošne volitve, načrtovane za leto 2015, ko bo treba razdeliti 75 % sedežev, pravi test za pripravljenost burmanske vlade na demokratizacijo države;

E.  ker potek delnih volitev 1. aprila, na katere so bili povabljeni in so jim prisostvovali tuji opazovalci in novinarji, tudi predstavnik Evropskega parlamenta, dokazuje, da je vlada Burme/Mjanmara pripravljena nadaljevati proces reform, ki bi moral biti trajen in nepreklicen;

F.  ker sedanje spremembe ustvarjajo pomembne nove priložnosti za močno izboljšane odnose med Evropsko unijo in Burmo/Mjanmarom;

G. ker je potrebna previdnost, če upoštevamo, da glede na poročilo posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice v Burmi/Mjanmaru ostaja velika zaskrbljenost glede človekovih pravic, na stotine političnih zapornikov je še vedno zaprtih in mnogi od tistih, ki niso več, so samo pogojno izpuščeni;

H. ker se vlada začenja spoprijemati z dediščino večdesetletne državljanske vojne in oboroženih nemirov, kar je pripeljalo do niza dogovorov o premirju z večino oboroženih etničnih skupin, izjema so razmere v državi Kačin,medtem ko je zaustavljena človekoljubna pomoč večdesettisočem razseljenih civilistov in se z nezmanjšano močjo nadaljuje politika diskriminiranja manjšine Rohingja;

I..  ker je vlada napovedala, da si prizadeva za tristopenjski proces vzpostavljanja miru: najprej premirje, nato družbeno-gospodarski, kulturni in politični procesi ter končno vseobsegajoč sporazum – ki bo zajel tudi spremembe ustave – o etničnih vprašanjih, tudi demobilizaciji in vključevanju nekdanjih borcev, delitvi virov in večji avtonomiji;

J.   ker zeva vrzel med političnimi odločitvami na najvišji ravni ter omejenimi institucionalnimi in tehničnimi zmogljivostmi na terenu ter ker spremembe le počasi vplivajo na življenje večine burmanskih državljanov, ki se še naprej spoprijemajo z veliko revščino, veliko stopnjo zadolženosti, pomanjkanjem zaposlitev in socialnih storitev;

K. ker so bili v preteklosti mnogi sektorji gospodarske dejavnosti v Burmi/Mjanmaru, kot so rudarstvo, lesna industrija, naftna in plinska industrija ter gradnja jezov, neposredno povezani s hudimi kršitvami človekovih pravic in uničevanjem narave, hkrati pa so bili glavni vir državnih prihodkov za vojsko;

L.  ker je vlada sprejela ukrepe za povečanje državljanskih svoboščin, večjo svobodo obveščanja in izražanja, odpravo prepovedi mnogih spletnih mest in publikacij, svobodo zbiranja, ustanovitev nacionalne komisije za človekove pravice in načrtovano odpravo cenzorske komisije pred koncem leta 2012;

M. ker bo visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton kmalu po zasedanju Sveta 23. aprila 2012 obiskala Burmo/Mjanmar;

N. ker je neodvisno in nepristransko sodstvo nujno za spoštovanje pravne države in pravičnosti v Mjanmaru; poziva vlado Burme/Mjanmara, naj začne pravne reforme, ki bodo zagotovile resnično neodvisno in nepristransko sodstvo;

O. ker je vlada končno začela upoštevati zaskrbljenost glede projektov, ki lahko bili okoljsko in socialno razdiralni;

P.  ker bodo omejevalni ukrepi EU za Burmo/Mjanmar na vrsti za pregled na zasedanju generalnega sveta 23. aprila 2012;

1.  pozdravlja pregleden in verodostojen potek delnih volitev 1. aprila, ki jih mednarodni opazovalci štejejo za svobodne, obenem pa opozarja na poročila o nepravilnostih ob pripravah na volitve; verjame, da bodo novoizvoljeni poslanci čim prej prevzeli dolžnosti; podpira prizadevanje oblasti, da bi zagotovila, da bo proces reform trajen in nepreklicen;

2.  izraža veliko spoštovanje do dolgotrajnega, desetletnega boja opozicijske voditeljice in dobitnice nagrade Saharova Aung San Suu Kyi, ji čestita za zmago njene stranke na aprilskih delnih volitvah ter odobrava njen pogum in vztrajnost kot primer nesebičnega poguma in boja za svobodo in demokracijo tiraniji navkljub;

3.  priznava ukrepe, ki so jih sprejeli predsednik Thein Sein in drugi reformatorji v burmanskem režimu, za izvajanje demokratičnih reform v preteklem letu, ter jih spodbuja k nujnemu nadaljevanju tega procesa, da ne bo več mogoče zaobrniti sprememb;

4.  toplo pozdravlja prizadevanja vlade, parlamenta in vodstva oboroženih sil, da bi prekinili mednarodne oborožene spopade, ki se bijejo že desetletja, ter poziva k hitremu dokončanju mirovnih pogajanj s Kačini;

5.  poziva burmansko vlado, naj sprejme spremembe ustave iz leta 2008 pred volitvami leta 2015, ki bi ukinile vlogo vojske v civilni politiki, zlasti sedeže zanjo v obeh domovih parlamenta;

6.  pozdravlja zbližanje med predsednikom Thein Seinom in Aung San Suu Kyi ter dialog med vlado in opozicijo;

7.  pozdravlja mednarodna prizadevanja na visoki ravni za spodbujanje demokratičnih sprememb v Burmi/Mjanmaru; je seznanjen z obiskom britanskega premierja Davida Camerona po aprilskih delnih volitvah in pozdravlja njegove plodne razprave z burmanskim predsednikom Thein Seinom in Aung San Suu Kyi;

8.  pozdravlja izpustitev velikega števila političnih zapornikov in mnogo večjo svobodo medijev in interneta, obenem pa izraža zaskrbljenost zaradi nadaljevanja cenzure in omejitev; pozdravlja novo zakonodajo o svobodi zbiranja in poročani napredek pri spremembah prava in prakse za odpravo uporabe prisilnega dela;

9.  poziva vlado Burme/Mjanmara, naj takoj in brezpogojno izpusti vse preostale politične zapornike ter Mednarodnemu odboru Rdečega križa in mednarodnim organom za človekove pravice omogoči prost dostop do mjanmarskih zaporov; poziva tudi nacionalno komisijo za človekove pravice, naj okrepi svoje delo na področju spodbujanja in zaščite temeljnih pravic državljanov;

10. poziva k spremembam zakona o državljanstvu iz leta 1982, da se zagotovi ustrezno upoštevanje pravice etnične manjšine Rohingja do državljanstva;

11. poziva oblasti Burme/Mjanmara, naj zajamčijo svobodo in neodvisnost medijev ter zagotovijo, da bo nova zakonodaja o medijih omogočala neoviran dostop do komunikacijske in informacijske tehnologije;

12. poziva vlado Burme/Mjanmara, naj začne pravne reforme, ki bodo zagotovile resnično neodvisno in nepristransko sodstvo ter uvede postopek pravice in odgovornosti za nekdanje zlorabe človekovih pravic;

13. pozdravlja izid 19. zasedanja Sveta ZN za človekove pravice, ki je podaljšal mandat posebnemu poročevalcu o razmerah na področju človekovih pravic v Burmi/Mjanmaru za eno leto;

14. poziva predsednika Thein Seina, naj uvede preiskavo domnev o spolnem nasilju burmanske vojske, ter naj poskrbi za sodni pregon vojakov, udeleženih v teh dejanjih; odločno poziva burmansko/mjanmarsko vlado, naj nemudoma preneha novačiti in uporabljati otroke vojake, okrepi ukrepe za zagotovitev zaščite otrok pred oboroženimi spopadi ter si prizadeva za sodelovanje s posebno predstavnico generalnega sekretarja ZN za otroke v oboroženih spopadih;

15. poziva predsednika Thein Seina, naj se posvetuje z lokalnimi skupnostmi, ki jih bodo prizadeli načrtovani projekti za jezove, in naj se izvedejo neodvisne presoje vplivov na okolje;

16. pozdravlja pozitivne poteze, s katerimi je EU podprla začetek politične tranzicije v državi, vključno z obljubo 150 milijonov EUR za človekoljubno pomoč, namenjeno predvsem razvijanju zdravstvenih in izobraževalnih zmogljivosti v državi in pomoči razseljenim osebam;

17. pozdravlja ukrepe, ki so jih sprejele burmanske oblasti v zvezi z menjalnim tečajem burmanske valute;

18. poziva Svet, naj prekine trenutno veljavne omejevalne ukrepe, razen embarga na orožje, za začetno obdobje enega leta, ter tesno spremlja razmere v državi;

19. poziva Komisijo in Svet, naj določita jasen časovni razpored in merila za oceno sedanjega političnega in gospodarskega procesa reform v Burmi/Mjanmaru;

20. ugotavlja, da bodo odgovorna in trajnostna trgovina in naložbe, tudi z Evropsko unijo in iz nje, podprle prizadevanja Burme/Mjanmara za boj proti revščini in zagotovile, da bodo imele koristi širše skupine prebivalstva, ter poziva, naj Svet in Komisija preučita možnost, da bi Burma/Mjanmar pridobila privilegiran dostop na trg Evropske unije;

21. pozdravlja zavezo Evropske unije, da bo povečala pomoč prebivalstvu, ki so ga prizadeli spopadi, in vlado Burme/Mjanmara poziva, naj humanitarnim organizacijam ter Združenim narodom omogoči dostop do etničnih držav ali pa naj zagotovi, da se za dosego teh ranljivih skupin prebivalstva uporabi pomoč na ravni lokalnih skupnosti ali čezmejna pomoč;

22. pozdravlja napovedan uradni obisk visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton ter njeno odločitev, da se ob tej priložnosti vzpostavi diplomatska navzočnost v državi in odpre urad EU v Yangonu;

23. ponovno vabi dobitnico nagrade Saharova Aung San Suu Kyi, naj obišče Evropski parlament, da bi ji uradno podelili nagrado Saharova, ki jo je dobila leta 1991 za vse, kar je storila za uveljavljanje demokracije in svobode v Burmi/Mjanmaru;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju združenja ASEAN ter parlamentu in vladi Burme/Mjanmara.